Uwzględniając Konwencję o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (cern) oraz załączony do niej Protokół Finansowy, które zostały podpisane 1 lipca 1953 rYüklə 59,13 Kb.
tarix14.06.2018
ölçüsü59,13 Kb.
#48679

Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych

Preambuła


Państwa-Strony niniejszego protokołu,

uwzględniając Konwencję o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) oraz załączony do niej Protokół Finansowy, które zostały podpisane 1 lipca 1953 r., weszły w życie 29 września 1954 r. i zostały zmienione w dniu 17 stycznia 1971 r.,

uwzględniając fakt, że siedziba Organizacji znajduje się w Genewie (Szwajcaria), a jej status na terytorium Szwajcarii określa umowa między Szwajcarską Radą Federacyjną a Organizacją z dnia 11 czerwca 1955 r.,

biorąc pod uwagę fakt, że Organizacja jest ustanowiona również we Francji, gdzie jej status określa umowa między rządem Republiki Francuskiej a Organizacją z dnia 13 września 1965 r., zmieniona w dniu 16 czerwca 1972 r.,

uwzględniając również Konwencję między Radą Federacyjną Konfederacji Szwajcarskiej a rządem Republiki Francuskiej z dnia 13 września 1965 r. w sprawie poszerzenia terenu zajmowanego przez Organizację na terytorium Francji,

biorąc pod uwagę fakt, że działalność prowadzona przez Organizację w coraz większym stopniu obejmuje terytoria wszystkich Państw-Stron Konwencji, co prowadzi do znaczącego zwiększenia przepływu osób i dóbr przeznaczonych dla Organizacji i wykorzystywanych w jej programach badawczych,

dążąc do zapewnienia sprawnej realizacji zadań, jakie na Organizację nakłada Konwencja,
a w szczególności jej artykuł II określający cele Organizacji, a także do zagwarantowania jej równego traktowania na terytoriach wszystkich Państw-Stron Konwencji,

po podjęciu decyzji w tym celu, zgodnie z artykułem IX Konwencji, o przyznaniu Organizacji przywilejów i immunitetów niezbędnych dla wykonywania jej działań urzędowych,

stanowią, co następuje:

Artykuł 1

Definicje

Dla celów niniejszego protokołu:

a) „Konwencja” odnosi się do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych oraz załączonego do niej Protokołu Finansowego, które zostały podpisane 1 lipca 1953 r., weszły w życie 29 września 1954 r. i zostały zmienione w dniu 17 stycznia 1971 r.;

b) „Organizacja” odnosi się do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych;

c) „funkcje urzędowe” odnosi się do działań Organizacji określonych w Konwencji, w szczególności w jej artykule II, włącznie z działaniami o charakterze administracyjnym;

d) „pracownicy” odnosi się do „członków personelu”, określonych w Regulaminie pracowniczym Organizacji;

e) „umowa o współpracy” odnosi się do umowy dwustronnej zawartej między Organizacją a państwem nie będącym państwem członkowskim lub instytutem naukowym utworzonym w takim państwie, określającej warunki jego udziału w działalności prowadzonej przez Organizację;

f) „umowa o stowarzyszeniu” odnosi się do umowy dwustronnej zawartej między Organizacją a państwem, które nie może zostać państwem członkowskim, ustanawiającej ścisłe partnerstwo instytucjonalne pomiędzy tym państwem i Organizacją, umożliwiające temu państwu głębsze zaangażowanie w działalność Organizacji.Artykuł 2


Międzynarodowa osobowość prawna

1. Organizacja posiada międzynarodową osobowość prawną i zdolność prawną na terytoriach Państw-Stron niniejszego Protokołu.

2. Organizacja posiada w szczególności zdolność do zawierania umów, nabywania i rozporządzania mieniem ruchomym i nieruchomym oraz uczestniczenia w postępowaniach sądowych.

Artykuł 3


Nietykalność gruntów, budynków i pomieszczeń

1. Grunty, budynki i pomieszczenia Organizacji są nietykalne.

2. Bez wyraźnej zgody Dyrektora Generalnego lub osoby właściwie przez niego upoważnionej żaden przedstawiciel władz publicznych nie może wejść na ich teren.

3. W razie pożaru lub innej katastrofy wymagającej szybkich działań zabezpieczających, kiedy uzyskanie wyraźnej zgody byłoby niepraktyczne, można przyjąć, że taka zgoda została udzielona.

4. Organizacja nie zezwala na wykorzystywanie jej budynków lub pomieszczeń do ukrywania osób poszukiwanych za popełnienie lub próbę popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz ukrywających się tuż po ich popełnieniu, lub wobec których wydano nakaz aresztowania lub deportacji, lub osoby, która przez właściwe władze została skazana za przestępstwo lub wykroczenie.

Artykuł 4


Nietykalność archiwów i dokumentów

Archiwa Organizacji oraz wszelkie dokumenty, niezależnie od ich postaci, będące w posiadaniu Organizacji lub należące do niej, są nietykalne bez względu na to, gdzie się znajdują i kto nimi dysponuje.Artykuł 5


Immunitet w zakresie postępowania sądowego i egzekucji

1. Organizacja, wykonując swoje funkcje urzędowe, jest chroniona immunitetem w zakresie postępowania sądowego, w wyjątkiem:  1. uchylenia tego immunitetu przez Radę Organizacji w szczególnym przypadku w określonym zakresie;

  2. zgłoszenia przez stronę trzecią roszczenia o odszkodowanie za szkodę powstałą na skutek wypadku spowodowanego przez pojazd silnikowy należący do Organizacji lub użytkowany w jej imieniu, bądź udziału takiego pojazdu w wykroczeniu drogowym;

  3. Wykonania orzeczenia arbitrażowego wydanego na podstawie artykułu 16 lub artykułu 18 niniejszego Protokołu;

  4. roszczenia wzajemnego, odnoszącego się bezpośrednio do roszczenia zgłoszonego przez Organizację i przedstawionego w ramach tej procedury.

2. Własność i majątek Organizacji, bez względu na to, gdzie się znajdują, są chronione immunitetem przed wszelką rekwizycją, konfiskatą, wywłaszczeniem, sekwestracją i jakąkolwiek inną formą zajęcia lub ingerencji na drodze działań wykonawczych, administracyjnych, sądowych lub prawnych, z wyjątkiem:

a) uchylenia tego immunitetu przez Radę Organizacji w danym przypadku w określonym zakresie;

b) sytuacji, gdy w określonym zakresie może być to czasowo konieczne w związku z zapobieganiem wypadkom lub dochodzeniem w sprawie wypadków z udziałem pojazdów silnikowych należących do Organizacji lub użytkowanych w jej imieniu;

c) zajęcia wynagrodzenia w związku z zadłużeniem pracownika Organizacji, z zastrzeżeniem, że zajęcie takie wynika z ostatecznego i wykonalnego postanowienia zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi na terytorium dokonywania egzekucji.


Artykuł 6


Rozwiązania podatkowe i celne

1. W ramach wykonywania swoich funkcji urzędowych Organizacja i jej majątek oraz dochody są zwolnione z podatków bezpośrednich.

2. Jeżeli podczas prowadzenia swoich funkcji urzędowych Organizacja zakupuje lub użytkuje towary lub usługi o znacznej wartości, których cena zawiera podatki, cła lub inne opłaty, Państwo-Strona niniejszego Protokołu, które nałożyło te podatki, cła lub inne opłaty, podejmuje stosowne kroki w celu ich umorzenia lub zwrotu, gdy ich kwoty są możliwe do określenia.

3. Import i eksport towarów i materiałów, prowadzony przez Organizację lub w jej imieniu w ramach wykonywania jej funkcji urzędowych, jest zwolniony z podatków, ceł i wszelkich innych opłat importowych i eksportowych.

4. Umorzenia lub zwroty nie dotyczą ceł, podatków i wszelkich innych opłat stanowiących wyłączne wynagrodzenie za wykonane usługi.

5. Postanowień ustępu 2 i 3 niniejszego artykułu nie stosuje się do zakupu lub użytkowania towarów lub usług, albo importu towarów przeznaczonych na osobisty użytek pracowników i Dyrektora Generalnego Organizacji.

6. Towary i materiały należące do Organizacji, które zostały nabyte lub wwiezione zgodnie z postanowieniami ustępu 2 lub 3 niniejszego artykułu, nie mogą być sprzedane lub darowane na terytorium państwa, które dokonało zwolnienia z opłat, chyba że dopuszczają to warunki określone przez to państwo.

Artykuł 7


Swoboda dysponowania funduszami

Organizacja może swobodnie przyjmować, posiadać i przekazywać wszelkie fundusze, waluty i środki pieniężne; może nimi swobodnie dysponować w ramach wykonywania swoich funkcji urzędowych oraz prowadzić rozliczenia w dowolnej walucie do wysokości wymaganej do zaspokojenia zobowiązań.Artykuł 8


Komunikaty urzędowe

Obieg publikacji i innych materiałów informacyjnych, niezależnie od ich postaci, otrzymywanych lub wysyłanych przez Organizację w ramach jej działalności urzędowej, nie podlega żadnym ograniczeniom.Artykuł 9


Przywileje i immunitety przedstawicieli państw

1. Przedstawicielom Państw-Stron niniejszego Protokołu, podczas sprawowania funkcji oraz w czasie podróży na miejsce spotkania Organizacji i w drodze powrotnej, przysługują następujące przywileje i immunitety:

a) immunitet osobisty, chroniący przed aresztowaniem, zatrzymaniem i konfiskatą rzeczy osobistych;

b) immunitet chroniący przed postępowaniem sądowym, nawet po zakończeniu ich misji, w odniesieniu do działań, w tym wypowiedzi ustnych i pisemnych, wykonywanych przez nich podczas sprawowania funkcji i w ramach ich obowiązków; immunitet ten nie obejmuje jednak wykroczeń drogowych popełnionych przez przedstawiciela państwa-strony, ani szkód wyrządzonych przez pojazd silnikowy należący do niego lub przez niego prowadzony;

c) nietykalność wszystkich urzędowych dokumentów, niezależnie od ich postaci;

d) prawo do używania szyfrów oraz do otrzymywania dokumentów i korespondencji za pośrednictwem kuriera lub w zaplombowanym bagażu;

e) zwolnienie ich samych oraz ich małżonków z wszelkich ograniczeń imigracyjnych oraz formalności związanych z rejestracją cudzoziemców;

f) takie same udogodnienia dotyczące przepisów walutowych i wymiany walut, jakie są przyznawane przedstawicielom zagranicznych rządów w trakcie wykonywania ich czasowych misji urzędowych;

g) takie same udogodnienia celne dotyczące ich bagażu osobistego, jakie są przyznawane dyplomatom.

2. Żadne z Państw-Stron niniejszego Protokołu nie jest zobowiązane do przyznania przywilejów i immunitetów określonych niniejszym artykułem swoim własnym obywatelom oraz osobom, które w chwili podjęcia swych obowiązków na terytorium tego Państwa-Strony posiadały prawo stałego pobytu w tym państwie.Artykuł 10


Przywileje i immunitety pracowników Organizacji

1. Pracownicy Organizacji, nawet po zakończeniu pełnienia swych funkcji, są objęci immunitetem chroniącym przed postępowaniem sądowym w odniesieniu do działań, w tym wypowiedzi ustnych i pisemnych, wykonywanych przez nich podczas sprawowania funkcji i w ramach ich obowiązków. Immunitet ten nie obejmuje jednak wykroczeń drogowych popełnionych przez pracownika Organizacji, ani szkód wyrządzonych przez pojazd silnikowy należący do niego lub przez niego prowadzony.

2. Pracownikom Organizacji przysługują następujące przywileje:

a) prawo do bezcłowego wwiezienia mebli i przedmiotów osobistego użytku przy obejmowaniu stanowiska pracy w Organizacji na terytorium danego państwa oraz – po zakończeniu pełnienia obowiązków w tym państwie – prawo do bezcłowego wywozu mebli i przedmiotów osobistego użytku; w obu przypadkach – z uwzględnieniem zastrzeżeń nałożonych przez ustawy i rozporządzenia obowiązujące w państwie, w którym prawo to jest realizowane;

b)

i) z zastrzeżeniem warunków i zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Radę Organizacji, uposażenie i diety pracowników i Dyrektora Generalnego Organizacji wypłacane przez Organizację podlegają opodatkowaniu na jej rzecz. Takie uposażenie i diety są zwolnione z krajowego podatku dochodowego,ii) Państwa-Strony niniejszego Protokołu nie mają obowiązku zwolnienia z podatku dochodowego emerytur i rent wypłacanych przez Organizację swym byłym pracownikom i dyrektorom generalnym w związku z ich pracą w Organizacji;

c) zwolnienie ich samych oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z ograniczeń imigracyjnych i formalności związanych z rejestracją cudzoziemców, w zakresie normalnie przyznawanym pracownikom organizacji międzynarodowych;

d) nietykalność wszystkich urzędowych dokumentów, niezależnie od ich postaci;

e) w przypadku kryzysu międzynarodowego – takie same udogodnienia repatriacyjne dla nich samych oraz członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jakie przysługują członkom misji dyplomatycznych;

f) w odniesieniu do przekazywania środków oraz wymiany walut i udogodnień celnych – przywileje zazwyczaj przyznawane pracownikom organizacji międzynarodowych.

3. Żadne z Państw-Stron niniejszego Protokołu nie jest zobowiązane do przyznawania przywilejów i immunitetów, o których mowa w ustępie 2 litera a, c, e oraz f, własnym obywatelom lub osobom, które w chwili podjęcia swych obowiązków na terytorium tego Państwa-Strony posiadały prawo stałego pobytu w tym państwie.Artykuł 11


Ubezpieczenie społeczne

Organizacja i pracownicy zatrudnieni w Organizacji są zwolnieni z wszelkich obowiązkowych wpłat na rzecz krajowego systemu ubezpieczeń społecznych pod warunkiem, że Organizacja zapewnia tym osobom równoważną ochronę społeczną.Artykuł 12


Przywileje i immunitety Dyrektora Generalnego

1. Oprócz przywilejów i immunitetów przyznanych zgodnie z artykułem 10 i 11 niniejszego Protokołu, Dyrektorowi Generalnemu podczas pełnienia funkcji przysługują przywileje i immunitety przyznawane dyplomatom podobnego szczebla przez Konwencję wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych sporządzoną dnia 18 kwietnia 1961 r.

2. Żadne z Państw-Stron niniejszego Protokołu nie jest zobowiązane do przyznawania przywilejów i immunitetów wymienionych w niniejszym artykule własnym obywatelom lub osobom, które w chwili podjęcia swych obowiązków w tym Państwie-Stronie posiadały prawo stałego pobytu w tym państwie.

Artykuł 13


Cel i ograniczenia immunitetów

1. Przywileje i immunitety przewidziane w artykule 9, 10 i 12 niniejszego Protokołu są przyznawane wyłącznie dla zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania Organizacji i pełnej niezależności objętych nimi osób. Nie są one przyznawane dla korzyści osobistych zainteresowanych osób.

2. Immunitety takie mogą być uchylone:


  1. w przypadku Dyrektora Generalnego – przez Radę Organizacji;

  2. w przypadku pracowników – przez Dyrektora Generalnego lub osobę działającą w jego imieniu, zgodnie z artykułem VI ustęp 1 litera b) Konwencji;

  3. w przypadku przedstawicieli państw – przez właściwe Państwo-Stronę;

przy czym cofnięcie takie jest obligatoryjne w każdym przypadku, gdy immunitety utrudniałyby funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a ich uchylenie nie przyniesie szkody realizacji celu, dla którego zostały udzielone.

Artykuł 14


Współpraca z Państwami-Stronami niniejszego Protokołu

Organizacja współpracuje z właściwymi władzami Państw-Stron niniejszego Protokołu w celu zapewnienia należytego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, przestrzegania ustaw i rozporządzeń dotyczących policji, zdrowia publicznego, higieny i bezpieczeństwa pracy oraz środowiska, a także zapobiegania wszelkiemu nadużywaniu przywilejów, immunitetów i udogodnień przewidzianych w niniejszym Protokole.Artykuł 15


Bezpieczeństwo i porządek publiczny

1. Żadne z postanowień niniejszego Protokołu nie narusza prawa Państwa-Strony Protokołu do podejmowania środków zapobiegawczych w interesie własnego bezpieczeństwa.

2. Jeżeli Państwo-Strona niniejszego Protokołu uznaje za konieczne podjęcie działań związanych z jego bezpieczeństwem lub z utrzymaniem porządku publicznego, państwo to – poza sytuacjami, gdy nie jest to praktycznie możliwe – w sposób możliwie najszybszy zwraca się do Organizacji w celu określenia, za obopólną zgodą, środków niezbędnych dla ochrony interesów Organizacji.

3. Organizacja współpracuje z rządem Państwa-Strony niniejszego Protokołu w celu uniknięcia jakiegokolwiek naruszenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w Państwie-Stronie niniejszego Protokołu, wynikającego z jej działalności.Artykuł 16


Sprawy sporne o charakterze prywatnym

1. Organizacja przyjmie uregulowania umożliwiające odpowiedni sposób rozstrzygania:

a) spraw spornych wynikających z umów, których stroną jest Organizacja;

we wszystkich zawieranych pisemnych umowach, z wyjątkiem tych, o których mowa w ustępie 1 litera d) niniejszego artykułu, Organizacja umieszcza klauzulę arbitrażową, na mocy której wszelkie sprawy sporne wynikające z interpretacji lub realizacji umowy są, na życzenie jednej ze stron, poddawane arbitrażowi lub, jeżeli strony się na to zgadzają, rozstrzygane w inny właściwy sposób;

b) spraw spornych związanych ze szkodami spowodowanymi przez Organizację lub obejmujących jakąkolwiek inną pozaumowną odpowiedzialność Organizacji;

c) spraw spornych związanych z pracownikiem Organizacji, który jest objęty immunitetem chroniącym przed postępowaniem sądowym, jeżeli immunitet taki nie został cofnięty zgodnie z postanowieniami artykułu 5 niniejszego Protokołu;

d) spraw spornych pomiędzy Organizacją i jej pracownikami;

wszelkie sprawy sporne wynikające ze stosowania i interpretacji umów zawartych z pracownikami Organizacji na podstawie Regulaminu pracowniczego Organizacji kieruje ona do Trybunału Administracyjnego Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILOAT) lub do innego właściwego międzynarodowego trybunału administracyjnego, którego jurysdykcji Organizacja podlega zgodnie z decyzją Rady.

2. W przypadku spraw spornych, dla których w ustępie 1 niniejszego artykułu nie określono żadnego konkretnego sposobu rozstrzygania, Organizacja może zastosować taki inny tryb rozstrzygnięcia, który uzna za właściwy, w szczególności arbitraż lub skierowanie sprawy do sądu krajowego.

3. Każdy wybrany na podstawie niniejszego artykułu tryb rozstrzygnięcia spraw spornych opiera się na zasadzie należytego przeprowadzenia postępowania sądowego mając na względzie sprawiedliwe, bezstronne i wiążące rozstrzygnięcie sporu we właściwym czasie.Artykuł 17


Sprawy sporne pomiędzy Państwami-Stronami niniejszego Protokołu

1. Wszelkie spory dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszego Protokołu nierozstrzygnięte polubownie pomiędzy stronami, mogą zostać przez każdą ze stron skierowane do międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, zgodnie z artykułem 19 niniejszego Protokołu.  1. Państwo-Strona niniejszego Protokołu, zamierzające skierować sprawę sporną do arbitrażu, powiadamia o tym Dyrektora Generalnego, który niezwłocznie informuje o tym każde Państwo-Stronę niniejszego Protokołu.

Artykuł 18


Sprawy sporne pomiędzy Państwami-Stronami niniejszego Protokołu i Organizacją

1. Wszelkie spory pomiędzy jednym lub większą liczbą Państw-Stron niniejszego Protokołu a Organizacją dotyczące stosowania lub interpretacji niniejszego Protokołu, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie pomiędzy stronami (przy czym jedną ze stron sporu jest jedno lub więcej Państw-Stron niniejszego Protokołu, zaś drugą – Organizacja), mogą zostać przez każdą ze stron skierowane do międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego, zgodnie z artykułem 19 niniejszego Protokołu.

2. Dyrektor Generalny niezwłocznie informuje pozostałe Państwa-Strony niniejszego Protokołu o powiadomieniu przekazanym przez stronę wnioskującą o postępowanie arbitrażowe.

Artykuł 19


Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy

1. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy, o którym mowa w artykule 17 i 18 niniejszego Protokołu, zwany dalej „Trybunałem”, funkcjonuje na podstawie postanowień niniejszego artykułu.

2. Każda ze stron sporu mianuje jednego członka Trybunału. Mianowani w ten sposób członkowie wspólnie wybierają trzeciego, który zostaje Przewodniczącym Trybunału. W razie braku zgody pomiędzy członkami Trybunału co do wyboru Przewodniczącego, ten ostatni jest powoływany, na wniosek członków Trybunału, przez Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

3. Jeżeli jedna ze stron sporu nie mianowała członka Trybunału i nie podjęła działań zmierzających do tego w ciągu dwóch miesięcy od złożenia przez drugą ze stron wniosku, druga strona sporu może wystąpić do Przewodniczącego Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o dokonanie takiego mianowania.

4. Trybunał określa swój regulamin działania.

5. Orzeczenia Trybunału nie podlegają apelacji, są ostateczne i wiążące dla stron sporu. W razie sporu dotyczącego ważności lub zakresu orzeczenia, Trybunał dokonuje właściwej interpretacji na wniosek każdej ze stron.Artykuł 20


Realizacja protokołu

Jeżeli Rada Organizacji tak postanowi, Organizacja może, w celu realizacji postanowień niniejszego Protokołu, zawrzeć dodatkowe umowy z jednym lub większą liczbą Państw-Stron niniejszego Protokołu.Artykuł 21


Procedura wprowadzania poprawek

1. Każde z Państw-Stron Konwencji może proponować poprawki do niniejszego Protokołu; pozostałe Państwa-Strony niniejszego Protokołu są o nich powiadamiane przez Dyrektora Generalnego Organizacji.

2. Dyrektor Generalny zwołuje spotkanie Państw-Stron niniejszego Protokołu. Jeżeli podczas spotkania zaproponowany tekst poprawki został przyjęty większością dwóch trzecich obecnych i głosujących Państw-Stron niniejszego Protokołu, Dyrektor Generalny przesyła przyjęty tekst Państwom-Stronom niniejszego Protokołu do akceptacji zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

3. Każda taka poprawka wchodzi w życie trzydziestego dnia od powiadomienia Dyrektora Generalnego przez wszystkie Państwa-Strony niniejszego Protokołu o ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu tej poprawki.Artykuł 22


Umowy szczegółowe

1. Postanowienia niniejszego Protokołu nie ograniczają, ani nie naruszają postanowień innych umów międzynarodowych, zawartych pomiędzy Organizacją a Państwem-Stroną niniejszego Protokołu w związku ze zlokalizowaniem na terytorium tego państwa siedziby Organizacji, jej biur regionalnych, laboratoriów lub innych obiektów. W przypadku konfliktu pomiędzy postanowieniami niniejszego Protokołu a postanowieniami takiej umowy międzynarodowej pierwszeństwo mają postanowienia tej umowy międzynarodowej.

2. Niniejszy Protokół w żadnym stopniu nie uniemożliwia Państwom-Stronom niniejszego Protokołu zawierania z Organizacją innych międzynarodowych umów potwierdzających, uzupełniających, rozszerzających lub wzmacniających postanowienia niniejszego Protokołu.

Artykuł 23

Podpisanie, ratyfikacja i przystąpienie

1. Niniejszy Protokół jest otwarty do podpisu dla Państw-Stron Konwencji i państw, które zawarły z Organizacją umowę o współpracy lub umowę o stowarzyszeniu od dnia 19 grudnia 2003 r. do dnia 18 grudnia 2004 r.

2. Niniejszy Protokół podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez państwa- sygnatariuszy. Instrumenty ratyfikacji, przyjęcia lub zatwierdzenia są składane Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

3. Niniejszy Protokół pozostanie otwarty do przystąpienia przez Państwa-Strony Konwencji oraz państwa, które zawarły z Organizacją umowę o współpracy lub umowę o stowarzyszeniu. Dokumenty przystąpienia składa się Dyrektorowi Generalnemu UNESCO.Artykuł 24


Wejście w życie

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty złożenia dwunastego instrumentu jego ratyfikacji, przyjęcia, przystąpienia lub zatwierdzenia przez Państwo-Stronę Konwencji.

2. Dla każdego państwa, które niniejszy Protokół ratyfikuje, przyjmie, zatwierdzi lub doń przystępuje po jego wejściu w życie, niniejszy Protokół wchodzi w życie trzydziestego dnia od daty złożenia Dyrektorowi Generalnemu UNESCO odpowiedniego instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

Artykuł 25


Powiadamianie

Dyrektor Generalny UNESCO powiadamia wszystkie państwa-sygnatariuszy i państwa przystępujące do niniejszego Protokołu oraz Dyrektora Generalnego Organizacji o złożeniu każdego instrumentu ratyfikacji, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia, o wejściu niniejszego Protokołu w życie, a także o wszelkich powiadomieniach o jego wypowiedzeniu.Artykuł 26


Rejestracja

Po wejściu niniejszego Protokołu w życie, Dyrektor Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) dokonuje jego rejestracji w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych.Artykuł 27


Wypowiedzenie

Każde z Państw-Stron niniejszego Protokołu może w dowolnym czasie wypowiedzieć niniejszy Protokół na drodze pisemnego powiadomienia skierowanego do Dyrektora Generalnego UNESCO. Wypowiedzenie wchodzi w życie po roku od daty otrzymania takiego powiadomienia, chyba że w powiadomieniu podano datę późniejszą.CO POŚWIADCZAJĄ niżej podpisani przedstawiciele posiadający właściwe pełnomocnictwa swych rządów, którzy niniejszy Protokół podpisali.
Sporządzono w Genewie dnia 18 marca 2004 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne i złożone w archiwach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO), której Dyrektor Generalny przekazuje uwierzytelnioną kopię Protokołu wszystkim sygnatariuszom i państwom przystępującym.
8/11/tg
Yüklə 59,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə