Tayanch harakat tizimining tuzilishi va yoshga oid xususiyatlariYüklə 365,55 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix04.06.2022
ölçüsü365,55 Kb.
#88841
  1   2   3   4   5
4-Maruza. Ichki sekretsiya bez. tuz. funk. va yosh bog. xus4- MA‘RUZA 
Mavzu: ICHKI SEKRETSIYA BEZLARINING TUZILISHI, FUNKSIYALARI VA 
YOSHGA BOG‘LIQ XUSUSIYATLARI. 
TAYANCH HARAKAT TIZIMINING TUZILISHI 
VA YOSHGA OID XUSUSIYATLARI
 
 
R e j a : 
1. Ichki sekretsiya bezlari xaqida tushuncha. 
2. Ichki sekretsiya bezlarining organizm faoliyatini boshqarishdagi ahamiyati. 
3. Miya bezlari (epifiz va gipofiz) va ularning funksiyalari. 
4. Qalqjnsimon bez va uning funksiyasi. 
5. Me‘da osti bezi. 
6. Buyrak usti bezlari. 
7. Jinsiy bezlar. 
Tayanch tushunchalar. 
Epifiz, gipofiz, qalqonsimon bez, me‘da osti bezi, buyrak usti bezi, jinsiy bezlar, gormon, 
sekretsiya, endokrin bezlar, bazed, miksidema, insulin, tiroksin, glyukogen, kortikosteroid 
Organizm faoliyati asosan nerv sistemasi orqali boshqarilib qolmasdan, bundan tashqari 
gumoral yo’l bilan ham boshqarilishi qadim zamonlardan ma‘lum bo’lgan. Organizm xayot 
faoliyatida hosil bo’lgan ximiyaviy moddalar qon tomirlariga va (tunima) xujayra suyuqligiga 
tushadi. Hujayra suyuqligiga tushgan ximiyaviy moddalar organlar faoliyatiga ta‘sir etib, ularni 
o’zaro munosabatlarini ta‘minlaydi. Odam va hayvon organizmi ko’p sondagi turli xil 
organlardan tashkil topgan bo’lib, ammo bu organlar hayron qolarli darajada, bir-biri bilan 
kelshilgan holda ishlaydi. Ana shunday organizm qismlarining ajoyib munosabatta bo’lib ishlash 
natijasida organizm bir butun bo’lib tashkil muxitning o’zgaruvchan yashash sharotiga 
moslashadi. 
Organizm funktsiyalarining doymiy kelishilgan xolda ishlashini ta‘minlovchi murakkab 
boshqarish sistemasi, uning ichki xayoti va tashqi muxitdagi xulq-atvoriga bog’liqdir. 
Evolyutsiya jarayonida, shunday o’ziga xos organlar sistemasi hosil bo’ldiki, bu sistema 
murakkab ximiyaviy moddalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo’lib xatto hayot jarayonlarini 
ham boshqara oladi. Bu ichki sekretsiya bezlaridir. 
Ichki sekretsiya bezlarining chiqarish yo’llari bo’lmaydi, shuning uchun ular endokrit 
bezlor deb ataladi. Bu so’z grekcha endon - ichki va krino ajratish, chiqarish so’zlaridan olingan.
Organizmning boshqa organlar singari ichki sekretsiya bezlari ham hayvonat olamining 
evolyutsion taraqqiyoti maxsuli bo’lib, dastavval qurtlarda, yumshoq tamlilarda asta-sekin 
rivojlangan va takomillashgan. Umirtqali xayvonlarda asosan insonlarda esa ichki sekretsiya 
bezlari yuksak darajada taraqqiy etgan. 
Ichki sekretsiya xaqidagi tushuncha birinchi marta fiziologiyaga Klod Bernar tomonidan 
kiritilgan. Klod Bernar 1855 yilda maxsus tekshiruv o’tkazib-jigarni ovqat xazm organlariga o’t 
suyukligi chiqarib berishni va qonga glikogen chiqarishi aniqlangan. 
Shunday qilib, organizm tashqi sekretsiyadan boshqa ichki sekretsiya jarayonlari ham 
borligini isbot etgan va o’z sekretlarini organizm ichiga chiqarib beradigan bezlarni ichki 
sekretsiya bezlari deyiladi. 
Ichki sekretsiya bezlarining funktsiyasi vegetativ nerv sistemasining faoliyatiga bog’liq 
bo’lib, bosh miya pustlog’ining idora etuvchi, hamda nazorat etuvchi roliga bo’ysinadi. Shu 
bilan birga ichki sekretsiya bezlarining faoliyati markaziy nerv sistemasining simpatik va 
parasimpatik stvollaridan chiqib keladigan shoxchalardir. 
Endokrin bezlar joylashgan o’rniga ko’ra 4 ta guruhga bo’linadi: 
1. Miya bezlari. Bularga eppifiz va gippofiz bezi; 
2. Bo’yin va ko’krak nafas bezlari. Bularga qalqonsimon bez, qalqon oldi bezi ayrisimon 
bez; 
3. Qorin bo’shlig’i bezlari. Bularga me‘da osti bezi va buyrak usti bezi kiradi. 


4. Chanoq bezlari. Bunga jinsiy bezlar kiradi. 
Ichki sekretsiya bezlaridan ajralib chiqadigan gormonlar faoliyati fanda yaxshi 
o’rganilgan bo’lib, ular sanoatda sintez yo’li bilan ham ajratib olinadi. Tabiiy yo’l bilan va sintez 
yo’li bilan ajratib olingan gormonlardan dori tayyorlash sanoatida xayvonlar va insonlar 
solomatligini saqlash uchun turli xil dori darmonlar ishlab chiqariladi. 
Epifiz bezi og’irli 0,2-0,3 gr. bo’lib, bolalar 6-7 yoshga borganda atrafiyaga uchraydi, 
agarda bolalarda kasallik tufayli yoki boshqa sababga ko’ra yemirilsa, bolalarda muddatdan 
oldin jinsiy yetilish boshlanadi.
Gipofiz bezi og’irligi 0,5-0,7gr. kelib, 3 bo’lakdan, iborat bo’ladi. Oldingi, orqa va oraliq 
bo’lakdan iborat. Bu bez boshqa ichki sekretsiya bezlaridan ichki sekretor ta‘sirining xilma-
xilligi bilan ajralib turadi. Gippofiz bezining massasi, o’sib rivojlanib kelayotgan organizmning 2 
davrida to’g’ri keladi. 
Gipofiz bezining oldingi bo’lagining somototrop gormoni bola organizmining o’sishiga 
ta‘sir etadi. Gippofiz bezining shu gormon funktsiyasi susayib qolsa, bolaning bo’yi o’smay 
qoladi. Gippofiz bezi oldingi bo’lagi funktsiyasi bolaning yoshligidan susaysa gippofizar 
pakanalik kasalligiga olib kelsa, bu bez funktsiyasining kuchayishi esa, bola bo’yining meyordan 
ortiq o’sib ketishiga, gigantizm kasalligiga olib keladi. 
O’sish gormonidan tashqari gippofiz bezining oldingi bo’lagidan, jinsiy bezlariga ta‘sir 
ko’rsatadigan gonodotrop gormonlari shu bilan birga qalqonsimon bez va buyrak usti bezlariga 
ta‘sir etuvchi gormonlar ajraladi. 
Qalqonsimon bez bo’yinda, xiqildoq oldi tomonida joylashgan bo’lib, 3 bo’lakdan iborat 
bo’ladi, ya‘ni 2 yon va 1 o’rta bo’lak-bo’yinchadan tashkil topgan. Bu bezdan qon va limfa 
tomirlarining qalin turi o’tadi, shunga ko’ra u qon bilan yaxshi ta‘minlanadi. 1 minutda 100 gr. 
bez tuqimasi orqali 560 ml. qon o’tadi. Kalqonsimon bez follikulalardan tashkil topgan. Bu 
fallikula (pufakchalar) alohida qalqon modda bilan to’la turadi. Ana shu modda tarkibiga yod 
kiradigan qalqonsimon bez gormonlari tiroksin bo’ladi. 
Kichik maktab yoshidagi bolalarda, jinsiy yetilgan bolalar davridagidek aktiv bo’lmaydi, 
ya‘ni bu bezning funktsiyasi jinsiy yetilish davrida kuchayadi. Bola o’sib rivojlangan sari 
tiroksin gormoni tarkibidagi yod moddasi ortib boradi. Bu gormonning sekretsiyasi bola 
tug’ilishi zaxotiyoq boshlanadi va markaziy nerv sistemasi, asosan bosh miya pustlog’i 
qo’zg’aluvchanligini idora etib turadi. 
7-8 yashar bolalarda bez og’irligi b,5 gr. bo’lsa, 11-15 yashar bolalarda 13,2 gr. keladi. 
Bez to’qimasi 10-12 yashar qizlarda va 13-14 yashar o’g’il bolalarda ro’y-rost o’sadi. 14-15 
yashar bolalarda u o’zining eng yuqori darajasiga yetadi va keyinchalik shu kattalikda qoladi. 
Bu bez organizmda moddalar almashinuvini boshqarib boradi va markaziy - nerv 
sistemasi va asosan bosh miya po’stlog’i qo’zgaluvchanligini idora etib turadi. Simpatik nerv 
sistemasining tonusini kuchaytiradi, gippofiz faoliyatiga ta‘sir etadi. 
Gormon me‘yordan ortiq darajada ishlab chiqiladigan bo’lsa, bazed kasalligi deb 
nomlanuvchi kasallik kelib chiqadi. Bu kasallik bilan kasaldangan be‘morlarda modda 
almashinuvi kuchayadi. Be‘mor tez ozib ketadi va nerv sistemasi qo’zg’aluvchan bo’ladi. 
Ko’zlari chaqchayib, tez-tez terlaydigan bo’ladi. Bolalarda bu belgilar kamroq ifodalangan 
bo’lib, aniqlash qiyinroq bo’ladi. 
Qalqonsimon bez funksiyasining pasayishi moddalar almashinuvi jarayonining 
susayishiga, o’sayotgan organizm o’sishining sekinlashishiga va psixikasining o’zgarishiga olib 
keladi. Natijada, miksidema-qritinizm kasalligi vujudga keladi. Bu kasallik bilan og’rigan 
be‘morlarda badan shishadi, teri quriydi. 
Me‘da osti bezi aralash bezlar jumlasiga kiradi. Ovqat xazm qilish jarayonida 
qatnashuvchi fermentlarni shira shaklida o’n ikki barmoqli ichakka ajratsa, shu bilan birga bu 
bezda gormon ishlab chiqaruvchi maxsus xujayra tuzilmalari bo’ladi. Bu tuzilmalar insulin deb 
nomlanuvchi gormonlarni qon tomirlarga ajratadi. 


Me’da osti bezi bolalarda 2 yoshgacha bo’lgan davrda zo’r berib o’sadi. Shu yoshda 
uning massasi chaqaloqlik davrdagiga nisbatan 6-7 baravar ortadi. O’smirlik davriga kelib 
insulyar apparati shakllanib bo’ladi. 
Insulin gormoni asosan organizmda uglevod moddalari muvozanatini saqlashda ishtirok 
etadi. Uning ta‘sirida organizmga tushadigan ortiqcha glyukoza jigarda glikogen ko’rinishda 
to’planib boradi, shuning natijasida qondagi qand miqdori doimo bir me‘yorda saqlanib turadi. 
Me‘da osti bezining kasallanishi, ya‘ni insulin ishlab chiqarish xususiyati buzilganda 
organizmga kirgan uglevodlar organizmda ushlanmaidigan bo’lib, siydik orqali tashqariga chiqib 
ketadi. Bu kasallikni diabet kasalligi deyiladi. Kasallangan be‘mor doimo o’zini och sezadi, 
og’zi quriydi, tashnalik sezadi, siydik ajralish ortadi va tez oza boshlaydi. Organizm bo’shashadi, 
reflekslar susayadi, tomirlar tonusi o’zgaradi va xokazo. 
Me‘da osti bezi insulin gormonidan tashqari glyukogen degan gormon ham ajratadi. Bu 
gormon ta‘sirida jigardagi glyukogenning parchalanishi tezlashib, qonda qand moddasining 
miqdori ortadi. Qonda qand moddasining ma‘lum bir me‘yorda bo’lishida insulin bilan 
glyukogenning o’zaro ta‘siri alohida o’rinni egallaydi. Qondagi qand moddasining ortishi bilan 
bog’liq bo’lgan kasallikni giperglikemiya deyiladi. Bolalarni aktiv o’sish davrida qand 
moddasining ortib ketishi kasallik hisoblanmaydi. Chunki qand moddasi bu yoshda qonda 
turg’un bo’lmaydi, tez parchalanib ketadi. Shuning uchun glyukagon gormonining miqdordan 
ko’p ishlab chiqarilishi ham qandli diabet kasalligini kelib chiqishiga sabab bo’ladi. 
Buyrak usti bezlari juft bezlar bo’lib, qorin bo’shlig’i orqasida, 11-ko’krak umirtqasi 
damida, buyrakning qirra ustida joylashgan har bir bezning massasi o’rtacha 5-8 g. atrofida 
bo’ladi. Buyrak usti bezlari qon va limfa tomirlari turi bilan yaxshi ta‘minlangan bo’ladi. Ular 
o’z massasiga ko’ra tanamizdagi har qanday organga qaraganda ko’proq qon oladi. 
Buyrak usti bezi ikki xil to’qimadan tuzilgan bo’ladi. Buyrak usti bezining ustki qavati 
pust qavat ichki qismi mag’iz qavat deyiladi. Mag’iz qavati ektodermadan simpatik nerv 
sistemalari taraqqiy etgan elementlardan kelib chiqadi. Buyrak usti bezining har ikkala qavati 
ham har xil fiziologik xususiyatga ega. Mag’iz qavat xrom tuzlari bilan sariq yoki jigarrangga 
bo’yalgani uchun u xromofil to’qima, po’st qavat esa interenal (buyrakaro) to’qima deyiladi. 
Buyrak usti bezi simpatik va sayyor nervlardan tolalar oladi. Bezga kiradigan nerv 
sekretor nerv deyiladi. Buyrak usti bezi olib tashlanganda kuchsizlanadi, ishtaxa yo’qoladi va 
qon bosimi pasayib ketib, hayvon o’ladi. M-n: itlar buyrak usti olib tashlangandan so’ng, 4-7 kun 
yashashi mumkin. 
Yangi tug’ilgan bolalarda bezning og’irligi 6-8 gr., 1-5 yoshda 5,6 gr., 10 yoshda 6,5 gr, 
11-15 yoshda 8,5 gr., 16-20yoshda 13,2 gr, Bo’ladi. Yangi tug’ilgan bolalarda po’stloq qavati 
mag’iz qavatiga nisbatan yaxshi rivojlangan bo’ladi. 
Buyrak usti bezining pustloq qavati ximiyaviy tuzilishi jihatidan jinsiy gormonlarga 
o’xshash bo’lib, bu bezlardan kortikosteroid gormonlar ishlab chiqiladi. Bu gormonlar 40 dan 
ortiq bo’lib, uglevodlar, mineral tuzlar, oqsillar almashinuvini kuchaytiradi, muskullarning ish 
qobilyatini oshiradi va boshqa funktsiyalarni bajaradi. Buyrak usti bezining mag’iz qismida esa 
adrenalin gormoni ishlab chiqariladi. Bu gormon yurak qisqarishini tezlashtiradi teri, ichki 
organlar, mo’skullar, qon tomirlarini toraytiradi, ichki xarakatlarni tormozlaydi, modda 
almashinuvini orttiradi. 
Adrenalin qondagi qand miqdorining ko’payishiga sabab bo’ladi va jigardagi 
glikogenning qonga o’tishiga yordam beradi: moddalar almashinuvini keskin kuchaytiradi va 
oksidlanish jarayonlarini tezlashtiradi. Adrenalin ta‘sirida me‘da - ichak yo’lidagi muskullar, 
bo’shashadi sfingterlar qo’zg’aladi, ko’z qorachig’i kengayadi, charchagan sklet muskullarini 
faoliyati asliga qaytadi. Adrenalin so’lak, ko’z yoshi bezlari va xazm hamda nafas yo’llaridagi 
shilimshiq bezlar sekretsiyasini kuchaytiradi. Adrenelinning ta‘siri uzoqqa cho’zilmaydi, chunki 
qonda bo’ladigan alohida fermentlar uni ancha tez parchalanib ketishiga olib keladi. 
Jinsiy bezlar aralash bezlar qatoriga kiradi. Ularning tashqi sekretsiyasi jinsiy xujayralar- 
spermatazoidlar, hamda tuxum xujayralariga ishlab, tashqariga chiqarishdan iboratdir. Ichki 
sekretsiya esa gormonlar hosil qilish va ularni qonga ajratishdan iboratdir. Funktsional jihatdan 


erkak jinsiy gormonlari bilan ayol jinsiy gormonlari bir- biridan farq qiladi, ammo ularning 
ximiyaviy tarkibi, tuzilishi bir xil bo’ladi. 
Odamning ma‘lum bir yoshga kelib, balog’atga yetilishi jinsiy bezlarning rivojlanishiga 
va ularning ichki sekretor faoliyatiga bog’liqdir. Bolalarning jinsiy balog’atga yetilishi, 
ovqatning turi, uning sifat tarkibi, mehnat va dam olishning rejimiga qarab, ertaroq yoki kechroq 
boshlanishi mumkin. Iste‘mol qilinadigan ovqat tarkibida oqsil birikmalari va yog’lar yetarli 
bo’lmasa, jismoniy mehnat og’ir bo’lsa, ruxiy iztiroblar bo’lib tursa; balog’atga yetishish odatda 
kechikadi. Balog’atga yetish davrida bolalarda, barcha organlar va sistemalarda chuqur 
marfologik hamda funktsional o’zgarishlar ro’y beradi. Bu davrda birlamchi va ikkilamchi jinsiy 
belgilar rivojlanadi. Birlamchi jinsiy belgilarga: jinsiy bezlar (urug’don va tuxumdonlar) hamda 
jinsiy organlar (jinsiy olat, prostata bezi, kin, bachadon, tuxum yo’llari) kiradi. 
Balog’atga yetish davrida o’g’il bolalarda yetuk spermatazoidlar hosil bo’la boshlasa, qiz 
bolalarda tuxum xujayralar hosil bo’la boshlaydi. Erkaklar jinsiy bezlaridan androgenlar deb 
nomlanuvchi gormonlar ajralsa, ayollar jinsiy bezlaridan esa ekstrogenlar deb nomlanuvchi 
gormonlar ajraladi. Androgenlarga, testosteron, ondrosteron va boshqa gormonlar kiradi. 
Estrogenlarga, estron, estriol va estradiol gormonlari kiradi. O’g’il bolalar 13-15 yoshdan 
spermatazoidlar ishlab chiqara boshlaydi. Qiz bolalarning tuxum ishlab chiqarishi 12-13 yoshda 
boshlanadi. 
Kichik maktab yoshini o’z ichiga oladigan davri prebubertat davr deb ataladi, mana shu 
davrda organizm jinsiy jihatdan yetilishga tayyorlanib boradi. Bu davrda musqul - sistemasi zo’r 
berib rivojlanadi. Bu davrda o’g’il bolalar bilan qiz bolalar xarakterining muayyan belgilari 
rivojlanishdagi tafovutlar bilinib qoladi. Shuni yaxshi bilish kerakki, organizmning pubertat 
davriga (jinsiy yetilish) tayyorlanishi bir qancha omillarga bog’liqdir: irsiy xususiyatlar, 
ovqatlanish xarakteri, iqlim turmush tarzi, oila, tarbiya va xokazolar bu jarayonga ta‘sir etadi. 
Bolalarning jinsiy balog’atga yetilib borishi bilan xiqildoqdagi qalqonsimon tog’aylar 
zo’r berib o’sadi, ovoz bir muncha past tovushga o’tib, sochlar ancha qattiqlashadi, soqol va 
mo’ylov ancha ko’rinib qoladi va xokazo. 
Qiz bolalarda jinsiy yetilish, o’g’il bolalarga nisbatan, oldinroq tugallanadi. Hozirgi 
kunda, jinsiy, yetilish qiz bolalarda 10-11 yoshdan boshlanib, tana tuzilishida o’zgarishlar, ya‘ni 
ayollarga xos belgi va sifatlar paydo bo’la boshlaydi. Qiz bolalarning 12-13 yoshdan ayrim 
hollarda kattaroq yoshdan menstruatsiya jarayoni boshlanadi. 
Bolalarning jinsiy balog’atga yetilishi individual xususiyatlarga, yashash geografik 
sharoitlarga ham bog’liqdir. Shimoliy kengliklarda yashovchilarga nisbatan, janubiy kenglik 
sharoitida yashovchi xalqlarda jinsiy balog’atga yetilish barvaqtroq boshlanadi. 
Organizmda jinsiy faoliyat, boshqa ichki sekretsiya bezlarining gormoial.faoliyati bilan 
ham bog’liqdir. Jinsiy bezlar funktsiyasiga bosh miya katta yarim sharlar po’stlog’i va markaziy 
nerv sistemasi ham ta‘sir ko’rsatadi. 
Bolalarning maktab yoshigacha, buqoq bezi buyrak usti bezi faoliyati ustunlik qilsa
maktab davrida jinsiy bezlar faoliyati ustunlik qiladi. Bu holat suyak-muskul sistemasiga va 
psixo-nevrologik holatiga ham ta‘sir etadi, O’smirlar bu davrda uyatchang, tez-tez arazlaydigan, 
xarakterlari beqaror bo’lib qoladilar. Jinsiy, balog’at yetilish davrida, bolalar bolalikdan, 
kattalikka o’tishga intiladilar va o’zlarini kattalarga xos xatti xarakatlari bilan ko’rsatishga 
xarakat qiladilar. Shu davrdan boshlab, tarbiyachilar, ota-onalar, biz pedagoglar uchun eng 
ma‘suliyatli davr xisoblanadi. O’g’il bolalar chekishga, ichishga intiladilar. Kattalarni gapini 
eshitishga qiziqadilar. Bu davrda ota-onalardan va pedagoglardan juda ziyraklikni talab etiladi. 
Ularni nomaqul ishlarni ko’pchilik oldida muhokama qilmasdan individual tarbiya olib borishga 
to’g’ri keladi. 
Jinsiy tarbiyani balog’atga yetilmasdan oldinroq boshlash kerak. Ularga odamning jinsiy 
rivojlanishi haqida chuqurroq tushuncha berish kerak bo’ladi. Bu tarbiyani olib borishda 
pedagoglardan moxirlikni, qattiyatlikni va zukoklikni talab etadi.
 

Yüklə 365,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə