GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

bu  seçimlə  əlaqəli  hüquqların  istifadə  edilməsindən  heç  bir  qorxu  ortaya 

çıxmayacaq. 

2.  Milli  azlıqlara  mənsub  fərdlər,  fərdi  olduğu  kimi  başqaları 

kollektiv,  bu  Çərçivə  müqaviləsində  göstərilən  qanunlardan  doğulan  hüquq 

və azadlıqları istifadə edə bilərlər. 

 

                                 BÖLÜM II  

Maddə 4 

1.  Tərəflər  milli  azlıqlara  mənsub  hər  ferde  qanun  qarşısında 

bərabərlik  haqqını  və  kanunlarca  bərabər  olaraq  qorunma  haqqını  zəmanət 

altına almağı öhdələrinə götürürlər. Bu baxımdan, milli azlıqlara mənsubluq 

üzərinə qurulu hər ayrı-seçkilik qadağan edilir. 

2.  Tərəflər  bir  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlər  ilə  əksəriyyətə  mənsub 

olanlar arasında, iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni həyatın bütün sahələrində, 

tam  və  təsirli  bir  bərabərlik  təmin  etmək  məqsədilə,  lazım  olduğu  yerdə, 

uyğun  tədbirləri  almağı  öhdələrinə  götürürlər.  Bu  baxımdan,  Tərəflər  milli 

azlıqlara mənsub fərdlərin xüsusi şəraitlərini nəzərə alacaqlar. 

3.  2-nci  fıkra  çərçivəsində  görülmüş  tədbirlər  ayrı-seçkilik  olaraq 

qəbul olunmaz. 

 

Maddə 5 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlərə  mədəniyyətlərini  davam 

etdirmə  və  inkişaf  etdirmənin  yanaşı,  şəxsiyyətlərinin  əsas  ünsürlərini;  dil, 

din,  ənənələr  və  mədəni  miraslarını  qorumaq  üçün  lazımlı  şəraitləri  təşviq 

etməyi öhdələrinə götürürlər. 

2.  İnteqrasiya  ilə  əlaqədar  ümumi  siyasətləri  çərçivəsində  alınan 

tədbirlərə zərər verməmək şəraiti ilə, tərəflər, milli azlıqlara mənsub fərdlərin 

istəkləri xaricində, sindirmeye istiqamətli hər siyasət və ya tətbiqdən qorxub 

çəkinməli  və  bu  fərdləri,  bu  cür  sindirmeye  istiqamətli  hər  fəaliyyətə  qarşı 

qoruyacaqlar.  

Maddə 6 

1.  Tərəflər,  torpaqları  üzərində  yaşayan  bütün  fərdlər  arasında  etnik, 

mədəni,  dilbilimsel  və  ya  dini  şəxsiyyətlərinə  asılı  olmayaraq  tolerantlıq  və 

mədəniyyətlər arası dialoqu təşviq edəcəklər və qarşılıqlı hörmət və anlayışı 

və  əməkdaşlığı  təşviq  etmək  üçün  xüsusilə  təhsil,  mədəniyyət  və  media 

sahələrində təsirli tədbirlər görürlər. 

2.  Tərəflər,  etnik,  mədəni,  dilbilimsel  və  ya  dini  şəxsiyyətləri 

səbəbiylə  təhdid  və  ya  ayrı-seçkilik,  düşmənçilik  və  ya  şiddət  hərəkətlərinə 

məruz  qala  biləcək  hər  hansı  bir  milli  azlıqlara  mənsub  fərdləri  qorumaq 

üçün müvafiq tədbirlər almağı öhdələrinə götürürlər.  

Maddə 7 

Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  sülh  olaraq  toplaşmaq 

azadlığı,  dərnək  qurma  azadlığı,  ifadə  azadlığı  və  düşüncə,  vicdan  və  din 

azadlığı hüquqlarına hörmət göstərilməsini təmin edəcəklər. 

 

Maddə 8 

Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  ferde,  dinini  və  əqidəsini  tətbiq 

haqqını  və  dini  qurum,  təşkilat  və  dərnəklər  qurma  haqqlarını  tanımanı 

öhdələrinə götürürlər.  

Maddə 9 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  ifadə  azadlığı 

hüququnun,  fikir  sahibi  olma  azadlığı  və  ictimai  səlahiyyətlilərinin 

müdaxiləsi  olmadan  və  sərhədlərə  asılı  olmayaraq  azlıq  dilində  məlumat  və 

ya düşüncələri alma və çatdırma azadlığını əhatə etdiyini tanımayı öhdələrinə 

götürürlər. Tərəflər, öz qanuni sistemləri çərçivəsində milli azlıqlara mənsub 

fərdlərin 

media 


orqanlarına 

nəqliyyatda 

ayrı-seçkiliyə 

məruz 


bırakılmamalarını təmin edirlər. 

 2. Birinci fıkra, Tərəflərin, radio, televiziya verilişləri edilməsi və ya 

kino  şirkətlərinin  qurulmasını,  ayrı-seçkilik  etmədən  və  obyektiv  meyarlara 

əsaslanaraq icazəyə bağlamalarını mane olmur. 

3.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlərin,  yazılı  mətbuat  orqanları 

qurma  və  bunları  istifadə  engelləməyəcəklərdir.  Radio  və  televiziya 

yayıncılığının  qanuni  çərçivəsi  içində,  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub 

fərdlərə  öz  media  orqanlarını  qurma  və  istifadə  etmə  imkanını  mümkün 

olduğu dərəcədə və 1.fıkranın hökmləri nəzərə alaraq təmin edirlər. 

4.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  fərdlərin  media  orqanlarına 

ulaşımını  asanlaşdırmaq  və  xoşgörüşü  təşviq  etmək  və  mədəni  plüralizmi təmin  etmək  üçün,  öz  qanuni  sistemləri  çərçivəsində  müvafiq  tədbirlər 

görürlər.  

Maddə 10 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  azlıq  dilini,  sərbəst  və 

maneəsiz  olduğu  kimi  birlik  qarşısında  də  şifahi  və  yazılı  olaraq  istifadə 

hüququnu tanımaqdan öhdələrinə götürürlər. 

2. Ənənəvi olaraq və ya ədədlərinin çoxluğu baxımından milli azlıqlar 

tərəfindən  məskən  edilmiş  olan  bölgələrdə,  bu  şəxslər  tərəfindən  tələb 

edilmiş  isə  və  bu  tələbin  gerçək  bir  ehtiyaca  söykəndiyi  yerlərdə,  Tərəflər, 

mümkün  olduğu  dərəcədə,  azlıq  dillərinin  bu  kəslər  arasında  və  inzibati 

orqanlar tərəfindən istifadə edilməsini təmin etməyə çalışacaqlar. 

3.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin,  ən  qısa  zamanda 

anladığı  dildə,  həbs  səbəbləri  özünə  yönəldilən  cinayətin  cinsi  və  səbəbi 

barədə  məlumat  verilməsi  və  bu  dildə,  lazım  olsa  bir  tərcüməçinin  pulsuz 

köməyi özünü müdafiə haqqını zəmanət etməyi öhdələrinə götürürlər. 

 

Maddə 11 

1. Tərəflər, milli azlıqlara  mənsub  hər ferde, azlıq dilindəki soyadını 

(ailə adını) və adını istifadə haqqını və bunların rəsmən tanınmasını haqqını 

öz qanuni sistemlərindəki üsullara görə təmin etməyi öhdələrinə götürürlər. 

2.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  fərdin  öz  azlıq  dilindəki 

işarələri,  yazıları  və  xüsusi  xarakterli  hər  cür  məlumatı  cəmiyyətə  açıq  bir 

şəkildə nümayiş etmə haqqını tanımaqdan öhdələrinə götürürlər. 

3. Ənənəvi olaraq və ya ədədlərinin çoxluğu baxımından milli azlıqlar 

tərəfindən  məskən  edilmiş  bölgələrdə,  Tərəflər,  öz  qanuni  sistemləri 

çərçivəsində,  müvafiq  yerlərdə  digər  dövlətlərlə  saziş  halları  daxil  olmaqla 

və öz xüsusi şəraitlərini də nəzərə alaraq, kifayət qədər tələb olduğu zaman, 

cəmiyyətə açıq ənənəvi, yerli adları , küçə adları və digər topografik işarələri 

azlıq dilində də bildirmək barəsində cəhd göstərirlər. 

 

Maddə 12 

1.  Tərəflər  uyğun  olan  hallarda,  milli  azlıqların  və  əksəriyyət 

mədəniyyətinin, tarixinin, dilinin və dininin tanıtılmasını təmin etmək üçün, 

təhsil və tədqiqat sahələrində tədbirlər görürlər. 

2.  Bu  məzmunda,  Tərəflər,  digər  tədbirlər  yanında  müəllim  tərbiyəsi 

və  məktəb  kitablarına  nəqliyyat  üçün  kifayət  qədər  imkan  yaradacaqları  və 

müxtəlif  cəmiyyətlər  arasında  müəllim  və  tələbə  təmasını  kolaylaştıra-

caklardır. 

3. Tərəflər,  milli azlıqlara  mənsub fərdlər  üçün  hər səviyyədə təhsilə 

girişdə şans bərabərliyini təşviq etməyi öhdələrinə götürürlər. 

 

Maddə 13 

1.  Tərəflər,  öz  təhsil  sistemləri  çərçivəsində,  milli  azlıqlara  mənsub 

fərdlərə özlərinə xas xüsusi təhsil və yetişdirmə təşkilatlarını qurma və idarə 

etmə haqqını tanıyacaklardır. 

2. Bu hüquqdan istifadə edilməsi Tərəflər üçün hər hansı bir maliyyə 

öhdəlik gətirməyəcək. 

 

Maddə 14 

1.  Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  hər  ferde  azlıq  dilini  öyrənmə 

haqqını tanımaqdan öhdələrinə götürürlər. 

2. Ənənəvi olaraq və ya ədədlərinin çoxluğu baxımından milli azlıqlar 

tərəfindən məskən edilmiş bölgələrdə, Tərəflər, mümkün olduğu dərəcədə və 

öz təhsil sistemləri çərçivəsində, kafi tələb olduğu təqdirdə, azlıqlara mənsub 

kəslərin,  azlıq  dilini  öyrənmələri  və  ya  bu  dildə  dərs  almaları  üçün  uyğun 

imkanlar yaratmağa çalışacaqlar. 

3.  Bu  maddənin  2.fıkrası  rəsmi  dilin  öyrənilməsinə  və  ya  bu  dildə 

təhsilə zərər vermədən tətbiq edilir. 

 

Maddə 15 

Tərəflər,  milli  azlıqlara  mənsub  şəxslərin  mədəni,  ictimai  və  iqtisadi 

həyat ilə cəmiyyət işlərinə, xüsusilə özlərini etkileyenlere hərəkəti iştirakları 

üçün lazımi şəraitləri yaradacaqlardır. 

 

Maddə 16 

Tərəflər, milli azlıqlara mənsub şəxslərin iqamət etdiyi coğrafi sahədə 

əhali  dərəcələrini  dəyişdirən  və  bu  Çərçivə  müqaviləsində  göstərilən 

qanunlardan  doğulan  hüquq  və  azadlıqlara  zərər  vermə  məqsədi  güdən 

tədbirlər almaqdan kaçınacaklardır.  


Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə