Vysoké UČENÍ technické V brněYüklə 374,36 Kb.
səhifə1/12
tarix02.03.2018
ölçüsü374,36 Kb.
#28656
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12MASARYKOVA UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Ústav botaniky a zoologie

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia

Diplomová prácePetra UstohalováVedoucí práce: Doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Brno 2013Bibliografický záznam


Autor:

Bc. Petra Ustohalová

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Ústav botaniky a zoologie


Název práce:

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia

Studijní program:

N1407 N-CH Chemie

Studijní obor:

PřF 7504t075 UCH Učitelství chemie pro střední školy

PřF 7504t029 UB Učitelství biologie pro střední školyVedoucí práce:

Doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Akademický rok:

2013

Počet stran:

87

Klíčová slova:

Kadmium, Lemna minor, růst, fluorescence chlorofylu, fotosyntetické pigmenty
Bibliographic Entry


Author

Bc. Petra Ustohalová

Faculty of Science, Masaryk University

Department of Botany and Zoology


Title of Thesis:

The use of Lemna minor for evaluation of cadmium

toxicity


Degree programme:

N1407 N-CH Chemistry

Field of Study:

PřF 7504t075 UCH Upper Secondary School Teacher

Training in Chemistry

PřF 7504t029 UB Upper Secondary School Teacher

Training in BiologySupervisor:

Doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Academic Year:

2013

Number of Pages:

87

Keywords:

Cadmium, Lemna minor, growth, chlorophyll fluorescence, photosynthetic pigments


Abstrakt

Negativní důsledky zvyšujícího se obsahu mobilních forem kovů v půdách způsobené kontaminací biosféry různými polutanty se nepříznivě projevují v růstu a ve vývoji rostlin. Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv zvyšující se koncentrace toxického kovu kadmia (0 – 0,1 – 1 – 10 µg/l) a zvyšujícího se pH (3,5 – 4,5 – 5,5 – 7,5) na růstové (počet rostlin, čerstvá hmotnost, hmotnost sušiny a listová plocha) a fyziologické parametry (fluorescence chlorofylu a obsah fotosyntetických pigmentů) okřehku menšího (Lemna minor L.). Tento druh je v současnosti hojně využíván jako modelový organismus pro studium ekologie společenstev a ekotoxikologie. Okřehek byl testován po 10 dnů s vyhodnocením parametrů v 0., 4. a 10. dni experimentu. Signifikantní snížení počtu rostlin a produkce biomasy bylo zaznamenáno po 10 dnech kultivace v roztoku s 10 µg/l kadmia a při pH roztoku 3,5, 4,5, 5,5 a 7,5.Abstract

The negative consequences of a rising content of mobile form metals in soils caused by biosphere contamination by various pollutants are shown adversely in the development of plants. The aim of this diploma thesis was to assess the rising concentration of the toxic metal cadmium (0 – 0,1 – 1 – 10 µg/l) and rising pH factor (3,5 – 4,5 – 5,5 – 7,5) on growth (number of plants, fresh weight, dry weight and leaf area) and physiological parameters (chlorophyll fluorescence and the content of photosynthetic pigments) of duckweed (Lemna minor L.). In recent years, these species have been used as a model organism for study synecology and ecotoxicology. Duckweed has been tested for 10 days with parameter evaluation on the 0, 4th and 10th day of experiment. Significant decrease of number of plants and production of biomass has been recorded after 10 days of cultivations in a solution with 10 µg/l of cadmium and a solution with 3,5, 4,5, 5,5 and 7,5 pH.Poděkování

Na tomto místě bych chtěla poděkovat paní doc. RNDr. Marii Kummerové, CSc. za odborné vedení, cenné rady, zapůjčení studijní literatury, trpělivost a velice vstřícný přístup během zpracování této práce. Dále děkuji RNDr. Štěpánovi Zezulkovi, Ph.D. za pomoc při měření a vyhodnocování výsledků. Můj dík patří i Janě Francové za pomoc při experimentální práci. Rovněž bych ráda poděkovala příteli, rodičům, babičce, přítelově rodině, příbuzným a přátelům za velkou podporu v průběhu celého studia.


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem svoji diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím informačních zdrojů, které jsou v práci citovány.

Souhlasím s uložením této práce v knihovně Ústavu botaniky a zoologie PřF MU v Brně, případně v jiné knihovně MU, s jejím veřejným půjčováním a využitím pro vědecké, vzdělávací nebo jiné veřejně prospěšné účely a to za předpokladu, že převzaté informace budou řádně citovány a nebudou využívány komer

ně.


Brno 14. května 2013

………………………………

Petra Ustohalová


Yüklə 374,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə