“qarşiliqli əVƏzolunma ” fənnindənYüklə 0,96 Mb.
səhifə3/8
tarix29.05.2018
ölçüsü0,96 Mb.
#46649
1   2   3   4   5   6   7   8

168. ilə hansı kəmiyyət təyin olunur?

A) Profilin nisbi dayaq uzunluğu

B) Profilin nahamarlılığının orta addımı

C) Profilin dayaq uzunluğu

D) Profilin nahamarlığının hündürlüyü

E) Profil nahamarlılığının ən böyük hündürlüyü

169. Profilin nahamarlığının hündürlüyü hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) B) C)

D) E)

170. ilə hansı kəmiyyət təyin olunur?

A) Profilin nahamarlığının hündürlüyü

B) Profilin nisbi dayaq uzunluğu

C) Profilin nahamarlılığının orta addımı

D) Profilin dayaq uzunluğu

E) Profil nahamarlılığının ən böyük hündürlüyü

171. X işarəsi nahamarlığın hansı istiqamətini göstərir?


A) kəsişən B) perpendikulyarlıq C) paralellik D) sərbəst E) dairəvi

172. M işarəsi nahamarlığın hansı istiqamətini göstərir?

A) sərbəst B) paralellik C) perpendikulyarlıq D) dairəvi E) radial

173. R işarəsi nahamarlığın hansı istiqamətini göstərir?

A) radial B) radius C) kəsişən D) perpendikulyarlıq E) paralellik

174. O işarəsi nahamarlığın hansı istiqamətini göstərir?

A) dairəvi B) silindriklik C) kəsişən D) radial E) sərbəst

175.Yastıqlar üçün neçə dəqiqlik sinfi nəzərdə tutulmuşdur?

A) 5 B) 4 C) 6 D) 7 E) 8

176. Yastıqlar üçün nəzərdə tutulan dəqiqlik sinifləri hansıdır?

A) 0; 6; 5; 4; 2 B) 1; 2; 4; 6; 7 C) 2; 3; 4; 5; 6; 7 D) 0; 1; 2; 3 E) 0; 5; 6; 7; 8

177. Yastıqlar üçün ən kobud dəqiqlik sinfi hansıdır?

A) 0 B) 1 C) 7 D) 8 E) 1

178. Yastıqlar üçün ən dəqiq sinif hansıdır?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 0 E) 6

179. Yastığın dəqiqlik sinfi hansı halda düzgün verilmişdir?

A) 6 – 205 B) 205 (6) C) 205 + 6 D) E) 205 x 6

180. 5 – 205-də yastığın dəqiqlik sinfini müəyyən edin.

A) 5 B) 205 C) 200 D) –200 E) 0

181. 0 və 6-cı dəqiqlikdə olan yastıqlar üçün hansı doğrudur?

A) n6, m6, k6, js6, h6, g6

B) a6, z6, h6, d6, e6

C) c6, a6, cd6, h6, j6

D) k6, p6, a6, y6, x6, t6

E) s6, t6, k6, m6, x6

182. Yastıqlarda n6, m6, k6, js6, h6, g6 hansı dəqiqlikli siniflər üçün doğrudur?

A) 0 və 6 B) 5 C) 0, 5 və 6 D) 4 və 8 E) 5, 6 və 9

183. 4 və 5-ci dəqiqlikdə olan yastıqlar üçün hansı doğrudur?

A) n5, m5, k5, js5, h5, g5

B) a5, z5, h5, d5, e5

C) a5, c5, cd5, h5, j5

D) k5, p5, a5, y5, x5, t5

E) s5, t5, k5, m5, x5

184. Yastıqlarda n5, m5, k5, js5, h5, g5 hansı dəqiqlikli siniflər üçün doğrudur?

A) 4 və 5 B) 5 və 9 C) 0, 5 və 6 D) 4 və 8 E) 5, 6 və 9

185. Yastıqlar üçün 2-ci dəqiqlik sinfində olan yastıqlar üçün hansı doğrudur?

A) n4, m4, k4, js4, h4, g4

B) a4, z4, h4, d4, e4, h4

C) a4, c4, cd4, d4, e4

D) k4, p4, a4, y4, x4, t4

E) s4, t4, k4, m4, x4

186. Yastıqlarda n4, m4, k4, js4, h4, g4 hansı dəqiqlikli siniflər üçün doğrudur?

A) 2 B) 5 və 9 C) 0, 5 və 6 D) 4 və 8 E) 5, 6 və 9

187. Yastıqlar üçün dəqiqliyi 2 olan siniflər üçün hansı doğrudur?

A) N5; M5; K5; Js5; H5; G5

B) A5; B5; C5; CD5; F5; K5

C) M5; T5; U5; V5; X5; Y5

D) A5; M5; T5; V5; F5; G5

E) A5; K5; Js5; Z5; X5; Y5

188. Yastıqlarda N5; M5; K5; Js5; H5; G5 hansı dəqiqlikli siniflər üçün doğrudur?

A) 2 B) 5 və 9 C) 0, 5 və 6 D) 4 və 8 E) 5, 6 və 9

189. Yastıqlar üçün dəqiqliyi 5 və 4 olan siniflər üçün hansı doğrudur?

A) N6; M6; K6; Js6; H6; G6

B) A6; B6; C6; CD6; F6; K6

C) A6; M6; T6; V6; F6; G6

D) A6; M6; T6; V6; F6; Y6

E) A6; K6; Js6; Z6; X6; Y6

190.Yastıqlarda N6; M6; K6; Js6; H6; G6 hansı dəqiqlikli siniflər üçün doğrudur?

A) 5 və 4 B) 5 və 9 C) 0, 5 və 6 D) 4 və 8 E) 5, 6 və 9

191. Yastıqlar üçün 0 və 6 siniflər üçün hansı doğrudur?

A) N7; M7; Js7; H7; G7

B) A7; B7; C7; D7; E7

C) F7; K7; R7; S7; Y7

D) T7; U7; V7; X7; Z7

E) N7; T7; X7; Y7; Z7

192. Yastıqlarda N7; M7; Js7; H7; G7 hansı dəqiqlikli siniflər üçün doğrudur?

A) 0 və 6 B) 5 və 9 C) 0, 5 və 6 D) 4 və 8 E) 5, 6 və 9

193. Müəyyən bir məsələnin həllində iştirak edən və qapalı dövrə təşkil edən ölçülər çoxluğuna .... deyilir.

A) Ölçü zənciri B) Zəncir birləşmələri C) Ölçü birləşmələri

D) Zəncir ötürmələri E) Hədd ölçüləri

194. Ölçü zəncirinə daxil olan ayrı-ayrı ölçülər ... adlanırlar.

A) bəndlər B) ölçülər C) birləşmələr D) məsafə E) diametr

195. Yığma və ya hazırlanma zamanı alınan son bənd ... adlanır.

A) qapayıcı bənd B) birləşdirici bənd C) ayırıcı bənd D) təşkiledici bənd

E) artırıcı bənd

196. Yığma və ya hazırlanma zamanı qapayıcı bənddən başqa digər bəndlər ... adlanırlar.

A) təşkiledici bənd B) qapayıcı bənd C) birləşdirici bənd D) ayırıcı bənd

E) artırıcı bənd

197. Hansı bəndləri artırıcı bəndlər adlandırırlar?

A) qapayıcı bəndi artıran təşkiledici bəndlər

B) qapayıcı bəndi azaldan təşkiledici bəndlər

C) qapayıcı bəndi sabit saxlayan təşkiledici bəndlər

D) qapayıcı bəndi həm artırıb, həm də azaldan təşkiledici bəndlər

E) qapayıcı bəndi qapayan təşkiledici bəndlər

198. Hansı bəndlər azaldıcı bəndlər adlanırlar?

A) qapayıcı bəndi azaldan təşkiledici bəndlər

B) qapayıcı bəndi artıran təşkiledici bəndlər

C) qapayıcı bəndi sabit saxlayan təşkiledici bəndlər

D) qapayıcı bəndi həm artırıb, həm də azaldan təşkiledici bəndlər

E) qapayıcı bəndi qapayan təşkiledici bəndlər

199. Maşınqayırmada neçə qrup ölçü zəncirindən istifadə olunur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

200. Hissə ölçü zənciri nəyə deyilir?

A) Bəndləri yalnız bir hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

B) Bəndlər müxtəlif hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

C) Bəndləri ən azı 2 hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

D) Bəndləri paralel düz xətt üzrə yerləşən xətti ölçülərdən təşkil olunan zəncirə

E) Bəndləri bir müstəvi üzərində yerləşən bucaq ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

201. Yığma ölçü zənciri nəyə deyilir?

A) Bəndlər müxtəlif hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

B) Bəndləri yalnız bir hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

C) Bəndləri ən azı 2 hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

D) Bəndləri paralel düz xətt üzrə yerləşən xətti ölçülərdən təşkil olunan zəncirə

E) Bəndləri bir müstəvi üzərində yerləşən bucaq ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

202. Xətti ölçü zənciri nəyə deyilir?

A) Bəndləri paralel düz xətt üzrə yerləşən xətti ölçülərdən təşkil olunan zəncirə

B) Bəndləri yalnız bir hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

C) Bəndləri ən azı 2 hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

D) Bəndləri paralel düz xətt üzrə yerləşən xətti ölçülərdən təşkil olunan zəncirə

E) Bəndləri bir müstəvi üzərində yerləşən bucaq ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

203. Bucaq ölçü zənciri nəyə deyilir?

A) Bəndləri bir müstəvi üzərində yerləşən bucaq ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

B) Bəndləri yalnız bir hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

C) Bəndlər müxtəlif hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

D) Bəndləri ən azı 2 hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

E) Bəndləri paralel düz xətt üzrə yerləşən xətti ölçülərdən təşkil olunan zəncirə

204. Yastı ölçü zənciri nəyə deyilir?

A) Bəndləri bir və ya bir neçə paralel müstəvi üzərində yerləşən xətti və bucaq ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

B) Bəndləri yalnız bir hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

C) Bəndlər müxtəlif hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

D) Bəndləri ən azı 2 hissənin ölçülərindən təşkil olunmuş zəncirə

E) Bəndləri paralel düz xətt üzrə yerləşən xətti ölçülərdən təşkil olunan zəncirə

205 Maksimum – minimum üsulu ilə ölçü zəncirinin hesabatı zamanı birinci nə təyin edilir? 3.

A) Ölçü zəncirinin sxemi tərtib edilir

B)Artırıcı bəndin müsaidələri təyin edilir

C) Azaldıcı bəndin müsaidələri təyin edilir

D) Artırıcı bəndin hədd ölçüləri təyin edilir

E) Azaldıcı bəndin hədd ölçüləri təyin edilir

206.Ölçü zəncirinin yaradılması və təhlili üçün əsas şərt hansıdır?

A)Ölçü dövrəsinin qapalı olması

B) Ölçü dövrəsinin açıq olması

C) Qapayıcı bəndin müsaidəsinin sıfra bərabər olması

D)Başlanğıc bəndin müsaidəsinin sıfra bərabər olması

E)Artıran bəndlərin müsaidələrinin sıfra bərabər olması

207.Hissənin cizgisində ölçü zəncirini təşkil edən səhtlərin ölçüləri necə göstərilir?

A) Açıq zəncir kimi

B) qapalı zəncir kimi

C) Dairəvi zəncir kimi

D) Bucaq formalı kimi

E) Fəza formalı kimi

208.Niyə qapayıcı elementin ölçüsü cizgidə göstərilmir?

A) Emal üçün o tələb olunmur

B) O cizgidə göstərilir

C) Emal üçün o tələb olunur

D) Müsaidəsi tələb olunmur

E) müsaidəsi tələb olunur

209.Ölçü zəncirini, onun elementlərinin bir – birinə nəzərən yerləşməsinə görə hansı növlərə ayrılır?

A) yastı, fəza. xətti, bucaq B) yastı, müstəvi,

C) bucaq, müstəvi D) Müstəvi, fəza

E) müstəvi,fəza, xətti

210. Qapayıcı ölçü hansı hansı qiymətlərə bərabər ola bilər?

A) müsbət, mənfi və sıfır

B) yalnız müsbət

C) yalnız mənfi

D) yalnız sıfır və mənfi

E) müsbət və mənfi

211.İşgil birləşməsində işgilin hündürlüyü – h üçün hansı müsaidə sahəsi nəzərdə tutulmuşdur?

A) h11 B) h6 C) h5 D) h12 E) h15

212. İşgil birləşməsində işgilin uzunluğu – l üçün hansı müsaidə sahəsi nəzərdə tutulmuşdur?

A) h14 B) h13 C) h12 D) h5 E) h6

213. İşgil birləşməsində valın işgil yuvasının uzunluğu – lval üçün hansı müsaidə sahəsi nəzərdə tutulmuşdur?

A) H15 B) H11 C) H12 D) H16 E) H5

214. İşgil birləşməsində oymağın işgil yuvasının uzunluğu – loym üçün hansı müsaidə sahəsi nəzərdə tutulmuşdur?

A) H15 B) H12 C) H7 D) H6 E) H5

215. Şlis birləşməsində val üçün aşağıdakı hansı müsaidə sahələrinə üstünlük verilir?

1. g6; 2. a6; 3. c6; 4. jS6; 5. d9

A) 1, 4, 5 B) 2, 4, 5 C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 3 E) 2, 3, 4

216. İşgil birləşməsində yuva üçün hansı müsaidə sahələrinə üstünlük verilir?

1. H7; 2. F8; 3. D9; 4. A9; 5. E9

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 1, 2, 4 E) 1, 3, 5

217. Şlis birləşməsində oymağın şərti hansı hallarda düzgün göstərilmişdir?

1. d-8x32H7x36H12x6D9

2. d-8x30H6/f6x32H11/a10x6D9/h9

3. d-10x36H6/f6x30H7/js6x6F8/e8

A) 1, 2, 3 B) 1, 2 C) 1, 3 D) yalnız 1 E) yalnız 2

218. Şlis birləşmələrində D üzrə mərkəzləşmə olduqda hansı hal doğrudur?

A) D-8x32x36H7/f7x6H8/f8

B) b-8x32x36H12/a11x6D9/f8

C) d-8x32x36H12/a11x6D9/f8

D) D-d-8x32x36H12/a11x6D9/f8

E) b-D-8x32x36H12/a11x6D9/f8

219. D-8x32x36H7/f7x6H8/f8 hansı kəmiyyət üzrə mərkəzləşmə aparılır?

A) D üzrə B) b üzrə C) d üzrə D) D və d üzrə E) b və d üzrə

220. t1 – valın işgil yuvasının frezləmə dərinliyi üçün hansı müsaidə müəyyənləşdirilmişdir?

A)H12 B) H5 C) H7 D) F4 E) D14

221. t2 – oymağın işgil yuvasının frezləmə dərinliyi üçün hansı müsaidə müəyyənləşdirilmişdir?

A)H12 B) H5 C) H7 D) F4 E) D14

222. şlis birləşməsində dişlərin sayı nəqədərdir?

A) 8 B) 7 C) 9 D)40 E) 12

223. şlis birləşməsində daxili diametr nəqədərdir?

A) 36 B) 70 C) 90 D)40 E) 17

224. şlis birləşməsində xarici diametr ədərdir?

A) 40 B) 7 C) 9 D)45 E) 12

225. Şlis birləşmələri dişlərinin profilinə görə neçə cür quruluşlu olur?

A)3 B)2 C) 4 D) 5 E)6

226. Şlis birləşmələri dişlərinin profilinə görə düzyanlı, evolvent və üçbucaq quruluşlu olur?

A) düzyanlı, evolvent və üçbucaq

B) düzyanlı, evolvent və və dörd bucaq

C) düzyanlı, dördbucaqvə üçbucaq

D) yalnız düzyanlı

E) yalnız evolvent

227. İşgillərin uzunluğu hansı dəyişə bilər?

A) 6÷500 mm-dək B) 6÷400 mm-dək C) 6÷600 mm-dək D) 6÷700 mm-dək

E) 6÷800 mm-dək

229. Dişli çarx ötürməsinin kinematik xətası hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) B) C)

D) E)

230. Dişli çarxın addımlarının toplanmış xətası hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C)

D) E)

231. Dişli çarxın radial vurması hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C) D) E)

232. Dişli çarxın bucaq addımının meyllənməsi hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) B) C) D)

E)

233. Dişli çarx birləşmələrinin neçə dəqiqlik dərəcəsi müəyyən olunmuşdur?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

234. Dəqiqlik dərəcəsindən asılı olmayaraq yan araboşluğun qiymətinə görə dişli çarxlar üçün neçə birləşmə növü tətbiq olunur?

A) 6 B) 7 C) 9 D) 5 E) 4

235. Yan araboşluğun neçə növ müsaidəsi mövcuddur?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 6

236. Dişli ötürmələrdə dəqiqlik dərəcələrinin seçilməsi üçün əsas şərtlər hansılardır?

1. kinematik dəqiqlik; 2. işin səlisliyi; 3. dişlərin kontakt tələbatı; 4. dişlərin xarici diametri; 5. dişlərin daxili diametri

A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 4 C) 3, 4, 5 D) 1, 4, 5 E) 1, 2, 5

237. Gərilmənin ən böyük qiyməti hansı ifadə ilə təyin olunur?

A)

B)

C)

D)

E)


238. Müxtəlif mexaniki xassələrə malik materiallar üçün hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


239. Eyni mexaniki xassələrə malik materiallar üçün hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

240. Kələ-kötürlüyünün təsirini nəzərə almaqla gərilmənin qiyməti hansı ifadə ilə təyin edilir?

A)

B)

C)

D)

E)

241. şəklində verilmiş qrafiki təsvir sxematik olaraq hansı oturtmaya aiddir?

A) araboşluqlu B) gərilmə ilə C) keçid

D) həm araboşluqlu, həm də gərilmə ilə E) həm keçid, həm araboşluqlu

242. şəkildə verilmiş qrafiki təsvir hansı oturtmaya aiddir?

A) araboşluqlu

B) gərilmə ilə

C) keçid

D) həm araboşluqlu, həm də gərilmə ilə

E) həm keçid, həm araboşluqlu

243. şəkildə verilmiş qrafiki təsvir hansı oturtmaya aiddir?

A) gərilmə ilə B) araboşluqlu C) keçid D) həm araboşluqlu, həm də gərilmə ilə

E) həm keçid, həm araboşluqlu

244. şəkildə verilmiş qrafiki təsvir hansı oturtmaya aiddir?

A) keçid


B) araboşluq

C) gərilməli

D) həm araboşluqlu, həm keçid

E) həm gərilməli, həm keçid

245.

246.


247. şəklə əsasən valın müsaidəsini təyin edin.

A) 75 mkm

B) -30 mkm

C) 30 mkm

D) 105 mm

E) 0


248. şəklə əsasən valın müsaidəsini təyin edin.

A) 33 mkm B) 97 mkm C) 64 mkm D) 0 mkm E) 161 mkm

249. şəklə əsasən deşiyin müsaidəsini təyin edin.

A)19 mkm B) 4 mkm C) 15 mkm D) 60 mkm E) 41 mkm

250. şəklə əsasən deşiyin müsaidəsini təyin edin.

A) 46 mkm

B) 92 mkm

C) 0


D) -46 mkm

E) 42 mkm

251. şəklə əsasən valın və yuvanın müsaidələri cəmini tapın.

A) 150mkm

B) 30 mkm

C) 45 mkm

D) 125 mkm

252. şəklə əsasən yuvanın və valın müsaidələr nisbətini tapın.

A) 1

B) 2


C) 5

D) 8


E) 0,5

253. şəklə əsasən valın ən böyük hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 5,97 mm

B) 6,75 mm

C) 6,105 mm

D) 5,895 mm

E) 5,075 mm

254. şəklə əsasən valın ən kiçik hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 50,064 mm

B) 50,033 mm

C) 50,097 mm

D) 50 mm


E) 50,1 mm

255. şəklə əsasən deşiyin ən böyük hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 52,004 mm

B) 51,985 mm

C) 52,06 mm

D) 52,041 mm

E) 52 mm

256. şəklə əsasən deşiyin ən kiçik hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 65 mm

B) 65,046 mm

C) 65,092 mm

D) 65,46 mm

E) 64,954 mm

257. şəklə əsasən deşiyin və valın ən kiçik hədd qiymətlərinin fərqini tapın.

A) 104,026mm

B) 103,026mm

C) 102,026mm

D) 100 mm

E) 104 mm

258. şəklə əsasən deşiyin ən kiçik hədd ölçüsü ilə valın ən böyük hədd ölçüsünün qiymətini tapın.

A)130 mm

B) 125 mm

C) 120 mm

D) 110 mm

E) 110 mm

259. şəklə əsasən araboşluğunun ən böyük ölçüsünü təyin edin.

A) 92 mkm

B) 46 mkm

C) 0

D) 50 mkmE) 90 mkm
260. şəklə əsasən araboşluğunun ən kiçik ölçüsünü təyin edin.

A) 0


B) 46 mkm

C) 92 mkm

D) 90 mkm

E) 50 mkm

261. şəklə əsasən gərilmənin ən böyük qiymətini təyin edin.

A) 97 mkm

B) 64 mkm

C) 33 mkm

D) 64 mkm

E) 50 mkm


262. şəklə əsasən gərilmənin ən kiçik qiymətini təyin edin.

A) 31 mkm B) 0 C) 33 mkm D) 97 mkm E) 64 mkm

263. şəklə əsasən gərilmənin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmini tapın.

A)128 mkm B) 127 mkm C) 0 D) 126 mkm E) 64mkm

264. araboşluqlu birləşmə üçün ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin cəmini tapın

A) 92 mkm B) 46 mkm C)0 D) 25 mkm E)85 mkm

265. şəklə əsasən valın nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 6 mm


B) 6 mkm

C) 6,75 mm

D) 6,3 mm

E) 6,105 mm

266. şəklə əsasən valın nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 50 mm


B) 50 mkm

C) 50,33 mm

D) 50,97 mm

E) 50,64 mm

267. şəklə əsasən deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 52 mm


B) 52,004 mm

C) 52,060 mm

D) 52,041 mm

E) 52,15 mm

268. şəklə əsasən deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 65 mm


B) 65,046 mm

C) 65,46 mm

D) 65,0046 mm

E) 64,954 mm

269. yuva və valın aşağı meyllər cəmini tapın

A) 0 B) 49 C) -46 D) 35 E)85

270. yuva və valın müsaidələri cəmini tapın

A) 38 mkm B) 19 mkm C) 25 mkm D) 78 mkm E) 85 mkm

271. oturtmasında yuvanın ən böyük hədd ölçüsü 15,984 olarsa a – nı təyin edin.

A) -16 mkm

B) 16 mkm

C) - 17 mkm

D) -15 mkm

E) 15 mkm

272. oturtmasında oturtmasında yuvanın ən kiçik hədd ölçüsü 55mm olarsa a – nı təyin edin.


Kataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə