GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

c)  28,  29  və  30-ncu  maddələrine  uyğun  olaraq  bu  Çərçivə 

Konvensiyasının hər qüvvəyə minmə tarixini, 

d)  bu  Çərçivə  Konvensiyası  ilə  əlaqədar  olan  hər  hansı  bir  vəsiqə, 

tebligat və ya mesajı 

Şuraya  üzv  dövlətlərə,  imza  edən  digər  dövlətlərə  və  bu  Çərçivə 

müqaviləsinə qatılan hər dövlətə təbliğ ediləcəkdir. 

Üsuluna  görə  səlahiyyətli  qılınmış  olan  aşağıda  imzası  olan 

nümayəndələr  bu  Konvensiyanı  imzaladılar.  Avropa  Şurası  arxivində 

saxlanacaq  hər  iki  mətn  eyni  qüvvəyə  olmaq  üzrə,  İngilis  və  fransız 

dillərində 1 Fevral 1995 tarixində Strasburqda imzalanmış olub, təsdiqlənmiş 

kopiyalayar Avropa Şurasının Baş Katibi tərəfindən hər bir üzv dövlətə, bu 

müqavilənin  hazırlanmasında  iştirak  edən,  üzv  olmayan  dövlətlərə  və  bu 

Konvensiyanı  təsdiq  üzrə  dəvət  edilmiş  olan  hər  hansı  bir  dövlətə 

göndəriləcək. 

 

 

 

“ÜMUMĠ MƏHKƏMƏLƏRĠ HAQQINDA” 

GÜRCÜSTAN ORQANĠK QANUNU 

 

Maddə 10. Mühakimə üsulu dili 

Mühakimə  üsulu  dövlət  dilində  aparılır.  Dövlət  dili  bilməyən  şəxsə 

tərcüməçi  verilir.  Tərcüməçi  xdimətləri  Gürcüstan  dövlət  büdcəsi  ilə 

ödədirəcək.  

 

 

 “YERLĠ ÖZÜNÜĠDARƏETMƏ HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN ORQANİK QANUNU 

 

Maddə 2. Yerli özünüidarə hüququn Gürcüstan vətəndaĢların 

tərəfindən yerli özünüidarə haqqını həyata keçirilməsi 

1.  Gürcüstan  vətəndaşları  yerli  özünüidarəetmə  hüququ  Konsti-

tusiyasına və bu qanuna uyğun olaraq həyata keçirirlər. 

2. Gürcüstan vətəndaşları aşağıdakı hüquqlara məliklər: 

a) bu qanun uzrə və secki qanunverciliyində nəzərə tutulmuş qaydada 

yerli Özünüidarə orqanları secmək və secilmək

b)  yerli  Özünüidarə  orqanlarda  hər  hansı  vəzifə  almaq,  əgər 

Gürcüstan qanunvericiliyi ilə nəzərə tutulmuş tələbləri təmin edirlər

c)  yerli  Özünüidarə  orqanlar  və  vəzifəli  şəxslərdən  ictimai  məlumat 

almaq; 


ç)  yerli  Özünüidarə  qərarnamələrin  layihələri  ile  əvvəlcə  tanish 

olaraq; onların muzakirasinda iştirak etmək; qərarnamələrin layihələrin elan 

etməsini və bayannamasini talab etmak 

d) yerli Özünüidarə orqanlar və vəzifəli şəxslərə muraciət etmək

e)  Gürcüstan  qanunvericiliyi  ilə  nəzərə  tutulmuş  digər  səlahiyyətləri 

həyata kecirmək. 

 

Maddə 16. Özünüidarə orqanlarını öz səlahiyyətləri 

1.  Özünüidarə  etmə  orqanlari  öz  səlahiyyətləri  Gürcüstan 

qanunvericiliyində  uyğun  olaraq,    mustaqil  olaraq  və  shaxsi  məsuliyyətlə 

həyatına  keçirir.  Özünüidarə  vəhid  öz  səlahiyyətləri  bu  qanunla  muəyyən 

edilir. 

2.  Yalnız  Özünüidarə  etma  orqanlari  aşağıdakı  məsələlər  uzrə  qərar 

almaq səlahiyyətlina malikdir: 

a)  Yalniz  Özünüidarə  etma  orqanlari  büdcənin  hazirlanmasi; 

muzakirasi  və  təsdiq  etmə,  təqsdiq  olunmush  büdcəya  dayshiklar  alave 

etmak,büdcənin  yerina  yetirilmasi  haqqında  bayannamani  dinlamak  və 

giymatlandirmak. 

b)  idarə  və  sərəncam  Gürcüstan  qanunvericiliyi  ilə  muəyyən  edilmiş 

qaydada, bir Özünüidarəetmə kontur məxsus yer uzundə; 

c)  təhlili  və  eşitmə  və  performans  hesabat  qiymətləndirilməsi  budcə 

üçün budcə layihəsi Özünüidarə qurumunun, dəyişikliklər və əlavələr təsdiq 

edir; 


ç)  yerli  vergilər  və  odənişlər,  olcusu  cərcivəsində  onların  dərəcələri 

fix qanunla nəzərdə tutulmuş tətbiqi; 

d) yerli vergi chixarilmasie)  torpaq  istifadə  planlaşdırma,  zonasında  (zona  bağcılıq,  istirahət, 

sənaye,  kommersiya  və  digər  xususi  sahələrdə)  yaradılması  və  onların 

sərhədlərinin dəyişdirilməsi ərazidə Özünüidarə bolmənin bolgusu; 

f) yerli əhəmiyyətli meşə və su ehtiyatlarının idarə olunması; 

g)  qanunla  muəyyən  edilmiş  qaydada,  verən  Özünüidarə  kontur 

ərazisində həyata kecirilir icazə, tikinti nəzarət, tikinti; 

ğ) yerli sərnişin nəqliyyat tənzimlənməsi

h) ticarət tənzimlənməsi; 

ı) xarici reklam tənzimlənməsi; 

i)  təmizləmə  mənzil  və  kommunal  xidmətlər,  sifariş  services,  park 

yerlərin muəyyənləşdirilməsi üçün tarif yaradılması, yaşayış, planlaşdırma və 

su  təchizatı,  drenaj  kənd  təsərrufatı,  kanalizasiya  toplanması  və  məişət 

tullantılarının  və  ya  bələdiyyə  satınalan  təşkilat  xaric  onların  həyata 

kecirilməsi  uzrə  işlərin  həyata  kecirilməsində  kucəsi  işıqlandırma,  qayğı  və 

istismar qəbiristanlıqların; 

j) razı, tikinti və yerli yolların saxlanılması; 

k)sosial-mədəni  fəaliyyəti  həyata  kecirilməsi  və  (arxiv,  kitabxanalar, 

muzeylər,  təhsil  və  tədris  muəssisələri  və  s.)  yerli  obyektlərinin  iş  təşviq 

etmək; 

l) 


məktəbəqədər 

təhsil 


muəssisələrinin 

yaradılması,  onların 

əsasnamələrini  təsdiq  edilməsi,  bir  şəxsin  təyin  təmsil  etmək  və  onların 

fəaliyyətinə nəzarət səlahiyyətli

m)  Gürcüstan  qanunlarına  uyğun  olaraq  yer  ərazi  Özünüidarə 

bolmənin; 

n)  sosial-iqtisadi  inkişafı,  bələdiyyə  proqramlar  və  Özünüidarə 

bolmənin üçün planlarının təsdiqi prioritetləri

o) ictimai haqqında məlumat səhiyyə və sosial mudafiə, hazırlanması 

və  həyata  kecirilməsi  təhlukəsiz  sağlamlıq  muhitin  yaradılması  muvəfiq 

tədbirlər  (sağlam  həyat  tərzi  qəbul  edilməsi,  sağlamlığı  üçün  risk  faktorları 

muəyyən  edilməsi  üçün  Gürcüstan  resurslarının  qanunlarına  uyğun  olaraq 

Özünüidarəetmə  vəhid  səfərbərlik)  və  onlara  kendi  idarə  təmin  bələdiyyə 

yanğın təhlukəsizliyi; 

ö)  milli  və  beynəlxalq  əhəmiyyətli  yollar  haqqında  istisna  olmaqla, 

Özünüidarə vəhid trafik planlaşdırılması; 

p) Gürcüstan qanunvericiliklə muəyyən edilmiş qaydada tənzimləyən 

goruşlər, mitinqlər, numayişlər kecirilməsi ilə bağlı məsələləri; 

r) yerli satınalma həyata kecirilməsi; 

s) onlara nomrəsi, küçə və meydanların adlandırma. 

3.  Bu  məqaləni  Özünüidarə  vəhid  2-ci  bəndində  muəyyən  edilmiş 

məsələləri  əlavə  və  digər  qanuni  hakimiyyəti  orqanı  aid  deyil  özünüidarə 

edən  bolmənin  qadağan  deyildir,  bu  məsələlər  uzrə  qərarlar  qəbul  etmək 

səlahiyyəti var. 

 

 

 “VƏTƏNDAġLARIN SĠYASI ĠTTĠFAQLARI 

HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN ORQANĠK QANUNU 

 

Maddə 6 

Məhəlli və ərazi nişanlı partiya qurmaq qarağandır. 

 

Maddə 11 

İrqi, rəngi, dil, cinsi, dini, milli, etnik və ya sosial aidiyyəti, mənşən, 

mülki və silki duruş, yaşayış yeri üzrə partiyanın üzvlüyə məhdudlaşdırmaq 

qarağandır. 

 

 

 GÜRCÜSTAN ƏMƏK MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 2. Əmək münasibəti 

1. Əmək münasibəti əmək təşkil edilmiş şəraitlərdə işçinin tərəfindən 

işəgötürən üçün haqqının əsasında iş yerinə yetirilmə vardır. 

2.  Əmək  münasibəti  tərəflərin  bərabərlik  əsasında  tərəflərin  azad 

iradələrini bildirmə nəticədən əldə edilmiş müqavilə ilə baş verilir. 

3.  Əmək  münasibətində  hər  hansı  hüququ  tapdalama  irqi,  rəngi,  dil, 

etnik  və  ya  sosial  mənsubiyyəti,  milli,  mənşə,  mülki  və  silki  duruş,  yaşayış 

yeri,  yaş,  cins,  cinsi  oriyentasiyası,  əlillik,  dini  və  ya  birliyinə  aid  olmaq, 

ailəvi duruş üçün qadağan edilir. Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə