Roczny plan dydaktyczny przedmiotu filozofia w zakresie rozszerzonym dla szkoły ponadgimnazjalnej, uwzględniający kształcone umiejętności I treści podstawy programowejYüklə 336,27 Kb.
səhifə2/4
tarix06.05.2018
ölçüsü336,27 Kb.
#42553
1   2   3   4

34

Filozofia stoicka – analiza tekstów źródłowych

2

praca z tekstem źródłowym,

ćwiczenia,

dyskusja


Teksty:

- O wolności: [Epiktet z Hierapolis, Diatryby, tłumaczenie: www.zrodlahistoryczne.prv.p, s. 7–9].- Postawa stoicka: [Epiktet, Encheiridion, 5–9 (fragment), [w:] Filozofia Grecji i Rzymu, Warszawa 1968, s. 328–329].

- Filozofia jako jedyna ostoja w życiu: [Marek Aureliusz, Rozmyślania, II 17, tłum. M. Reiter, Warszawa 1997].

35

Hedonizm epikurejczyków

1

I.4.2)

I.4.6d)


– wymienia głównych przedstawicieli szkoły epikurejskiej

– definiuje podstawowe pojęcia występujące na gruncie etyki stoickiej

– prezentuje główne założenia etyki epikurejczyków

– przedstawia „czwórmian leczniczy” Epikura– dostrzega ważność i znaczenie szkoły epikurejskiej w przestrzeni starożytnej refleksji etycznej

– analizuje teksty źródłowe i podejmuje próbę rozwiązania przykładowego dylematu moralnego na gruncie etyki epikurejczyków

– podejmuje krytykę etyki epikurejskiej


pogadanka,

wykład

36

Filozofia epikurejczyków – analiza tekstów źródłowych

2

praca z tekstem źródłowym,

ćwiczenia,

dyskusja


Teksty:

- Epikureizm: [Epikur, List do Menakeusa [w:] D. Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów. Epikur, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 1982, s. 648–649].- Główne myśli epikureizmu: [Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy sławnych filozofów. Epikur, tłum. I. Krońska, K. Leśniak, W. Olszewski, Warszawa 1982].

37

Sceptycy i problem możliwości poznania

1

I.3.2)3b)

– wymienia głównych przedstawicieli sceptyków starożytnych

– definiuje podstawowe pojęcia występujące na gruncie filozofii sceptyków

– prezentuje główne założenia etyki stoików


– dostrzega ważność i znaczenie sceptyków w przestrzeni starożytnej refleksji etycznej

– analizuje teksty źródłowe i podejmuje próbę rozwiązania przykładowego dylematu moralnego na gruncie etyki sceptyków

– podejmuje krytykę poglądów sceptyków


pogadanka,

wykład

38

Filozofia sceptyków – analiza tekstów źródłowych

2

praca z tekstem źródłowym,

ćwiczenia,

dyskusja


Teksty:

Co to jest sceptycyzm?: [Sykstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks. I. 4, tłumaczenie Adam Krokiewicz,


www.zrodlahistoryczne.prv.pl].

- Czy istnieje rzeczywiste dobro i zło?: [Sykstus Empiryk, [w:] J. Jarco, Z. Kalita, M. Semp, Etyka. Podręcznik dla szkół średnich, Warszawa–Wrocław 1993, s. 55].

39

Znaczenie i wpływ filozofii hellenistycznej

2

I.3.2)

I.4.2)


– zestawia i porównuje poglądy poznanych szkół okresu hellenistycznego, wskazując na podobieństwa i różnice między nimi

– charakteryzuje znaczenie filozofii hellenistycznej w przestrzeni historycznej

– dostrzega inspiracje myśli hellenistycznej oraz jej wpływy i znaczeniedyskusja,

praca z podręcznikiem


40

Św. Augustyn – przedstawiciel patrystyki

2

I.7.1)

I.7.4a)


– przedstawia postać św. Augustyna i znaczenie jego myśli

– definiuje pojęcie patrystyki

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie myśli św. Augustyna

– przedstawia koncepcje poznania i Boga na gruncie myśli św. Augustyna

– dostrzega problem pochodzenia i natury zła

– streszcza poglądy etyczne i historiozoficzne św. Augustyna– charakteryzuje św. Augustyna jako przedstawiciela patrystyki

– określa zależność między filozofią Platona a myślą św. Augustyna

– klasyfikuje, ocenia i wskazuje na treści filozoficzne w opozycji: subiektywizm–obiektywizm, racjonalizm–irracjonalizm

– ocenia usprawiedliwienie zła w koncepcji św. Augustynapogadanka,

wykład

41

Filozofia Św. Augustyna – analiza tekstów źródłowych

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Teksty:

Zło jako brak dobra: [ św. Augustyn, Wyznania (fragm.), tłum. Z. Kubiak, Warszawa 1987].Iluminacja: [św. Augustyn, Soliloquia (fragm.), w: Dialogi filozoficzne, t. II, Warszawa 1953, s.40–41].

W czym pobłądził św. Augustyn: [L. Kołakowski, Bóg nam nic nie jest dłużny…, tłum. I. Kania, Kraków 2001, s.46-47].

- Św. Tomasz: [U. Eco, Św. Tomasz, [w:] Tegoż, Filozofia frywolna, tłum. M. Woźniak, Kraków 2004].

42

Św. Anzelm i ontologiczny dowód na istnienie Boga

2

I.8.2)4a)

– charakteryzuje relacje między wiarą a rozumem na gruncie myśli św. Anzelma

– omawia i podejmuje krytykę argumentu ontologicznego św. Anzelma– rekonstruuje argument ontologiczny w oparciu o pracę z tekstem źródłowym

pogadanka,

wykład


Tekst:

- Wiara szuka zrozumienia: [św. Anzelm, Św. Anzelm, Proslogion, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 144].43

Argument ontologiczny a jego krytyka

2

praca z tekstem źródłowym

praca w grupach,

dyskusja


Tekst:

Argument ontologiczny: [Św. Anzelm, Proslogion, cz. 2, tłum. T. Włodarczyk, Warszawa 1992, s. 145–146].44

Św. Tomasz z Akwinu – filozof scholastyczny

3

I.7.3)

I.7.4b)


I.8.1)2)4b)

– przedstawia postać św. Tomasza i znaczenie jego myśli

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie myśli św. Tomasza

– streszcza problemy ontologiczne i epistemologiczne występujące na gruncie filozofii św. Tomasza

– wskazuje przymioty Boga i wyjaśnia charakter stworzenia oraz relacje, jakie między nimi występują– wskazuje na św. Tomasza jako kontynuatora myśli Arystotelesa

– charakteryzuje i wskazuje na argumenty łączące myśl św. Tomasza z Arystotelesem

– analizuje relację między filozofią a wiarą na gruncie myśli św. Tomasza


pogadanka,

wykład

45

Pięć dróg św. Tomasza na istnienie Boga – analiza tekstu źródłowego

2

– streszcza pięć dróg św. Tomasza na istnienie Boga

– dostrzega ważność argumentacji za istnieniem Boga
– swobodnie przedstawia treść pięciu dróg za istnieniem Boga

– interpretuje charakter argumentacji za istnieniem Boga

– wykrywa i przedstawia strukturę logiczną argumentów św. Tomasza


praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Teksty:

Pięć dróg św. Tomasza na istnienie Boga: [św. Tomasz, Suma teologiczna, t. I, Londyn 1967, s. 80].- Św. Tomasz: [U. Eco, Św. Tomasz, [w:] Tegoż, Filozofia frywolna, tłum. M. Woźniak, Kraków 2004].

46

Rola i znaczenie filozofii antycznej i średniowiecznej

2

I.7.1)2)3)

– przedstawia wpływy myśli antycznej na filozofię średniowieczną

– charakteryzuje różnice i podobieństwa w filozofii św. Augustyna i św. Tomasza– potrafi dowieść wpływu i znaczenia myśli antycznej na kulturę chrześcijańską

– dostrzega miejsce i rolę filozofii św. Augustyna i św. Tomasza w kulturze chrześcijańskiejpraca w grupach,

dyskusja

47

Kartezjusz: „Myślę, więc jestem”

2

II.1.2)

II.1.5a)


II.2.1)2)

– przedstawia Kartezjusza jako myśliciela nowożytnego

– charakteryzuje sceptycyzm metodyczny

– wyjaśnia kartezjańską argumentację za istnieniem Boga i świata materialnego

– przedstawia koncepcje dualistyczną i mechanicystyczną

– charakteryzuje znaczenie myśli Kartezjusza w historii filozofii


– analizuje założenia sceptycyzmu metodycznego

– określa rolę i miejsce rozumu w kartezjańskiej teorii poznania

– dostrzega znaczenie krytycznego myślenia i drogi metodycznego zwątpienia

– ukazuje problemy wynikające z przyjęcia dualizmu antropologicznego

– wyjaśnia wpływ Kartezjusza na myśl filozoficzną


pogadanka,

wykład,


metoda aktywizująca, praca z tekstem źródłowym, praca z materiałem ilustracyjnym

Teksty:

- Człowiek. Opis ludzkiego ciała: [R. Descartes, Człowiek. Opis ciała ludzkiego, tłum., wstęp i przypisy A. Bednarczyk, Warszawa 1989].- Siedlisko wszystkich namiętności: [D. Goleman, Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997].

48

Rozprawa o metodzie – praca z tekstem

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Rozprawa o metodzie: [Kartezjusz, Rozprawa o metodzie (fragmenty cz. III), tłum. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004, s. 20–22].49

Filozofia człowieka Blaisa Pascala

2

II.6.1)2)3a)

– charakteryzuje racjonalizm i sceptycyzm B. Pascala

– przedstawia teorię miłości

– rekonstruuje „zakład Pascala”


– podejmuje krytyczną analizę „zakładu Pascala” – analizuje tekst filozoficzny

– dostrzega doniosłość myśli B. Pascala i jej wpływ na filozofię współczesnąwykład,

metody aktywizujące,

praca z tekstem podręcznika,

praca z materiałem ilustracyjnym


50

Filozofia B. Pascala – analiza tekstów filozoficznych

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja,

praca z materiałem filmowym


Teksty:

Co to jest ja? (myśl 323): [B. Pascal, Co to jest ja? [w:] Tegoż, Myśli, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008, s. 163–164].

- Trzcina myśląca (myśl 347): [B. Pascal, Trzcina myśląca [w:] Tegoż, Myśli, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008, s. 172–173].

- Zakład Pascala (myśl 233): [B. Pascal, Zakład Pascala [w:] Tegoż, Myśli, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008, s. 126–127].Nędza człowieka [myśl 194 (fragm.)] [w: B. Pascal, Myśli, przekł. T. Boy-Żeleński, Warszawa 2008, s.106-109].

51

Baruch de Spinoza – „Bóg, czyli natura”

2

II.1.2)

II.2.1)2)

II.2.4b)


– prezentuje monistyczną koncepcję świata B. de Spinozy

– streszcza koncepcje Boga i człowieka

– przedstawia główne założenia etyki naturalistycznej Spinozy


– dostrzega ważność i miejsce systemu filozoficznego Spinozy w historii filozofii

pogadanka,

wykład

52

Baruch de Spinoza – analiza tekstu filozoficznego

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Teoria podwójnego aspektu: [B. Spinoza, Twierdzenie XV [w:] Tegoż, Etyka, przełożył Ignacy Myślicki, na nowo opracował Leszek Kołakowski, s.7–9].53

Empiryzm Johna Locke’a

2

II.1.3)

II.1.5b)


II.3.2)3)

– określa J. Locke’a jako czołowego przedstawiciela oświecenia brytyjskiego

– charakteryzuje główne wątki empiryzmu J. Locke’a

– przedstawia krytykę pojęcia substancji


– argumentuje i zajmuje stanowisko w sporze dotyczącym pochodzenia wiedzy i źródeł poznania

pogadanka,

wykład

54

Filozofia polityki Johna Locke’a

2

– rekonstruuje główne założenia umowy społecznej J. Locke’a

– interpretuje tekst filozoficzny

– dostrzega znaczenie idei tolerancji na gruncie filozofii społeczno-politycznejpraca z tekstem źródłowym,

praca w grupach,

dyskusja


Teksty:

O stanie natury: [John Locke, Dwa traktaty o rządzie, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992].Społeczeństwo polityczne: [J. Locke, Drugi traktat o rządzie, roz. II, VII, VIII, IX, przeł. Z. Rau, Warszawa 1992].

- List o tolerancji: [John Locke, List o tolerancji do przesławnego męża Limborcha Amsterdamczyka, profesora teologii w Seminarium Remonstrantów napisany przez przyjaciela pokoju, wroga prześladowań, Anglika Jana Locke’a, http://filozofiauw.wikidot.com/teksty-zrodlowe].

55

Immaterializm Georga Berkeleya

2

II.1.3)

II.2.1)


II.2.4c)

– charakteryzuje główne wątki empiryzmu (sensualizmu) G. Berkeleya

– przedstawia krytykę koncepcji idei abstrakcyjnych (substancji)

– rekonstruuje teorie idei i umysłu


– odnosi i porównuje koncepcję poznania G. Berkeleya i J. Locke’a

– argumentuje i zajmuje stanowisko w sporze dotyczącym pochodzenia wiedzy i źródeł poznaniapogadanka,

wykład,


metoda aktywizująca,

praca z podręcznikiem


56

Analiza tekstu filozoficznego G. Berkeleya

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Istnieć znaczy być postrzeganym: [G. Berkeley, Traktat o zasadach poznania, cz. I. 3,4,5, przeł. J. Salamon, Kraków 2005, s. 25–27].57

Empiryzm Davida Hume’a

2

II.1.3)

II.1.5c)


II.2.2)

II.4.1)2)– określa D. Hume’a jako przedstawiciela oświecenia brytyjskiego

– wyjaśnia kluczowe pojęcia występujące na gruncie filozofii Hume’a

– przedstawia filozofię umysłu (idee pamięci i wyobraźni) D. Hume’a

– określa założenia empiryzmu i metody eksperymentalnej

– dostrzega problem związku przyczynowo-skutkowego

– przedstawia główne elementy etyki D. Hume’a– analizuje sceptycyzm pragmatyczny Hume’a

– wykrywa różnicę między sceptycyzmem metodycznym a pragmatycznym

– formułuje zarzuty D. Hume’a wobec argumentów za istnieniem Boga

– charakteryzuje założenia etyki Hume’a

– określa znaczenie i wypływ filozofii Hume’a


pogadanka,

wykład

58

Empiryzm Davida Hume’a – analiza tekstu filozoficznego

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Krytyka pojęcia przyczynowości: [D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, VII 2, tłum. J. Łukaszewicz, T. Twardowski, Warszawa 1977].- Podstawa moralności: [D. Hume, Podstawa moralności, [w:] Tegoż, Badania dotyczące zasad moralności, I, tłum., wstęp A. Hochfeld, Warszawa 1975].

59

Filozofia polityczna Woltera

2

II.3.3)5e)

– określa Woltera jako przedstawiciela oświecenia francuskiego

– przedstawia racjonalizm i naturalizm w filozofii Woltera– dostrzega znaczenie idei tolerancji i wolności obywatelskiej

pogadanka,

wykład

60

Analiza wybranego tekstu filozoficznego Woltera

1

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

Niezwykła tolerancja u Żydów: [Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa, rozdz. 13, Warszawa 1956].61

Teoria umowy społecznej Jana Jakuba Rousseau – analiza tekstu źródłowego

2

II.3.5d)

– określa J. J. Rousseau jako przedstawiciela oświecenia francuskiego

– przedstawia założenia pedagogiki J. J. Rousseau

– rekonstruuje główne założenia umowy społecznej J. J. Rousseau


– dostrzega znaczenie idei demokracji na gruncie filozofii społeczno-politycznej

– podejmuje krytyczną analizę antypedagogiki J. J. Rousseaupogadanka,

wykład,


metoda aktywizująca,

praca z podręcznikiem,

praca z tekstem źródłowym


Tekst:

– O umowie społecznej [J.J. Rousseau, Umowa społeczna, księga 2, przełożył Antoni Pesetiatkowicz, Kęty 2002, s. 18].62

Naturalizm pedagogiczny J. J. Rousseau

1

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja, metoda aktywizującaTekst:

Katarzyna Szumlewicz Rousseau, Helwecjusz, Condorcet: wychowanie wolnego człowieka do lepszego świata na: www.racjonalista.pl.

63

Racjonalizm monistyczno–metafizyczny Gottfreda W. Leibniza

2

II.1.2)

– rekonstruuje koncepcje Boga i świata

– przedstawia zasady logiki G. W. Leibniza: racji dostatecznej, tożsamości i sprzeczności– dostrzega ważność i miejsce systemu filozoficznego Leibniza w historii filozofii

pogadanka,

wykład

64

G. W. Leibniz – analiza tekstu filozoficznego

2

praca z tekstem źródłowym,

dyskusja


Tekst:

O człowieku: [G. W. Leibniz, List Leibniza do Arnaulda, Wenecja 23 marca 1690, w: Leibniz, Korespondencja z Antoine’em Arnauldem, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1998, s. 132–134].65

Rola i znaczenie filozofii Oświecenia

3

II.1.1)2)3)

I.2.1)2)


I.3.1)2)3)

– dostrzega rolę oświeceniowej walki z dogmatyzmem oraz jej skutki

– charakteryzuje główne zagadnienia i stanowiska filozofii oświeceniowej

– porównuje koncepcje umowy społecznej, wskazując na ich podobieństwa i różnice


– potrafi dowieść wpływu i znaczenia myśli oświeceniowej na ówczesną naukę, sztukę i politykę

– charakteryzuje znaczenie filozofii oświeceniowej w przestrzeni historycznejpraca w grupach,

dyskusja

66

Yüklə 336,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə