İsmayil haciyey naxçivan muxtar respublikasinin iCTİm ai-Sİy ast HƏyati, sosial-iQTİsadi VƏYüklə 4,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/56
tarix30.10.2018
ölçüsü4,47 Mb.
#76753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

çox şadam ki, N axçıvanda və m u x tar respublikanm  bütün rayonla- 
rında  uğurlu inkişaf gedir.
^  ^ 
^  ^
Naxçıvan  hər  bir  azərbaycanlı  üçün  əziz  diyardır.  Azərbay- 
canın qədim torpağıdır. Bu diyar blokada şəraitində Azərbaycandan 
ayrı  düşmüş  vəziyyətdə  yaşayır.  B una  baxm ayaraq,  naxçıvanlılar 
bütün dövrlərdə olduğu kimi,  indi də A zərbaycan dövlətçiliyinə sə- 
daqətlə xidmət edirlər.

^
M ən  hər  il  N axçıvanda  o lu ram   və  hər  dəfə  Naxçıvanda 
gördüyüm dəyişikliklər məni ürəkdən sevindirir. Naxçıvan ən müasir 
şəhərə çevrilibdir.  N axçıvan M u x tar R espublikasm da ən müasir in- 
Irastruktur yaradılır,  sosial  obyektlərin tikintisi  geniş  vüsət  alıbdır. 
Bütün  bunlar m uxtar  respublikam n  iqtisadi  və  sənaye  potensialmı 
gücləndirir.  H ər bir N axçıvan  sakini  əldə edilmiş  bu  uğurlarla fəxr 
edə bilər.
Mən, doğrudan da, çox şadam  ki,  bu gün yenidən Naxçıvan- 
dayam, sizinlə birlikdəyəm. N axçıvan hər bir azərbaycanlı üçün çox 
əziz, doğma yerdir.  M ənim üçün çox əziz, doğm a yerdir.  Mənim ata- 
mın votənidir, mənim vətənimdir.
Naxçıvan Azərbaycanm qədim torpağıdır, Azərbaycanm stra- 
tcji  yeridir  və  hamımız  çalışm alıyıq  ki,  N axçıvanı  hərtərəfli -  həm 
iqtisadi, həm  hərbi cəhətdən, həm  də digər cəhətlərdən gücləndirək.
A zərbaycanm  m üstəqilliyinin  m öhkəm ləndirilm əsində,  hər- 
lərolli  inkişafmda N axçıvanm  çox böyük rolu vardır.
...Naxçıvan çox dinam ik şəkildə inkişaf edir, m uxtar respub- 
likada iqtisadi artım  m üşahidə olunur.  Geniş quruculuq, abadlıqiş- 
lori  aparılır,  sosial  in fra stru k tu r  yeniləşir,  m u x ta r  respublikanm 
rayonlarında da böyük işlər görülür.

^  ^
1990-cı  illərdə E rm ənistanm   işğalçılıq  siyasəti Naxçıvana da 
istiqamətləndirilmişdi.  Erm ənilərin  m əqsədləri  Naxçıvanı  da işğal
16


etmək idi. Əgər o vaxt naxçıvanlılar ulu öndər Heydər Əliyevin rəh- 
bərliyi  ilə  burada  müqavimət  göstərməsəydilər,  o  müdafıəni təşkil 
etməsəydilər,  düşmənə  çox  sanballı  və çox möhkəm  zərbə vurma- 
saydılar, Naxçıvanın taleyi çox təhlükəli ola bilərdi.  ...Naxçıvanlılar 
Heydər Əliyevi qorudular.  O isə öz növbəsində, Naxçıvanı qorudu.
Naxçıvanda iqtisadi inkişaf sürətlə gedir. Keçən il ümumi da- 
xili  məhsul  artm ışdır,  bu  il  də  artır,  templər yüksəkdir.  Bütün bu 
gözəl  nəticələri  biz  Naxçıvanm  dəyişən,  gözəlləşən  simasmda 
görürük.  Naxçıvan qədim Azərbaycan diyarıdır,  qədim tarixə, mə- 
dəniyyətə malik olan diyardır, eyni zamanda, müasir şəhərdir, müa- 
sir  respublikadır.  Mən  əminəm  ki,  gələcəkdə  Naxçıvan  daha  da 
gözəlləşəcək,  inkişaf edəcək və  bütün işlər  burada həmişə  olduğu 
kimi, yüksək səviyyədə təşkil olunacaqdır.
Naxçıvan  strateji  ərazidə  yerləşir.  Naxçıvanm çox böyük  si- 
yasi və strateji əhəmiyyəti vardır. Azərbaycanm müstəqilliyinin əldə 
edilməsində Naxçıvanm və naxçıvanlılarm çox böyük əməyi olmuş- 
dur.
Ulu  öndər  Heydər  Əliyevin vətəni,  bizim  hamımızm doğma 
diyarı olan Naxçıvan möhkəmlənməli, güclənməlidir. Bu, bizim bor- 
cumuzdur, vəzifəmizdir.
N axçıvam n  möhkəmlənməsi,  güclənməsi  bizim  üçün  çox 
önəmlidir. Naxçıvan Azərbaycanm strateji yeridir, qədim Azərbay- 
can torpağıdır.
Bu gün Naxçıvan uğurla və sürətlə inkişaf edən diyardır, res- 
publikadır.  Bütün şəhərlər abadlaşır, gözəlləşir, yeni mehmanxana- 
lar, sənaye müəssisələri yaradılır. Enerji təhlükəsizliyi əsas məsələdir 
və bu gün bu, Naxçıvanda öz həllini tapır. Əminəm ki, gələcəkdə bu 
sahədə əlavə tədbirlərin görülməsi nəticəsində Naxçıvandan qonşu 
ölkələrə daha da böyük həcmdə elektrik enerjisinin ixracı mümkün 
olacaqdır.
Blokada şəraşində y a ş ^ ^ Ä ^ x ç ıv a n   qöyük addımlarla irə- 
P m Z im M T
 ^TA BXA N ASJ


liloyir.  Burada aparılan abadlıq, quruculuq işlori məni çox sevindirir. 
Ycni  binalar,  müəssisolor,  elm  ocaqları,  səhiyyə  ocaqları,  idman 
qurğuları yaradılır, demok olar ki, həyatım ızın hər bir sahəsi Naxçı- 
vanda inkişaf edir.  B urada N axçıvan rəhbərliyinin xüsusi xidmətləri 
vardır.  Mon buna görə onlara m innətdaram .
...Naxçıvanm türk  dünyasm da çox böyük xüsusi yeri vardır. 
Naxçıvan çox böyük tarixə m alik olan diyardır.  Naxçıvanm strateji 
ohəmiyyoti,  tarixi,  mədəniyyəti,  tarixi  abidələri  bizim böyük dəyər- 
lorimizdir,  böyük  sərvətimizdir.  O  da  həqiqətdir  ki,  Azərbaycanm 
müstoqilliyinin  form alaşm ası,  m üstəqilliyinin  bünövrəsinin  qoyııl- 
ması da mohz Naxçıvanda h ə y a ta  keçirilm işdir.  O vaxt,  hələ Sovet 
İttilaqm m  zam an m d a H ey d ər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində Nax- 
çıvanda, burada görülən işlər bütövlükdə A zərbaycanm  müstəqilliyi 
üçün çox  böyük əhəmiyyət daşıyırdı...
18


NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI 
ALİ MƏCLİSİNİN SƏDRİ VASİF TALIBOVUN 
ÇIXIŞLARINDAN
Yol düzgün seçiləndə, milli maraqlara və dövlətçiliyə sədaqət 
olanda,  adam larm   qayğısı  və  ehtiyacları  hədəfə  almanda  istənilən 
möcüzəni yaratm aq olar.
1995-ci il dekabrm 16-da keçirilən Ali Məclisin birinci sessiya- 
smda bildirmişik ki, bizim bir platformamız, Naxçıvan Muxtar Res- 
publikasmda inkişafın bir yolu var: - bu, möhtərəm Heydər Əliyevin 
yoludur.  Ötən dövrlərdə bu yol Azərbaycanı, o cümlədən Naxçıvan 
Muxtar Respublikasını əsl inkişafa qovuşdurdu.
Naxçıvan təkcə tarixin və əcdadlarımızın deyil, həm də ulu ön- 
dərin bizə qiymətli əmanətidir. Muxtar respublikamn etibarlı müdafiəsi 
yalnız hərbi-siyasi vəzifə deyil, həm də onun sosial-iqtisadi qüdrətinin 
artırılması, adamlanmn həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıdır.
Hər bir insanm özü və ailəsinin firavanlığı üçün çəkdiyi əmək 
son nəticədə  onun  yaşadığı  kəndin,  qəsəbənin,  şəhərin-bütövlükdə 
muxtar respublikamızm, Azərbaycammızın inkişafma həsr olunmuş 
əməkdir.  Bu  əməyin yaradıcı  gücünü  biz  hər il  muxtar  respublika- 
mızm, Azərbaycanımızm inkişafmda hiss edirik.  Bu əməyin yaradıcı 
gücünü  biz  hər  il  muxtar  respublikamızm dəyişən,  yeniləşən  sima- 
smda görürük.
Naxçıvan  M uxtar  Respublikasınm  inkişafı  ölkə  rəhbərinin 
tükənməz qayğısı nəticəsində baş vermişdir. Bu dövrdə ölkə Prezidentinin 
Naxçıvan Muxtar Respublikasına etdiyi səfərlər zamanı çox mühüm 
əhəmiyyətli  obyektlərin  istifadəyə  verilməsi,  uzun  fasilələrdən  sonra 
muxtar respublikaya təbii qazm nəqlinin bərpa olunması muxtar res- 
publikanm inkişafına göstərilən dövlət qayğısımn ifadəsidir.
Tarix öz-özünə yaranmır. O, qüdrətli şəxsiyyətlərin, xalqların 
və millətlərin birgə yaradıcılığınm məhsuludur. Hər bir xalqm tarixi
21


Yüklə 4,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə