##book id= 679//book name=Biologiya və onun tədrisi metodikasıYüklə 98,43 Kb.
səhifə12/12
tarix31.10.2018
ölçüsü98,43 Kb.
#77630
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

C) 4, 3

D) 5, 6

E) 1, 211. Qiymətləndirmə sxeminin funksiyaları və qiymətəndirmə standartlarının komponentlərini uyğunlaşdırın:

I - Qiymətləndirmə sxemlərinin funksiiyaları

II - Qiymətləndirmə standartları

1 - bilik

2 - şagirdlərdən tələb olunan bacarıqları və onların qiymətləndirilməsi mexanizmini təsvir edir

3 - fəaliyyət

4 - şagird irəliləyişlərinin qiymətləndirilməsi üçün etıbarlı məlumat bazası rolunu oynayır

A) I - 2 4; II - 1 3

B) I - 2 3; II - 1 4

C) I - 1 2; II - 3 4

D) I - 3 4; II - 1 2

E) I - 1 4; II - 2 312. Əsərləri ilə Azərbaycanda təkamül ideyalarının meydana çıxmasında böyük rol oynayan alim kimdir?

A) İ. Nəsimi

B) N. Gəncəvi

C) Bəhmənyar

D) Ə. Xaqani

E) N. Tusi13. Bəhmənyardan sonra, təbiətin inkişafını 4 pillədə göstərən alim kim idi?

A) İ. Nəsimi

B) N. Gəncəvi

C) Ə. Xaqani

D) Bəhmənyar

E) N. Tusi14. Havada mikroorqanizmlərin mövcudluğu barədə ideya kimə məxsusdur?

A) N. Tusiyə

B) Bəhmənyara

C) İ. Nəsimiyə

D) Ə. Xaqaniyə

E) N. Gəncəviyə15. İnsan beyninin psixi prosesləri haqda elmi ideyalar hansı alimə məxsusdur?

A) Ə. Xaqaniyə

B) Bəhmənyara

C) İ. Nəsimiyə

D) N. Gəncəviyə

E) N. Tusiyə

##num= 19// level= 1// sumtest=13 // name= Fəal dərs zamanı müəllimin bacarığı. Planlaşdırma bacarığı xxx //

1. Natural əyani vasitələr hansılardır?

1 - diaqramlar

2 - müqəvvalar

3 - şəkillər

4 - tablolar

5 - həşərat kolleksiyası

6 - diafilmlər

7 - herbarilər

A) 1, 3, 4

B) 2, 5, 7

C) 2, 3, 6

D) 3, 5, 6

E) 4, 5, 62. Təlimin əməkdaşlıq prinsipi nəyi nəzərdə tutur?

A) Sərbəst fəaliyyət zonasını

B) “Müəllim - müəllim” əməkdaşlığını

C) “Şagird - valideyn” əməkdaşlığını

D) “Müəllim - şagird” qarışılıqlı əlaqəli fəaliyyətini

E) Şagird üzərində ciddi nəzarəti3. İnformasiya mühiti nədir?

A) Televizor, kitab, dərnək

B) Ekskursiyalar, gənc təbiətcilər dərnəyi, ev tapşırığı

C) Biologiya gecələri, konfranslar, dərs

D) Sinif təşkilat saatları, fənn gecələri, dəyirmi masa

E) Televiziya, mətbuat, İKT4. "Molyusklar tipi" mövzusunun tədrisində ilk dəfə hansı anatomik anlayışlardan istifadə olunmalıdır?

1 - qaraciyər, böyrək

2 - sidik kisəsi

3 - ağciyər

4 - həzm sistemi

5 - qaşovlu dil

6 - 12 barmaq bağırsaq

7 - 2 kameralı ürək

A) 2, 4, 5, 7

B) 1, 2, 5, 7

C) 1, 3, 5, 7

D) 1, 3, 5, 7

E) 2, 4, 5, 75. Ənənəvi təlimin mərhələlərini ardıcıl yazın:

1 - öyrənilən mövzuların sorğusu

2 - aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşməsi

3 - yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün suallar və tapşırıqlar

4 - reproduktiv tətbiqetmə

5 - qiymətləndirmə

6 - ev tapşırıqlarıınıın yoxlanması

7 - yeni mövzuya dair mühazirələr

A) 7, 5, 3, 1, 2, 4, 6

B) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

C) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

D) 5, 3, 2, 1, 4, 6, 7

E) 6, 1, 7, 2, 3, 4, 56. Qrup şəklində fəaliyyət zamanı şagirdlərə

A) qeydiyyat aparmaq və oxumaq imkanı verilir

B) dinləmək və eşitmək imkanı verilir

C) öz fikrini söyləmək və görmək imkanı verilir

D) öz fikrini məxfi saxlama və eşitmək imkanı verilir

E) öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verilir7. Yaradıcı tədqiqetmənin mahiyyəti nədir?

A) Ev tapşırıqlarının yoxlanılması və qiymətləndirilməsidir

B) Biliyin qiymətləndirilməsi və təkrarıdır

C) Biliyin möhkəmləndirilməsi, onun praktik əhəmiyyətinin dərk edilməsidir

D) Sinifdənkənar işlərin aparılması və müstəqil işlərdir

E) Sinif təşkilat saatlarının aparılması və kitab oxunmasıdır8. Aşağıdakılardan hansı bənddə müasir təlim metodları verilmişdir?

1 - klaster metodu

2 - axtarış metodu

3 - praktik metodlar

4 - Venn dioqramı

5 - əyani metodlar

6 - şifahi metodlar

A) 2, 3


B) 1, 4

C) 5, 6

D) 1, 2

E) 4, 59. Qiymətləndirmə üsulu və vasitələri arasındakı uyğunluğu göstərin:

I - Qiymətlləndiirmə üsulu

II - Qiymətləndirmə vasitəsi

1 - testlərin həlli

2 - prosesdə istfadə olunan alətlər

3 - yoxlama yazı işi

4 - məsələ və misal həlli

A) I - 3, 4; II - 1, 2

B) I - 2, 3; II - 1, 4

C) I - 1, 3; II - 2, 4

D) I - 1, 4; II - 2, 3

E) I - 1, 2; II - 3, 410. Ç. Darvindən öncə təkamül amillərinin mövcudluğu barədə fikirlər kimə məxsusdur?

A) N. Tusiyə

B) Bəhmənyara

C) İ. Nəsimiyə

D) Ə. Xaqaniyə

E) N. Gəncəviyə11. Kainatın, canlı və cansız təbiətin quruluşunda vəhdət olması ideyası kimə məxsusdur?

A) N. Gəncəviyə

B) İ. Nəsimiyə

C) Bəhmənyara

D) Ə. Xaqaniyə

E) N. Tusiyə12. İnsan irsiyyətinin mövcudluğu barədə fikirlər hansı şairə məxsusdur?

A) Bəhmənyara

B) N. Gəncəviyə

C) İ. Nəsimiyə

D) Ə. Xaqaniyə

E) N. Tusiyə13. Materiyanın dəyişkənliyi barədə ideya kimə məxsusdur?

A) M. Füzuliyə

B) N. Gəncəviyə

C) Bəhmənyara

D) İ. Nəsimiyə

E) N. Tusiyə

##num= 20// level= 1// sumtest=12 // name= “Fasilitasiya bacarığı xxx //

1. İş vərəqlərinin tərtibinə hansı tələblər verilir?

1 - rəngli

2 - səliqəli

3 - əyani

4 - estetik

5 - sadə

6 - yalnız geniş olmalıdır

7 - yığcam

A) 2, 4, 5, 6

B) 1, 4, 5, 7

C) 1, 3, 6, 7

D) 2, 3, 4, 7

E) 1, 5, 4, 72. Buğumayaqlılar tipi mövzusunun tədrisində hansı anatomik anlayışlar ilk dəfə öyrədilir?

1 - xarici skletin yaranması

2 - daxili skletin yaranması

3 - əzələlərin ixtisaslaşması

4 - həzm sisteminin formalaşması

5 - buğumlu ətraflıların meydana çıxması

A) 2, 4, 5

B) 1, 4, 5

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 53. Biologiyanın tədrisində fotosintez prosesi hansı təcrübələrlə öyrədilir?

1 - oksigen qazının ayrılması

2 - suyun buxarlanması

3 - karbon qazının udulması

4 - oksigenin udulması

5 - yarpaqda nişastanın əmələ gəlməsi

6 - karbon qazının ayrılması

A) 1, 3, 6

B) 1, 2, 3

C) 3, 4, 5

D) 1, 3, 5

E) 4, 5, 64. Ənənəvi və müasir təlimə aid variantları uyğunlaşdırın.

I - Ənənəvi təlim

II - Müasir təlim.

1 - hafizəyə əsaslanan təlim

2 - təfəkkürə əsaslanan təlim

3 - monoloji təlim

4 - dialoji təlim

5 - tədrisdə avtoritar üslub

6 - tədrisdə demokratik üslub

7 - müəllim əsas bilik mənbəyi kimi

8 - bilik mənbəyi müxtəlifdir

9 - şagirdlər passivdir

10 - şagirdlər fəaldır

A) I - 2; 3; 5; 6; 7 II - 1; 8; 9; 4; 10

B) I - 1; 2; 3; 4; 5 II - 6; 7; 8; 9; 10

C) I - 10; 9; 8; 7; 6 II - 5; 4; 3; 2; 1

D) I - 5; 3; 2; 9; 10 II - 1; 4; 6; 7; 8

E) I - 1; 3; 5; 7; 9 II - 2; 4; 6:8; 105. Müəllim metodları necə seçməlidir?

A) şagirdlərin istəyinə, dərsin vaxtına uyğun

B) sərbəst, necə gəldi

C) dərsin vaxtına, məzmununa uyğun

D) müəllim metodu mövzuya, şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə uyğun

E) mövzuya, təcrübəyə uyğun6. Aşağıda verilənlərdən hansı təlimin təşkili formasıdır ?

1 - dərs

2 - ev tapşırıqlarının hazırlanması

3 - sxem hazırlanması

4 - ekskursiya

5 - dərnək

6 - sistemləşdirmə

7 - referat hazırlanması

A) 1, 3, 7

B) 2, 3, 6

C) 1, 4, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4, 77. Qiymətləndirmə standartlarının 4 səviyyə dərəcəsini müəyyən edin.

1 - ci səviyyə ən yüksək

2 - ci səviyyə yüksək

3 - cü səviyyə orta

4 - cü səiyyə aşağı

A) 1 - yüksək, 2 - ən yüksək, 3 - orta, 4 - aşağı

B) 1 - orta, 2 - aşağı, 3 - yüksək, 4 - ən yüksək.

C) 1 - ən yüksək, 2 - orta, 3 - aşağı, 4 - yüksək.

D) 1 - orta, 2 - yüksək, 3 - ən yüksək, 4 - aşağı.

E). 1 - aşağı, 2 - orta, 3 - yüksək, 4 - ən yüksək.8. «Tərbiyənin məqsədi həqiqi insan yetişdirməkdir» ifadəsi kimə məxsusdur?

A) M. Ə. Sabirə

B) M. F. Axundova

C) A. Bakıxanova

D) H. Zərdabiyə

E) N. Vəzirova9. H. Zərdabinin təbiətə aid kitabı hansıdır?

A) «Baş beyin refleksləri»

B) «Varlıqlar nərdivanı»

C) «Torpaq, su və hava»

D) «Təbiət tarixi»

E) «Avstrologiya»10. XIX əsrdə Ç. Darvin təliminin yaradıcılıqla inkişaf etdirən görkəmli alim kim idi?

A) A. Orucəliyev

B) M. F. Axundov

C) A. Bakıxanov

D) M. Ə. Sabir

E) H. Zərdabi11. Şüurun yaranmasının fizioloji mexanizmi barədə hansı alim fikir yürütmüşdür?

A) A. Bakıxanov

B) M. F. Axundov

C) H. Zərdabi

D) M. Ə. Sabir

E) A. Orucəliyev12. İnsanın təkamül nəticəsində yaranması ideyasını hansı alim söyləmişdir?

A) H. Zərdabi

B) M. F. Axundov

C) A. Bakıxanov

D) M. Ə. Sabir

E) A. Orucəliyev

##num= 21// level= 1// sumtest=9 // name= “Fəal metodun məqsədləri üzrə təsnifatlar xxx //

1. Əyani metodlara aşağıdakılardan hansı aiddir?

A) mətn oxumaq, axtarış, mühazirə

B) dinləmə, dərslik üzərində iş, yadda saxlamaq

C) təcrübə nümayişi, televiziya verilişləri, təsviri vasitələrin nümayişi

D) laboratoriya məşğələləri, təcrübə nümayişi, televiziya verilişləri

E) müşahidə etmək, yadda saxlamaq, disput keçirmək.2. Əyani metodlara aşağıdakılardan hansılar aiddir?

A) təcrübə nümayişi, televiziya verilişləri, problemli şərh

B) referat, seminar, disput metodu

C) müşahidə etmək, yadda saxlamaq, disput keçirmək

D) mətn oxumaq, axtarış, mühazirə

E) televiziya verilişləri, təcrübə nümayişləri, paylama materialları üzərində iş3. Biologiyadan praktik metodlar hansı sırada düzdür?

A) mühazirə, nağıl, praktik iş, laboratoriya işi

B) izah, mühazirə, laboratoriya işi, müşahidə

C) müşahidə, eksperiment, laboratoriya və praktik işin təşkili, təbii obyektin təyini

D) nağıl, tədqiqatçılıq, mühazirə, təsvir, eksperiment

E) ekskursiya, tədqiqatçılıq, müşahidə, eksperiment, nağıl4. Biologiyadan hansı mövzunu fizioloji məzmunlu saymaq olar?

1 - həşəratların inkişafı

2 - ibtidailər tipi, adi amöb

3 - toxumun cücərməsi

4 - meyvələrin yayılması

5 - nazik bağırsaqda həzm

A) 2, 3, 4

B) 1, 3, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 3, 4, 55. Düzgün cavabları uyğunlaşdırın:

I - Fəaliyyət növləri

II - Əasas pedoqoji anlayışlar

1 - bilmə

2 - anlama

3 - tətbiqetmə

4 - məzmun standartı

5 - məzmun xətti

6 - təhlilletmə

7 - ümumi təlim nəticələri

8 - dəyərləndirmə

9 - tədris vahidi

10 - sintezetmə

11 - resurslar

A) I - 1, 3, 5, 7, 9; II - 2, 4, 6, 8, 10

B) I - 1, 2, 3, 4, 5; II - 6, 7, 8, 9, 10

C) I - 6, 7, 8, 9; II - 1, 2, 3, 4, 5, 10

D) I - 2, 3, 4, 5, 6; II - 1, 7, 8, 9, 10

E) I - 1, 2, 3, 6, 8, 10; II - 4, 5, 7, 96. Fəal təlimin əsas xüsusiyyəti verilənlərdən hansıdır?

A) müəllim izah edir, şagird dinləyir

B) müəllim soruşur, şagird cavab verir

C) şagirdin məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürü inkişaf edir

D) şagird dərsliyi oxuyur, dərsi danışır

E) şagird sual verir, müəllim cavablandırır.7. Biologiya dərslərində əyləncəli oyunlara nələr daxildir?

A) yarışlar, oyunlar, müzakirələr

B) yarışlar, sual - cavab, məsələ həlli

C) rollu oyunlar, yarış oyunlar, müzakirə

D) səhnəciklər, cəhərciklər, cədvəl çəkmək

E) düşün tap, krossvord, çaynvord8. Göstərilən metodlardan hansı BTM - in tədqiqat metodlarına aid deyil?

1 - preparatların hazırlanması

2 - müsahibə metodu

3 - məktəb eksperimenti

4 - sinfin təşkil olunması

5 - sorğunun aparılması

6 - nəticənin analizi

A) 3, 4


B) 5, 6

C) 1, 4


D) 1, 5

E) 1, 29. Məzmun sttandartları və əsas qiymətləndirmə növlərini ayird edin:

I - Məzmun standartları.

II - Əsas qiymətləndirmə növləri.

1 - bilik

2 - diaqnostik

3 - formativ

4 - fəaliyyət

5 - summativ

A) I - 3, 4; II - 1, 2, 5

B) I - 1, 2; II - 3, 4, 5

C) I - 1, 3; II - 2, 4, 5

D) I - 1, 4; II - 2, 3, 5

E) I - 4, 5; II - 1, 2, 3


Yüklə 98,43 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə