Intuicyjne domyślamy się, że będzie w niej mowa o tym co dobre, a co złe, co I dlaczego powinniśmy czynić, a czego unikać, jak żyćYüklə 246 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü246 Kb.
#80290Intuicyjne domyślamy się, że będzie w niej mowa o tym co dobre, a co złe, co i dlaczego powinniśmy czynić, a czego unikać, jak żyć.

 • Intuicyjne domyślamy się, że będzie w niej mowa o tym co dobre, a co złe, co i dlaczego powinniśmy czynić, a czego unikać, jak żyć.

 • Spodziewamy się, że pojawią się w niej takie pojęcia, jak: sumienie, normy moralne, cnoty i wady, pewnie także szczęścieUczynił problemy moralne przedmiotem rozmów

 • Uczynił problemy moralne przedmiotem rozmów

 • Dialogi winny pomóc rozmówcy „urodzić” prawdziwą wiedzę nt. dobra i zła (akuszerka)

 • Narzędzie: logika

 • Punkt wyjścia – sięgnięcie do najbardziej podstawowej wiedzy rozmówcy o dobru i złu;

 • Punkt dojścia: wyprowadzenie z wiedzy tej konsekwencjiPojęć związanych z etyką używają niemal wszyscy ludzie – nie tylko „zawodowi” etycy. Każdy też żywi jakieś poglądy na temat dobra i zła.

 • Pojęć związanych z etyką używają niemal wszyscy ludzie – nie tylko „zawodowi” etycy. Każdy też żywi jakieś poglądy na temat dobra i zła.

 • Tu będziemy usiłowali „uprawiać” wiedzę o moralności.Trzeba odróżnić – choć nie oddzielać! – etykę jako wiedzę o moralności od mądrości życiowej.

 • Trzeba odróżnić – choć nie oddzielać! – etykę jako wiedzę o moralności od mądrości życiowej.

 • Wiedza ma charakter teoretyczny, choć dotyczy praktycznego życia i wyrasta z praktyki, a więc z mądrości.

 • Mądrość płynie z własnego doświadczenia, choć może i powinna być ubogacona doświadczeniem innych, porządkowanym właśnie w ramach wiedzy.

 • Ta nasza praca, nasz wspólny wysiłek będzie jednak tylko o tyle pożyteczny, o ile będziemy mieć stale na uwadze ten ścisły związek pomiędzy etyką a mądrością.Od czego zależy odpowiedź na to pytanie?

 • Od czego zależy odpowiedź na to pytanie?Odpowiedź na pytanie „jak żyć?” zależy od tego, jak się rozumie człowieka, w czym upatruje się jego prawdziwą wielkość.

 • Odpowiedź na pytanie „jak żyć?” zależy od tego, jak się rozumie człowieka, w czym upatruje się jego prawdziwą wielkość.

 • Osiągnięcie mojej wielkości i szczęścia w istotnej mierze zależy ode mnie, a nie jest tylko sprawą bardziej lub mniej pomyślnego losu.Chcemy żyć i szukamy dróg naszego człowieczego dojrzewania, ponieważ czujemy intuicyjnie, że zmarnowanie życia jest wielką szkodą.

 • Chcemy żyć i szukamy dróg naszego człowieczego dojrzewania, ponieważ czujemy intuicyjnie, że zmarnowanie życia jest wielką szkodą.

 • Pytając „jak żyć?” pytamy w gruncie rzeczy „jak należy żyć?”, by nie zmarnować tej wartości, jaką sam stanowię i jaka mnie samemu jest szczególnie „zadana”.O dobru mówimy w różnych znaczeniach

 • O dobru mówimy w różnych znaczeniach

 • Odróżnia się trzy zasadnicze rodzaje dóbr: pożyteczne (bonum utile), przyjemne (bonum delectabile) i godziwe (bonum honestum)

 • Godziwy to taki, który godzi się człowiekowi.

 • Czyny niegodziwe to te, które są złe, ponieważ nie odpowiadają człowiekowi, jakoś mu szkodzą.Moralnie dobry to taki, który jest dobry dla człowieka jako człowieka.

 • Moralnie dobry to taki, który jest dobry dla człowieka jako człowieka.

 • Nie jest to definicja „ostateczna” moralnej dobroci, ale wyraża elementarne znaczenie, jakie wiążemy z tym terminem.Trzeba odróżnić dobro człowieka od dóbr dla człowieka, takich jak życie lub prawda.

 • Trzeba odróżnić dobro człowieka od dóbr dla człowieka, takich jak życie lub prawda.

 • Odróżnić trzeba – ale oddzielać nie wolno. Działam bowiem na rzecz dobra człowieka właśnie przysparzając mu lub chroniąc potrzebne mu w danej sytuacji szczegółowe dobra.

 • Moralnie dobry, to dobry jako człowiek.Co to znaczy „dobry jako człowiek”?

 • Co to znaczy „dobry jako człowiek”?

 • Etyka nie może obejść się bez próby odpowiedzi na to pytanie, czyli bez antropologiiTRZY DZIEDZINY ORZEKANIA co jest dobre, a co złe?

 • TRZY DZIEDZINY ORZEKANIA co jest dobre, a co złe?

 • działanie – czyny, decyzje, zaniechania

 • sprawca

 • dyspozycja do działania – postawa

 • Podstawowy czynnik: czyn

 • Pochodne elementy: sprawca i postawaETYKA – nauka o powinności działania ze względu na dobro

 • ETYKA – nauka o powinności działania ze względu na dobro

 • Etyka klasyczna: dobrem najwyższym i ostatecznym ludzkich działań jest szczęście jednostki

 • EUDAJMONIZM

 • (etyka – nauka o powinności działania ze względu na szczęście)Różne etyki związane z religią: dobrem najwyższym i ostatecznym ludzkich działań jest doskonałość jednostki

 • Różne etyki związane z religią: dobrem najwyższym i ostatecznym ludzkich działań jest doskonałość jednostki

 • PERFEKCJONALIZM

 • (etyka – nauka o powinności działania ze względu na doskonałość)Etyki nowożytne:

 • Etyki nowożytne:

 • dobrem i celem ludzkich działań jest dobro wspólne, użyteczność – UTYLITARYZM

 • dobrem i celem ludzkich działań jest godność osoby ludzkiej – PERSONALIZM

 • dobrem i celem ludzkich działań jest wypełnianie prawa – DEONTOLOGIZMWybrane koncepcje etyczne:

 • Wybrane koncepcje etyczne:

 • Sokrates (469-399 przed Ch.)

 • Etyka - nauka o dobru najwyższym, absolutnym, szczęściodajnym

 • Dobro to cnota (etyka – nauka o cnocie)

 • Cnota tożsama z zaletami moralnymi

 • Moralizm (tylko zalety moralne mają wartość)

 • Związek między cnotą a szczęściem (dobro moralne jest warunkiem koniecznym i wystarczającym szczęścia)Pojęcia związane z etyką Sokratesa

 • Pojęcia związane z etyką Sokratesa

 • Absolutyzm (wartości są bezwzględne)

 • Obiektywizm (wartości i normy niezależne od podmiotu wartościującego)

 • Naturalizm (wartości i normy są odkrywane, a nie uzgadniane)2. Protagoras (480-410 przed Chr.)

 • 2. Protagoras (480-410 przed Chr.)

 • Stworzył założenia filozofii sofistów

 • Zwolennik skrajnego relatywizmu

  • R. epistemologiczny (nie ma jednej, powszechnie obowiązującej wiedzy)
  • R. ontologiczny (nie ma jednej rzeczywistości)
  • R. aksjologiczny (nie ma stałych wartości)
  • R. etyczny (nie ma stałych norm)


Pojęcia związane z etyką Protagorasa

 • Pojęcia związane z etyką Protagorasa

 • Relatywizm

 • Subiektywizm

 • Konwencjonalizm (powszechność niektórych twierdzeń i norm ma źródło w umowach)

 • PROTAGORAS ≠ SOKRATES3. Arystyp z Cyreny (435-366 przed Chr.)

 • 3. Arystyp z Cyreny (435-366 przed Chr.)

 • Jedyne dobro to przyjemność, a zło przykrość

 • Cel ludzkiego działania: hedonizm (należy dążyć do przyjemności)4. Cynicy

 • 4. Cynicy

 • Dobro najwyższe – cnota (tak jak Sokrates)

 • W porównaniu z cnotą wszystko jest obojętne

 • Wolnym jest ten, kto się uniezależni od rzeczy nie będących cnotą5. Epikur (341-271 przed Chr.)

 • 5. Epikur (341-271 przed Chr.)

 • Epikureizm - hedonizm umiarkowany

 • Etyka winna uczyć życia szczęśliwego

 • Cztery przeszkody (lęki) na drodze do szczęścia

  • Bóg
  • Śmierć
  • Nieosiągalność szczęścia
  • Cierpienie


Filozofia nastawiona na szczęście powinna te przeszkody usunąć:

 • Filozofia nastawiona na szczęście powinna te przeszkody usunąć:

  • Boga i śmierć odsuwa fizyka (zwolennik atomizmu i materializmu; gdy jest śmierć, to nas już nie ma, a zatem nie ma się czego bać)
  • Nieosiągalność szczęścia i cierpienie odsuwa etyka (istnieje bowiem wolna wola i szczęście jest osiągalne dla każdego na drodze rozumnego korzystania z przyjemności)


Epikur wyróżnił dwa rodzaje przyjemności:

 • Epikur wyróżnił dwa rodzaje przyjemności:

 • zewnętrzne – cielesne, zmysłowe, krótkotrwałe, domagają się zaspokojenia potrzeb;

 • wewnętrzna – jest nią dana każdemu wewnętrzna radość życia, samo życie jest źródłem radości, jest to najwyższa przyjemność.Jak zatem zachować radość życia?

 • Jak zatem zachować radość życia?

 • Należy rozumnie i umiarkowanie korzystać z przyjemności. Rozumnie korzystać to znaczy w sposób moralnie podniosły – przyjemność nie może być osiągana kosztem innych. Moralizm jest warunkiem koniecznym do hedonizmu. Dobierać przyjemności i potrzeby na miarę możliwości ich zaspokajania, potrzeby niezaspokojone bowiem same są źródłem przykrości. Ten ma więcej przyjemności, kto ma mniej potrzeb – należy cieszyć się z tego, co się ma.6. Stoicy

 • 6. Stoicy

 • Cnota – dobro wewnętrzne

  • polega na rozumnym (nie emocjonalnym) nastawieniu do tego, co się zdarza
  • życie zgodne z naturą, życie rozumne
 • Źródło zła (życia wbrew cnocie) - afekty (gwałtowne, bezrozumne poruszenia duszy, pod wpływem emocji)skierowane na pozorne dobra

 • skierowane na pozorne dobra

  • zawiść
  • pożądliwość
 • ucieczka przed pozornym złem

  • smutek
  • obawa.
 • Celem apatia – rozum powinien wyprzedzać emocje („stoicki spokój” – pozostać nieporuszonym).7. Platon (427-374 przed Chr.)

 • 7. Platon (427-374 przed Chr.)

 • Naczelne w hierarchii idei jest dobro – etyka idealistyczna.

 • Koncepcja duszy wcielonej – dusza ma trzy warstwy: dwie niższe są związane z ciałem (dusza zmysłowa nadzoruje funkcje wegetatywne; dusza impulsywna – nadzoruje popędy i uczucia), najwyższą jest dusza rozumna.Teoria cnót Platona, związana z koncepcją duszy, zakłada, że każda część duszy ma odpowiadającą jej cnotę – klasyczny układ cnót:

 • Teoria cnót Platona, związana z koncepcją duszy, zakłada, że każda część duszy ma odpowiadającą jej cnotę – klasyczny układ cnót:

 • sprawność – cnota części zmysłowej,

 • odwaga – cnota części impulsywnej,

 • mądrość – cnota części rozumnej,

 • sprawiedliwość – utrzymuje wszystkie części w harmonii.Koniecznym uzupełnieniem etyki jest według Platona teoria państwa.

 • Koniecznym uzupełnieniem etyki jest według Platona teoria państwa.

 • Państwo powinno być jak dusza – hierarchiczne i stanowe, złożone z trzech warstw:

  • rzemieślnicy (sprawni) – warstwa najniższa,
  • strażnicy (odważni),
  • władcy (mądrzy).


8. Arystoteles (384-322 przed Chr.)

 • 8. Arystoteles (384-322 przed Chr.)

 • Odrzucił zarówno Platona naukę o miłości jako dążności do dobra idealnego, jak i teorię cnót.

 • Etyka nie może być według niego idealistyczna, nie może ludziom wskazywać celów nieosiągalnych. Powinna być realistyczna – w punkcie wyjścia powinny być obserwacje ludzkich celów działań.Cele ludzkie są różnorodne, każdy ma swoją hierarchię, lecz wspólnym dla wszystkich powinna być eudajmonia – szczęście.

 • Cele ludzkie są różnorodne, każdy ma swoją hierarchię, lecz wspólnym dla wszystkich powinna być eudajmonia – szczęście.

 • Jest to stan optymalny, osiągalny przez jednostkę przy jej naturalnych zdolnościach i w konkretnych okolicznościach życia.W teorii cnót Arystoteles zakładał, że cnót jest tyle, ile czynności właściwych dla człowieka – czyli nieskończenie wiele (np. odwaga, sprawiedliwość, umiarkowanie, etc.).

 • W teorii cnót Arystoteles zakładał, że cnót jest tyle, ile czynności właściwych dla człowieka – czyli nieskończenie wiele (np. odwaga, sprawiedliwość, umiarkowanie, etc.).

 • Jest jednak jedna wspólna własność wszystkich cnót – każda cnota jest wypośrodkowaniem między skrajnościami (np. skąpstwo – sprawiedliwość – rozrzutność, tchórzostwo – odwaga – zuchwałość, brak poczucia humoru – dowcip – kpiarstwo).

 • Cnota u Arystotelesa to „uosobienie zachowujące środek”.
Yüklə 246 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə