İsmayil haciyey naxçivan muxtar respublikasinin iCTİm ai-Sİy ast HƏyati, sosial-iQTİsadi VƏYüklə 4,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/56
tarix30.10.2018
ölçüsü4,47 Mb.
#76753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

onun  dünya  birliyində  özünəməxsus  yer  tutm ası  üçün  milli  kimlik 
pasportudur. Tarix m ahiyyət etibarı ilə beynəlmiləl olduğu qədər də 
millidir.  Milli olm ayan tarix beynəlmiləl  ola bilməz
Ümummilli  liderimizin  A zərbaycan  tarixşünaslığına  verdiyi 
mühüm töhfələrdən biri regionlarm  tarixinin öyrənilməsidir.  Çünki 
bu olmadan, bütövlükdə A zərbaycan tarixindən danışm aq mümkün 
deyil.  Məhz belə bir yanaşm anm ,  konseptual  baxışın  nəticosidir ki, 
Naxçıvan tarixinin öyrənilməsi sahəsində də əhəmiyyətli dönüşə nail 
olunmuşdur.
Naxçıvan qədim tarixə m alikdir.  Milli sərvətlərimiz olan abi- 
dolərlə zəngin  bir diyardır.  Tale  bu to rp a q d a n   öz  səxavətini əsirgə- 
moyib.  Bu  yurdun  ən  böyük  sərvəti  isə  şübhəsiz  ki,  onun  dünyaya 
boxş  etdiyi  böyük  tarixi  şəxsiyyət,  bəşəriyyətin  ikinci  atası  sayılan 
hozroti N uh peyğombərin də vətəııi olm asıdır.
Azorbaycanda Eneolit, Kur-Araz və boyalı qablar mədəniyyətinin 
osas  ocaqları  Naxçıvandadır.  Bu  bir  daha  sübut  edir  ki,  minillikbr 
boyu  Naxçıvan orazisində ardıcıl və intensiv məskunlaşmış  insanların 
iqtisadi,  ictimai və mədəni həyatm da ciddi dəyişikliklər baş vermiş, iri 
tayfa ittifaqları meydana gəlmiş, Naxçıvan şəhəri yaranmışdır.
Azorbaycan və ona bağlı olan N axçıvan M uxtar Respublikası 
on  qodim  modəniyyətin  daşıyıcıları  olan tarixi  abidələri ilə məhşur- 
dur.  Bclo abidolordən biri də xalqım ızm  tarixən bu torpağa məxsus- 
luğunun  daş  pasportu  olan  G əm iqaya  tarix i-etn o q rafik   abidələr 
kompleksidir.
...Bu gün Azorbaycan və onun ayrılm az hissəsi olan Naxçıvan 
çox sürollo inkişaf cdir.  Bu inkişaf özünü b ü tü n  sahələrdə -  həm iq- 
tisadi,  hom sosial mosolələrin həllində, həm  də m üdafiə potensialınm 
güclondirilmosində,  A zorbaycanm   beynəlxalq  m övqelərinin  möh- 
komlondirilmosindo büruzə verir.
Muxtar respublikada «Yeniləşmə ili» kimi tarixə düşən 2010-cu
22


il arxada qaldı. «Yenibşm9 ili»ndə qarşıya məqsəd qoymuşdııq ki, is- 
tehsalat-təsərrüfat  həyatma,  sosial-iqtisadi proseslərə yeni  yanaşma 
və baxış təmin olunsun; böyüklüyündən-kiçikliyindən asılı olmayaraq 
hər bir sahədə məsuliyyət  artırılsm,  şüurlu münasibət  təmin edilsin. 
Əldə olunan nailiyyətlər deməyə əsas verir ki, bir sıra əsas göstəricilər 
üzrə irəli sürülən vəzifələr icra olunmuş, quruculuq tədbirləri daha da 
dərinləşmiş,  inkişafm  artan dinamikası saxlanılmış,  insanlarm həyat 
səviyyəsinin daha da yaxşılaşmasına diqqət artırılmışdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasınm ərazisi insanlarm ən qədim 
yaşayış məskənlərindən olduğundan bu ərazidə daş dövründən baş- 
lamış  yüzlərlə  abidə  mövcud  olmuşdur.  Sovetlər  Birliyi  dövründə 
Azərbaycanm, o cümlədən Naxçıvanm tarixi lazımi səviyyədə öyrə- 
nilməmiş,  üzə  çıxarılmamış  və  tədqiq  olunmamışdır.  Azərbaycan 
müstəqilliyini  bərpa  etdikdən  sonra  həyatımızm bütün  sahələrinə 
diqqət  yetirildiyi  kimi,  tarixi  abidələrimizə  də  diqqət  və  qayğı  artı- 
rılmışdır.  Abidələrlə zəngin sivilizasiya məkanlarmdan olan Naxçı- 
van  diyarmda mədəniyyətə,  tarixi  abidələrə,  onlarm  qorunması  və 
bərpasma xüsusi əhəmiyyət verilir və tədqiq edilir.
Y aradılan  yaxşı  iş  şəraitindən  düzgün  istifadə  edilməli,  sə- 
hiyyə xidməti işi yerinə yetirilməlidir.  Səhiyyə xidməti gigiyena qay- 
dalarına  əməl  edilməsindən başlanır.  Bundan  sonra isə xəstəliklərə 
qarşı mübarizə  aparılmalıdır.  Həkim  ambulatoriyalarmm  işi  məhz 
bu istiqamətdə qurulmalıdır.
Biz  ulu  öndərin vəsiyyətlərini  əsas  tutaraq  milli  prioritetləri- 
mizi qabaqcıl dünya təcrübəsi ilə qovuşdurmağa nail oluruq. Qlobal- 
laşan dünyada milli maraqların, etnik özünəməxsusluğun qorunması 
ciddi məsələlərdən biridir.  Hər bir xalq bəşəri inkişaf dəyərlərini mə- 
nimsəməklə yanaşı, öz maraqlarmı da qorumağa çalışır.  Bu gün biz 
Naxçıvanda  ən  müasir  texnologiyaya  əsaslanan  istehsalat  yaradı- 
rıqsa, mədəni sahədə və xidmət  slerasında dünya standartlarma ça- 
tırıqsa, bu bizi özgələşdirməməli, milli əsasda zənginləşdirməlidir.
Uşaq  musiqi  məktəblərinin,  məktəbdənkənar  müəssisələrin
23


islifadoyə  verilməsində  məqsəd  o n d a n   ib a rə td ir  ki,  gənclərimizin 
asudo  vaxtları  düzgün  təşkil  olunsun.  Bizim  milli  musiqimiz  öyrə- 
dilsin,  yaddan  çıxmasın,  nəsildən-nəslə  ötürülsün.  D ünyaya  inteq- 
rasiya  edən  A zərbaycanda  gənclər  d ü n y a  m usiqisinə,  dünya 
mədəniyyətinə yiyələnsinlər.
Ötən hər ili göz önünə gətirəndə bir d ah a əmin oluruq ki,  öl- 
kəmizdə Heydər Əliyev siyasi kursunun alternativi yoxdur.  Bu kurs, 
bu yol A zərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafm  yeni tələblər baxımın- 
dan  təmin  olunm asınm   yeganə  düzgün  yoludur.  Bu  yol  ölkəmizin 
dünəninin,  bu  günün,  sabahm m   və  gələcəyinin  yoludur.  Bu  yolu 
uğurla davam etdirən ölkəmizin Prezidenti cənab İlham  Əliyevin de- 
diyi  kimi, Azərbaycam qüdrətli dövlətə çevirm ək üçün ən  başlıcası, 
ölkədə Heydər Əliyev siyasəti davam  etdirilm əlidir.
24


Naxçıvan  çoxəsirlik tarixə,  dövbtçilik  ənənələrinə və zəngin 
maddi-mədəniyyət abidələrinə malik ən qədim Azərbaycan torpağı- 
dır.  «Ərazicə kiçik,  məzmunca  böyük»  olan  bu  diyar  Azərbaycan 
xalqınm qədim tarixini əks etdirən müqəddəs bir torpaqdır.  Naxçı- 
van tarixi-dünya tarixinin müqəddəslik və paklıq rəmzidir. Bu diyar 
yer  kürəsində  həyatm  başlandığı  ilk  insan məskənlərindən biridir. 
Qədim Şərq sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan Naxçıvan tarixi inkişafm 
gedişində dərin iz qoymuş ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən bi- 
rinə  çevrilmişdir.  Amerikadakı  Norvest  Universitetinin professoru 
M arti  M artinçito  Fillips  Naxçıvanla  tanışlıqdan  sonra  demişdir: 
«Allah yurdu Naxçıvan dünyada yerlə göyün qovuşduğu bir məkan- 
dır.  Bu yurdda yaşayan insanların fəaliyyəti birbaşa haqq-ədalət və 
müqəddəslik,  paklıq  üzərində  köklənmişdir.  İnanmırıq  ki,  Allahm 
yerə yaxınlığı, onun insanlara bağlılığı hardasa Naxçıvandakı qədər 
yaxm və dərin olsun».
Tarixin  bir  çox  dövrlərində Azərbaycanm  coğralı  cəhətdən 
mərkəzində  yerləşən  Naxçıvan,  XX  əsrin  90-cı  illərin  əvvəllərində 
sanki  «taleyin  ümidinə  buraxılmış  bir  adanı»  xatırladırdı.  Məkrli 
düşmənlərimizin  Zəngəzuru  ələ  keçirmələrindən  sonra  Naxçıvan 
Azərbaycandan  ərazi  cəhətdən  ayrı  düşmüşdür.  Lakin  bu yurdun 
igid və qəhrəman  övladları diyarı heç vaxt Azərbaycandan ayrı tə- 
səvvür etməmişlər.  XX əsrin əvvəllərində olduğu kimi,  həmin əsrin 
80-ci illərində də Naxçıvana yiyələnmək istəyən erməni millətçiləri- 
nin arzuları  gözlərində qalmışdır.  Naxçıvana  gələn bütün komuni- 
kasiya  xətlərini  kəsən,  diyarı  blokada  vəziyyətinə  salan  məkrli 
düşmənlər Azərbaycan  xalqmın  ümummilli  lideri  Heydər  Əliyevin 
ağıllı  və  düşünülmüş  siyasəti,  insanlarımızm  fədakarhğı  sayəsində 
Naxçıvanı xilas etmiş,  düşmən əlinə keçməsinə imkan verməmiş- 
lər.  H eydər Əliyevin Naxçıvanda yaşayıb fəaliyyət göstərməsi Nax- 
çıvanı gözlənilən bəlalardan xilas etdi. «Heydər Əliyev -  xalq birliyi» 
burada  özünün təsdiqini  bir daha tapdı.  Ulu  öndərin  rəhbərliyi  ilə 
milli dövlətçiliyimizin bərpası istiqamətində uğurlu addımlar atıldı, 
bir sıra tarixi qərarlar qəbul edildi, Milli Ordu quruculuğuna başla- 
nıldı,  qonşu ölkələrlə əlaqələr genişləndirildi və s.


Yüklə 4,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə