Pozytywizm XIX w stanowi istotny punkt wyjścia dla wszelkich filozofii XX w o nastawieniu scjentystycznym np filozofii analitycznej, filozofii umysłuYüklə 445 b.
tarix01.12.2017
ölçüsü445 b.
#13202


 • Pozytywizm XIX w. stanowi istotny punkt wyjścia dla wszelkich filozofii XX w. o nastawieniu scjentystycznym np. filozofii analitycznej, filozofii umysłu;

 • Twórca - August Comte (1798-1857);

 • Jest to stanowisko filozoficzne dotyczące ludzkiej wiedzy; tzn. jest przede wszystkim zbiorem reguł oraz kryteriów wartościowania odnoszących się do poznania ludzkiego;


1. Liczą się tylko ‘fakty rzeczywiste’ (świat materialny), czyli pozytywne.

 • 1. Liczą się tylko ‘fakty rzeczywiste’ (świat materialny), czyli pozytywne.

 • Pozytywizm jest antypsychologiczny.

 • 2. Należy skoncentrować się na tym, co pozytywne w sensie tego, co pożyteczne.

 • Wszelkie ludzkie poznanie ma służyć ulepszaniu życia.

 • 3. Wezwanie do pracy pozytywnej, konstruktywnej. Nie wystarczy tylko negatywna krytyka, trzeba też tworzyć coś pozytywnego

Stwierdzanie i przewidywanie faktów to jedyne zadania nauki!

 • Stwierdzanie i przewidywanie faktów to jedyne zadania nauki!

 • Najważniejsze nauki to: matematyka, fizyka, astronomia, biologia, chemia, socjologia.

 • Comte – twórca socjologii:

    • Def. Socjologia jest to ogólna nauka o społeczeństwie
 • - Def. Społeczeństwo to organizmFilozofia nie jest żadną autonomiczną nauką!

 • Filozofia nie jest żadną autonomiczną nauką!

 • Metafizyka – to fikcja – zbiór pojęć abstrakcyjnych

 • (jako druga faza w rozwoju ludzkości jest

 • już przeszłością);

 • Filozofii pozostaje następująca ‘działka’ :

   • Ogólna metodologia nauk – filozofia nie ma żadnego innego przedmiotu badania, jak tylko analizować fakt nauki!
   • Encyklopedyzm – ewentualnie może gromadzić i systematyzować wyniki nauk szczegółowych


Filozofia pozytywistyczna nadała scjentystyczny koloryt wielu nurtom najpierw XIX wieku;

 • Filozofia pozytywistyczna nadała scjentystyczny koloryt wielu nurtom najpierw XIX wieku;

 • Przykładem tego są utylitaryzm Milla oraz komunizm Marksa i Engelsa; • Jeden z najbardziej

 • wpływowych myślicieli

 • brytyjskich XIX wieku

 • Jego filozofia była

 • odpowiedzią na

 • ówczesne zjawiska

 • kryzysowe (pierwsza poł. XIX w. to obraz nędzy i ubóstwa; kształtowanie się myśli marksistowskiej itd.)

 • Gł. dzieła:

 • Zasady ekonomii politycznej,

 • O wolności,

 • Utylitaryzm,

 • O rządzie reprezentatywnym.Ta koncepcja etyczna, obok etyki kantowskiej, stanowi jedną z najpowszechniej stosowanych współcześnie teorii działania

 • Ta koncepcja etyczna, obok etyki kantowskiej, stanowi jedną z najpowszechniej stosowanych współcześnie teorii działaniaLiczą się tylko fakty, a najbardziej nie dającym się zaprzeczyć faktem co do człowieka jest to, że pragnie on szczęścia i unika cierpienia.

 • Liczą się tylko fakty, a najbardziej nie dającym się zaprzeczyć faktem co do człowieka jest to, że pragnie on szczęścia i unika cierpienia.

 • Dobrem jest to, co pożądane przez wszystkich ludzi, czyli szczęście, a to sprowadza się do przyjemności.

 • (Składnikiem szczęścia są rzeczy przyjemne)Skoro jest psychologicznym faktem, że ludzie kierują się w swoim działaniu widokami na przyjemności i obawami przed cierpienie, zatem należy kierować się zasadą:

 • Skoro jest psychologicznym faktem, że ludzie kierują się w swoim działaniu widokami na przyjemności i obawami przed cierpienie, zatem należy kierować się zasadą:

 • Jak najwięcej szczęścia dla jak największej liczby ludzi

 • (Zasada ta jest to bardzo często stosowana w aktualnych politykach społecznych. Stawia się ogólne pytanie: „które rozwiązanie danego problemu będzie najbardziej korzystne dla jak największej liczby osób?”Etyka utylitarystyczna jest wyrafinowanym hedonizmem, jako że autor jej uznaje, że istnieją przyjemności wyższego i niższego rodzaju. Nadto hedonizmu Mill nie pojmował egoistycznie i sensualistycznie

 • Etyka utylitarystyczna jest wyrafinowanym hedonizmem, jako że autor jej uznaje, że istnieją przyjemności wyższego i niższego rodzaju. Nadto hedonizmu Mill nie pojmował egoistycznie i sensualistycznieU podstawy myślenia Milla leży humanizm oświeceniowy, wiara w postęp ludzkości na drodze do szczęścia powszechnego; zarazem ogromna wiara w ludzki rozum!

 • U podstawy myślenia Milla leży humanizm oświeceniowy, wiara w postęp ludzkości na drodze do szczęścia powszechnego; zarazem ogromna wiara w ludzki rozum!

 • (czy to jednoznacznie nie pokazuje, iż etyka ta jest zupełnie inną jakością w zestawieniu z etyką Nietzschego?)

 • (Nietzsche prawdopodobnie podpisałby się w pełni pod słowami ‘żyj i pozwól żyć innym’.

 • Czy jednak Mill również pod nimi by się podpisał?)Etyka Nietzschego, to w dużym stopniu etyka egoizmu (co wynikało z założeń metafizycznych i antropologicznych tego filozofa).

 • Etyka Nietzschego, to w dużym stopniu etyka egoizmu (co wynikało z założeń metafizycznych i antropologicznych tego filozofa).

 • Etyka utylitarystyczna zasadniczo wyklucza egoizm, głosi bowiem, iż dyrektywą naszego postępowania ma być użyteczność dla szczęścia, ale szczęścia „dla jak największej liczby osób”.

 • Etyka utylitarystyczna zatem domaga się od nas „obrachunku hedonistycznego”. dającemu przewagę przyjemnościom trwalszym nad mniej trwałymi, pewnym nad niepewnymi, nie powodujących w dalszej perspektywie cierpień nad tymi, które do przyszłych cierpień prowadzą.

 • „kryterium bowiem nie jest przyczynianie się do własnego największego szczęścia, lecz do największego szczęścia w ogóle”

 • Utylitaryzm, s. 21Ktoś mógłby tu wytknąć, że ludzie zdolni do wyższych przyjemności wybierają czasem niższe pod wpływem jakiejś pokusy. Ten fakt jednakże nie przeczy pełnemu docenianiu wewnętrznej wyższości pierwszych. Na skutek ułomności charakteru ludzie często wybierają dobro, które mają pod ręką, choć wiedzą, że jest ono mniej cenne.”

 • Ktoś mógłby tu wytknąć, że ludzie zdolni do wyższych przyjemności wybierają czasem niższe pod wpływem jakiejś pokusy. Ten fakt jednakże nie przeczy pełnemu docenianiu wewnętrznej wyższości pierwszych. Na skutek ułomności charakteru ludzie często wybierają dobro, które mają pod ręką, choć wiedzą, że jest ono mniej cenne.”

 • Utylitaryzm, s. 18„[…] moralność można zdefiniować jako zespół takich reguł i przepisów ludzkiego postępowania, których przestrzeganie zapewniłoby w największym stopniu istnienie wolne od cierpień i jak najbardziej bogate w przyjemności, nie tylko całej ludzkości, lecz w miarę możliwości wszystkim istotom czującym”

 • „[…] moralność można zdefiniować jako zespół takich reguł i przepisów ludzkiego postępowania, których przestrzeganie zapewniłoby w największym stopniu istnienie wolne od cierpień i jak najbardziej bogate w przyjemności, nie tylko całej ludzkości, lecz w miarę możliwości wszystkim istotom czującym”

     • Utylitaryzm, s. 21


Pamiętajmy też, że w punkcie wyjścia całej swojej filozofii, Mill przyjął „romantyczną” koncepcję człowieka. Głosi ona, iż człowiek jako istota ogromnie złożona, ma potrzeby nie tylko materialne ale i duchowe.

 • Pamiętajmy też, że w punkcie wyjścia całej swojej filozofii, Mill przyjął „romantyczną” koncepcję człowieka. Głosi ona, iż człowiek jako istota ogromnie złożona, ma potrzeby nie tylko materialne ale i duchowe.

 • Głosił hasło, że człowiekowi należy zapewnić podstawy do pełnego rozwoju.

 • Bronił autonomii jednostki.

 • Wolność polega na tym, że każdy ma prawo postępować tak, jak uważa za stosowne w sprawach, które nie dotyczą nikogo poza nim samym. [jedynym suwerenem jest prawo].Zwróć uwagę na:

 • Zwróć uwagę na:

 • pojęcie wolności u Schopenhauera i Nietzschego

 • a

 • pojęcie wolności u MillaPoddaństwo kobiet to broszura, którą Mill napisał wraz z żoną Harriet Taylor, gdzie przedstawili projekt równouprawnienia kobiet.

 • Poddaństwo kobiet to broszura, którą Mill napisał wraz z żoną Harriet Taylor, gdzie przedstawili projekt równouprawnienia kobiet.

 • Wcześniej jednak, bo w 1866 r. Mill przedstawił w parlamencie brytyjskim petycję w sprawie przyznania prawa wyborczego kobietom.

 • (1928-Anglia; 1918-Polska – przyznanie praw wyborczych kobietom)Nic mnie nie przekona, bym głosował za powszechnym prawem wyborczym kobiet.

 • Nic mnie nie przekona, bym głosował za powszechnym prawem wyborczym kobiet.

 • Winston Churchill (+1965)Napoleon Bonaparte

 • Napoleon BonaparteA Vindication Of The Rights Of Woman (1792)

 • A Vindication Of The Rights Of Woman (1792)Ich teoria społeczna i

 • Ich teoria społeczna i

 • gospodarcza zawarta w Marksowskim Kapitale najpierw podbiła Międzynarodowe

 • Stowarzyszenie Robotników,

 • I Międzynarodówkę (1864),

 • a po Rewolucji Październikowej

 • w formie zdogmatyzowanej

 • niemal pół świata (pamiętajmy, że po I wojnie światowej liberałów była garstka)U podstawy myśli Marksa i Engelsa znajdował się obraz nędzy ludzkiej. W punkcie dojścia wielka wizja wyzwolenia ludzkości od wszelkich utrapień.

 • U podstawy myśli Marksa i Engelsa znajdował się obraz nędzy ludzkiej. W punkcie dojścia wielka wizja wyzwolenia ludzkości od wszelkich utrapień.

 • - Skutek praktyczny??????????????!!!!!!!!!!!!!!Cała rzeczywistość jest materią i tylko materią. (materializm metafizyczny)

 • Cała rzeczywistość jest materią i tylko materią. (materializm metafizyczny)

 • Cała rzeczywistość jest w ciągłym ruchu, jest procesem (ewolucjonizm i procesualizm)

 • Rzeczywistość ludzka to proces historyczny zdobywania wolności

 • Ponadto całą historią ludzką rządzą istniejące stosunki produkcyjne, czyli relacje zachodzące między uczestnikami procesu produkcji, innymi słowy walki klasowe; • Dialektyka pana i sługi Zmieniały się tylko formy

 • wolny-niewolnik ucisku, przeciwieństwa

 • patrycjusz-plebejusz klasowe istnieją zawsze.

 • feudał –chłop

 • kapitalista-robownik

 • A współcześnie???Marks powiedział:

 • Marks powiedział:

 • Byt określa świadomość.Etyka wg Marksa nie jest żadnym obiektywnie istniejącym systemem wartości, lecz jest zawsze pochodną istniejących stosunków produkcji.

 • Etyka wg Marksa nie jest żadnym obiektywnie istniejącym systemem wartości, lecz jest zawsze pochodną istniejących stosunków produkcji.

 • tzn. systemy wartości i przekonań wyznaczone są przez interesy klasowe – światem rządzą zatem ideologie;

 • Instytucje społeczne, polityczne, religijne, sztuka, filozofia to wszystko stanowi nadbudowę istniejących stosunków produkcji.

 • „Kto posiada, ten dyktuje!”

 • (współcześnie: bankokracja?)Dla Marksa kapitalizm jest ostatnim etapem rozwoju historycznego przed nastaniem społeczeństwa

 • Dla Marksa kapitalizm jest ostatnim etapem rozwoju historycznego przed nastaniem społeczeństwa

 • bezkonfliktowego.

 • Kolejnym krokiem będzie rewolucja robotników i przejęcie przez nich środków produkcji.

 • (rewolucja jest prawa i słuszna gdyż walczy z uciskiem)Rewolucja jest punktem kulminacyjnym, wraz z nią następuje likwidacja podziału klasowego, zatem i konfliktów.

 • Rewolucja jest punktem kulminacyjnym, wraz z nią następuje likwidacja podziału klasowego, zatem i konfliktów.

 • Moralność nie będzie już żadną ideologią, gdyż nie będzie już podporządkowana żadnym partykularnym interesom, będzie moralnością prawdziwą.

 • (powszechna równość)Marks głosił hasła: emancypacji klas, ludzi upośledzonych, głosił ogromną wiarę w ludzki rozum i rozwój gospodarczy

 • Marks głosił hasła: emancypacji klas, ludzi upośledzonych, głosił ogromną wiarę w ludzki rozum i rozwój gospodarczyMarks posiadał „prometejską ambicję” zbudowania nowych stosunków społecznych, nowego człowiek, nowego świata.

 • Marks posiadał „prometejską ambicję” zbudowania nowych stosunków społecznych, nowego człowiek, nowego świata.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə