##book id= 679//book name=Biologiya və onun tədrisi metodikasıYüklə 98,43 Kb.
səhifə1/12
tarix31.10.2018
ölçüsü98,43 Kb.
#77630
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

##book_id= 679//book_name=Biologiya və onun tədrisi metodikası//

##fk=204//ks=05//fn=679// sumalltest= 299 //

##Fakültənin adı : Kimya və Biologiya

##İxtisas: Biologiya

##Fənnin adı: Biologiyanın tədrisi metodikası - dövlət imtahanı

##Bölmə: azərbaycan IV kurs əyani, V kurs - qiyabi

##Müəllimin adı : dos. Hacıyeva Gülşən, dos. Məhərrəmov Əliyənnağı

##Kafedra müdiri:_____________ dos.A.Ə.Yusifova

##Kafedra üzrə işçi qrupun üzvü _______b/m.İ.M.Kazımov##num= 1// level= 1// sumtest=13 // name= XXI əsrdə təhsilin əsas məqsəd və vəzifələri. Təhsil islahatının prinsipləri”xxx //


1. Metodika elmi hansı sahələri öyrənir?

1 - tədris fənninin məzmununu

2 - şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini

3 - tərbiyə məsələlərini

4 - dərsin strukturunu

5 - dərsin təşkilini

6 - təlim metodlarını

7 - sinif rəhbərinin işini

8 - təlimin təşkili formalarını

9 - rəğbətləndirməni

10 - cəzalandırmanı

A) 1, 2, 7, 9

B) 1, 3, 6, 8

C) 4, 5, 7, 9

D) 3, 5, 6, 7

E) 1, 2, 3, 42. N. Verzilinə görə biologiyanın tədqiqatında əsas metodlar hansılardır?

1 - müşahidə.

2 - ekskursiya.

3 - eksperiment.

4 - didaktika.

5 – faktların ümumiləşdirilməsi.

6 - dərsin təşkili.

7 – müsahibə.

A) 4, 5, 6

B) 3, 6, 7

C) 1, 3, 5

D) 2, 5, 7

E) 5, 6, 73. Biologiyanın tədrisi metodikası elminin konkret strukturunu ilk dəfə hansı alimlər vermişlər?

A) A. Y. Herd, V. F. Zuyev

B) A. Y. Herd, V. M. Korsunskaya

C) N. M. Verzilin, V. F. Zuyev

D) A. Y. Herd, N. M. Verzilin

E) N. M. Verzilin, V. M. Korsunskaya4. Suda - quruda yaşayanlar sinfi bəhsinin tədrisində hansı anatomik anlayışlar ilk dəfə öyrədilir?

1 - 2 kameralı ürək

2 - göz qapaqları

3 - orta qulaq

4 - daxili qulaq

5 - borulu sümüklər

6 - 3 kameralı ürək

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 3, 4, 6

C) 1, 4, 5, 6

D) 2, 3, 5, 6

E) 3, 4, 5, 65. Doğru cavabı tapın:


Fəal təlimin mexanizmləri

Mexanizm 1.

Mexanizm 2.

Mexanizm 3.

Mexanizm 4.

I-Psixoloji dəstək.

II-Şagird - tədqiqatçı, müəllim –fasilitataor

III -Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi.

IV- Problemli vəziyyətin yaradılması.

A) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - I

B) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II

C) 1 - IV; 2 - III; 3 - II; 4 - I

D) 1 - I; 2 - IV; 3 - I; 4 - II

E) 1 - IV; 2 - I; 3 - II; 4 - III6. Təbiyyatın tədrisi metodikasına dair ilk dərslik kim tərəfindən yazılmışdır?

A) Rus alimi M. Teryayev

B) Alman pedaqoqu A. Lyuben

C) Professor A. N. Beketov

D) Çex alimi Y. A. Kamenski

E) Rus alimi N. M. Verzilin7. Hansılar biologiyadan təlimin təşkil forması deyil?

A) müşahidə, ekskursiya, dərnək

B) dərs, dərnək, ekskursiya, ev tapşırığı

C) dərnək, ekskursiya, ev tapşırığı, olimpiada

D) olimpiada, dərs, dərnək, fakultativ məşğələlər

E) iclas, bayramların qeyd edilməsi, gəzinti8. Doğru cavabı tapın:


Fəal təlimin mexanizmləri:

Mexanizm 1

Mexanizm 2

Mexanizm 3

Mexanizm 4

I-Psixoloji dəstək

II-Şagird - tədqiqatçı, müəllim –fasilitataor

III -Dialoqun və əməkdaşlığın zəruriliyi

IV- Problemli vəziyyətin yaradılması

A) 1 - IV; 2 - III; 3 - II; 4 - I

B) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II

C) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - I

D) 1 - I; 2 - IV; 3 - I; 4 - II

E) 1 - IV; 2 - I; 3 - II; 4 - III9. Düzgün cavabı tapın:


Fəal dərsin mərhələləri

Dərsin I mərhələsi

Dərsin II mərhələsi

Dərsin III mərhələsi

Dərsin IV mərhələsi

Dərsin V mərhələsi

Dərsin VI mərhələsi

Dərsin VII mərhələsi

1- tədqiqatın aparılması

2- motivasiya

3- informasiyanın müzakirəsi

4- informasiya mübadiləsi

5- yaradıcı tətbiqetmə

6- nəticə

7- qiymətləndirmə

A) I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3; V - 7; VI - 6; VII - 7

B) I - 3; II - 2; III - 6; IV - 4; V - 7; VI - 5; VII - 1

C) I - 4; II - 3; III - 2: IV - 5; V - 7; VI - 6; VII - 7

D) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3; V - 6; VI - 5; VII - 7

E) I - 7; II - 3; III - 4; IV - 5; V - 2; VI - 1; VII - 610. Verilənlərdən hansı biologiyadan ənənəvi dərsin mərhələsi deyildir?

A) Keçilmiş mövzunun soruşulması

B) Sinfin təşkili

C) Motivasiya

D) Yeni mövzunun izahı

E) Biliklərin möhkəmləndirilməsi11. Biologiyanın tədrisində təcrübə dərsləri nə məqsədlə aparılır?

A) obyekti göstərmək

B) bilikləri ümumiləşdirmək

C) yeni fikir söyləmək

D) bilikləri sübut etmək

E) bilikləri artırmaq12. Verilənlərdən hansı biologiyadan fəal dərsin mərhələsi deyildir?

A) yaradıcı tətbiqetmə

B) motivasiya

C) qiymətləndirmə

D) ümumiləşdirmə və nəticə

E) keçmiş dərsin məzmununun izahı13. Fənnin məqsəd və məzmununu ardıcıllıqla düzün.

1 - məzmun xətti

2 - əsas standart

3 - alt standart

4 – bioloji proseslər

5 – canlıların quruluşu

A) 5 4 1 2 3

B) 1 2 3 45

C) 5 4 3 2 1

D) 1 3 5 24

E) 3 2 1 4 5


##num= 2// level= 1// sumtest=11 // name= Azərbaycanda biologiyanın tədrisi metodikası elminin inkişaf tarixi”xxx //

1. Hansı tarixdən Ümumi biologiya kursunun məzmunu elmi əsaslar üzərində quruldu?

A) 1960 - cı ildən

B) 1966 - cı ildən

C) 1965 - ci ildən

D) 1968 - ci ildən

E) 1955 - ci ildən2. Azərbaycanda ilk dəfə ana dilində təbiyyat fənlərini tədris edən

kimlər idi?

1 - M. Maqomayev

2 - Ə. Salahov

3 - C. Cəbrayılbəyli

4 - F. Əliyev

5 - A. Terequlov

6 - C. İbrahimov

7 - M. F. Axundov

8 - M. İsmayılov

A) M. Maqomayev, Ə. Salahov, C. Cəbrayılbəyli, M. F. Axundov, M. İsmayılov

B) M. Maqomayev, Ə. Salahov, C. İbrahimov, M. F. Axundov, M. İsmayılov

C) M. Maqomayev, C. Cəbrayılbəyli, A. Terequlov, C. İbrahimov, M. İsmayılov

D) Ə. Salahov, F. Əliyev, A. Terequlov, C. İbrahimov, M. F. Axundov

E) M. Maqomayev, C. Cəbrayılbəyli, F. Əliyev, A. Terequlov, M. F. Axundov3. Sürünənlər sinfi bəhsinin tədrisində anatomik- fizioloji anlayışlardan ilk dəfə hansı öyrədilir?

1 - xarici mayalanma

2 - daxili mayalanma

3 - onurğanın yaranması

4 - döş qəfəsinin yaranması

5 - qabırğaların yaranması

A) 2, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 3, 4, 5

D) 2, 3, 4

E) 2, 4, 54. Düzgün cavabı tapın:


Fəal dərsin mərhələləri

Dərsin I mərhələsi

Dərsin II mərhələsi

Dərsin III mərhələsi

Dərsin IV mərhələsi

Dərsin Vmərhələsi

Dərsin VI mərhələsi

DərsinVII mərhələsi

1-tədqiqatin aparılması

2- motivasiya

3- informasiyanın müzakirəsi

4- informasiya mübadiləsi

5- yaradıcı tətbiqetmə

6- nəticə

7- qiymətləndirmə

A) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3; V - 6; VI - 5; VII - 7

B) I - 3; II - 2; III - 6; IV - 4; V - 7; VI - 5; VII - 1

C) I - 4; II - 3; III - 2; IV - 5; V - 7; VI - 6; VII - 7

D) I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3; V - 7; VI - 6; VII - 7

E) I - 7; II - 3; III - 4; IV - 5; V - 2; VI - 1; VII - 65. Biologiyadan sinifdənkənar işlər hansı sırada düzgün verilib?

A) dərnək, ekskursiya, gəzinti, quş həftəsi, şəkil çəkmək

B) dərs, dərnək, tematik gecələr, müşahidə təşkili, ev tapşırığı

C) dərnək, tematik plan gecələri, olimpiada, yaşıllaşdırma aylığı, quş həftəsi, sərgilər

D) fənn gecələri, müşahidələrin təşkili, quş həftəsi, ekskursiya

E) dərs, dərnək, ekskursiya, maraq kursları6. Aşağıdakı ifadələrdən hansı səhvdir?

A) metodika yalnız biologiya elmlərinin məzmunun spesifikliyini öyrənməklə məhdudlaşır

B) təbiət elmləri dialektika ilə əlaqədədir

C) müasir metodika elmi təlim və tərbiyənin vahid sistemi olub, təlimin forma və metodlarının tamlığını saxlayır

D) indiki dövrdə bir elm kimi metodika inteqrasiya və sintez dövrünə qədəm qoymuşdur

E) Biologiyanın tədrisinin müasir metodikası digər elmlər kimi dialektikanın qanunlarına uyğun inkişaf edir7. Düzgün cavabı tapın:


Fəal dərsin mərhələləri:

Dərsin I mərhələsi

Dərsin II imərhələsi

Dərsin III mərhələsi

Dərsin IV mərhələsi

Dərsin V mərhələsi

Dərsin VI mərhələsi

Dərsin VII mərhələsi.

1 - tədqiqatın aparılması

2 - motivasiya

3 - informasiya müzakirəsi

4 - informasiya mübadiləsi

5 - yaradıcı tətbiqetmə

6 - nəticə

7 - qiymətləndirmə


A) I - 1; II - 4; III - 2; IV - 3; V - 5; VI - 7; VII - 6

B) I - 3; II - 2; III - 4; IV - 5; V - 6; VI - 7; VII - 1

C) I - 5; II - 3; III - 4; IV - 1; V - 7; IV - 6; VII - 2

D) I - 4; II - 2; III - 5; IV - 6; V - 7; VI - 3; VII - 1

E) I - 2; II - 1; III - 4; IV - 3; V - 6; VI - 5; VII - 78. Ənənəvi dərsin birinci mərhələsi hansıdır?

A) biliyin qiymətləndirilməsi

B) keçmiş mövzunun sorğusu

C) şagirdin ümumi biliyinin yoxlanılması

D) sinfin təşkili

E) yeni mövzunun izahı9. Tədrisin təşkil formalarına daxildir?

A) tədris priyomlarından

B) tədrisin metod və vasitələrindən

C) tədrisin növlərinin rəngarəngliyindən

D) seminar metodlarından

E) dərs


10. Dərsin planlaşması nədir?

A) dərsin vəzifələrinin əks olunmasıdır

B) dərsin mərhələsidir

C) dərsin təhlilidir

D) dərsin məzmununun və gedişinin ardıcıl əks olunmasıdır

E) dərsin məqsədinin əks olunmasıdır11. Ənənəvi və müasir təlimə aid olanları qruplaşdırın:

I - Ənənəvi təlim

II - Müasir təlim

1 - bilikyönümlüdür

2 - fənyönümlüdür

3 - nəticəyönümlüdür

4 - şəxsiyyətyönümlüdür

5 - şagirdyönümlülük

6 - tələbyönümlülük

7 - təklifyönümlülük

8 - müəlllimyönümlülük

A) I - 1 2 3 4 ; II - 5 6 7 8

B) I - 1 2 7 8; II - 3 4 5 6

C) I - 3 4 5 6; II - 1 27 8

D) I - 5 6 7 8; II - 1 2 3 4

E) I - 2 4 6 8 ; II - 1 3 5 7
Yüklə 98,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə