8 İstehsal xərclərinin təhliliYüklə 445 b.
tarix13.11.2017
ölçüsü445 b.
#101508Təklif və tələbin bazar gücləri

 • Təklif tələb iqtisadçıların ən çox istifadə etdiyi iki sözdür.

 • Təkliftələb bazar iqtisadiyyatını çalışdıran güclərdir.

 • Müasir mikroiqtisadiyyat təklif, tələb və bazar tarazlığından bəhs edir.XƏRCLƏR NƏDİR?

 • Təklif Qanununa uyğun olaraq:

  • Məhsulun qiyməti yüksək olanda firmalar həmin məhsuldan daha çox istehsal etməyi və daha çox satmağı arzu edirlər.
  • Bu yuxarı doğru meylli olan təklif əyrisi ilə özünü göstərir.


XƏRCLƏR NƏDİR?

 • Firmanın hədəfi

  • Firmanın iqtisadi hədəfi mənfəətini maksimumlaşdırmaqdır.


Məcmu Gəlir, Məcmu Xərc və Mənfəət

 • Məcmu Gəlir

  • Fimanın məhsul satışından əldə etdiyi miqdardır.
 • Məcmu Xərc

  • Firmanın istehsalda istifadə etdiyi resursların bazar dəyəridir.


Məcmu Gəlir, Məcmu Xərc və Mənfəət

 • Mənfəət firmanın məmcmu gəlirindən məcmu xərclərini çıxmaqla əldə edilir.

 • Mənfəət = Məcmu gəlir – Məcmu xərcXərclər alternativ xərclər kimi

 • Firmanın istehsal xərci onun əmtəə və xidmətlərinin istehsalına çəkilən bütün alternativ xərcləri əhatə edir.

 • Birbaşa və dolayı xərclər

  • Firmanın istehsal xərci birbaşa və dolayı xərclərdən ibarətdir.
   • Birbaşa xərclər elə istehsal xərcidir ki, bu zaman firmalar konkret məbləğ pul sərf edirlər.
   • Dolayı xərclər elə istehsal xərcidir ki, bu zaman firmalar konkret məbləğ pul sərf etmirlər.


Mühasibat mənfəətinə qarşı İqtisadi mənfəət

 • İqtisadçılar firmanın iqtisadi mənfəətini məcmu gəlirdən məcmu xərci (birbaşa və dolayı xərclərin məcmusu) çıxmaqla hesablayırlar.

 • Mühasiblər mühasibat mənfəətini firmanın məcmu gəlirindən yalnız birbaşa xərclərini çıxmaqla hesablayırlar.Mühasibat mənfəətinə qarşı İqtisadi mənfəət

 • Nə vaxt məcmu gəlir birbaşa və dolayı xərclərdən çox olur, firma iqtisadi mənfəət əldə edir.

  • İqtisadi mənfəət mühasibat mənfəətindən kiçik olur.


Diaqram 1: Mühasibat mənfəətinə qarşı İqtisadi mənfəətCədvəl 1: İstehsal Funksiyası və Məcmu xərc: Ac Helenin Biskivü FabrikiİSTEHSAL VƏ XƏRCLƏR

 • Istehsal funksiyası

  • İstehsal funksiyası məhsul istehsalında istifadə olunan istehsal faktorlarının miqdarı ilə istehsal olunan məhsulun miqdarı arasındakı əlaqəni göstərir.


İstehsal Funksiyası

 • Marjinal verimlilik

  • Hər hansı istehsal faktorunun marjinal verimliliyi onun hər əlavə vahid artımının məhsul istehsalında yaratdığı artımdır.


İstehsal Funksiyası

 • Azalan marjinal verimlilik

  • Azalan marjinal verimlilik istehsal faktorunun marjinal verimliliyinin elə bir xüsusiyyətini ifadə edir ki, istehsal faktoru artıqca bu verimlilik azalır.
   • Məsələn: Firmada işçilərin sayı artırıldıqca hər əlavə işçinin məhsul istehsalındakı rolu getdikcə azalır. Çünkü firmada maşın və avadanlıqların miqdarı məhduddur.


Qrafik 1: Ac Helenin İstehsal Funksiyasıİstehsal funksiya

 • Azalan marjinal verimlilik

  • İstehsal funksiyasının mailliliyi məsələn, işçi kimi istehsal faktorunun marjinal istehsal verimliliyini ifadə edir.
  • Nə vaxt marjinal istehsal verimliliyi azalır, istehsal funksiyası daha düz olur.


İstehsal Funksiyasından Məcmu Xərc Əyrisinə

 • Firmanın istehsal miqdarı ilə xərcləri arasındakı əlaqə qiymətqoyma qərarlarını müəyyən edir.

 • Məcmu xərc əyrisi bu əlaqəni qrafik olaraq göstərir.Cədvəl 1A: İstehsal Funksiyası və Məcmu xərc: Ac Helenin Biskivü FabrikiQrafik 2: Ac Helenin Məcmu Xərc ƏyrisiXƏRCİN MÜXTƏLİF YOLLARLA HESABLANMASI

 • İstehsal xərcləri sabit xərclər dəyişən xərclər olmaqla iki yerə bölünür.Sabit və Dəyişən Xərclər

 • Sabit xərclər o xərclərdir ki, istehsal həcminin dəyişməsindən asılı olmayaraq onların səviyyəsi dəyişmir.

 • Dəyişən xərclər o xərclərdir ki, istehsal həcminin dəyişməsindən asılı olaraq onların səviyyəsi dəyişir.Sabit və Dəyişən Xərclər

 • Məcmu xərclər

  • Məcmu sabit xərclər (TFC)
  • Məcmu dəyişən xərclər (TVC)
  • Məcmu xərclər (TC)
  • TC = TFC + TVC


Cədvəl 2: Xərcin müxtəlif yollarla hesablanması: Susamış Telmanın Limonad DükanıSabit və Dəyişən Xərclər

 • Orta xərclər

  • Orta xərclər firmanın xərclərini məhsul buraxılışına bölməklə hesablanır.
  • Orta xərc hər tipik məhsulun xərcidir.


Sabit və Dəyişən Xərclər

 • Orta Xərclər

  • Orta sabit xərclər (AFC)
  • Orta dəyişən xərclər (AVC)
  • Orta məcmu xərclər (ATC)
  • ATC = AFC + AVC


Orta xərclərCədvəl 2: Xərcin müxtəlif yollarla hesablanması: Susamış Telmanın Limonad DükanıSabit və Dəyişən Xərclər

 • Marjinal xərc

  • Marjinal xərc (MC) hər vahid əlavə istehsal artımı üçün məcmu xərcdəki artımı ölçür.
  • Marjinal xərc aşağıdakı suala cavab imkanı verir:
   • Hər əlavə vahid məhsul istehsalı üçün nə qədər xərc lazımdır.


Marjinal xərcMarjinal Xərc Susuz Telamnın Limonad DükanıQrafik 3: Susuz Telmanın Məcmu Xərc ƏyrisiQrafik 4: Susuz Telmanın Orta Xərc və Marjinal Xərc ƏyriləriXərc əyriləri və onların formaları

 • Marjinal xərc məhsul buraxılışının artması ilə yüksəlir.

  • Bu azalan marjinal verimlilik xüsusiyyəti iləbağlıdır.


Qrafik 5: Susuz Telmanın Orta Xərc və Marjinal Xərc ƏyriləriXərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Orta məcmu xərc əyrisi U formalıdır.

 • Məhsul buraxılışının çox aşağı həcmlərində orta məcmu xərc yüksəkdir. Çünkü sabit xərc yalnız az sayda məhsul vahidi arasında bölüşdürülür.

 • Məhsul buraxılışı artdıqca orta məcmu xərc də azalır.

 • Orta dəyişən xərc yetərli qədər yüksəldikdə orta məcmu xərc də artmaya başlayır.Xərc Əyriləri və Onların Formaları

 • U formalı ATC əyrisinin aşağısı orta məcmu xərci minimumlaşdıran miqdarda yerləşir. Bu miqdar bəzən səmərəlilik miqyası da adlandırılır.Qrafik 6: Susuz Telmanın Orta Xərc və Marjinal Xərc ƏyriləriXərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Orta Məcmu Xərc və Marjinal Xərc arasındakı əlaqə

  • Nə vaxt marjinal xərc orta məcmu xərcdən az olur, onda orta məcmu xərc azalır.
  • Nə vaxt marjinal xərc orta məcmu xərcdən yüksək olur, orta məcmu xərc artır.


Xərc Əyriləri və Onların Formaları

 • Marjinal Xərc və Orta Məcmu Xərc arasındakı əlaqə

  • Səmərəlilik miqyasında marjinal xərc əyrisi orta məcmu xərc əyrisi ilə kəsişir.
   • Səmərəlilik miqyası elə bir miqdardır ki, burada orta məcmu xərc minimumdur.


Qrafik 6: Susuz Telmanın Orta Xərc və Marjinal Xərc ƏyriləriTipik Xərc Əyriləri

 • İndi də müxtəlif xərc ölçmələri arasındakı əlaqəni öyrənmək vaxtı gəlmişdir.Biq Bobun Xərc ƏyriləriQrafik 7: Biq Boqun Xərc ƏyriləriQrafik 8: Biq Boqun Xərc ƏyriləriTipik Xərc Əyriləri

 • Xərc Əyrilərinin Üç Vacib Xüsusiyyəti

  • Məhsul buraxılışının artması ilə marjinal xərc də nəhayət artacaqdır.
  • Orta məcmu xərc əyrisi U formalıdır.
  • Marjinal xərc əyrisi ilə orta məcmu xərc əyrisi orta məcmu xərcin minimum olduğu noqtədə kəsişir.


QISA VƏ UZUN MÜDDƏTLİ DÖVRDƏ XƏRCLƏR

 • Əksər firmalar üçün məcmu xərclərin sabit və dəyişən xərclər arasında bölüşdürülməsi zaman kəsiyindən asılı olur.

  • Qısa müddətli dövrdə bəzi xərclər sabit olur.
  • Uzun müddətli dövrdə sabit xərclər dəyişən olur.


QISA VƏ UZUN MÜDDƏTLİ DÖVRDƏ XƏRCLƏR

 • Bir çox xərclərin qısamüddətli dövrdə sabit, uzunmüddətli dövrdə isə dəyişən olması, firmanın uzunmüddətli xərc əyrilərini qısamüddətli xərc əyrilərindən fərqləndirir.Qrafik 9: Qısa və Uzunmüddətli Dövrdə Məcmu XərcMiqyas iqtisadiyyatları və qeyri-iqtisadiyyatları

 • Miqyas iqtisadiyyatları uzunmüddətli dövrdə məcmu buraxılış həcmi artdıqca orta məcmu xərcin azalmasını ifadə edir.

 • Miqyas qeyri-iqtisadiyyatları uzunmüddətli dövrdə məcmu buraxılış həcmi artdıqca orta məcmu xərcin artmasını ifadə edir.

 • Miqyasa görə sabit gəlir uzunmüddətli dövrdə məcmu buraxılış həcmi artdıqca orta məcmu xərcin eyni qaldığını ifadə edir.Qrafik 10: Qısa və Uzun müddətli dövrdə orta məcmu xərcXülasə

 • Firmanın məqsədi mənfəəti maksimumlaşdırmaqdır. Mənfəət də məcmuu gəlirdən məcmu xərci çıxmaqla hesablanır.

 • Firma davranışı təhlil olunduğu zaman istehsalın bütün alternativ xərclərini nəzərə almaq vacibdir.

 • Bəzi alternativ xərclər birbaşa, bəziləri isə dolayıdır.Xülasə

 • Firmanın xərcləri onun istehsal prosesini əks etdirir.

 • Tipik firmanın istehsal funksiyası azalan marjinal verimlilik səbəbindən aşağıya doğru əyilir.

 • Firmanın məcmu xərcləri sabit və dəyişən xərclər olmaqla iki yerə bölünür. Sabit xərclər, firmanın məhsul buraxılışı həcmini dəyişdikdə dəyişməyən xərclərdir; dəyişən xərclər isə firmanın məhsul buraxılışı həcmini dəyişdikdə dəyişən xərclərdir.Xülasə

 • Orta məcmu xərc məcmu xərcin məhsul buraxılışına bölünməsi ilə əldə edilir.

 • Marjinal xərc hər əlavə vahid məhsul buraxılışının məcmu xərcdə yaratdığı artımdır.

 • Marjinal xərc məhsul buraxılışı davam etdikcə yüksəlir.

 • Orta xərc məhsul biraxılışı artan kimi əvvəlcə azalır, sonra isə artır.Xülasə

 • Orta məcmu xərc əyrisi U şəkilində olur.

 • Marjinal xəərc əyrisi həmişə orta məcmu xərc əyrisi ilə ATC-nin minimum nöqtəsində kəsişir.

 • Firmanın xərcləri zaman kəsiyindən asılı olaraq da dəyişir.

 • Əksər xərclər qısamüddətli dövrdə sabit, uzunmüddətli dövrdə isə dəyişən olur.TÖVSİYƏ OLUNAN ƏDƏBİYYATLAR

 • Nick Wilkinson, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Cambridge University Press, 2005

 • Gregory Mankiw, “Principles of Microeconomics”, Cengage Learning, 2011

 • Luke M. Froeb, Brian McCann, “Managerial Economics: A Problem-Solving Approach”, Thomson South-Western, 2008

 • Michael R. Baye, “Managerial Economics and Business Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 2010

 • İbrahim Özer Ertuna, “Yönetim Ekonomisi”, Okan Üniversitesi Yayınları, 2009

 • Qreqory Mənkyu, “Ekonomiksin Əsasları”, Bakı, ADİU, 2010Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə