İsmayil haciyey naxçivan muxtar respublikasinin iCTİm ai-Sİy ast HƏyati, sosial-iQTİsadi VƏYüklə 4,47 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/56
tarix30.10.2018
ölçüsü4,47 Mb.
#76753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

prinsipimo  sadiq  qalaraq  A zərbaycanm ,  Naxçıvanm belə çətin və- 
/iyyətindo,  çətin  dövründə üzərim ə  düşən  vəzifənin icrasından geri 
çəkilə  bilməzdim.  M ən  öz taleyim i xalqım a tapşırmışam. Yə xalqm 
iradəsini  indi bu m üddətdə, b u  çətin dövrdə yerinə yetirməliyəm.
N axçıvanlılar,  N axçıvan  əhalisi  azadhğa,  müstəqilliyə, sər- 
bəstliyə daha da çox can atan lard an  olublar.  O na görə də Azərbay- 
canın dövlət müstəqilliyinin əldə olunm ası,  - baxmayaraq ki, o vaxt 
artıq  N axçıvanda  m üstəqillik  əldə  edilmişdi,  -  bütün Azərbaycan 
xalqı kimi, naxçıvanlılar üçün də tarixi hadisədir və çox qiymətlidir.
10


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 
PREZİDENTİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEV 
NAXÇIYAN MUXTAR RESPUBLİKASI 
HAQQINDA
1990-cı  ildə  Heydər  Əliyevin  rəhbərliyi  altında  Naxçıvan 
Muxtar  Sovet  Sosialist  Respublikasmm Ali  Sovetinin  sessiyasmda 
qobul edilmiş tarixi qorarlar Azərbaycanm dövlot müsloqilliyini şort- 
bndirdi...  Məhz  o  sessiyada  Naxçıvan  MSSR-in  adı  dəyişdirildi, 
Azorbaycanın  üçrongli bayrağı dövlot bayrağı kimi qobul edildi... O 
ağır,  o  çotin  anlarda bu qotiyyotli  qorarlar hom Naxçıvanı  qorudu, 
həm də Azərbaycanm gələcək müstəqilliyini şərtləndirdi.
Naxçıvan  Heydər Əliyevin  həyatında xüsusi  yer tutmuşdur. 
Naxçıvan Heydər Əliyevin vətənidir, o, burada doğulmuş, oxumuş- 
dur və bütün dövrlərdə daim Naxçıvana böyük  diqqətlə yanaşırdı. 
1970-80-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə Naxçıva- 
nın sosial-iqtisadi inkişafma böyük töhfələr vermişdir.  1990-1993-cü 
illərdə ağır, çətin şəraitdə naxçıvanlılarla birlikdə blokada şəraitində 
muxtar  respublikanm  inkişafma,  burada  əmin-amanlığın  bərqərar 
olunmasma,  təhlükəsizliyin təmin edilməsinə böyük xidmətlər gös- 
tərmişdir.
1993-2003-cü  illərdə  m üstəqil  A zərbaycanm   Prezidenti 
kimi Heydər Əliyev həmişə Naxçıvanm qayğıları ilə yaşamışdır. Də- 
fələrlə respublikaya gəlmiş, öz tövsiyələrini vermiş və Naxçıvanm in- 
kişafı üçün çox önəmli qərarlar qəbul etmişdir.
Naxçıvan o yerdir, o  şəhərdir,  o  respublikadır ki, Türkiyə ilə 
Azərbaycan arasında yeganə sərhəd buradadır.  Naxçıvanın inkişa- 
fında, xüsusilə onun  1990-cı illərin əvvəllərində yaşanan böhranlı və- 
ziyyətdən çıxmasında Türkiyə ilə olan əlaqələr,  körpünün tikilməsi 
və bütövlükdə Türkiyədən  alınan  dəstək çox mühüm  rol  oynamış- 
dır.
Milli istiqlaliyyət yolunda Naxçıvanın atdığı addımlar bütün 
Azərbaycan xalqı tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış,  respublikada cə-
13


royan  cdon  ictimai-siyasi  p ro sesb rə  öz  m üsbət  və  həlledici  təsirini 
göstormişdir.  Naxçıvan M uxtar R espublikası bu gün milli dövlət qu- 
ruculuğu  prosesinin fəal iştirakçısı  olub,  ölkəmizin iqtisadi qüdrəti- 
nin artırılması vo intellektual potensialm m  gücləndirilməsinə dəyorli 
töhlblor verir.
Mon  çox  m əm nunam   ki,  N axçıvan  M uxtar  Respublikasmm 
rohborliyi, Vasif Talıbov Heydər Əliyev siyasətini burada uğurla icra 
edir,  onu  davam   etdirir  və  N axçıvanm   m öhkəm ləndirilm əsinə  öz 
töhfosini vcrir.
Uzun illər ərzində N axçıvan b lokada şəraitində yaşayır və bu 
blokada bu gün də davam  edir. A m m a b u n a baxm ayaraq Naxçıvan 
yaşayır,  Naxçıvan inkişaf edir, N axçıvanda böyük  quruculuq işləri 
aparılır və Naxçıvanm uğurlu inkişafı ölkəm izin gücünü göstərir.
Naxçıvanda çox geniş quruculuq, abadlıq işləri aparıiır, şəhər 
gözolloşir,  yeni  binalar tikilir,  köhnə  binalar təm ir edilir.  Bir sözlə, 
hor  bir  Naxçıvan  sakini  əldə edilmiş  bu uğurlarla haqlı  olaraq fəxr 
edo  bilor.  Mən bütün naxçıvanlıları bu böyük u ğ u rlar münasibətilə 
tobrik ctmok istəyirəm. Naxçıvan rəhbərliyinə və N axçıvanm  rəhbəri 
Vasil'Talıbova öz m innəttarlığım ı bildirm ək istəyirəm.
Naxçıvanm uğurlu inkişafı A zərbaycanm  uğurlu inkişafı de- 
mokdir.  Bizim müstoqilliyimizin m öhkəm ləndirilm əsi deməkdir. Bu- 
rada  gedon  işlər  moni  çox  sevindirir.  M ən  əm inəm   ki,  bu  gözəl 
ononolor  golocok  illərdə  də  davam   etdiriləcək  və  N axçıvan  Muxtar 
Respublikası hom iqtisadi inkişaf sürətinə görə, həm  də infrastruktur 
layiholorinin  soviyyəsinə görə nəinki bu regionda,  hətta dünya miq- 
yasmda qabaqcıl  yerlərdə olacaqdır.
^
Siz Naxçıvanda işlərin düzgün qurulm ası, N axçıvam n rəhbər- 
liyinin,  Ali  Moclisin  sədri  V asif  T alıbovun  fəaliyyəti  nəticəsində 
bütün  bu  uğurlara nail olm usunuz. A zərbaycanm  digər bölgələri də 
inkişaf edir.  Amma  sizə  deyə  bilərəm   ki,  bu  baxım dan  Naxçıvan 
Azorbaycanda  liderdir və ümid  edirəm  ki,  siz  gələcəkdə də liderliyi
14


saxlayacaqsınız.  Bunu -  abadlıq-quruculuq  işlərini,  yeni  binalarm 
yüksək  zövqb,  səliqə  ib,  diqqətb tikilməsini  Naxçıvana  gələn hər 
bir vətəndaş, qonaq görür.  Hiss olunur ki, bu işlər böyük məhəbbətlə 
görülür.  Bu  da  əsas  şərtdir.  Bəzən  sual verirlər ki,  uğurlu  siyasətin 
əsas  səbəbi  nədir?  Mən hesab  edirəm  ki,  xalqa  olan məhəbbətdir. 
Doğma torpağa  olan məhəbbətdir.  Əgər  bu varsa,  deməli,  rəhbər- 
likdə olan şəxslər də öz doğma xalqına ləyaqətlə, məhəbbətlə xidmət 
edirlər.  Bu, Naxçıvanda var və məni çox sevindirir.
Xalqımızm  ümummilli  lideri  Heydər Əliyev Naxçıvana  çox 
diqqətlə yanaşırdı.  Ona görə yox ki, burada anadan olmuşdu, bura 
onun  vətəni  idi.  Ona  görə  ki,  siyasi  xadim kimi  Naxçıvanm Azər- 
baycan üçün əhəmiyyətini çox gözəl bilirdi.
1990-cı illərin əvvəllərində Bakıda rəhbərlikdə olan qüwələrin 
antinaxçıvan  siyasətini  biz  yaxşı  xatırlayırıq.  Onlar nəinki  Naxçı- 
vana kömək etmir,  hətta Naxçıvanı da işğala məruz qoymağa hazır 
idilər. Nəyə görə?! Çünki Naxçıvana o vaxt Heydər Əliyev kimi dahi 
şəxsiyyət rəhbərlik edirdi... Bir tərəfdən, ermənilər, erməni qəsbkar- 
ları Naxçıvana hücum edirdilər. Digər tərəfdən, Azərbaycan rəhbər- 
liyində  oturan  xainlər,  milli  satqmlar  istəyirdilər  ki,  Naxçıvanı 
Azərbaycandan tamamilə ayırsınlar. Amma naxçıvanlılar öz liderləri 
ətrafmda,  Heydər  Əliyevin  ətrafında  birləşmişdilər.  Naxçıvanlılar 
ermənilərə tutarlı cavab verdilər,  onları yerində  oturtdular,  öz tor- 
paqlarmı müdaflə etdilər.
N axçıvanda  çox  böyük  quruculuq  işləri  aparılır.  Burada 
gedən  quruculuq-abadlıq  işləri,  yeniləşmə,  infrastruktur layihələri- 
bütün bunlar məni sevindirir.  Bütün bunlar göstərir ki, Azərbayca- 
nm qədim torpağı Naxçıvan çox sürətlə inkişaf edir və naxçıvanlılar 
ölkəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfələrini verirlər.
Naxçıvanm uğurlu  inkişafı məni xüsusilə  sevindirir.  Muxtar 
respublikanm  rayonlarınm  abadlaşması,  yeni-yeni  binaların  tikil- 
məsi, iş yerlərinin açılması Naxçıvanı möhkəmləndirir.  Naxçıvanm 
yaşaması üçün bütün infrastruktur layihələri həyata keçirilir... Mən
15


Yüklə 4,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə