GüRCÜstan qanunvercġLĠYĠ MĠLLĠ azliqlar haqqindaYüklə 0,65 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/11
tarix28.08.2018
ölçüsü0,65 Mb.
#64990
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Dövlət vəzifəli şəxsi uyğun olan təhsilli və təcrübəli, ən az 21 yaşında 

olan  və  dövlət  dili  bilən  Gürcüstanın  hüquq  səlahiyyəti  olan  vətəndaşı  ola 

bilər. 

 

Maddə 16. Yerli özünüidarə vəzifəli Ģəxsinin əsas tələbləri Yerli  özünüidarə  vəzifəli  şəxsi  ən  az  orta  təhsilli,  ən  az  18  yaşında 

olan  və  dövlət  dili  bilən  Gürcüstanın  hüquq  səlahiyyəti  olan  vətəndaşı  ola 

bilər. 

 

  

 

 “TOPLAġMAQ VƏ NÜMAYĠġLƏR HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

Maddə 4 

2. Toplaşmaq və nümayiş təşkil etmə və keçirmə vaxtında Gürcüstan 

konstitusiyalı  quruluşu  devirilməsinə  və  ya  zoraki  deyiştirməsinə,  ölkənin 

müstaqilliyinin  qəsd  etməsinə  və  ərazi  bütövlüyünü  pozulmasına  çağırışa, 

habələ  müharibə  və  zorakılıq  propaqandalı,  milli,  yerliçilik,  dini  və  sosial 

ədavət alışdıran çağırışa yol verilməyir.

 

 

  

“REFERENDUM HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN ORQANĠK QANUNU 

 

Maddə 2. Referendumda iĢtirak  

1. Referendumda iştirak etmə hüququ referendum günü 18 yaşda  olan 

Gürcüstan  vətəndaşların  irqi,  rəngi,  dil,  cinsi,  dini,  siyasi  və  ya  digər  rəy, 

milli, etnik və ya sosial mənsubiyyətinə, mənşəyindən, əmlak vəziyyətindən, 

yaşayış yerindən asılı olmayaraq vardır.  

2. Referendumda iştirak etmə hüququ aşağıdakı vətəndaşların yoxdur:  

a) məhkəmə tərəfindən hüquqi nəticə verməyənli təsdiq edilmişdir

b) məhkum edilmişdir və referendum vaxtında həbsxanada olunur.  

 

 

 “XƏSTƏ HÜQUQLARI HAQQINDA”  

GÜRCÜSTAN QANUNU 

 

 Maddə 6  

1. Xəstənin irqi, rəngi, dili, cinsi, genetik irsi, inanc və dini, siyasi və 

digər məsləklər, milli, etnik və sosial mənsubiyyəti, mənşəyi, əmlak və silki 

vəziyyəti,  yaşayış  yeri,  xəstəlik,  cinsi  orientasiyası  və  ya  şəxsi  mənfi 

qaldırması görə ayrı-seçkiliki qarağandır. 

2.  Xəstəliklə  bağlı  xəstənin  hüquqlarını  məhdudlaşdırma  şəraitləri 

Gürcüstan qanunverciliyinə üzrə müəyyən edilir. 

 

  

GÜRCÜSTAN VERGĠ MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 11. Dini fəaliyyətləri 

1.  Dini  fəaliyyətləri  nəzərdə  tutulmuş  qaydala  qeyd  edilmiş  dini 

təşkilatının (birliyinin) inancın və dinin genişdirilmə məqsədli fəaliyyətidir, o 

cümlədən aşağıdakı yollar ilə: 

a)  dini  adətləri,  mərasimləri,  duaları,  digər  dini  fəaliyyətləri  təşkil 

etmə və keçirilmə; 

b)  dindarlara  ibadətxanaların  və  dini  tikililərinin  fərdi  və  ya  birgə 

şəkildə  dini  ehtiyaclarının  razı  salınma  üçün  istifadə  etməsi  mümkünlüyü 

vermə; 

c)  dini  nümayəndə  heyətləri,  zəvvarlar,  müxtəlif  konfessiyaların nümayəndələri  və  səyahət  edən  təşkilat,  milli  və  beynəlxalq  dini  görüşləri 

çağırılan  qurultay,  konqres,  seminar,  mehmanxanalarda  iştirakçıları  (və  ya 

digər konaklama), nəqliyyat, yemək və mədəni xidmət bu hadisələr; 

ç)  monastırlar,  kilsələr,  dini  saxlanılması  -  müəssisələrində,  kilsə 

Saxla  -  tələbələrin  təlim  və  təhsil  müəssisələrinin  müdavimləri,  xeyriyyə təşkilatları (xəstəxanalarda, sığınacaqlar, qocalar və əlillər) saxlanması üçün 

evləri, habelə bu cür digər oxşar qanuni fəaliyyət kanonik qaydaları. 

2. Dini fəaliyyət dini təşkilatlara (assosiasiyaları) fəaliyyəti, dini (ilahi 

xidmət)  ədəbiyyatı  buraxılması  və  ya  bu  təşkilatların  (ilahi  xidmət)  və  ya 

bağlı onların müəssisələri, dini maddələr aparılması o bərabər olan dini (ilahi 

xidmət)  ədəbiyyat  və  dini  maddələr  və  ya  onun  həyata  keçirilməsi 

(yayılması)  Bu  vəsaitlərin  fəaliyyəti,  habelə  dini  fəaliyyətinin  həyata 

keçirilməsi üçün istifadə. 

 

 

 GÜRCÜSTAN MÜLKĠ MƏCƏLLƏSĠ 

 

Maddə 29. Qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi Ģəxsi 

qeydiyyat Ģəraitləri  

1.  Qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  qeydə  alınması  üçün 

Zainteressovannoe şəxs proqram (humanitar) müəssisənin qeydiyyatı orqanı 

təmin edir. 

2.  Qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  sənəd  (/  üzvləri 

müqavilə  təsisçilər)  olmalıdır  tətbiqi  müəssisə,  bütün  təsisçilər  tərəfindən 

imzalanmalıdır  /  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  qeydiyyat 

sübutda göstərilir: 

a) qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi şəxsi adı; 

b)  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi,  qeyri-biznes  yer 

haqqında məlumat (ünvanı); 

c) qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi şəxsi məqsədləri

ç) qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi şəxsi təsisçisi məlumatı (fiziki 

şəxs  olduqda  -  adı,  doğum  tarixi  (gün,  ay,  il),  yaşayış  ünvanı  və  şəxsiyyət 

nömrəsi,  hüquqi  şəxs  olduqda  -  tam  adı,  hüquqi  forması  və  qeydiyyatı 

haqqında  məlumat,  şəxs  (lər)  nümayəndəliyi  səlahiyyətli  şəxslər),  məlumat 

hər şəxs üçün ayrı-ayrı göstərilir); 

d)  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  idarəetmə  orqanı  (ları) 

haqqında məlumatı; 

e) qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi şəxsi idarəetmə orqanı (şəxsin 

rəhbərliyi) qurulmaq (seçmək) qaydası 

f)  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  rəhbər  haqqında 

məlumatı  (adı,  doğum  tarixi  (gün,  ay,  il),  yaşayış  yerinin  ünvanı,  şəxsi 

identifikasiya nömrəsi); 

g) qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi şəxsi tərəfindən qərar verilmə 

qaydası və proseduru; 

ğ)  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  nümayəndəliyi 

səlahiyyətli  şəxslər  haqqında  məlumatı  (adı,  doğum  tarixi  (gün,  ay,  il), 

yaşayış yerinin ünvanı, şəxsi identifikasiya nömrəsi); 

h)  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  üzvlük,  çıxarılması  və 

təcrid üzvlüyündən, qəbul proseduru əgər üzvlük əsasında olan şəxsidir; 

i)  qeyri-sahibkar  (qeyri-ticarət)  hüquqi  şəxsi  orqanın  (şəxsin) 

adıyenidən  təşkili  və  ləğv  edilməsi  haqqında  qərar  verilmək  qaydası  və 

proseduru, bu maddə "c" hissəsinin fərqlənirsə. 

3. 

Qeydiyyatına alınması  üçün  ərizə  da  əlavə  olunur: 

a) təmin ödənilməsini təsdiq etmə haqqında sənəd; 

b) qeyri-sahibkar (qeyri-ticarət) hüquqi şəxsi hüquqi yerinin (ünvanın) 

haqqında  arayışı  –  təsdik  edilmiş  yerin  sahibin  razıllığı  və  ya  nəzərdə 

tutulmuş qaydala hazırlanmış müqavilə yer istifadə etmə haqqında. 

4.  Səlahiyyətli  şəxsin  qeydiyyatı  orqanında  imzalamaqsa,  notarius 

tərəfindən təsdiq etmə lazım  deyil. Qeydiyyat orqanında imza təsdiq edilmə 

qaydası  və  şəraitləri  “İctimai  Reestr  haqqında”  Gürcüstan  Qanunu  ilə 

müəyyən edilir.

 

 

 

 

TOLERANTLIĞIN VƏ MÜLKĠ ĠNTEQRASĠYASI 

MĠLLĠ KONSEPSĠYASI 

 

Gürcüstan Höküməti 2009-ncu ilin mayın 8 N348 sərəncam ilə təsdiq edilmişdir 

 

I. Ön söz 

 Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli  konsepsiyası  və 

vətəndaş  planı,  milli  azlıqların  qorunması  haqqda  milli  çərçivə 

konvesiyası  (2005-ci  ildə  Gürcüstan  parlamenti  tərəfindən 

tasdıqlanmışdır)  və  “  Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli 

konvensiyasınin  və  hərəkət  planının  işlənməsi  haqqda”  Gürcüstan 

prezidentinin  2005-ci  il  avgust  ayının  8-də  №639  sifarişi  əsasında 

üzərində içləndi. Onun əsas məqsədi demokratik, birləşmiş və ümumi 

dəyərlərə əsaslanan, rəngarəngliyi özünün gücü hesab edən və hər bir 

vətəndaşa  identliyinin  qorunması  və  inkişafinin  mümkünlüyünü 

müdafiyə edən mülki cəmiyyət yarnmasının müdafiyəsidir. 

Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli  konsepsiyası  və 

milli  plan,  Gürcüstanın  konstitusiyası  və  Gürcüstan  tərəfindən  təyin 

olunmuş  beynəlxalq  məcburiyyətlərə  əsaslanır.  Geniş  cəmiyyətin 

konsdensusuna  nail  olma  məqsədi  ilə,  tolerantlığın  və  mülki 

inteqrasiyanınmilli  konsepsiyası  və  milli  planın  üzərində  işləmə 

prasesində,  hər  bir  maraqlanan  tərəfin  iştirakı  müdafiyə  olunmuşdur. 

Sənəti  layihə  Gürcüstan  prezidentinin  yanında  yerləşən  Tolerantlığın 

və  mülki  inteqrasiyanın  milli  şurası  tərəfindən  hazırlandı,  bu  şuranın 

tərkibi, Gürcüstan parlamentinin üzvləri, Millət vəkili, milli azlıqların, 

geyri  hökümət  təşkilatlarının  və  başqa  dövlət  strukturalarının 

nümayəndələrindən  ibarətdir.  layihə  üzərində  işləmə  prasesində, 

millət  vəkilinin  yanında  yerləşən,  milli  azləqların  şurası  ilə 

konsultasiyalar keçirilirdi. Tolerantlığın və mülki inteqrasiyanın milli 

şurası eyni zamanda, milli azlıqların six yaşadığı regiyonlarda və yerli 

geyri hökümət təşkilatları ilə six-six görüşlər təyin edirdi. 

Tolerantlığın və mülki inteqrasiyanın milli konsepsiyası, dövlət 

strategiyası  və  məsələlərini  6  əsas  istigametdə  müəyyən  edir: 

Qanunun  aliliyi;  Təhsil  və  dövlət  dili;  Mediya  və  məlumatın 

əlçatarlığı;  Siyasi  inteqrasiya  və  mülki  iştirak;  Sosiyal  və  regiyonal 

inteqrasiya; Mədəniyyət və ən-ənənin müdafiyəsi. Mülki plan. kankret 

tədbirlər  və  praqramları  milli  konsepsiyanın  sonrakı  beş  il  ərzində 

həyata  keçməli  olan  strateji  istiqamətlərini  nəzərə  alır.  Hərəkət 

planının  uyğun  komponentlərinin  həyata  keçirməsi,  orada  geyd 

olunmuş kankret dövlət strukturasının borcudur. 

Hərəkət 

planının 

həyata 

keçməsində, reintegrasiya 

məsələlərində  Gürcüstanın  dövlət  nazir  aparatı  kordinasiya  edir. 

Mülki planın həyata keçirilməsi üçün boyun olan dövlət strukturaları, 

reintegrasiya  məsələlərində  Gürcüstanın  dövlət  nazir  aparatı 

tərəfindən  işlənmiş  siyasətə  əsaslanaraq,  hər  ayın  5-inə  gədər  şəxsi 

kompedesiyalarının  əsasında  hazırlanmış  hesabatı  təqdim  edəcəklər. 

Hər  ilin  10  dekabırında,  reinteqrasiya  məsələlərində  Gürcüstanın 

dövlət  naziri  aparatı,  Gürcüstanın  hakimiyətinə  və  Tolerantlığın  və 

mülki  inteqrasiyanın  milli  şurasına,  cavabkar  dövlət  strukturaları 

tərəfindən  hazırlanmış  hərəkət  planı  həyata  keçirilməsi  həqqda 

mühazirəyi təqdim edir. 

Mülki  planın  həyata  keçirilməsinə  Tolerantlığın  və  mülki 

inteqrasiyanın  milli  şurası  monitoring  edir,  bu  şura  lazım  olduqda 

mülki  planının  həyata  keçirilməsi  ilə  əlaqədar,  mülki  planda 

dəyişiklikləin  müzakirə  cümlələrini  və  əlavələr  artırmaq  haqqda 

rekomendasiyalar üzərində işləyəcək.  

Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli  konsepsiyası  və 

mülki  planının  hərəkəti,  ənənəvi  və  ya  çox  sayda  azlıqların  yaşadığı 

yerlərdə, əhatə olunmur.  

Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli  konsepsiyası  və 

mülki  planın  məliyələməsinin  əssas  mənbəsi  Gürcüstanın  milli 

büdcəsidir. 

 

II. Tolerantlığın və mülki inteqrasiyanın milli 

konsepsiyasının məqsədləri 

 

Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli  konsepsiyasının 

məqsədləridir: 

a)  Gürcüstanda  yaşayan  hər  bir  şəxs  arasında  toleranlıq  və 

qarşılıqlı hörmət mühiti yaratmaq; b)  Gürcüstanın  bütün  vətəndaşlarına,  vətəndaş,  siyasi, 

ekonomik  və  sosial  hüquqlarla  eynihüquqlu  istifadə  edilməsini 

müdafiyə etmək; 

c)  Gürcüstanın  siyasi,  sosial,  ekonimik  və  mədəni  həyatının 

bütün növlərində, milli azlıqlara lazımlı şəraitlərin yaranması; 

ç)  Milli  azlıqlar  üçün  təhsilin  büttün  pillələrinin  bərabər 

əlçatmalarınavə  ümumi  təhsildə  xüsusi  ibrətverici  lazımlıqları 

müdafiyə etmək; 

d)  Milli  azlıqların  mədəniyyətinin  qorunması  və  inkişafı  üçün 

şəraitlər  yaratmaq,  onların  varlıqlarını  xüsusən,  dinin,  dilin, 

ənənələrinin və mədəni varisliklərinin qorumaq üçün şərait yaratmaq.  

 

III. Tolerantlığın və mülki inteqrasiyanın milli konsepsiyasının prinsipləri 

 

Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanın  milli  konsepsiyasının prinsipləridir: 

a)  Gürcüstanın  bütün  vətəndaşlarının  bərabərliyi,  diskrimi-

nasiyanın yolverilməzliyi və tolerantlığın yayılması; 

b) Mülki inteqrasiya və azlıqların qorunması arasında balansın 

saxlanması,  mülki  inteqrasiyanın  havasli  və  zor  ilə  asimilasiyasına 

yolverilməzliyi; 

c)  Milli  azlıqların  azad  seçim  hüququ  –  onlara  milli  azlıqlar 

kimi mi davrandılar 

ç)  Milli  azlıqların  hüquqları,  necə  şəxsi  eləcədə  başqaları  ilə 

birlikdə  o  hüquqları  və  azadlığı  həyata  keçirsinlər,  hansı  ki  Gürcü-

stanın konstitusiyasına əsaslanır və milli azlıqların qorunması haqqda 

Avropanın çərçivə konsepsiyasına əsaslanaraq; 

d)  Onların  identliyinin  qorunması  və  inkişafı  ilə  əlıaqədar 

qərarlarda, milli azlıqların efektiv iştirakı” 

e)  Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyasının  hərəkət  planının 

həyata  keçirmə  monitorinqinin  ictimai  təşkilatların  qoşulmasının 

müdafiyəsi. 

 

IV. Tolerantlığın və mülki inteqrasiyanın milli konsepsiyasının əssas istiqamətləri 

 

1. Qanunun aliliyi Qanunun  aliliyi  Tolerantlığın  və  mülki  inteqrasiyanınmilli 

konsepsiyasının  strateji  istiqamətlərindən  biridir,  bu  istiqamət  belə 

məsələlərin həllini nəzərdə tutur: 

a)  Gürcüstanın  qanun  vericiliyinin  Gürcüstanın  beynəlxalq 

öhdəçiliyi ilə harmonizasiyası; 

b)  milli  azlıqlar  tərəfindən  ədalətlik  sisteminin  əlçatmalığının 

yaxşılaşması; 

c)  diskriminasiyalı  davranışdan  milli  azlıqların  efektiv 

qorunmasının müdafiyəsi; 

ç)  ictimai  qulluqçuların  bilimlərinin  artması,  milli  azlıqların 

hüquqları və antidiscreiminasiyalı qanunvericilik əsasında.  

2. Təhsil və dövlət dili 

Milli  azlıqların  en  vacib  çagırışlarında  biri  milli  azlıqlar 

tərəfindən  dilin  bilməməsidir,  buda  onların  dövlət  siyasət,  ekonomik 

və cəmiyyət həyatında iştirakına böyük maneçilik törədir. Ilk növbədə 

azlıqlrın  istəklərinin  artmasını  müdafiyə  etmək  lazımdır  ki  Gürcü 

dilini  öyrensinlər  və  xüsusi  ibrətverici  lazımlqları  olan  şaqirdlərin 

inteqrasiyasına  tərəfdar  pragramların  həyata  keçməsi  lazımdır.  bu 

istiqamətlə belə məsələlər nəzərdə tutulur: 

a)  Milli  azlıqların  nümayəndələri  üçün  məktəbə  gədər  təhsilin 

əlçətərlığın müdafiyə olunması; 

b)  Milli  azlıqların  nümayəndələri  üçün  orta  təhsil  almanın 

müdafiyə olunması; 

c)  Milli  azlıqların  nümayəndələri  üçün  ali  təhsil  almanın 

müdafiyə olunması; 

ç) Dövlət dilinin örənməsinin müdafiyə olunması; 

d)  Təhsil  sferndə  ictimai  diskusiya  və  mülki  inteqrasiyanın 

müdafiyə olunması. 
3. Medianın və məlumatın əlçatarlığı  

Milli  azlıqların  məlumatlaşması  üçün  ictimai  yayın  tərəfindən 

vacib atdım atıldı, burad 2005-ci ildən milli azlıqların dilində xəbərlər 

buraxılışı  yayınlanır.  Son  zamanda  həyata  keçən  qanunvericilikdə 

yaranan  dəyişikliklər  əssasında,  ictimai  yayının  praqram  büdcəsinin 

25%  azlıqların  dilində  hazırlanan  praqramların  yayınlanmasına 

xərclənməlidir. Dövlət dilinin bilim səviyyəsinin az olması və Gürcü 

yayın  mediyasının  əssas  Gürcü  dilli  yayınını  nəzərə  almaqla,  milli 

azlıqların  müvafiq  məlumatlarını  müdafiə  edən  xüsusi  tədbirlərin 

keçirilməsi vacibdir. Bu istiqamətlə belə məsələlər məqsədləşdirilir: 

a)  Milli  azlıqların  yaşadığı  regiyonlarda  milli  yayının 

əlçatarlığını müdafiyə etmək; 

b) Milli azlıqların dillərində yayın praqramlarının əlçatarlığının 

müdafiyə olunması; 

c)  Yayın  praqramlarında  milli  azlıqların  göstərilməsi  və 

iştirakının müdafiyə olunması; 

ç) Milli azlıqların dilində elektron vı çap mediasının müdafiyə 

olunması; 

d)  Mediyada  tolerantlığın  və  mədəniyyətin  plüralizminin 

yaranmasının müdafiyə olunması 

4. Siyasi inteqrasiya və mülki iştirakı 

Milli  azlıqların  siyasi  inteqrasiyası  və  mülki  iştirakının 

səviyəsinin  artırması  məqsədi  ilə  son  illərdə  ictimai  məmur 

kvalifikasiyasının  artması  üçün  milli  azlıqların  nümayəndələrinə 

treninqlər  keçirilir;  Ənənəvi  və  ya  çox  sayda  milli  azlıqların 

yaşadıqları  bələdiyyələrdə  onları  ictimai  işə  gəbul  etdikdə 

həvəsləndirməsi  həyata  keçirilir,  ancaq  seçki  materialları  və 

biuletenləri onların ana dillərində çap olunur. Milli azlıqların ictimai-

siyasi  həyatına  qatılması,  onların  dövlət  dilinin  bilim  səviyəsində  və 

başlanqıcda  dövlət  tərəfində  onları  ictimai  iş  qəbul  etmək 

həvəsləndirməkdən  aslıdır.  Qeyd  olunmuş  istiqmətdə  belə  məsələlər 

nəzərdə tutulur: 

a)  Milli  azlıqların  bərabər  hüquqlu  seçkilərinin  müdafiyə 

olunması; 

b)  Qərar  alma  prasesində  milli  azlıqların  iştirakının 

təkmilləşdirilməsi; 

c)  Milli  azlıqların  qorunması  haqqda  Avropa  çərçivə 

konvensiyasının populiyarlaşdırılması. 

5. Sosial və regiyonal inteqrasiya 

Son  illərdə  dövlətin  social-mədəni  həyatında  milli  azlıqların 

tam  iştirakı  üçün  vacib  addımlar  atıldı.  Milli  azlıqların  yaşadıqları 

regiyonlarda,  infrastrukturanın  reabilitasiyası  və  başqa  maştablı 

eonomik layihələr həyata keçdi. Bu istiqamətlə belə məsələlər nəzrdə 

tutulur: 

a)  Milli  azlıqların  yaşadıqları  regiyonlarda  infrastrukuranın 

inkişafı; 

b)  Milli  azlıqların  sənəti  hazırlıqları  və  onların  işlə  təmin 

olunma yardımı; 

c) Milli azlıqların social və regiyonal mobilliyinin müdafiyəsi. 

6. Mədəniyyət və varlıqların saxlanıması  

Ölkənin  mədəni  həyatında  milli  azlıqların  iştirakı  və  onların 

mədəni  varisliyinin  tərəfdarlığı  məqsədi  ilə,  dövlət  ayrı-ayrı 

istiqamətlə  kankret  tədbirlərin  keçirilməsini  planlaşdırır.  Bu  belə 

məsələlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur: 

a) mülki şüurun yaranmasının; 

b)  Milli  azlıqların  mədəni  varlıqlarının  qorunmasını  müdafiyə 

etmək;  

c) Milli azlıqların mədəni varisliklərinin qorunması; 

ç)  Tolerantlığın  səəyinin  tərəfdarlığı,  mədəniyyətlər  arası 

dialoqun və əlaqənin müdafiyasi; 

d)  Gürcüstanın  mədəni  hayatında  azlıqların  iştirakınkının 

müdafiyəsi; 

e)  Milli  azlıqların  mədəniyyəti,  tərixi,  dili  və  dini  haqqda 

cəmiyyətin biliminin dərinlənməsi və dövlətin mədəni dəyərləri kimi onların nümayişi. 

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə