“qarşiliqli əVƏzolunma ” fənnindənYüklə 0,96 Mb.
səhifə1/8
tarix29.05.2018
ölçüsü0,96 Mb.
#46649
  1   2   3   4   5   6   7   8

“QARŞILIQLI ƏVƏZOLUNMA ” fənnindən


TEST SUALLARI
1.Keyfiyyət nəyə deyilir?

A) Məmul və hissələrin vəzifələrini yerinə yetirməyə yararlılıqlarını təmin edən xassələrinin məcmusuna

B) Düyümlərin, məmulların çıxış parametrləri, göstəriciləri üzrə bir – birini qarşı-lıqlı əvəz etmə xassəsinə

C) Məmula daxil olan düyümlərin, düyümlərə daxil olan hissələrin bir – birini qar-şılıqlı əvəzetmə xassəsinə

D)Məmulların, onların tərkib hissələrinin eyni konstruksiyalı və təyinatlı çoxsaylı bütün numunələrinin heç bir əlavə emal,tənzimləmə və seçmə aparmadan birinin digərinin eyni səviyyədə əvəz etmə xassəsinə

E) Məmul və onların hissələrini layihələndirərkən, onların funksional parametrlərinin optimal qiymətləri qəbul etməsinə

2. Məmul və hissələrin vəzifələrini yerinə yetirməyə yararlılıqlarını təmin edən xassələrinin məcmusuna ........................ deyilir.

A) Keyfiyyət

B) Qarşılıqlı əvəzolunma

C) Xarici qarşılıqlı əvəzolunma

D) Müsaidə

E) Keyfyyətin erqonomik göstəricisi

3.Aşaığıdakılardan hansılar əsas keyfiyyət göstəriciləridir?

1.Parametrik 2. İstismar 3.Texnoloji 4.İqtisadi 5.Texniki

A) 2,3,4 B) 1,2,3 C)1,2,3,4 D) 3 və 4 E) 1,3,5

4. Keyfiyyətin estetik göstəricisi nəyə deyilir?

A) Məmulun insan zövqünü oxşayan xüsusiyyətlərinə

B) Məmulun insanla ünsiyyət qabiliyyətini səciyyələndirən göstəricisinə

C) Məmul və onun hissələrinin konstruksiyalarının istehsal baxımından əlverişiliklərini səciyyələndirən xüsusiyyətinə

D) Məmulun layihələndirilməsi, istehsal və istismarı ilə bağlı olan iqtisadi yönümlü amilləri dəyərləndirməsinə

E) Məmul və onların hissələrini layihələndirərkən, onların funksional parametrlərinin optimal qiymətləri qəbul etməsinə

5. Keyfiyyətin erqonomik göstəricisi nəyə deyilir?

A) Məmulun insanla ünsiyyət qabiliyyətini səciyyələndirən göstəricisinə

B) Məmulun insan zövqünü oxşayan xüsusiyyətlərinə

C) Məmul və onun hissələrinin konstruksiyalarının istehsal baxımından əlverişiliklərini səciyyələndirən xüsusiyyətinə

D) Məmulun layihələndirilməsi, istehsal və istismarı ilə bağlı olan iqtisadi yönümlü amilləri dəyərləndirməsinə

E) Məmul və onların hissələrini layihələndirərkən, onların funksional parametrlərinin optimal qiymətləri qəbul etməsinə

6.Keyfiyyətin texnoloji göstəricisi nəyə deyilir?

A) Məmul və onun hissələrinin konstruksiyalarının istehsal baxımından əlverişiliklərini səciyyələndirən xüsusiyyətinə

B) Məmulun layihələndirilməsi, istehsal və istismarı ilə bağlı olan iqtisadi yönümlü amilləri dəyərləndirməsinə

C) Məmul və onların hissələrini layihələndirərkən, onların funksional parametrlərinin optimal qiymətləri qəbul etməsinə

D) Məmulun insanla ünsiyyət qabiliyyətini səciyyələndirən göstəricisinə

E) Məmulun insan zövqünü oxşayan xüsusiyyətlərinə

7.Keyfiyyətin iqtisadi göstəricisi nəyə deyilir?

A) Məmulun layihələndirilməsi, istehsal və istismarı ilə bağlı olan iqtisadi yönümlü amilləri dəyərləndirməsinə

B) Məmul və onun hissələrinin konstruksiyalarının istehsal baxımından əlverişiliklərini səciyyələndirən xüsusiyyətinə

C) Məmul və onların hissələrini layihələndirərkən, onların funksional parametrlərinin optimal qiymətləri qəbul etməsinə

D) Məmulun insanla ünsiyyət qabiliyyətini səciyyələndirən göstəricisinə

E) Məmulun insan zövqünü oxşayan xüsusiyyətlərinə

8. Məmul və onun hissələrinin konstruksiyalarının istehsal baxımından əlverişiliklərini səciyyələndirən xüsusiyyətinə keyfiyyətin .....................göstəricisi deyilir.

A) İqtisadi

B) Erqonomik

C)Estetik

D)İstismar

E)Texnoloji

9. Məmulun insanla ünsiyyət qabiliyyətini səciyyələndirən göstəricisinə keyfiyyə-tin ............göstəricisi deyilir.


A) Erqonomik

B)İqtisadi

C)Estetik

D)İstismar

E)Texnoloji

10. 3.Aşaığıdakılardan hansılar əsas keyfiyyət göstərici deyil.

1.Parametrik 2. İstismar 3.Texnoloji 4.İqtisadi 5.Texniki

A) 1,5 B) 1,2,3 C)1,2,3,4 D) 3,4,5 E) 1,3,5

11.Keyfiyyətin istismar göstəriciləri hansılardır?

1.Texnoloji 2. Estetik 3. Erqonomik 4.Etibarlılıq 5.İqtisadi

A) 2,3,4 B) 1,2,3,4 C)1,2,3,4,5 D) 1,5 E) 2,3,4,5

12.Keyfiyyətin etibarlılıq göstəricisi nədir?

A)Maşın və aparatların təyinatlarına uyğun olaraq öz funksiyalarını yerinə yetirmək xassəsinə

B) Məmul və onun hissələrinin konstruksiyalarının istehsal baxımından əlverişiliklərini səciyyələndirən xüsusiyyətinə

C) Məmul və onların hissələrini layihələndirərkən, onların funksional parametrlərinin optimal qiymətləri qəbul etməsinə

D) Məmulun insanla ünsiyyət qabiliyyətini səciyyələndirən göstəricisinə

E) Məmulun insan zövqünü oxşayan xüsusiyyətlərinə

13. Nominal ölçü nəyə deyilir?

A) Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə deyilir.

B) Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə deyilir.

C) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

D) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

E) Hissənin ən böyük və ən kiçik buraxılabilən ölçüləridir.

14. Həqiqi ölçü nəyə deyilir?

A) Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə deyilir.

B) Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə deyilir.

C) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

D) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

E) Hissənin ən böyük və ən kiçik buraxılabilən ölçüləridir.

15. Hədd ölçüləri nəyə deyilir?

A) Hissənin ən böyük və ən kiçik buraxılabilən ölçüləridir.

B) Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə deyilir.

C) Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə deyilir.

D) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

E) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

16. Hədd meylləri nəyə deyilir?

A) Standart tərəfindən müəyyən olunmuş hədd ölçüləri ilə nominal ölçü arasındakı cəbri fərqə deyilir.

B) Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə deyilir.

C) Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə deyilir.

D) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

E) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

17. Üst meyl nəyə deyilir?

A) Ən böyük hədd ölçüsü ilə nominal ölçünün cəbri fərqinə deyilir.

B) Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə deyilir.

C) Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə deyilir.

D) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

E) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

18. Alt meyl nəyə deyilir?

A) Ən kiçik hədd ölçüsü ilə nominal ölçünün cəbri fərqinə deyilir.

B) Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə deyilir.

C) Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə deyilir.

D) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

E) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

19. Ən böyük hədd ölçüsü ilə nominal ölçünün cəbri fərqinə.................. deyilir.

A)Üst meyl B) Alt meyl C) Müsaidə D)Həqiqi ölçü E)Nominal ölçü

20. Ən kiçik hədd ölçüsü ilə nominal ölçünün cəbri fərqinə............. deyilir.

A)Alt meyl B) Üst meylC) Müsaidə D)Həqiqi ölçü E)Nominal ölçü

21.Standart tərəfindən müəyyən olunmuş hədd ölçüləri ilə nominal ölçü arasındakı cəbri fərqə ............ deyilir.

A)Hədd meylləri B) Həqiqi ölçü C)Müsaidə sahəsiD)Nominal ölçü E)Müsaidə

22. Ölçmə prosesində ölçmənin buraxılabilən xətaları daxilində müəyyən olunmuş ölçüyə ................... deyilir.

A) Həqiqi ölçü B)Müsaidə sahəsi C)Nominal ölçü D)Müsaidə E) Müsaidə sahəsi

23. Hesabatlar nəticəsində konstruktor tərəfindən müəyyən olunub standarta əsasən yuvarlaqlaşdırılmış ölçüyə .................. deyilir.

A) Nominal ölçü B) Həqiqi ölçü C) Hədd ölçüləri D) Qabarit ölçülər

E) Texnoloji ölçülər

24.Qarşılıqlı əvəzolunmada hansı ölçülərdən istifadə olunr?

1.Nominal 2.Həqiqi 3. Hədd 4. Parametr 5. Funksional

A) 1,2,3 B) 1,2,3,4 C)1,2,3,4,5 D) 3 və 4 E) 1,3,5

25. Standartlarda meyllər hansı ölçü vahidi ilə verilir?

A) mkm B) mm C) sm D) m E) km

26. Cizgilərdə meyllər hansı ölçü vahidi ilə verilir?

A) mm B) mkm C) sm D) m E) dm

27. Deşiyin üst meyli hansı hərflə göstərilir?

A) ES B) EJ C) es D) ei E) TD

28. Deşiyin alt meyli hansı hərflə göstərilir?

A) EJ B) es C) ei D) ES E) TD

29. Valın üst meyli hansı hərflə göstərilir?

A) es B) ei C) ES D) EJ E) TD

30. Valın alt meyli hansı hərflə göstərilir?

A) ei B) ES C) EJ D) ES E) Td

31. Deşiyin üst meyli hansı ifadə ilə təyin edilir?

A) Dmax – D B) Dmin – D C) dmax – d D) dmin – d E) D – Dmin

32. Deşiyin alt meyli hansı ifadə ilə müəyyən olunur?

A) Dmin – D B) D – Dmin C) Dmax – D D) dmax – d E) dmin – d

33. Valın alt meyli hansı ifadə ilə müəyyən olunur?

A) dmin – d B) d – dmin C) Dmax – dmin D) Dmax – Dmin E) dmax – dmin

34. Valın üst meyli hansı ifadə ilə müəyyən olunur?

A) dmax – d B) dmax – dmin C) Dmax – dmin D) dmax – D E) d – Dmin

35.Valın ən böyük hədd ölçüsü hansı düsturla təyin olunur?

A) dmax = d + es B) dmax = d + ei C) dmax = d + ES D) dmax = d + EJ E) dmax = es+ES

36.Yuvanın ən böyük hədd ölçüsü hansı düsturla təyin olunur?

A)Dmax = D + ES B) dmax = d + ei C) dmax = d – es D) dmax = D + EJ

E) dmax = es+ES

37. Müsaidə nəyə deyilir?

A) Hədd ölçüləri arasındakı fərqə deyilir.

B) Hissənin ən böyük buraxılabilən ölçüsüdür.

C) Hissənin ən kiçik buraxılabilən ölçüsüdür.

D) Hissənin ən böyük və ən kiçik buraxılabilən ölçüləridir.

E) Ən kiçik hədd ölçüsü ilə nominal ölçünün cəbri fərqinə deyilir.

38. Aşağıdakılardan hansı müsaidənin qiyməti ola bilər?

A) 18 mkm B) –15 mkm C) –20 mkm D) 0 E) –42 mkm

39. Müsaidə nəyi xarakterizə edir?

A) Hazırlanan hissənin tələb olunan dəqiqliyini

B) Hazırlanan hissənin miqdarını

C) Hazırlanan hissənin tələb olunan qabarit ölçüsünü

D) Hazırlanan hissənin tələb olunan materialını

E) Hazırlanan hissənin hədd ölçülərini

40. Müsaidənin artması məhsulun keyfiyyətinə necə təsir göstərir?

A) Məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür və maya dəyəri artır

B) Məhsulun keyfiyyəti dəyişmir və maya dəyəri artır

C) Məhsulun keyfiyyəti artır və maya dəyəri azalır

D) Məhsulun keyfiyyəti artır

E) Məhsulun keyfiyyəti aşağı düşür, maya dəyəri isə dəyişmir

41. Müsaidə hansı düsturla hesablanır?

A) TD =ES – EJ B) TD = d + ei C) TD= d – es D) TD = D + EJ E) TD = es+ES

42. Müsaidə hansı düsturla hesablanır?

A) TD =Dmax – Dmin B) TD = d + ei C) TD= d – es D) TD = D + EJ E) TD = es+ES

43. Aşağıdakıların hansı qarşılıqlı əvəzolunmanın növüdür?

A) Tam qarşılıqlı əvəzolunma

B) Nominal qarşılıqlı əvəzolunma

C) Həqiqi qarşılıqlı əvəzolunma

D) Orta qarşılıqlı əvəzolunma

E) Sistem qarşılıqlı əvəzolunma

44. Aşağıdakıların hansı qarşılıqlı əvəzolunmanın növüdür?

A) Natamam qarşılıqlı əvəzolunma

B) Nominal qarşılıqlı əvəzolunma

C) Həqiqi qarşılıqlı əvəzolunma

D) Orta qarşılıqlı əvəzolunma

E) Sistem qarşılıqlı əvəzolunma

45. Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı əvəzolunmanın növüdür?

A) Xarici qarşılıqlı əvəzolunma

B) Nominal qarşılıqlı əvəzolunma

C) Həqiqi qarşılıqlı əvəzolunma

D) Orta qarşılıqlı əvəzolunma

E) Sistem qarşılıqlı əvəzolunma

46. Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı əvəzolunmanın növüdür?

A) Daxili qarşılıqlı əvəzolunma

B) Nominal qarşılıqlı əvəzolunma

C) Həqiqi qarşılıqlı əvəzolunma

D) Orta qarşılıqlı əvəzolunma

E) Sistem qarşılıqlı əvəzolunma

47. Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı əvəzolunmanın növüdür?

1. Daxili qarşılıqlı əvəzolunma

2. Xariciqarşılıqlı əvəzolunma

3. Funksonal qarşılıqlı əvəzolunma

4. parametrik qarşılıqlı əvəzolunma

5. Sistem qarşılıqlı əvəzolunma

A) 1,2,3,4 B) 1,2,3,4,5 C) 1,3,5 D) 1,2,3,5 E) 1,4,5

48. Aşağıdakılardan hansı qarşılıqlı əvəzolunmanın növü deyil

1. Daxili qarşılıqlı əvəzolunma

2. Xariciqarşılıqlı əvəzolunma

3. Funksonal qarşılıqlı əvəzolunma

4. Parametrik qarşılıqlı əvəzolunma

5. Sistem qarşılıqlı əvəzolunma

A) yalnız 5 B) yalnız 4 C) 1,3,5 D) 1,2,3,5 E) 1,4,5

49. oturtmasında deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 16 mm B) 16,016 mm C) 16,034 mm D) 16,018 mm E) 15,984 mm

50. oturtmasında valın nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 55 mm B) 55,046 mm C) 55,133 mm D) 55,087 mm E) 55,46 mm

51. oturtmasında deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 100 mm B) 100,35 mm C) 100,035 mm D) 100,73 mm E) 100,51 mm

52. oturmasında deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 44 mm B) 44,025 mm C) 44,008 mm D) 43,992 mm E) 0,025 mm

53. oturmasında deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 50 mm B) 44,025 mm C) 44,008 mm D) 43,992 mm E) 0,025 mm

54. oturmasında deşiyin nominal ölçüsünü təyin edin.

A) 35 mm B) 44,025 mm C) 44,008 mm D) 43,992 mm E) 0,025 mm

55. oturtmasında deşiyin ən böyük hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 100,035 mm B) 100 mm C) 100,73 mm D) 100,35 mm E) 100,051 mm

56. oturtmasında deşiyin ən kiçik hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 44 mm B) 44,008 mm C) 43,892 mm D) 43,008 mm E) 44,25 mm

57. oturtmasında valın ən böyük hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 16 mm B) 15,982 mm C) 16,16 mm D) 15,966 mm E) 15,984 mm

58. oturtmasında valın ən kiçik hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 55,087 mm B) 55,133 mmC) 15,0 mm D) 15,046 mm E) 14,867 mm

59. oturtmasında valın ən böyük hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 7,96 mm B) 8,982 mm C) 7,16 mm D) 8,966 mm E) 7,984 mm

60. oturtmasında valın ən kiçik hədd ölçüsünü təyin edin.

A) 23,967 mm B) 24,133 mm C) 24,0 mm D) 25,046 mm E) 23,867 mm

61. oturtmasında deşiyin müsaidəsini təyin edin.

A) 35 mkm B) 0 C) –35 mkm D) 22 mkm E) 73 mkm

62. oturtmasında valın müsaidəsini təyin edin.

A) 18 mkm B) 0 C) –18 mm D) –16 mm E) 16 mm

63. oturtmasında deşiyin müsaidəsini təyin edin.

A) 46 mkm B) 0 C) 133 mkm D) –46 mkm E) 87 mkm

64. oturtmasında valın müsaidəsini təyin edin.

A) 16 mkm B) 0 C) +8 mkm D) –8 mkm E) –16 mkm

65. oturtmasında deşiyin müsaidəsini təyin edin.

A) 35 mkm B) 0 C) 71 mkm D) –35 mkm E) 37 mkm

66. oturtmasında valın müsaidəsini təyin edin.

A) 24 mkm B) 0 C) 25 mkm D) 34 mkm E) 50 mkm

67. oturtmasının xarakterini müəyyən edin.

A) araboşluqlu B) keçid C) gərilməli D) həm keçid, həm də araboşluqlu

E) keçid və gərilməli

68. oturtmasının xarakterini müəyyən edin.

A) araboşluqlu B) keçid C) gərilməli

D) həm keçid, həm də araboşluqlu E) keçid və gərilməli

69. oturtmasının xarakterini müəyyən edin.

A) gərilməli B) araboşluqlu C) keçid

D) həm keçid, həm də araboşluqlu E) keçid və gərilməli

70. oturtmasının xarakterini müəyyən edin.

A) keçid B) araboşluqlu C) gərilməli

D) həm keçid, həm də araboşluqlu E) keçid və gərilməli

71. oturtmasının xarakterini müəyyən edin.

A) araboşluqlu B) gərilməli C) keçid

D) həm keçid, həm də araboşluqlu E) keçid və gərilməli

72. oturtmasının xarakterini müəyyən edin.

A) keçid B) araboşluqlu C) gərilməli D) həm keçid, həm də araboşluqlu

E) keçid və gərilməli

73. oturtmasında ən böyük araboşluğunu təyin edin.

A) 180 mkm B) 0 C) 30 mkm D) 105 mkm E) 135 mkm

74. oturtmasında ən kiçik araboşluğunu təyin edin.

A) 30 mkm B) 75 mkm C) 180 mkm D) 105 mkm E) 0

75. oturtmasında ən böyük gərilməni təyin edin.

A) 198 mkm B) 54 mkm C) 144 mkm D) 0 E) 154 mkm

76. oturtmasında ən kiçik gərilməni təyin edin.

A) 90 mkm B) 0 C) 198 mkm D) 144 mkm E) 54 mkm

77. oturtmasında ən böyük gərilməni təyin edin.

A) 99 mkm B) 54 mkm C) 144 mkm D) 0 E) 159 mkm

78. oturtmasında ən kiçik gərilməni təyin edin.

A) 9 mkmB) 0 C) 8 mkm D) 14 mkm E) 34 mkm

79. şərti ödənilərsə, hansı birləşmə olur?

A) araboşluqlu B) keçid C) gərilməli D) həm keçid, həm də gərilməli

E) həm keçid, həm də araboşluqlu

80. şərti ödənilərsə, hansı birləşmə alınır?

A) gərilməli B) keçid C) araboşluqlu

D) həm keçid, həm də araboşluqlu E) həm keçid, həm də gərilməli

81. , şərtlərindən heç biri ödənilmirsə, hansı birləşmə alınır?

A) keçid B) araboşluqlu C) gərilməli D) həm keçid, həm də araboşluqlu

E) həm keçid, həm də gərilməli

82. Araboşluqlu birləşmə şərti üçün hansı şərt ödənilir?

A) B) C) D) E)

83. Gərilməli birləşmə şərti üçün hansı şərt ödənilir?

A) B) C) D) E)

84. Araboşluqlu birləşmə şərti üçün hansı şərt ödənilir?

A) B) C) D) E)

85.Araboşluğun ən böyük qiyməti hansı ifadə ilə müəyyən olunur?

A) B) C) D) E)

86. Araboşluğun ən kiçik qiyməti hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C) D) E)

87. Gərilmənin ən böyük qiyməti hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C) D) E)

88. Gərilmənin ən kiçik qiyməti hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C) D) E)

89. ifadəsilə hansı ölçü təyin edilir?

A) Ən kiçik gərilmə B) Ən böyük gərilmə C)Ən böyük keçid

D) Ən böyük araboşluq E) Ən kiçik araboşluq

90. ifadəsilə hansı ölçü təyin edilir?

A) Ən kiçik araboşluq B) Ən böyük gərilmə C)Ən böyük keçid

D) Ən böyük araboşluq E) Ən kiçik gərilmə

91. Bucağın müsaidəsi hansı hərflə göstərilir?

A) AT B) AB C) AA D) AD E) AK
92. Konusluğu 1:3-dən böyük olan konuslar üçün ATh hansı ifadə ilə təyin olunur?

A) B) C) D)


Yüklə 0,96 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə