GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.  Bu  maddənin  3-ncü  parçasında  nəzərdə  tutulmuş  əməl  şəxsin 

ölümünə səbəb olduqda, - 

altı  ildən  səkkiz  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

5. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma: 

a) təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını; 

b)  təqsirkar  şəxs  üçün  aşkar  surətdə  həddi-buluğa  çatmamış  və  ya 

köməksiz vəziyyətində olan adamı; 

c) xuliqanlıq niyyəti ilə; 

ç) irqi, dini, milli və ya etnik ədavət ilə

d) qrup tərəfindən, 

yeddi  ildən  doqquz  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

6.  Bu  maddənin  5-nci  parçasında  nəzərdə  tutulmuş  əməl  şəxsin 

ölümünə səbəb olduqda, - 

səkkiz  ildən  on  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

7. Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma: 

a) iki və ya daha çox şəxsi

b) xüsusi amansızlıqla; 

c) tamah məqsədi ilə və ya sifarişlə

ç) zərərçəkmiş şəxsin vücudun, vücud parçası və ya toxuması calama 

və ya başqa məqsədlə istifadə etmək üçün; 

d)  dəfələrlə  (bu  məcəllənin  110  –  114  maddələrdə  nəzərdə  tutulmuş 

cinayətlərdən başqa) 

e)  bu  məcəllənin  108  və  ya  109  maddələrdə  nəzərdə  tutulmuş  adam 

öldürən şəxsin tərəfindən, - 

doqquz  ildən  on  iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

8.  Bu  maddənin  5-nci  parçasında  nəzərdə  tutulmuş  əməl  şəxsin 

ölümünə səbəb olduqda, - 

on  ildən  on  üç  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

 

Maddə 126. Zorakılıq 

1. Sistematik olaraq vurma və ya zərər görmüş şəxsin fiziki və ya əqli 

əzabın  səbəbi  olduqda,  amma  bu  Məcəllənin  117  və  ya  118  maddələrdə 

nəzərdə tutulmuş nəticəsiz başqa cür zorakılıq – 

iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhdudlaşdırması  və  ya  bir  ildən  üç 

ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2. Eyni əməllər: 

a) iki və ya daha çox şəxsi; 

b) təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını; 

c)  zərər  görmüş  şəxsin  və  ya  onun  yaxın  qohumunun  xidməti 

vəzifəsini ilə əlaqədar

ç) təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə həddi-buluğa çatmamış, köməksiz 

vəziyyətində  olan  adamı  və  ya  təqsirkara  maddi  və  ya  başqa  səkildə  olaraq 

asılı olan şəxsi

d) girov götürülməsi üçün; 

e) irqi, dini, milli və ya etnik ədavət ilə; 

f) xidmət vəziyyəti istifadə etmə ilə

dörd ildən altı ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə, habələ üç 

ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən  fəaliyyətlə  məşğul 

olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə ilə cəzalandırılır. 

 

Maddə 1441

. ĠĢgəncə 

1. İşgəncə, yəni şəxsə, onun yaxın qohuma və ya onuna maddi və ya 

başqa  səkildə  olaraq  asılı  olan  şəxsinə  xüsusiyyətinlə,  intensivliyinlə  və  ya 

müddətinlə  güclü  fiziki  ağrı  və  ya  əqli  və  ya  əxlaqi  əzabın  səbəbi  olaraq 

şərait yaratma və ya rəftar etmə məlumat, sübut alma və ya sayılma, şəxsin 

qorxutma və ya məcbur etmə və ya da onun və ya üçüncü şəxsin tərəfindəm 

edən və ya təxmini olaraq edən əməlin üçün cəzalandırılma məqsədi ilə, 

yeddi ildən on ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və cərimə ilə 

cəzalandırılır. 

 2. Eyni əməllər: 

a) vəzifəli şəxsin və ya onunla bərabərləşdirilmiş şəxsin tərəfindən; 

b) xidmət vəziyyəti istifadə etmə ilə; 

c) dəfələrlə; 

ç) iki və ya daha çox şəxsi; 

d) qrup tərəfindən; e) insanların bərabərliyinin pozulması ilə, onların irqi, dəri rəngi, dil, 

cinsi,  dini  haqqında  asılılıq,  siyasi  və  ya  digər  inancları,  milli,  etnik  və  ya 

sosial  mənsubiyyəti,  mənşəyi,  yaşadığı  yeri,  əmlak  və  ya  mənsub  olduğu 

üçün; 


f)  təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını, 

həddi-buluğa çatmamış adamı, dayandırılmış və ya digər şəkildə azadlıqdan 

məhdudlaşdırmış  şəxsi,  köməksiz  vəziyyətində  olan  adamı  və  ya  təqsirkara 

maddi və ya başqa səkildə olaraq asılı olan şəxsi; 

g) sifarişlə; 

ğ) girov götürülməsi üçün, - 

doqquz  ildən  on  beş  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə, 

habələ beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  ilə 

cəzalandırılır.  

3. Eyni əməllər təşkil edilmiş qrupun tərəfindən, - 

on  iki  ildən  on  yeddi  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə, 

habələ beş ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə 

məşğul  olma  hüququndan  məhrum  edilməklə  və  ya  edilməməklə  ilə 

cəzalandırılır. 

 

Maddə 1443

. Təhqiredici  və ya qeyri-insani rəftar etmə 

1. Şəxsin təhqir etmə və ya məcbur etmə, güclü fiziki ağrı və ya əqli 

və  ya  əxlaqi  əzabın  səbəbi  olaraq  qeyri-inasni,  heysiyyət  və  namusun 

tapdalanan vəziyyətində qoyma, 

cərimə ilə, üç ilədək müddətə azadlıqdan məhdudlaşdırması və ya iki 

ildən beş ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

a) vəzifəli şəxsin və ya onunla bərabərləşdirilmiş şəxsin tərəfindən; 

b) xidmət vəziyyəti istifadə etmə ilə; 

 c) dəfələrlə; 

ç) iki və ya daha çox şəxsi; 

d) qrup tərəfindən; 

e) insanların bərabərliyinin pozulması ilə, onların irqi, dəri rəngi, dil, 

cinsi,  dini  haqqında  asılılıq,  siyasi  və  ya  digər  inancları,  milli,  etnik  və  ya 

sosial  mənsubiyyəti,  mənşəyi,  yaşadığı  yeri,  əmlak  və  ya  mənsub  olduğu 

üçün; 

f)  təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə hamilə vəziyyətində olan qadını, həddi-buluğa çatmamış adamı, dayandırılmış və ya digər şəkildə azadlıqdan 

məhdudlaşdırmış  şəxsi,  köməksiz  vəziyyətində  olan  adamı  və  ya  təqsirkara 

maddi və ya başqa səkildə olaraq asılı olan şəxsi; 

g) sifarişlə; 

ğ) girov götürülməsi üçün, - 

dörd  ildən  altı  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə,  cərimə 

ilə,  habələ  beş  ilədək  müddətə  müəyyən  vəzifə  tutma  və  ya  müəyyən 

fəaliyyətlə  məşğul olma  hüququndan  məhrum edilməklə və ya edilməməklə 

ilə cəzalandırılır. 

Qeyd:  Bu  məcəllənin  71-nci  maddədə  nəzərdə  tutulmuş  müddət  bu 

məcəllənin 144

1

-1443

 maddələrdə nəzərdə tutulmuş əməllərə aid edilməyir. 

 

Maddə 258. Mərhumun hörmətsizliyi 

1.  Cənazə  və  qəbir  ya  murdarlaması,  qəbir  heykəlin  və  ya  digər 

yerüstü tikililərin dağıtma və ya zədələmə, 

cərimə və  ya  yüz iyirmi saatdan  yüz  səksən saatadək ictimai işlər  və 

ya  bir  ilədək  müddətə  islah  işləri  və  ya  bir  ilədək  müddətə  azadlıqdan 

məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

2. Qəbir içində və ya qəbir üstündə olan əşyanın gizli olaraq talama, - 

cərimə  və  iki  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhrum  etmə  ilə 

cəzalandırılır. 

3. Eyni əməllər: 

a) qrup tərəfindəm; 

b) irqi, dini, milli və ya etnik ədavət ilə; 

c) zorakılıq və ya zorakılıq təhlükə ilə, 

üç  ilədək  müddətə  azadlıqdan  məhdudlaşdırması  və  ya  üç  ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

 

Maddə 407. Soyqırım 

Soyqırım, yəni hər hansı milli, etnik, irqi, dini və ya digər qrupu, bir 

qrup  kimi  bütövlükdə  və  ya  qismən  məhv  etmək  məqsədilə  qrup  üzvlərini 

öldürmə, qrup üzvlərinin sağlamlığına ağır zərər vurma və ya onların yaşayış 

şəraiti  yaratma,  qrup  daxilində  doğumların  qarşısını  almağa  yönəlmiş 

tədbirləri həyata keçirmə, bir qrupa  mənsub olan  uşaqları zorla başqa qrupa 

keçirmə, - 
Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə