GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4. Tapdalama, şəxsin düz və ya əyri sıxışdırma, qorxudan, düşməncə, 

təhqiredici,  heysiyyət  toxunan  avadanlıq  yaratmaq  üçün,  və  ya  şəxsə  eyni 

duruşda  olan  şəxslərlə  nisbətən  duruşunun  düz  və  ya  əyri  pisləşdirən  şərait 

yaratma vardır. 

5.  Tapdalama,  işin  əsilindən,  spesifikasından  və  ya  yerinə 

yetirilmədən  dönən  fərqləndirmə  deyil,  əgər  qanuni  məqsədləri  əldə  etməyə 

xidmət edir və onuna əldə etməsinin ortaq ölçülü və gərəkli vəsitəsidir. 

6. Əmək münasibəti vaxtında tərəflərdən Gürcüstan qanunverciliyində 

nəzərdə tutulmuş insan əsas hüquqları və azadlıqları müdafiəsi gərək.  

 

  

GÜRCÜSTAN MÜLKĠ PROSESSUAL MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 5. Ədliyyənin yalnız məhkəmə ilə vətəndaĢların 

bərabərliyi əsasında həyata keçirilməsi 

Mülki  işlərdə  ədliyyəyi  yalnız  məhkəmə  həyatına  keçirir  qanun  və 

məhkəmə qarşısında hər kesin bərabərliyin əsasında. 

 

Maddə 9. Mülki prosesin açıqlığı və prosesin dili 

4. Mühakimə üsulu dövlət dilində aparılır. Dövlət dili bilməyən şəxsə 

tərcüməçi verilir. 

 

 

 GÜRCÜSTAN CĠNAYƏT PROSESSUAL 

MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 11. Cinayət prosessini dövlət dilində həyata keçirilməsi 

Cinayət  prosessi  gürcü  dilində  həyata  keçirilir,  Abxaziya  Muxtar 

Respublikasında  isə  -  habələ  abxaz  dilində.  Dövlət  dili  bilməyən  və  ya 

kifayət qədər bilməyən prosessin iştirakçına bu məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş 

qaydala tərcüməçi verilir. 

 

Maddə 38. Müqəssirin hüquqları və vəzifələri 

1.  Həbs  edilmə  vaxtında,  və  ya  əgər  həbs  edilmə  deyil  –  müqəssir 

tanıma  vaxtında, dərhal, habələ  hər dindirmədən öncə  müqəssirə  Gürcüstan 

Cinayət  Məcəlləsində  nəzərdə  tutulmuş  hansı  cinayət  törədildikdə  vardır 

əsaslandırmış  şübhə  onun  tanış  dilində  tanımaq  gərək.  Müqəssirə  həbs 

edilməsi haqqında hökmün, və ya əgər həbs edilmə yoxdu - müqəssir tanıma 

haqqında qərarın surəti vermək gərək.  

8. Müqəssir, əgər cinayət prosesinin dili bilməyir və ya kifayət qədər 

bilməyir,  və  ya  da  o  kimi  fiziki  qüsuru  vardır  ki,  tərcüməçisiz  onunla 

ünsiyyət  mümkün  deyil,  dindirmə  və  ya  digər  istintaq  fəaliyyət  vaxtında 

dövlət hesabında tərcüməçinin xidmətlərinə malikdir. 

 

Maddə 45. Məcburi müdafiəsi 

Müqəssirin vəkili olmaq gərək: 

b) cinayət prosesi dilini bilməyirsə

 

Maddə 49. ġahidin hüquqları və vəzifələri 

1. Şahid aşağıdakılara malikdir: 

b)  cinayət  prosesin  dili  bilməyirsə  və  ya  kifayət  qədər  bilməyirsə, 

ifadə  ana  və  ya  istəyi  dilində  verməyə  və  dövlətin  hesabında  tərcüməçinin 

xidmətlə istifadə edilməyə; 

 

Maddə 277. Hökm elan edilməsi 

2.  Müqəssirə,  cinayət  prosesin  dili  bilməyirsə  və  ya  kifayət  qədər 

bilməyirsə,  hökmü  onun  elan  edilməsindən  dərhal  və  ya  sinxronikçə 

tərcüməsi gərək. 

 

 

 “EVLADLIĞA GÖTÜRÜLMƏ VƏ ETĠBARLA ĠLƏ 

BÖYÜTMƏ HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 18. imayə götürma haqqında garar 

1.  Sosial  işci  tərəfindən  aparılmış  araşdırmalar  əsasında  Agentliyi 

qeydə tətbiq 1 həftə ərzində nəticə hazırlayır. 2. Evladlığa götürlmə haqqında  nəticədə qeyd edilir: 

a)  evladlığa  götürənin  şəxsi  məlümatı,  şəxsi  xüsusiyyətləri,  sosial 

vəziyyəti, durumu və evladlığa götürma haqqında motivi; 

b)  evladlığa  verilən  uşağın  şəxsi  yetnaməsi,  şəxsi  xüsusiyyətləri, 

sosial vəziyyəti və qəbul uşaq sağlamlığı. 

3.  Zərürət  olduqda,  bir  qəbul  bağlanması  uşağın  etnik  və  mədəni 

məkanda böyütmə mümkünlüyü nəzərdə tutmalı. 

4. Verilən ardıcıl rayon (şəhər) məhkəməsinin 1 həftə ərzində hazırlıq 

qəyyumluq  və  həbsxanada  yerli  hakimiyyəti  orqanı  tərəfindən  hazırlanmış 

Gürcüstan ərazisində evladlığa götürlmə halda. 

5. Verilən ardıcıl rayon (şəhər) məhkəməsinin 1 həftə ərzində hazırlıq 

agentliyi tərəfindən hazırlanmış beynəlxalq evladlığa götürlmə halda. 

6. Evladlığa götürlmə haqqında  nəticə hazırlama və verilmı qaydaları 

nazir tərəfindən müəyyən edilir  

Maddə 31. Etibarla ilə böyütmə haqqında rəy hazırlanması 

və qərarma 

1.  Etibarla  ilə  böyütmə  haqqında  qərarmə  hakimiyyəti  Memuru  və 

qəyyumluq orqanlarına verilir. Etibar ilə böyütmə haqqında qərar sosial işçi 

tərəfindən  uşağın  ehtiyacları  və  uşaq  etibarla  ilə  böyütmə  istəyən  şəxsin 

mümkünlüyün haqqında hazırlanmış tədqiqat və nəticə əsasında qəbul edilir 

(fasiləsiz etibarla ilə böyütmədən başqa). 

2. Etibarla ile böyütmə zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:  

a)  uşaq  etibarla  ilə  böyütmə  istəyən  şəxsin  uşağın  yaş,  cins  və 

sağlamlıq durumu haqqında olan arzusu; 

b)  imkanları  cərcivəsində  yaxın  etnik,  dini  və  mədəni  məkanında 

tərbiyə dityati verir; 

c)  bioloji  uşaq  və  qəbul  uşaqlar  yeddiden  artıq  olmamalıdır,  o 

cumlədən etibarla iləhimahehe götümek istəyən şəxslərin ailə uşaqların sayı; 

ç)  10  il  çatmış  uşaq  etibarla  ile  böyütmə  yalnız  onun  razılığı  ilə 

mumkundur; 

d) bacı və  qardaş,  bacılar və  / və  ya  qardaşlar ayrı-ayrı etmə  olmaz, 

onların məraqlarına uyğun hallarda başqa; 

e) tərbiyəçi ata / ana  və tərbiyə alan uşaq arasında yaş fərqlilik ən azı 

15 il olmalıdır. 

3. Etibarla ilə böyütmə üsulları nazir tərəfindən müəyyən edilir.  

 

 

GÜRCÜSTAN BAġ ĠNZĠBAT MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 14. Ġnzibat kargüzarlıq dili 

İnzibat  kargüzarlıq  dili  gürcü  dilidir,  Abxaziyada  isə  -  habələ  abxaz 

dili. 

 

Maddə 43. ġəxsi məlumatın emal qaydası İctimai təşkilat vəzifədir: 

a)  ictimai  təşkilatın  səlahiyyətləri  həyata  keçirilməsi  üçün  yalnız 

lazım  olan  qanunla  birbaşa  və  dolayı  yolla  təmin  edilmiş  məlumatlar 

toplanmaq, emal etmək və saxlanılmaq; 

b)  ictimai  təşkilatın  tərəfindən  şəxsin  dini,  cinsi  və  ya  etnik 

mənsubiyyətinə,  siyasi  fikirə  və  ya  dünyagörüşünə  bağlı  şəxsi  məlumatının 

toplanması, emal etməsi, saxlanılması və ya verilməsi yol verməmək

 

Maddə 73. Ġnzibat kargüzarlıq tərəfləri 

1. İnzibat kargüzarlıq tərəf inzibati orqan, fiziki və ya hüquqi şəxs ola 

bilər. 


2. İnzibat kargüzarlıq inzibati orqan tərəfindən həyata keçirilir. 

3.  İnzibat  kargüzarlıq  gürcü  dilində,  Abxaziyada  isə  -  abxaz  dilində 

həyata keçirir. 

4.  Əlaqədar  ərizəsinin  və  ya  onun  tərəfindən  təqdim  edilmiş  digər 

sənəd  qeyri-dövlət  dilində  düzəltmişdirsə,  əlaqədar  tərəfi  inzibati  orqanın 

tərəfindən bərqərar edilmiş müddətdə notarius ilə təsdik edilmiş tərcüməsini 

təqdim edilməsinə vəzifədir. 

5.  İnzibati  orqanın  tərəfindən  müəyyən  fəaliyyət  yerinə  yetirnmə 

vəzifəsinin  müddəti  qanunla  bərqərar  edilmişsə,  bunun  lüzum  olsa  yalnız 

tərcümə təqdim edilmədən sonar başlayacaq. 

6.  Əlaqədar  tərəfindən  hər  hansı  ərizə  və  ya  sənədin  təqdim  edilmə 

vəzifəsinin  müddəti  qanunla  bərqərar  edilmişsə,  bu  müddət  qeyri-dövlət 

dilində təqdim edilmə vaxtında da saxlanmış sayılır. Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə