Roczny plan dydaktyczny przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności I treści podstawy programowej


Wprowadzenie do filozofii krytycznej Immanuela KantaYüklə 336,27 Kb.
səhifə3/4
tarix06.05.2018
ölçüsü336,27 Kb.
#42553
1   2   3   4

Wprowadzenie do filozofii krytycznej Immanuela Kanta

1

II.1.4)

II.1.5d)


II.4.1)2)

– określa I. Kanta jako przedstawiciela oświecania niemieckiego
pogadanka,

wykład,


metody aktywizujące,

praca z podręcznikiem


67

Krytyka czystego rozumu I. Kanta

2

– przedstawia główne zagadnienia Krytyki czystego rozumu – kantowskiej teorii poznania

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie filozofii Kanta

– samodzielnie podaje przykłady sądów

– analizuje i przedstawia istotę „przewrotu kopernikańskiego” I. Kanta– analizuje znaczenie filozofii krytycznej

– samodzielnie ocenia znacznie „przewrotu kopernikańskiego”
wykład,

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja

68

Krytyka praktycznego rozumu I. Kanta

2

– przedstawia i scharakteryzuje główne założenia i zagadnienia etyki Kanta

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie etyki Kanta

– przytacza jedno z brzmień imperatywu kategorycznego


– dokonuje analizy dylematu moralnego, odwołując się do założeń kantowskiej etyki

– odkrawa i dowodzi doniosłości etycznej refleksji Kanta

– analizuje wybrany dylemat moralny odwołujący się do etyki Kanta


wykład,

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja

69

Krytyka władzy sądzenia I. Kanta

1

– przedstawia i charakteryzuje główne założenia i zagadnienia kantowskiej estetyki

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie estetyki Kanta– odnosi i porównuje rozwiązania estetyki kantowskiej do poznanych koncepcji piękna

wykład,

dyskusja


70

Znaczenie filozofii I. Kanta. Analiza tekstów filozoficznych

2

– określa znacznie refleksji Kanta nad sposobem ludzkiego poznania

– charakteryzuje wpływ myśli Kanta na filozofię nowożytną

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja,

metoda aktywizująca


Teksty:

Prawo moralne: [I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu (fragm.), tłum., przed. i przyp. J. Gałecki, Warszawa 1984].

- Antynomie rozumu: [I. Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, § 51–52, przeł. B. Bonnstein, opr. J. Suchorzewska, Warszawa 1993, s. 94–95].

Co to jest Oświecenie: [I. Kant, Co to jest Oświecenie, w: M. Kuziak i inni, Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2004, s. 226–227].

- Dwie moralności: [F. Nietzsche, Poza dobrem i złem, cyt. za: B.A. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987, s. 334–335].


71

Idealizm obiektywny Georga W. F. Hegla

2

II.5.1)2)

II.5.5a)


– przedstawia G. W. F. Hegla jako przedstawiciela idealizmu niemieckiego

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie filozofii Hegla

– streszcza poglądy epistemologiczne i ontologiczne

– przedstawia myśl G. W. F. Hegla na naturę sztuki, religii i państwa

– charakteryzuje znaczenie filozofii Hegla


– analizuje charakterystyczne cechy idealizmu obiektywnego Hegla

– określa przejawy alienacji i odnajduje je we współczesnym świecie

– przedstawia główne założenia historiozofii Hegla

– ocenia znaczenie i wypływ filozofii G. W. F. Heglapogadanka,

wykład

72

Analiza tekstu G. W. F. Hegla

1

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Wielkie postacie historyczne a państwo: [G. W. F. Hegel, Wykłady z filozofii dziejów (Wstęp), tłum. J. Grabowski, A. Landman, Warszawa 1958].
73

Rola i znaczenie idealizmu niemieckiego

1

II.1.4)

II.5.1)2)– opisuje wpływ i znaczenie filozofii I. Kanta i G. W. F. Hegla w odniesieniu do historii filozofii

– odnosi myśli omawianych filozofów do ówczesnych wydarzeń historycznych74

Pesymistyczna filozofia Artura Schopenhauera

2

II.6.1)2)3b)

– charakteryzuje woluntarystyczną teorię poznania filozofa

– przedstawia pesymistyczny pogląd na świat i życie A. Schopenhauera

– streszcza główne zagadnienia estetyki filozofa


– dostrzega filozoficzne i pozafilozoficzne inspiracje w twórczości A. Schopenhauera

– interpretuje i podejmuje krytyczną analizę tekstów filozofadyskusja,

wykład,


metoda aktywizująca,

praca z tekstem źródłowy, praca z materiałem ilustracyjnym


75

A. Schopenhauer – analiza tekstu źródłowego

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Teksty:

O tym, czym się jest: [A. Schopenhauer, W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i paralipomena, t. I, tłum. J. Garewicz, Warszawa 2002, s. 414–415].Hymn do Nirwany: [K. Przerwa-Tetmajer, Wybór poezji, Wrocław 1991].

76

Utylitaryzm Johna Stuarta Milla

2

II.4.1)2)3b)

II.5.3)4)5c)– wyjaśnia empirystyczne założenia filozofii J. S. Milla

– przedstawia główne założenia etyki utylitarystycznej– stosuje założenia utylitaryzmu do rozwiązania przykładowego dylematu moralnego

– dostrzega znaczenie i wpływ utylitaryzmupogadanka,

wykład

77

Utylitaryzm – analiza tekstu filozoficznego

2

praca z tekstem źródłowym,

ćwiczenia,

dyskusja


Tekst:

Utylitaryzm: [J. S. Mill, Co to jest utylitaryzm, tłum. M. Ossowska, Warszawa 1959, s. 29–35].78

Filozofia egzystencji Sørena Kierkegaarda

2

II.6.1)2)3c)

– przedstawia postać i najważniejsze dzieła S. Kierkegaarda oraz kontekst historyczno-kulturowy twórczości filozofa

– opisuje najważniejsze wątki filozofii egzystencji

– streszcza stadia egzystencjalne oraz rekonstruuje krytykę cywilizacji S. Kierkegaarda


– dostrzega znaczenie i wypływ filozofii S. Kierkegaarda

– odnajduje inspiracje twórczości filozofa w myśli św. Augustyna i B. Pascaladyskusja,

wykład

79

Analiza tekstu S. Kierkegaarda

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Kim jest człowiek?: [S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, 11a) przekł. J. Iwaszkiewicz, Łódź 1972 s. 146–147, 155].80

Materializm historyczny Karola Marksa

2

II.5.1)2)

II.5.3)4)5b)– przedstawia postać K. Marksa oraz kontekst historyczno-społeczny jego twórczości

– omawia główne założenia materializmu historycznego i dialektycznego

– opisuje teorię klas i koncepcje alienacji pracy


– odnajduje inspiracje twórczości filozofa w myśli G. W. F. Hegla

– omawia i dyskutuje rolę i znaczenie filozofii K. Marksa w odniesieniu do przemian społeczno-politycznychpogadanka,

wykład,


praca z tekstem źródłowym,

praca z podręcznikiem


81

K. Marks – analiza tekstu źródłowego

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Przedmowa: [K. Marks, Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej].
82

Filozofia życia Fryderyka Nietzschego

2

II.6.1)2)3d)

– charakteryzuje postaci F. Nietzschego i wyróżnia okresy w jego twórczości

– przedstawia krytykę moralności filozofa

– interpretuje znaczenie „śmierci Boga”

– wyjaśnia koncepcje nadczłowieka, woli mocy, ideę wiecznego powrotu– dostrzega nawiązania twórczości filozofii F. Nietzschego do myśli filozofów starożytnych

– charakteryzuje znaczenie filozofii F. Nietzschego i jej kulturowy wpływdyskusja,

wykład,


praca pisemna – esej,

praca z podręcznikiem


83

Analiza tekstu F. Nietzschego

3

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja,

praca indywidualna


Teksty:

Tako rzecze Zaratustra: [F. Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, Książka dla wszystkich i dla nikogo, Przedmowa 1–4, tłum. W. Berent, Poznań 2006, s. 7–13].84

Rola i znaczenie filozofii XIX

4

II.4.1)

II.5.2)3)4)

II.6.1)2)


– rekonstruuje główne zagadnienia i stanowiska powstałe na gruncie filozofii XIX wieku

– dostrzega rolę poznanych koncepcji oraz charakteryzuje ich wpływ kulturowy

– charakteryzuje znaczenie filozofii XIX w. w przestrzeni historycznej

– dokonuje krytycznej oceny poznanych stanowisk filozoficznych


praca w grupach,

dyskusja

85

Fenomenologia Edmunda Husserla

3

III.1.1)

– przedstawia E. Husserla jako twórcę fenomenologii

– przedstawia główne założenia fenomenologii

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie fenomenologii Husserla

– charakteryzuje znaczenie i główne postulaty filozofii E. Husserla– wskazuje na kontekst historyczno-kulturowy powstania fenomenologii

– dokonuje opisu fenomenologicznego (ćwiczenia)

– ocenia znaczenie i wypływ metody fenomenologicznej na filozofię


pogadanka,

wykład,


metoda aktywizująca,

praca z podręcznikiem


86

Fenomenologia – analiza materiałów źródłowych

2

praca z materiałem źródłowym,

dyskusja


ćwiczenia

Teksty:

Kryzys kultury zachodniej: [E. Husserl, Kryzys europejskiego człowieka, w: M. Kuziak i inni, Słownik myśli filozoficznej, Bielsko-Biała 2004, s. 356–357].Fenomenologiczna epoché: [E. Husserl, Idee czystej fenomenologii i fenomenologii filozofii, w: B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987, s. 351–354].

Obraz:

Mężczyzna patrzący na ptaka w klatce, Dan Yacacarino.


III. W OBRONIE STANOWISKA


87

Wprowadzenie do zagadnień filozofii współczesnej

3

III.1.1)

III.2.1)


III.3.1)

– określa główne zagadnienia podejmowane przez filozofię współczesną

– przedstawia rolę i znaczenie filozofii współczesnej w korelacji do zmian kulturowo-politycznych XX wieku

– identyfikuje najważniejszych przedstawicieli filozofii współczesnej


– dostrzega ważność refleksji filozofii jako znaczącej aktywności kulturotwórczej

– charakteryzuje korelację między współczesną myślą filozoficzną a sztuką i aktywnością literackąpogadanka,

wykład

88

Kwestia języka nauki w filozofii analitycznej
III.1.4)5)6c)

– charakteryzuje główne założenia filozofii analitycznej

– wymienia polskich przedstawicieli filozofii analitycznej

– rekonstruuje główne założenia Koła Wiedeńskiego

– przedstawia główne założenie myśli L. Wittgensteina

– dostrzega rolę języka i jego struktury jako problemu filozoficznego


– charakteryzuje różnorodne stanowiska wewnątrz filozofii analitycznej

– formułuje różnice między redukcjonizmem a deskryptywizmem

– samodzielnie interpretuje fragmenty Traktatu logiczno-filozoficznego


pogadanka,

wykład,


praca z podręcznikiem
2

89

Filozofia analityczna – analiza tekstów źródłowych

3

praca z tekstem źródłowym,

praca indywidualna,

dyskusja,

praca z materiałem filmowym i językowymTeksty:

Granice mojego języka wskazują granice mojego świata: [L. Wittgenstein, Traktat logiczno-filozoficzny (fragm.), w: B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987, s. 396–398].Jakie pytania mają sens: [M. Schilck, Zwrot w filozofii, w: B. Markiewicz, Filozofia dla szkoły średniej. Wybór tekstów, Warszawa 1987, s. 399–400].

Zasypiamy w słowach…, [w: Z. Herbert, Poezje, Warszawa 1998, s. 351].

90

Filozofia nauki

3

III.1.2)

– omawia i porównuje główne zagadnienia filozofii nauki: weryfikacjonizm Koła Wiedeńskiego, falsyfikacjonizm K. R. Poppera, teorię paradygmatów T. Kuhna

– odnosi i porównuje postulaty współczesnej filozofii nauki do koncepcji XVII-wiecznej rewolucji naukowej

pogadanka,

wykład

91

Filozofia nauki – praca z tekstem

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja,Teksty:

Co oznacza pragmatyzm?: [W. James, Wykład II. Co oznacza pragmatyzm [w:] Tegoż, Pragmatyzm. Nowa nazwa kilku starych metod myślenia. Popularne wykłady z filozofii, przeł. Michał Filipczuk, Kraków 2004, s. 25–39].92

Fenomenologia

2

III.1.1)

– charakteryzuje główne założenia fenomenologii

– przedstawia E. Stein i R. Ingardena jako kontynuatorów filozofii E. Husserla

– charakteryzuje główne zagadnienia myśli filozoficznej E. Stein i J. Tischnera

– streszcza estetyczne poglądy R. Ingardena– rozpoznaje i wskazuje na założenia fenomenologii w myśli R. Ingardena

– dostrzega doniosłą rolę kultury jako twórczej przestrzeni tworzonej przez człowieka

– charakteryzuje rolę widza i artysty w powstaniu dzieła sztuki

– analizuje i ocenia obecność wartości artystycznych i estetycznych w obrazie Red Sun M. Chagallapogadanka,

wykład,


praca z podręcznikiem
93

Fenomenologia – ćwiczenia i praca z tekstem filozoficznym

3

praca z tekstem źródłowym,

praca indywidualna,

ćwiczenia,

dyskusja


Teksty:

Przeżycie estetyczne: [R. Ingarden, O estetyce fenomenologicznej, w: Filozofia XX wieku, t. I, red. Z. Kuderowicz, Warszawa 2002, s. 419–420].Świat, człowiek i wartości: [R. Ingarden, Książeczka o człowieku (fragm.), w: Świat, człowiek i wartości…, wstęp i oprac. Z. J. Czarnecki, Warszawa 1988, s. 256].

Obraz:

Red Sun (1949), M. Chagall.

94

Hermeneutyka

2

III.1.1)

  - przedstawia przedmiot i główne założenia hermeneutyki

  - rekonstruuje hermeneutyczne rozumienie sensu

  - przedstawia koncepcję koła hermeneutycznego

  - rekonstruuje najistotniejsze wątki antropologiczne

  - opisuje i dyskutuje różnicę pomiędzy naukami przyrodniczymi a naukami humanistycznymi,

  - wskazuje historyczność doświadczenia i strukturę języka jako nieusuwalne elementy poznania,- definiuje metodę koła hermeneutycznego

pogadanka, wykład
95

Hermeneutyka – ćwiczenia

2

praca z podręcznikiem,

ćwiczenia, dyskusjaTeksty:

- Teoria a praktyka [H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. i wstęp A. Przyłębski, Warszawa 1992, s. 18].- Żyć z innymi: [H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, tłum. i wstęp A. Przyłębski, Warszawa 1992, s. 21].

Obrazy:

- Wieża Babel (1563), P. Brueugl Starszy,

- The Great Adventure (1930), R. Magritte.


96

Egzystencjalizm

2

III.2.1)2)3)4)6)7ab)

– rekonstruuje koncepcję człowieka na gruncie filozofii egzystencjalistów

– wyjaśnia historyczne przyczyny powstania egzystencjalizmu współczesnego

– wymienia głównych przedstawicieli egzystencjalizmu

– prezentuje główne zagadnienia filozofii egzystencjalistycznej (problemy, pytania i odpowiedzi)

– definiuje i świadomie posługuje się pojęciami występującymi na gruncie egzystencjalizmu

– postrzega ważność problemów, jakie podejmuje egzystencjalizm

– ocenia wartość wolności i odpowiedzialności w życiu człowieka


– streszcza wpływ egzystencjalizmu na sztukę i kulturę

– odnosi się i wskazuje na relacje filozofii egzystencjalistów do literatury

– rozpoznaje wątki egzystencjalistyczne w literaturze

– samodzielnie dokonuje interpretacji fragmentów tekstów filozoficznych (J. P. Sartre i A. Camus)

– samodzielnie ustosunkowuje się do zagadnień poruszanych przez egzystencjalistów


pogadanka, wykład,

praca z podręcznikiem, metoda aktywizującaObrazy:

Względność (1953), M. C. Escher

The Son of Man (1964), R. Magritte

Człowiek pchający kamień pod górę, P. Anderson97

Yüklə 336,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə