Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsiYüklə 0,86 Mb.
səhifə1/6
tarix30.12.2017
ölçüsü0,86 Mb.
#18656
  1   2   3   4   5   6

Azərbaycan Texnologiya Universiteti

Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi

Qida məhsulları və istehlak mallarının texnologiyası” kafedrası

Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası” fənnindən “Qida məhsulları mühəndisliyi” ixtisasında bakalavr təhsili alan 2114 a qrup tələbələri üçün test sualları


Tərtib etdi: dos., t.f.d. Mərdan Məhərrəm oğlu Tağıyev


 1. "Yeni qida məhsullarının texnologiyası" kursunun öyrənilməsi hansı elmi biliklərə

əsaslanır?

 1. fizika, kimya, qida texnologiyası və qida fiziologiyası

 2. tarix, kimya, fizika və coğrafiya

 3. tarix, kimya, qida fiziologiyası və coğrafiya

 4. tarix, kimya, qida texnologiyası və coğrafiya

 5. tarix, fizika, coğrafiya və qida texnologiyası
 1. Keçmiş Sovet məkanında süni qida məhsulları istehsalının əsasını kim qoyub?

 1. Nesmeyanov

 2. Lomonosov

 3. Pruidze

 4. Lunin

 5. Pavlov 1. Süni qida məhsullar nə üçün istehsal olunur?

 1. zülal ehtiyatlarını artırmaq üçün

 2. vitaminlərin miqdarını artırmaq üçün

 3. aramatizatorların miqdarını artırmaq üçün

 4. rəngləyicilərin miqdarını artırmaq üçün

 5. qida qatqılarının miqdarını artırmaq üçün


 1. Zərdab və kopresipitat nəyə aiddir?

 1. süd emalı məhsullarına

 2. ət məhsullarına

 3. balıq məhsullarına

 4. tərəvəz məhsullarına

 5. ədviyyatlara


 1. Lipidlər qidanın hansı komponenti kimi qəbul edilir?

 1. qidanın energetik komponenti

 2. qidanın çatışmayan komponenti

 3. qidanın artıq komponenti

 4. qidanın mineral komponenti

 5. qidanın zülal komponenti 1. Zülal preparatları hansı məhsulların əsasını təşkil edir?

 1. süni formalı qida məhsullarının

 2. tamlı məhsulların

 3. şəkərli məhsulların

 4. unlu məhsulların

 5. bitki mənşəli məhsulların


 1. Süd zərdabı istehsalı 1990-cı ildən sonra neçə faiz artmışdır?

 1. 73%

 2. 50%

 3. 25%

 4. 45%

 5. 92%


 1. İnsanların kalori tələbatını hansı maddələr ödəyir?

 1. karbohidratlar,zülallar və yağlar

 2. zülallar,duzlar və turşular

 3. karbohidratlar,yağlar və vitaminlər

 4. zülallar,yağlar və duzlar

 5. zülallar,vitaminlər və karbohidratlar
 1. Zülal istehsalının azalmasına hansı amillər təsir edir?

 1. mövcud texnologiya

 2. istehsal prosesi

 3. tullantıların çoxluğu

 4. ekoloji şərait

 5. intensiv kimyalaşma 1. Zülal preparatlarının alınması üçün hansı məhsullar daha yararlıdır?

 1. yağlı bitkilər

 2. üzüm tullantıları

 3. nişasta

 4. pektinlər

 5. şəkərlər
 1. Hansı maddələr dadverici kimi işlədilir?

 1. qlütamin birləşmələri

 2. yağlar

 3. şəkərlər

 4. lipidlər

 5. monosaxaridlər
 1. Bunlardan hansı mürəkkəb zülallara aiddir?

 1. polipeptidlər

 2. albumin

 3. histan

 4. süd zülalları

 5. yumurta zülalları
 1. Fruktoza və qlükozanın olması məhsula hansı dadı verir?

 1. şirin

 2. acı

 3. turş

 4. yandırıcı

 5. dadsız edir 1. Kleykovina hansı məhsullardan alınır?

 1. buğdadan

 2. üzümdən

 3. soyadan

 4. çuğundurdan

 5. yerkökündən 1. Zülal alınması üçün hansı məhsullar ən potensial mənbə hesab edilir?

 1. bitkilər

 2. balıqlar

 3. qeyri-balıq məhsulları

 4. meyvələr

 5. ət məhsulları
 1. Qidalanmada mühüm əhəmiyyət kəsb edən 20 aminturşudan neçəsi əvəzolunmayandır?

 1. 8

 2. 10

 3. 13

 4. 15

 5. 17 1. Toyuq yumurtası hansı məhsullara aiddir?

 1. zülal saxlayan

 2. pektin saxlayan

 3. aqar saxlayan

 4. şəkər saxlayan

 5. nişasta saxlayan


 1. Lizin və leysin nədir?

 1. zülaldır

 2. yağdır

 3. şəkərdi

 4. vitamindi

 5. mineraldı 1. Zülalın effektivlik əmsalı nəyi ifadə edir?

 1. bioloji dəyərini

 2. dad dəyərini

 3. iy dəyərini

 4. enerji dəyərini

 5. həzmolunma dəyərini 1. Kombinələşdirilmiş " Arlak" məhsulu ilk əvvəl harada istehsal edilmişdir?

 1. Nigeriya

 2. Qvatemala

 3. Kolumbiya

 4. Meksika

 5. Brazilya
 1. Balıq tullantıları hansı məhsulların alınması üçün yararlıdır?

 1. zülal preparatlarının alınması üçün

 2. süni balın alınması üçün

 3. şəkər tozunun alınması üçün

 4. nişastanın alınması üçün

 5. süni süd məhsullarının alınması üçün 1. Süni qida məhsulları istehsalının xarakterik xüsusiyyəti hansıdır?

 1. yenilənmiş sənaye istehsalını tələb edir

 2. fasiləli istehsalı tələb edir

 3. mövsümi istehsalı tələb edir

 4. ənənəvi məhsullar istehsalını tələb edir

 5. mövcud texnologiyanı saxlamağı tələb edir 1. Kombinələşmiş məhsulların əsas çatışmayan cəhəti nədir?

 1. zəif dada malik olmasıdır

 2. yüksək bioloji dəyərə malik olmasıdır

 3. isti emala davamsız olmasıdır

 4. pis həzm olunmasıdır

 5. zəif sıxlığa malik olmasıdır
 1. Süni qida məhsullarının alınmasında hansı məhsullar politurşu kimi iştirak edir?

 1. polisaxaridlər

 2. zülallar

 3. yağlar

 4. monosaxaridlər

 5. monoqliseridlər 1. Lizin, metionin,triptofan və treonin bu məhsulların hansında az miqdardadır?

 1. bitkidə

 2. balıqda

 3. toyuq ətində

 4. mal ətində

 5. süddə 1. Balıq və mal əti hansı məhsullara aiddir?

 1. zülallı

 2. şəkərli

 3. nişastalı

 4. pektinli

 5. sellülozalı


 1. Hansı bitki qlisirizinin mənbəyidir?

 1. biyan

 2. limon

 3. buğda

 4. qarğıdalı

 5. mandarin 1. Məhsul istehsalında qarşılıqlı zənginləşdirmə necə aparılır?

 1. bir məhsul digəri ilə əvəz edilir

 2. tullantılar əlavə edilir

 3. zülal əlavə edilir

 4. vitamin əlavə edilir

 5. aminturşu əlavə edilir
 1. Zülali preparatlar aqreqat halına görə neçə cür olur?

 1. toz, koaqulyat və ekstrakt

 2. un, konsetrat və gel

 3. un, konsentrat və izolyat

 4. un, həlməşik və ekstrakt

 5. un, ekstrakt və toz


 1. Zülallarda istilik denaturasiyası zamanı nə baş verir?

 1. dağılma baş verir

 2. çökmə baş verir

 3. rəngsizləşmə baş verir

 4. həcmi artımı baş verir

 5. kütlə artımı baş verir
 1. Süni qida məhsulları hansı mühitdə istehsal olunur?

 1. steril mühitdə, korlanmanı yaradan fermentlər olmamaqla

 2. vakuumda, korlanmanı yaradan fermentlər olmamaqla

 3. sintetik üsulla, korlanmanı yaradan fermentlər olmamaqla

 4. sintetik üsulla, korlanmanı yaradan mikroorqanizmlər olmamaqla

 5. vakuumda, korlanmanı yaradan mikroorqanizmlər olmamaqla
 1. Süni qida məhsulları hansı texnoloji emal prosesindən keçirilir ?

 1. tam kulinar emal prosesindən keçir

 2. şüalanmaya məruz edilməklə emal edilir

 3. kulinar emaldan keçmir

 4. qismən kulinar emal prosesinə məruz edilir

 5. ilkin fraksiyalara ayrıldıqdan sonra kulinar emaldan keçir
 1. Hansı məhsulların istehsalında təbii məhsullar analoq sayılır?

 1. süni

 2. sintetik

 3. yağlı

 4. turş

 5. soyuq
 1. Fruktoza hansı maddələrə aiddir?

 1. monosaxaridlərə

 2. yağlara

 3. turşulara

 4. zülallara

 5. polisaxaridlərə 1. Süni qida məhsullarının istehsalında hansı məhsullar analoq kimi qəbul edilir?

 1. təbii

 2. sintetik

 3. yağlı

 4. zülallı

 5. şəkərsizlər


 1. Kazein hansı məhsullara aiddir?

 1. süd zülalına

 2. şəkərlərə

 3. yağlara

 4. turşulara

 5. polisaxaridlərə
 1. Buğdadan əsasən nə istehsal edilir?

 1. un

 2. pektin

 3. üzvü turşu

 4. qlükogen

 5. saxaroza


 1. Həlməşik əmələgətirən alginat hansı xüsusiyyətə malikdir?

 1. toksiki deyil və mədədə həzm olunmur

 2. toksiki deyil və mədədə həzm olunur

 3. toksik deyil və mədədə duz əmələ gətirir

 4. toksikidir və mədədə duz əmələ gətirir

 5. toksikidir və mədədə həzm olunur
 1. Həlməşik əmələgətirən alginat orqanizmdə hansı funkiyanı yerinə yetirmə qabiliyyətinə malikdir?

 1. orqanizmdən ağır metalları çıxarma qabiliyyətinə malikdir

 2. orqanizmə ağır metalları toplama qabiliyyətinə malikdir

 3. orqanizm üçün vacib fizioloji funksiyaları yerinə yetirmir

 4. müalicəvi qidalanmaya yararlı deyil

 5. profilaktiki qidalanmaya yararlı deyil 1. "Yeni formalı qida məhsulları" termini dedikdə nə başa düşülür?

 1. zülal fraksiyası və polisaxaridlərdən istifadə etməklə elmi metodlarla işlənilmə

 2. yağ və şəkərdən istifadə etməklə elmi metodlarla işllənilmə

 3. inək südü və polisaxaridlərdən istifadə etməklə elmi metodlarla işlənilmə

 4. quru süd və yaölardan istifadə etməklə elmi metodlarla işlənilmə

 5. quru süd və vitaminlərdən istifadə etməklə elmi metodlarla işlənilmə
 1. Yeni formalı qida məhsullarının istehsalı hansı xüsusiyyətlərə malikdir?

 1. istehsalda qida və ixtisardan istifadə etməklə; polisaxarid və qatqılardan istifadə etməklə; itkiləri azaldılması; xassə və tərkibin standartlaşması və s.

 2. mövsümi istehsal; itkilərin azaldılması; polisaxarid və qatqılardan istifadə etməklı; xassə və tərkibin standartlaşması və s.

 3. istehsalda kalori göstəricilərinin hesablanması; itkilərin azaldılması; xassə və tərkibin standartlaşması və s.

 4. istehsalda dondurmanın tətbiqi;polisaxarid və qatqılardan istifadə etməklə; itkilərin

azaldılması; xassə və tərkibin standartlaşması və s.

 1. istehsalda istilik enerjisinin tətbiqi; itkilərin azaldılması; xassə və tərkibin standartlaşması və s.
 1. “Süni qida məhsulları” terminindən ən çox harda istifadə edilir?

 1. " süni qida məhsulları" termini yalnız elmi ədəbiyyatlarda istifadə olunur

 2. "süni qida məhsulları" termini yalnız ticarət markasında istifadə olunur

 3. " süni qida məhsulları" termini yalnız qida məhsullarının etiketlənməsində istifadə olunur

 4. "süni qida məhsulları" termini yalnız məhsulların qablaşdırılmasında istifadə olunur

 5. "süni qida məhsulları" termini yalnız dondurulmuş məhsulların istehsalında istifadə olunur
 1. Təmizlənmə dərəcəsi və zülalın qatılığından asılı olaraq zülal preparatları necə bölünür?

 1. un, konsentrat və izolyat

 2. un, konsentrat və yumaqlar

 3. un, konsetrat və koaqulyat

 4. un, koaqulyat və izolyat

 5. un, konsentrat və ekstrat 1. Qidalanmada zülalların geniş tətbiqini məhdudlaşdıran əsas səbəblər?

 1. istehlak üçün zəif cəlbedilmə,qoxu, dad və s. olmaması

 2. yüksək şişkinlik,aşağı molekul kütləsi və s.

 3. isti emalda denaturasiya, qoxunun olmaması

 4. emalda hidratasiya, dadın olmaması

 5. jeleləşmə qabiliyyəti, rəngin olmaması və s.
 1. Süni qida məhsulları istehsalında işlədilən zülal izolyatı nə qədər zülala malıkdir?

 1. 67 - 70%

 2. 35 - 50%

 3. 50 -60%

 4. 25 - 30%

 5. 91-95 %


 1. Yeni formalı qida məhsulları necə məhsullardır?

 1. çoxkomponentli

 2. aromatik

 3. dadlı

 4. yağlı

 5. şəkərli 1. Süni qida məhsullarının alınmasında hansı komponentlər əsasdır?

 1. zülal və polişəkərlər

 2. vitaminlər və polişəkərlər

 3. zülal və turşular

 4. yağlar və vitaminlər

 5. turşu və yağlar 1. Hansı məhsulların tərkibində 46% zülal olur?

 1. soyada

 2. ətdə

 3. üzümdə

 4. balıqda

 5. noxudda 1. Süni qida məhsullarının alınmasında əsas problem nədir?

 1. qida komponentlərinin emalının işlənməsi

 2. əlavələrin olması

 3. orqanoleptiki xassələrin dəyişməsi

 4. dadın olmaması

 5. davamsızlığı
 1. Süni qida məhsulları komponent tərkibi və strukturuna görə hansılara aiddir?

 1. həlməşik strukturlu çox komponentli məhsul

 2. maye strukturlu 2 komponentli məhsul

 3. bərk strukturlu 3 komponentli məhsul

 4. bərk strukturlu 4 komponentli məhsul

 5. vitamin tərkibli 5 komponentli məhsul 1. Yeni formalı qida məhsullarının alınmasının əsas mərhələləri hansıdır?

 1. zülallı çoxkomponentli sistem və maye tərkiblə birgə həlməşikşəkilli strukturun alınması

 2. zülallı çoxkomponentli sistem və digər maye tərkiblə birgə bərk strukturun alınması

 3. zülallı çoxkomponentli sistem və maye tərkiblə birgə köpükşəkilli strukturun alınması

 4. yağlı komponentli sistem və maye tərkiblə birgə bərk strukturun alınması

 5. şəkərli çoxkomponentli zülalın alınması və maye tərkiblə köpükşəkilli strukturun alınması
 1. Soyanın tərkibinin neçə faizini zülal təşkil edir?

 1. 46%

 2. 25%

 3. 20%

 4. 30%

 5. 60%

 1. Zülal və polisaxaridlər qida funksiyası ilə yanaşı daha hansı xassələrlə yeni qida

məhsulları istehsalında rol oynayır?

 1. məhsulun fəza strukturunu və fiziki-kinyəvi xassəsini təmin edir

 2. məhsulun fəza strukturunu və satışını təmin edir

 3. məhsulun fəza strukturunu və dadını, iyini təmin edir

 4. məhsulun fəza strukturunu və təmizliyini təmin edir

 5. məhsulun fəza strukturunu və ucuzluğunu təmin edir
 1. Pektinin eterifikasiyası nədir?

 1. molekulda olan metoksilləşmiş karboksil qruplarının faizlə miqdarı

 2. molekulda olan asetil qruplarının miqdarı

 3. molekulda olan karboksil qruplarının miqdarı

 4. molekulda olan hidroksil qruplarının miqdarı

 5. molekulda olan qalaktron turşusunun miqdarı 1. Hansı məhsulların alınması üçün zülal ehtiyatının yaradılması vacibdir?

 1. süni məhsul

 2. şirin məhsulların

 3. Üzüm məhsulunun

 4. Kişmişli məhsulların

 5. üzvü turşuların 1. Süni ət məhsulları istehsalında nə istifadə olunur?

 1. anizotrop həlməşik

 2. denaturasiya olunmuş həlməşik

 3. çalınmış həlməşik

 4. yağlı həlməşik

 5. sintetik həlməşik
 1. Pektin molekulunda hansı qrup olur?

 1. karboksil

 2. amin

 3. aldehid

 4. hidroksil

 5. sulfoqrup 1. Zülali preparat olan konsentrat adətən hansı faizlə zülala malik olur?

 1. 65 - 70%

 2. 20 - 30%

 3. 40 - 45%

 4. 30 - 35%

 5. 25 - 30%
 1. Zülali preparat sayılan izolyatda nə qədər zülal olur?

 1. 91-94%-dən az olmayaraq

 2. 60 -65% -dən az olmayaraq

 3. 45 - 50%-dən az olmayaraq

 4. 70 -80% - dən az olmayaraq

 5. 30 -35% - dən az olmayaraq
 1. Soya bitkisinin tərkibində adətən nə qədər zülal olur?

 1. 46% zülal

 2. 10% zülal

 3. 20% zülal

 4. 15% zülal

 5. 30% zülal
 1. Süni qida məhsulları istehsalında üsul nöqteyi nəzərindən əsas əhəmiyyətlisi nədir?

 1. həlməşik əmələgətirən və qida qarışığının həlməşik vəziyytə keçirilməsi

 2. həlməşik əmələgətirən və qidalı qarışığının həlməşik vəziyyətinə keçirilməsi

 3. həlməşik əmələgətirən və qida qarışığınınçalınmış vəziyyətə keçirilməsi

 4. həlməşik əmələ gətirən və qida qarışığının köpükşəkilli vəziyyətə keçirilməsi

 5. həlməşik əmələ gətirən və qida qarışığının emulsiya vəziyyətinə keçirilməsi
 1. Struktur formuluna görə pektin molekulunda hansı qruplar var?

 1. hidroksil

 2. amin

 3. aldehid

 4. sulfoqrup

 5. karbonil
 1. Zülal və polisaxaridlər su məhlulunda termodinamik cəhətdən hansı vəziyyətə düşür?

 1. onlar 2 maye fazaya təbəqələnir

 2. onlar 3 maye fazaya təbəqələnir

 3. onlar 4 maye fazaya təbəqələnir

 4. onlar 5 maye fazaya təbəqələnir

 5. onlar 6 maye fazaya təbəqələnir
 1. Jelatin-aqar-su sistemi hansı qatılıqda 2 maye fazaya ayrılır?

 1. 1%-dən çox olduqda

 2. 0,8%- dən çox olduqda

 3. 0,6%- dən çox olduqda

 4. 0,4%- dən çox olduqda

 5. 0,2%- dən çox olduqda
 1. Jelatin- həllolan nişasta- su sistemi hansı qatılıqda 2 maye fazaya ayrılır?

 1. 1%-dən çox olduqda

 2. 0,8%- dən çox olduqda

 3. 0,6%- dən çox olduqda

 4. 0,4%- dən çox olduqda

 5. 0,2%- dən çox olduqda
 1. Hansı qarışıq üçün termodinamik uyuşmazlıq xarakterikdir?

 1. polimer qarışığı

 2. şəkərlər qarışığı

 3. spirtlər qarışığı

 4. efirlər qarışığı

 5. qeyri-üzvü turşular qarışığı
 1. Polimerlərin çoxkomponentli sistemləri su mühitində necə olur?

 1. heterofazalı

 2. həllolan

 3. həllolmayan

 4. dadsız

 5. birfazalı
 1. Zülal və polisaxaridlərin su mühitində uyğunsuzluğunun şərtlərinə nə aiddir?

 1. pH və sistemin ion qüvvəsi

 2. molekul kütləsinin azalması və ion qüvvəsi

 3. qatılıq və sistemin ion qüvvəsi

 4. temperaturun artması və ion qüvvəsi

 5. artıq aminturşular və ion qüvvəsi
 1. İkifazalı su mühitində zülalların təkrar emalı ilə süni qida məhsulları alınmasında hansı ilkin şərtlər tələb olunur?

 1. zülal və turş polisaxaridlərin bir-biri ilə uyğunlaşması

 2. zülal və saxarozanın bir-biri ilə uyğunlaşması

 3. şəkər və zülalın bir-biri ilə uyğunlaşması

  Kataloq: user data -> files
  files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
  files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
  files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
  files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
  files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri
  files -> BiznesiN İnfrastrukturu fəNNİNDƏn testlər bütün cavablar a biznes infrastrukturu nədir?

  Yüklə 0,86 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə