İsmayil haciyey naxçivan muxtar respublikasinin iCTİm ai-Sİy ast HƏyati, sosial-iQTİsadi VƏYüklə 4,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/56
tarix30.10.2018
ölçüsü4,47 Mb.
#76753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56

publikasmda yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin yaradılması mə- 
sələsi qoyuldu.  1988-1989-cu illərdə Naxçıvanda, Ordubadda, Cul- 
fada,  Şərurda, Sədərəkdə, hətta kəndlərdə keçirilən mitinqlərdə də 
Şimali  A zərbaycanla  Cənubi  Azərbaycan  arasm da  əlaqələrdən 
geniş  söhbət  getsə  də,  əməli  işə  keçilməsi  1989-cu  ilin  noyabr 
ayında  qərarlaşdırıldı.  Rəsmi  dairələrə,  sərhəd  qoşunlarınm  rəh- 
bərliyinə m üxtəlif vasitələrlə, xüsusən çoxminli mitinqlərdə tikanlı 
məftillərin  yığışdırılması  tələbləri  verilməklə  yanaşı,  hər  dəfə  də 
göstərilirdi ki, əks halda xalq öz gücü ilə bunu həyata keçirəcəkdir. 
M uxtar respublikanm   17 min hektara yaxm münbit torpaq sahəsi 
sərhəddə  tikanlı  məftillər  arasm da  qalmışdı,  onlardan  istifadə 
olunmurdu.
Vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyən rəhbər dairələr tədbir 
görməyə  tələsm irdilər.  «Sərhəd  hərəkatı»  isə  genişlənirdi 
[19,s.216].
1989-cu ilin dekabr aymda keçirilən Azərbaycan SSR Ali So- 
vetinin  sessiyasmda Naxçıvan  MSSR Ali  Sovetinin sədri  S.Əliyeva 
Naxçıvan  əhalisinin  sərhəd  səddi  ilə  bağlı  tələblərini  sessiyaya çat- 
dırdı  və  xahiş  etdi  ki,  bu məsələ rəsmi yolla təcili  həll  edilsin  [39, 
1992, 2 yanvar].
D ekabr ayınm 4-də və 12-də bütün sərhəd boyu məşəllər qal- 
dırmaqla  və  tonqallar yandırmaqla  aksiyalar  keçirildi.  Bu  zaman 
Naxçıvan MSSR-də sərhəd boyu 9 minə qədər adam toplanmış, ça- 
dırlar qurulmuş,  tonqallar qalanmışdı  [7,  1991,  28  may].  Dekabrm 
12-də keçirilən sərhəd aksiyasmdan sonra qəti qərarlaşdırıldı ki, Cə- 
nubi Azərbaycanla əlaqələrin yaradılması məqsədilə Araz kənarm- 
dakı torpaqların əhalinin istifadəsinə verilməsi üçün tikanlı məftillər 
sökülsün [39,  1991, 31  dekabr].
Aksiya  iştirakçıları  hökumət  qarşısmda  4  tələb  irəli  sürdü: 
1.1921-ci il Qars müqaviləsi gündəliyə gətirilsin. 2.Naxçıvan üzərində 
Türkiyənin himayəsi bərpa olunsun.  İranla danışıqlar aparılıb Nax- 
çıvana  şose  və  dəmiryolu çəkilsin.  3.Cənubi Azərbaycanla  sadələş- 
dirilmiş gediş-gəliş sistemi təşkil olunsun. 4.Tikanlı çəpərlə Araz çayı 
arasındakı sahə camaatm istifadəsinə verilsin.
Xalq cəbhəsi dekabrm 23-də sərhəd dəstəsinin komandirinə 
ultim atum   göndərib  dekabrın  31-dək  sərhəddən  adamların
29


müoyyon  qaydalarla keçmosinə,  q o h u m -q a rd a şla rı ilə olaqə saxla- 
masına  im kan yaratm asım  tələb  etdi.  L ak in   razılıq  əldə  olunmadı 
[19,s.216].
İm periyanm   rəhbərliyi  h aq q -əd alətin   b ərq ərar  edilmosi  uğ- 
runda sosini qaldıran xalqa divan tu tm ağ a hazırlaşırdı.  Sorhodhrin 
pozulması  bəhanəsi də  onun planlaşdırdığı qanlı  qırğma  boraot ola 
bilordi.  Buna görə də sərhədçilərə m üqavim ət göstərmomok omri ve- 
rilmişdi  [4,s.60].
D ekabrm   29  və  30-da  N axçıvan  M SSR   Ali  Sovetinin  sodri 
S.ƏIiyevanm kabinetində A zərbaycan SSR X arici  İşlər naziri H.Sa- 
dıqov,  A zərbaycan  SSR  D övlət  Təhlükəsizliyi  Komitosinin  sodr 
müavini  R.Sadıqov,  Azorbaycan  SSR Ali  Sovetinin  göndordiyi de- 
putat  qrupunun  üzvləri  M .N əsirov,  Ə.Şəkinski,  M .M əmmədov vo 
b.  ilo aparılan dam şıqlar  bir  d ah a göstərdi ki,  A X C   üzvləri,  Naxçı- 
van ohalisi sözlərində qətidirlər və o n larm  işi h aq q  işidir.
Dekabrm 30-da axşam N axçıvan sərhəd qoşunlarının koman- 
diri  polkovnik  V.  Jukov N axçıvan televiziyası  vasitəsilə  ultimatum 
verdi.  SSRİ-nin  sərhədlərinin  to x u n u lm az  olduğunu  söyləyən 
V.Jukov sorhoddi sökmək istəyənlər barəsində ciddi tədbirlərin görü- 
locoyini  boyan etdi.
D ekabrm   31-do  saat  12-də  A ra z   çayı  bo y u   137  km  Sovet- 
İran sorhodlorində həyəcanlar başlandı.  M inlərlə adam  tikanlı məf- 
tilloro  doğru  yürüş  etdi,  in san lar  ölüm ü  belə  gözlərinin  qarşısına 
alaraq sorhod qurğularm ı dağıtdı [3, v.71].  N əticədə,  SSRİ-nin döv- 
lot  sorhoddi  boyunca  çəkilən  tikanlı  m əftillər  elliklə  söküldü.  Hər 
iki  torofdon  sahildo toplanm ış ad a m la r A razı keçib görüşdülər. İlk 
dofo olaraq  A razm   o  taym da,  bu tay m d a  olan  in san larm  ünsiyyət 
imkanları  yarandı,  sadoləşdirilmiş  keçid  m əntəqələri  təşkil  edildi. 
Beloliklo,  1989-cu il dekabrın 31-i dünya A zərbaycanlılarm ın həm- 
royliyi  bayram ına çevrildi,  1990-cı ildə isə həm in günün ildönümü 
respublikanın  dem okratik  qüvvələri  tərəfindən geniş  qeyd edildi.
Naxçıvan  M uxtar R espublikasm dan başlanıb, Azərbaycanm 
digor sorhod rayonlarına da yayılan bu üm um xalq hərəkatm a impe- 
riya vo hegemonluq mövqeyindən yanaşan SSR İ-nin və Azərbayca- 
nm  kommunist  rohborliyi,  hərbi  dairələr  q a ra   yaxaraq  onu 
antidemokratik,  bir qrup ekstrem istin və cinayətkar ünsürün əməli
30


kimi qiyməttandirib,  dünya ictimaiyyətinin gözündən salmağa çalı- 
şırdılar  [19,s.217].  1990-cı  il  yanvarm 2-də  axşam  Moskva  televizi- 
yasınm «Zaman» xəbərləri  belə bir məlumat yaydı:  «Azərbaycanm 
Naxçıvan  MSSR  ərazisində  bir  qrup  ekstremist  İranla  sərhədi 
pozub,  sərhəd  zolağmı,  avadanlıqları  məhv  edib  və  sərhədçilərlə 
kobud davranaraq onlara hədə-qorxu gəlib».
M oskvanm  təzyiqi  altmda Azərbaycan  KP  MK-sı  1990-cı  il 
yanvarm 2-də «Naxçıvan MSSR-də dövlət sərhədində kütləvi nizam- 
sızlıq  haqqm da»  qərar  qəbul  etdi.  Qərarda  sərhəd  qurğularmın 
sökülməsi pislənmiş və bunun respublikada yenidənqurma prosesinə 
ciddi zərbə vurduğu göstərilirdi [24,s.l7].
1990-cı ilin yanvarm 4-də SSRİ Ali Soveti Millətlər Sovetinin 
sədri R.N.Nişanov, Sov.İKP MK-nm katibi A.N.Girenko, Azərbay- 
can KP MK-nm birinci katibi  Ə.X.Vəzirov,  SSRİ  DTK-sı  sədrinin 
birinci müavini,  ordu  generalı  Bobkov,  ordu  generalı Varennikov, 
general-polkovnik Şatalin, general-mayor Şironkin Naxçıvana gəldi- 
lər.  Sərhəd  hərəkatı  ilə  bağlı  vəziyyəti  sabitləşdirmək  məqsədi  ilə 
gəlsələr də, bu işlə bacara bilmədilər, alovlanmış milli-azadlıq hərə- 
katım söndürə bilmədilər.
1988-ci ildən Azərbaycanda başlanan milli-azadlıq hərəkatı- 
nm şanlı səhifələrindən olan Naxçıvanm «Sərhəd hərəkatı» uzun il- 
lərin həsrəti  nəticəsi  kimi meydana  çıxmışdır.  Bu hadisəni  «Səhər» 
qəzeti  13 yanvar 1990-cı il tarixli nömrəsində «Oda düşdü oda salan» 
başlıqlı  məqalə  ilə  geniş  şərh  edərək,  respublika  ictimaiyyətinə  ilk 
dəfə olaraq obyektiv məlumat vermişdi.
1989-cu il dekabrm 31-i Dünya Azərbaycanlılarınm Həmrəy- 
liyi bayramma çevrildi.  1990-cı ildən isə həmin günün ildönümü res- 
publikanm  dem okratik  qüvvələri  tərəfindən  geniş  qeyd  edildi. 
«Sərhəd  hərəkatı»  rəsmi  səviyyədə  siyasi  və  tarixi  qiymətini  ilk 
dəfə  məhz  N axçıvanda,  Heydər  Əliyevin  rəhbərlik  etdiyi  Muxtar 
Respublika Ali  Məclisinin  16  dekabr  1991-ci  il  tarixli  sessiyasmda 
almışdır.  Heydər Əliyevi Dünya Azərbaycanlılarmm Milli Həmrəy- 
lik və Birlik günü haqqmda məsələnin Naxçıvan Muxtar Respubli- 
kası  Ali  Məclisinin  sessiyasmda  müzakirə  olunmasmı,  siyasi 
əhəmiyyətli qərar qəbul edilməsini, Azərbaycan türklərinin uzun illər 
ayrılıqdan sonra birləşməsi yolunda ilk addım kimi qimətləndirmişdi
31


Yüklə 4,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə