##book id= 679//book name=Biologiya və onun tədrisi metodikası


##num= 3// level= 1// sumtest=11 // name= “Tədris materialının sistem və ardıcılığı //Yüklə 98,43 Kb.
səhifə2/12
tarix31.10.2018
ölçüsü98,43 Kb.
#77630
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##num= 3// level= 1// sumtest=11 // name= “Tədris materialının sistem və ardıcılığı //


1. N. M. Verzilinə görə biologiya elmlərində tədqiqatın əsas metodlarını göstərin?

1 - eksperiment və priyomlar

2 - bioloji kursların ardıcıllığı vəfənlərarası əlaqə

3 - müşahidə

4 - sinifdənkənar məşğələlər, müşahidə və təcrübə

5 - dərsdənkənar işlər, ictimai faydalı əmək və dərslər

6 - eksperiment və əldə edilmiş faktların ümumiləşdirilməsi

A) 3, 5


B) 2, 5

C) 1, 4

D) 3, 6

E) 1, 22. V. F. Zuyev “Təbiyyat tarixinin təsviri” kitabının məzmununu düzgün ardıcıllığı göstərin.

1 - cücərtilər aləmi

2 - qazıntılar aləmi

3 - giriş

4 - heyvanlar aləmi

A) 4, 1, 2, 3

B) 3, 2, 1, 4

C) 1, 2, 3, 4

D) 4, 3, 2, 1

E) 3, 2, 4, 13. Metodik prinsiplər hansıdır?

A) təbiət hadisələrinin mövsümiliyi, ekoloji mühitin qorunması

B) təbiətin mühafizəsi, tərbiyə sisteminin inkişafı

C) elmilik, tərbiyə və inkişaf, ölkəşünaslıq

D) əyanilik, elmilik, şüurluluq

E) elmi dünyagörüşün inkişafı, şüurluluq4. Quşlar sinfi bəhsinin tədrisində hansı anatomik anlayışlardan istifadə olunur?

1 - daxili mayalanma

2 - 4 kameralı ürək

3 - sabit bədən temperaturu

4 - pəncə lüləsi

5 - lələklərin olması

6 - tənəffüs

A) 1, 3, 4, 5

B) 2, 3, 4, 5

C) 1, 4, 5, 6

D) 1, 2, 4, 6

E) 1, 3, 4, 55. Düzgün cavabları uyğunlaşdırın.


Fəal dərsin mərhələləri:

Dərsin I mərhələsi

Dərsin II imərhələsi

Dərsin III mərhələsi

Dərsin IV mərhələsi

Dərsin V mərhələsi

Dərsin VI mərhələsi

Dərsin VII mərhələsi

1- tədqiqatın aparılması

2- motivasiya

3- informasiya müzakirəsi

4- informasiya mübadiləsi

5- yaradıcı tətbiqetmə

6- nəticə

7- qiymətləndirmə

A) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3; V - 6; VI - 5; VII - 7

B) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 5; V - 6; VI - 7; VII - 1

C) I - 5; II - 3; III - 4; IV - 1; V - 7; IV - 6; VII - 2

D) I - 4; II - 2; III - 5; IV - 6; V - 7; VI - 3; VII - 1

E) I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3; V - 5; VI - 7; VII - 66. Həsənbəy Zərdabi aşağıdakı əsərlərdən hansının müəllifidir?

A) «Təbiətin üç aləmi haqqında

B) «Meyvələrin söhbəti»

C) «Varlıqların iyerarxiyası»

D) «Torpaq, su və hava»»

E) «İbtidai təbiyyat kursu»7. Biologiyadan dərsin vəzifələri hansılardır?

1 - qiymətləndirici

2 - öyrədici

3 - nümayişetdirici

4 - tərbiyəedici

5 - izahedici

6 - göstərici

7 - inkişafetdirici

A) 3, 5, 6

B) 1, 3, 4

C) 2, 4, 7

D) 2, 5, 7

E) 1, 2, 38. Düzgün cavabları tapın:

I - Müasir dərsdə müəllim bacarmalıdır

II - Müasir təlimdə qiymətləndirmə

1 - planlaşdirma

2 - fasilitasiya

3 - summativ

4 - formativ

A) I - 1; 4 II - 3; 2

B) I - 1; 3 II - 1; 2

C) I - 3; 4 II - 1; 2

D) I - 1; 2 II - 3; 4

E) I - 2; 3 II - 4; 19. Yekun qiymətləndirmə nə zaman həyata keçirilir?

A) referat işləri üzrə

B) yoxlama işləri üzrə

C) tədris fəaliyyətinin yekununda

D) test tapşırıqları üzrə

E) sərbəst işlər üzrə10. Şagirdi tədris prosesinə cəlb etmək yollarına aiddir.

A) praktik işlərin icra olunması

B) dərsin təşkili üzrə müəllimə kömək edilməsi

C) dərsin məzmunu üzrə şərh aparılması

D) əyani işlərin görülməsi

E) motivasiya yaradılması ilə11. Sinifdənkənar fərdi məşğələlərə hansılar aiddir?

A) əyani vasitələrin hazırlanması

B) biologiya gecələri

C) oyun - dərslər

D) məktəbyanı sahədə işlər

E) dərnək məşğələləri


##num= 4// level= 1// sumtest=14 // name= Bioloji anlayışlarn tədrisi xxx //


1. 1932 - ci ildə məktəblərdə hansı bioloji fənlər tədris olunurdu?

A) kənd təsərrüfatı, ətraf aləmlə tanışlıq, insan, ümumi biologiya

B) təbiyyat, botanika, zoologiya, insan anatomiya və fiziologiyası, ümumi

biologiya

C) bitkilər, heyvanlar, insan, ümumi biologiya

D) təbiətşünaslıq, botanika, zoologiya, insan anatomiya və fiziologiyası,

təkamül təlimi mineralogiya və geologiya
E) bitkilər, heyvanlar, insan, reproduktiv sağlamlığın əsasları, ümumi biologiya

2. İlk dəfə müstəqil biologiya tədrisi metodikası kafedrası respublikamızda nə vaxt və harada yaradıldı?

A) 1942 BDU - da

B) 1969 ADPU - da

C) 1945 AMİ - də

D) 1979 ADPU - da

E) 1920 APİ - də3. Xaqaninin fikrincə təbiətin inkişafının 4 pilləsi hansılardır?

A) üzvi aləm, bitkilər, insanlar və əşyalar

B) cansızlar, heyvanlar, insanlar və mələklər

C) cansızlar, bitkilər, heyvanlar və insanlar

D) cansızlar, heyvanlar ,insan və göbələklər

E) heyvanlar, insanlar, bitkilər və torpaq4. Hansı sırada məktəb biologiya fənlər sistemini ardıcıl göstərin.

1 - ümumi biologiya

2 - insan

3 - zoologiya

4 - botanika

5 - təbiətşünasliq

A) 3, 4, 5, 2,1

B) 1, 2, 3, 5, 4

C) 5, 4, 3, 2, 1

D) 2, 3, 4, 1, 5

E) 4, 5, 2, 3, 15. Şagirdlərin şüurunda təsəvvürlər nəyin nəticəsində bərpa olunur?

A) mühakimələrin nəticəsində

B) əyani obraz və hisslərin nəticəsində

C) anlayışların qavranılması nəticəsində

D) ümumiləşdirmə nətiəsində

E) idrak nəticəsində6. İ. Nəsiminin fikrincə təbiət hansı komponentlərə bölünür?

A) od və su

B) işıqlı və qaranlıq

C) rəngli və rəngsiz

D) su və torpaq

E) canlı və cansız7. H. Zərdabinin gigiyenaya aid kitabı hansıdır?

A) «Sağlam həyat fərzi»

B) «Baş beyin refleksləri»

C) «Bədəni salamat saxlamaq dəsturul - əməlidir»

D) «Orqanizmi qorumaq yolları»

E) «İnsan sağlamlığı»8. Dərs nəyin əsasında tədris olunur?

A) sinifdənkənar işlər, proqramlar əsasında

B) ev tapşırıqları, tədris planı əsasında

C) tədris planı, proqram, dərslik əsasında

D) ictimai - faydalı işlər, dərslik əsasında

E) ekskursiyalar, proqramlar əsasında9. Düzgün cavabı tapın:

Metodlar:

I - Beyin həmləsi

II - Müzakirələr

III - Rollu oyunlar

IV - Tədqiqatın aparılması

1 - Diskussiya, debat

2 - BİBÖ, klaster

3 - Venn diaqramı, refleksiya

4 - Modelləşdirmə, səhnələşdirmə

A) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3

B) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 2

C) I - 3; II - 4; III - 2; IV - 1

D) I - 1; II - 2; III - 3; IV - 4

E) I - 4; II - 3; III - 1; IV - 210. Düzgün cavabı tapın:

Metodlar:

I - Beyin həmləsi

II - Müzakirələr

III - Rollu oyunlar

IV - Prezentasiyalar

V - Tədqiqatın aparılması

VI - Təşkilatı metodlar

1 - ziqzaq, karusel

2 - kublaşdirma, refleksiya

3 - esse, təqdimat

4 - modelləşdirmə, səhnələşdirmə

5 - disskusiya, debat

6 - bibö, klaster

A) I - 3; II - 1; III - 4; IV - 5; VI - 6

B) I - 6; II - 3; III - 2; IV - 1; V - 4; VI - 5

C) I - 6; II - 5; III - 4; IV - 3; V - 2; VI - 1

D) I - 4; II - 5; III - 1; IV - 2; V - 6; VI - 3

E) I - 2; II - 3; III - 4; IV - 5; V - 1; VI - 611. Biologiyadan sinifdənkənar işlər hansı sırada düzgün verilib?

A) dərs, dərnək, ekskursiya, praktik iş

B) dərs, dərnək, tematik gecələr

C) dərnək, ekskursiya, gəzinti, laboratoriya məşğələsi.

D) fənn gecələri, quş həftəsi, ekskursiya, təcrübə

E) dərnək, tematik fənn gecələri, olimpiada, yaşıllaşdırma aylığı12. Sinifdənkənar işlərin formalarını tapın.

1 - tədris forması

2 - təcrübə

3 - kütləvi işlər

4 - təlim forması

5 - fərdi

6 - müşahidə

7 - müsahibə

8 - qrup

A) 4, 3, 2

B) 3, 5, 8

C) 3, 5, 8

D) 2, 6, 7

E) 1, 4, 613. Sinifdənkənar kütləvi işlərə hansılar aiddir?

A) dərnəklər, dərslər

B) qruplar, aylıqlar

C) fənn gecələri, konfranslar

D) fərdi işlər, tapşırıqlar

E) dərnək və qruplar14. Əsas standrt və alt standrtların funksiyalarınıı müəyyən edin

I - Əsas standart

II - Alt standart

1 - Təlimdə inteqrativliyi təmin edir

2 - Sinif və fənlər üzrə. summativ qiymətləndirmənin aparılmasını təmin edir

3 - Təlim strateqiyalarının düzgün secilməsində mühüm rol oynayır

4 - Fənlər üzrə müyyən olunan təlim nəticələrini məzmun xətləri üzrə ümumi şəkildə ifadə edir

5 - Təlimin məzmunu davamlı şəkildə inkişaf etdirir

A) I - 2, 3, 4; II - 1, 5

B) I - 1, 3; II - 2, 4, 5

C) I - 4, 5; II - 1, 2, 3

D) I - 2, 4; II - 1, 3, 5

E) I - 1, 2, 3; II - 4, 5
Yüklə 98,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə