"MUĞanbank" AÇiq səhmdar


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİYüklə 2,93 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə32/32
tarix14.09.2018
ölçüsü2,93 Mb.
#68337
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

68  

Bazar riski 

 

Bazar riskinə, faiz dərəcəsində, xarici valyuta məzənnələrində və qiymətləndirmədəki dəyişmələrdən yaranan və Bankın məruz qaldığı bənzəri risklər aiddir. 2017-ci və 2016-cı illərdə bu risklərin Bank 

tərəfindən qiymətləndirilməsində və Bankın məruz qaldığı bazar risklərində əhəmiyyətli dəyişikliklər 

olmamışdır. 

 

AÖİK, Bankı müsbət faiz marjası ilə təmin edən faiz dərəcəsi mövqeyinə uyğunlaşdıraraq faiz riskini və  bazar  riskini  idarə  edir.  AÖİK  eləcə  də  Bankın  cari  maliyyə  təqdimatının  monitorinqini  keçirir, 

Bankın  faiz  dərəcəsinin  dəyişdirilməsinə  dair  həssaslığını  və  onun  Bank  mənfəətinə  təsirini  təxmin 

edir. 

 

Faiz dərəcəsi riski  

Bank  faiz  dərəcəsinin  ədalətli  dəyəri  riskini  bazar  şəraitində  mənfi  dəyişmələr  nəticəsində  yarana 

bilən potensial zərərlərin mütəmadi təxminlərini edir. Maliyyə işlərinə Nəzarət Şöbəsi, Bankın cari 

maliyyə  fəaliyyətinin  monitorinqini  keçirir  və  Bankın  faiz  dərəcəsinin  dəyişdirilməsinə  dair 

həssaslığını və bunun Bank mənfəətinə təsirini təxmin edir. 

 

Aşağıdakı cədvəl “risk göstəricisinin ehtimal edilən mümkün dəyişməsi” üsulu ilə hesablanmış və faizlərin dəyişməsinə Bankın həssaslığını təqdim edir. Bu dəyişikliklərin həddi rəhbərlik tərəfindən 

təyin edilir və onlara təqdim edilən risk hesabatlarında öz əksini tapır.   

Vergidən əvvəlki (zərərə)/mənfəətə təsiri: 

 

 31 dekabr 2017-ci il tarixinə 

31 dekabr 2016-cı il tarixinə 

(yenidən təqdim olunmuş) 

 

Faiz dərəcəsi 

+1% 

  Faiz dərəcəsi 

-1% 

  Faiz dərəcəsi 

+1% 

  Faiz dərəcəsi 

-1% 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

   


   

   


 

Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər  

2   


(2) 

 

 30     (30) 

Müştərilərə verilmiş kreditlər, xalis 

3,367   

(3,367)   

 3,351   

 (3,351) 

 

   


   

   


 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ

 

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə 

qurumlarına ödəniləcək vəsaitlər

 

(1,915)   

1,915 

 

 (2,071)    2,071  

Müştəri hesabları 

(1,386)   

1,386   


 (1,749)   

 1,749  


Buraxılmış borc qiymətli kağızları 

(21)   


21   

 (35)   


 35  

 

      

   


 

Vergidən əvvəl zərərə  xalis təsir 

47   

(47)   

 (474)   

 474  

 

 Xarici valyuta riski 

 

Məzənnə  fərqlərindən  asılı  olaraq  maliyyə  alətinin  dəyərindəki  dəyişmələr  xarici  valyuta  riski adlanır.  Bankın  maliyyə  vəziyyəti  və  pul  vəsaitlərinin  hərəkəti  mövcud  valyuta  məzənnələrinin 

dəyişməsi zamanı belə risklərin təsirinə məruz qalır.  

 

İdarə  Heyəti  valyuta  məzənnələrinə  həddlər  qoyur,  və  bu  Banka  milli  valyutanın  xarici  valyutaya məzənnəsinə qarşı dəyişmələr nəticəsində zərərlərin azaldılmasına imkan yaradır. ARMB-ın minimal 

tələblərinə cavab vermək məqsədilə AÖİK Bankın açıq valyuta mövqeyinin gündəlik monitorinqini 

keçirir. Bu məhdudiyyətlər eləcə də ARMB-nın tələblərinə uyğunlaşdırılmışdır. 

 

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

69   

Bankın xarici valyuta məzənnələrinin dəyişməsi zamanı məruz qalacağı risklər aşağıdakı cədvəldə 

təqdim edilmişdir: 

  

 AZN 

  ABŞ dolları   

Avro  

 

Digər     31 dekabr 

2017-ci il  

Cəmi 

 

   


   

   


   

 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

44,899   

8,011   


756   

369   


54,035 

ARMB-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri və 

qalıqlar 

214   


9,624   

3,118   


71   

13,027 


Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

 

217,744    

117,302   

 

1,606   


 

-   


 

336,652 


Digər maliyyə aktivləri 

240   


487   

49   


57   

833 


 

   


   

   


   

 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 263,097   

135,424   

5,529   

497   

404,547 

 

   


   

   


   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə 

qurumlarına ödəniləcək vəsaitlər 

169,007   

26,355   

585   


-   

195,947 


Müştəri hesabları 

98,262   

101,168   

5,723   


130   

205,283 


Buraxılmış borc qiymətli kağızları 

1,554   


1,700   

-   


-   

3,254 


Digər maliyyə öhdəlikləri 

604   


343   

14   


63   

1,024 


 

   


   

   


   

 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 269,427   

129,566   

6,322   

193   

405,508 

 

   

   

   

   

 

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ 

(6,330)  

5,858   

(793)  

304   

(961) 

 

  

AZN 

  ABŞ dolları   

Avro  

 

Digər     31 dekabr 

2016-cı il  

Cəmi 

(yenidən 

 təqdim 

 olunmuş) 

 

   


   

   


   

 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

   

   


   

   


 

ARMB-də yerləşdirilmiş pul vəsaitləri və 

qalıqlar 

 

 4,254    

 51,233   

  

462   


 

 99   


  

56,048  


Banklardan və digər maliyyə 

qurumlarından alınacaq vəsaitlər 

 201   

 7,553    33   

 88   


 7,875  

Müştərilərə verilmiş kreditlər 

204,016   

129,913   

 1,142   

 -   


 335,071  

Satış üçün nəzərdə tutulan qiymətli 

kağızlar 

 

 -    

 925   


 

 -   


 

 -   


 

 925  


Digər maliyyə aktivləri 

 356   


 550   

 47   


 50   

 1,003  


 

   


   

   


   

 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 208,827   

190,174   

1,684   

237   

400,922 

 

   


   

   


   

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

   

   


   

   


 

Banklara, dövlətə və digər maliyyə 

qurumlarına ödəniləcək vəsaitlər 

 182,777   

 24,535   

 577   


 -   

 207,889  

Müştəri hesabları 

 34,858   

 156,050   

 894   


 27   

 191,829  

Buraxılmış borc qiymətli kağızları 

 1,406   

 3,364   

 -   


 -   

 4,770  


Digər maliyyə öhdəlikləri 

 542   


 255   

 3   


 51   

 851  


 

   


   

   


   

 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ   219,583   

184,204   

 1,474   

 78   

405,339 

 

   

   

   

   

 

AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ 

(10,756)  

5,970   

210   

159   

(4,417) 

 “MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

70  

Xarici valyuta riskinə həssaslıq 

 

Aşağıdakı cədvəl Bankın ABŞ dollarının və Avronun Azərbaycan manatına nisbətən məzənnəsində 10%-lik artmasına və ya azalmasına həssaslığını təhlil edir. 10% rəhbərlik tərəfindən xarici valyuta 

risklərini təhlil edərkən daxili risk hesabatlarında xarici valyuta məzənnəsinin dəyişməsinin Banka 

təsirini təhlil edərkən istifadə olunur. 

 

Həssaslıq təhlili xarici valyutada olan monetar aktiv və öhdəliklərin hesabat tarixinə qalıq dəyərindən istifadə edir və bu dəyəri məzənnədəki 10%-lik dəyişiklik üçün uyğunlaşdırır. Əgər xarici ölkələrə 

verilən  kreditlər  və  xaricdəki  əməliyyatlar  üzrə  verilən  kreditlər  borc  verənin  və  ya  borc  alanın 

valyutasında deyilsə bu məbləğlər də həssaslıq təhlilinə daxil edilir.  

 

 31 dekabr 2017-ci il  

tarixinə 

31 dekabr 2017-ci il  

tarixinə 

 

AZN/ABŞ 

dolları 

+10% 

AZN/ABŞ 

dolları 

-10% 

AZN/ABŞ 

dolları 

+10% 

AZN/ABŞ 

dolları 

-10% 

Vergidən əvvəl zərərə  təsir 

586 

(586) 


(79) 

79 


 

 

 31 dekabr 2016-cı il  

tarixinə 

(yenidən təqdim olunmuş) 

31 dekabr 2016-cı il  

tarixinə 

(yenidən təqdim olunmuş) 

 

AZN/AVRO 

+10% 

AZN/AVRO  

-10% 

AZN/AVRO  

+10% 

AZN/AVRO  

-10% 

Vergidən əvvəl zərərə  təsir 

597                  (597) 

21 


(21) 

 

 

Qiymət riski 

 

Qiymət riski bazar qiymətlərinin dəyişməsi nəticəsində, bu dəyişikliklərin konkret qiymətli kağıza və 

ya  onu  yerləşdirən  tərəfə  məxsus  amillərdən  və  ya  bazarda  alınıb-satılan  bütün  qiymətli  kağızlara 

təsir göstərən amillərdən asılı olaraq, maliyyə alətinin dəyərinin dəyişməsi ilə əlaqədar riskdir. Bank 

ümumi və ya xüsusi bazar dəyişmələrindən yaranan qiymət risklərinə məruz qalır. 

 

Həssaslıq təhlilinin məhdudiyyətləri 

 

Yuxarıda göstərilən cədvəllərdə qeyd olunan təsirlər yalnız bir təxminin dəyişməsini və bu zaman 

digər təxminlərin sabit qaldığını nəzərdə tutur. Reallıqda isə, təxminlər və digər faktorlar arasında 

korrelyasiya mövcuddur. O da qeyd edilməlidir ki, bu həssaslıq münasibətləri xətti şəkildə deyil, və 

bu nəticələri daha böyük və ya daha kiçik təsirləri ölçmək üçün interpolyasiya və ya ekstrapolyasiya 

etmək olmaz.  

 

Həmçinin,  həssaslıq  təhlilində  Bankın  aktiv  və  öhdəliklərini  mütəmadi  olaraq  idarə  etməsi  nəzərə alınmır.  Əlavə  olaraq,  Bankın  maliyyə  vəziyyəti  istənilən  zaman  faktiki  bazar  dəyişmələrinin 

nəticəsində dəyişə bilər. Məsələn, Bankın maliyyə risklərinin idarə olunması strategiyası, bazardakı 

dəyişikliklərdən  yaranan  risklərə  qarşı  Bankı  qorumağı  qarşısına  məqsəd  qoyur.  İnvestisiya 

bazarlarında müşayiət edilən düşmələr zamanı qiymətlər müəyyən həddin altına düşdükdə, rəhbərlik 

investisiyaların satılmasına, investisiya portfelinin strukturunun dəyişdirilməsinə qərar verə bilər və 

ya  digər  qoruyucu  qərarlar  qəbul  edə  bilər.  Nəticədə,  aktivlər  bazar  dəyəri  ilə  göstərildiyinə  görə, 

təxminlərdə  baş  verən  dəyişikliklər  öhdəliklərə  faktiki  təsir  göstərməyə  bilər.  Bu  kimi  hallarda, 

öhdəlik  və  aktivlərin  ölçülməsində  istifadə  edilən  müxtəlif  üsullar  səhmdar  kapitalında  böyük 

dəyişikliklər yarada bilər.  

 

Yuxarıda  göstərilən  həssaslıq  təhlilinin  digər  məhdudiyyətlərindən  biri  Bankın  təxminlərinə  görə ehtimal edilən riskləri təqdim etmək məqsədilə yalnız qısa müddətdə bazar dəyişmələri ilə əlaqədar  


“MUĞANBANK”AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ 

 

 

MALİYYƏ HESABATLARI ÜZRƏ QEYDLƏR  

31 DEKABR 2017-Cİ İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ (DAVAMI) 

(Min Azərbaycan Manatı ilə)

 

 

71  

proqnozlaşdırılması  çətin  olan  fərziyyələrdən  istifadə  etməsidir.  Bu  zaman  təxmin  edilir  ki,  bütün 

faiz dərəcələri eyni qaydada və istiqamətdə dəyişir.  

 

 31.  HESABAT TARİXİNDƏN SONRAKI HADİSƏLƏR 

 

12  fevral  2018-ci  il  tarixində  Azərbaycan  Respublikasının  Mərkəzi  Bankı,  milli  valyutaya  olan inamın artırılması fonunda, maliyyələşdirmə dərəcəsini 15%-dən 13%-ə, faiz dəhlizinin maksimumal 

həddini 18%-dən 16%-ə və minimal həddini 10%-dən 8%-ə endirməyi qərara almışdır. 

 

10 aprel 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı maliyyələşdirmə dərəcəsini 13%-dən  11%-ə  endirmək,  faiz  dərəcəsi  dəhlizinin  aşağı  və  yuxarı  həddinin  isə  maliyyələşdirmə 

dərəcəsi ətrafında ±3% təşkil etməsi ilə bağlı qərar qəbul etmişdir. 

 

2018-ci  il  29  mart  tarixində  Bank  Visa  International  beynəlxalq  ödəniş  sisteminin  əsas  üzvü olmuşdur. 

 

18  aprel  2018-ci  il  tarixində  Bank  “Kapital  Bank”  Açıq  Səhmdar  Cəmiyyəti  ilə  təqaüdçü kreditlərinin köçürülməsi ilə bağlı yeni müqavilə imzalamışdır. 

 

Yüklə 2,93 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə