Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda KƏRİmov taleh neman oğlunun «Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatıYüklə 0,62 Mb.
səhifə1/8
tarix12.02.2018
ölçüsü0,62 Mb.
#26846
  1   2   3   4   5   6   7   8


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ


MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

Əlyazması hüququnda
KƏRİMOV TALEH NEMAN oğlunun
«Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatı problemləri» mövzusunda
MAGİSTRLİK DİSSERTASİYASI

İxtisasın şifri və adı: 060402 «Mühasibat uçotu və audit»

İxtisaslaşma: «İslehsal sferasında mühasibat uçotu və audit»

Elmi rəhbər: i.e.n., dos. Quliyev V.M.

Magistr proqramının rəhbəri: prof. Daşdəmirov Ə.İ.

Kafedra müdiri: i.e.d., prof. Səbzəliyev S.M.BAKI – 2016

MÜNDƏRİCAT

GİRİŞ ………………………………………………………………………..

3

FƏSİL I. DƏYƏRİ XARİCİ VALYUTA İLƏ İFADƏ OLUNAN AKTİVLƏRİN VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN UÇOTU VƏ HESABATININ NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI ………….

8


1.1. Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin iqtisadi mahiyyəti və tanınma şərtləri …………………………………

8


1.2. Xarici valyuta ilə əks etdirilən balans maddələrinin təsnifatı ………...

20

1.3. Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatının metodoloji prinsipləri ………………………………….

26


FƏSİL II. DƏYƏRİ XARİCİ VALYUTA İLƏ İFADƏ OLUNAN AKTİVLƏRİN VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN UÇOTU METODİKASI …

49


2.1. Xarici valyuta ilə ifadə olunmuş uzunmüddətli aktivlərin milli valyuta ilə yenidən hesablanmasının uçotu qaydası ………………….

49


2.2. Xarici valyuta ilə əks etdirilən ehtiyatların milli valyuta ilə yenidən hesablanması və onun nəticələrinin uçotu …………………………….

59


2.3. Xarici valyuta ilə ifadə olunan pul aktivlərinin milli valyuta ilə yenidən hesablanmasının uçotu metodikası ………………………….

68


2.4. Xarici valyuta ilə ifadə olunan öhdəliklərin milli valyuta ilə yenidən hesablanmasının uçotu …………………………………………………

78


2.5. Xaricdə fəaliyyətin göstəricilərinin hesabatın təqdimolunma valyutasına yenidən hesablanması …………………………………….

92


2.6. Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ………………………..

97


NƏTİCƏ ……………………………………………………………………...

102

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT …………………………………..

107


GİRİŞ

Mövzunun aktuallığı. Ölkə iqtisadiyyatının dinamik inkişafı, müvafiq normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması iqtisadiyyata xarici investisiya axınının güclənməsinə, həmçinin kapitalın xaricə axınına əlverişli şərait yaratmış oldu. Ölkənin müəssisə və şirkətlərinin xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirməsi üçün işlənib hazırlanmış çoxsaylı qanunlar, qaydalar beynəlxalq praktikada tətbiq olunan sənədlərə və qaydalara uyğunlaşdırıldı.

Son dövrlərdə qeyri-neft ixracının artırılması sahəsində fəaliyyəti əhatə edən bir sıra iqtisadi, təşkilati tədbirlər qəbul edildi və həmin tədbirlərin bəziləri artıq real praktikada tətbiqini tapmışdır. Təbiidir ki, xarici iqtisadi fəaliyyətin, o cümlədən ixrac və idxal əməliyyatlarının həyata keçirilməsi zamanı xarici valyutadan istifadə olunması zəruriliyi meydana çıxır. Xarici valyuta ilə aparılan əməliyyətların, eləcə də dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunmuş aktivlərin, öhdəliklərin, kapitalın, gəlir və xərclərin funksional valyutada əks etdirilməsi, yaxud yenidən hesablanması müəyyən məzənnə fərqlərinin yaranmasına gətirib çıxarır, bu da istər-istəməz xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən hər bir şirkətin maliyyə vəziyyətinə və maliyyə nəticələrinə ciddi təsir edir. Odur ki, bu sahədə uçot və hesabat sistemi elə qurulmalıdır ki, baş vermiş bütün əməliyyatlar, aktivlərin və öhdəliklərin qalıqları barədə dürüst və faydalı informasiya əldə etmək mümkün olsun. Uçot və hesabat sistemi dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan əməliyyatları, aktivləri və öhdəlikləri həm məzmun-mahiyyət baxımından, həm də infor­masiya formalaşdırmaq baxımından təsnifləşdirməyə və qiymətləndirməyə imkan verməlidir. Sadalanan və digər məsələlərin mövcud uçot-hesabat sistemində nəzəri, metodoloji və praktiki nöqteyi-nəzərdən necə reallaş­dırıldığını tədqiq etmək və təhlilini aparmaq, bu sahədə olan çatışmazlıqları aşkara çıxarmaq, onların aradan qaldırılmasına dair təklif və tövsiyələr hazırlamaq zəruriliyi yaradır. Bütün bunlar seçilmiş magistr dissertasiyasının mövzusunun aktuallığını, onun məqsədini və vəzifələrini də müəyyən edir.Tədqiqatın məqsədi və vəzifələri. Tədqiqatın əsas məqsədi – dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan əməliyyatların, aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatının mövcud nəzəri-metodoloji və praktiki aspektlərini təhlil etmək və onların təkmilləşdirilməsi istiqamətlərini əsaslandırmaqdan ibarətdir.

Qoyulmuş məqsədə uyğun olaraq dissertasiya işində aşağıdakı vəzifələr müəyyənləşdirilmişdir: • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan əməliyyatların, aktivlərin və öhdəliklərin iqtisadi mahiyyətini açıqlamaq, onların uçot və hesabatda tanınması kriteriyalarını müəyyənləşdirmək;

 • məzənnə fərqlərinin yaranmasına gətirib çıxaran əməliyyatların, balans maddələrinin təsnifatını öyrənmək və təhlil etmək;

 • dəyəri xarici valyuta ilə əks etdirilən əməliyyatların və maliyyə hesabatının elementləri olan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatının əsasında qoyulmuş metodoloji prinsipləri araşdırmaq;

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan qeyri-pul aktivlərinin uçot modellərindən asılı olaraq yenidən hesablanması və bu zaman yaranan məzənnə fərqlərinin uçot və hesabatda əks etdirilməsinin metodoloji-praktiki qaylarını şərh etdirmək;

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan cari əməliyyatların və valyuta vəsaitlərinin funksional valyuta ilə yenidən hesablanması və onun nəticələrinin uçotu metodikasını təhlil etmək;

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan öhdəliklərin yaranması və ödənilməsi zamanı yaranan məzənnə fərqlərinin uçotunun aparılması sxemini göstərmək;

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin, öhdəliklərin, kapitalın, gəlirlərin və xərclərin müxtəlif məzənnələrlə yenidən hesablanması və maliyyə hesabatında əks etdirilməsi prosedurlarını göstərmək və təhlil etmək;

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan əməliyyatların, aktivlərin və öhdəliklərin mübadilə məzənnələrindən istifadə etməklə funksional valyuta ilə yenidən hesablanmısanan uçotu və hesabatının daha təkmilləşdiril­məsinə dair təkliflər hazırlamaq və onları əsaslandırmaq.

Dissertasiya işinin elmi yeniliyi və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiya işinin elmi yeniliyi – dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan əməliyyatların, aktivlərin və öhdəliklərin funksional valyuta ilə yenidən hesablanması və onun nəticə­lərinin uçot və hesabatda əks etdirilməsi metodları və qaydalarının kompleks şəkildə araşdırılması və aprobasiya olunmasından ibarətdir. Tədqiqat prose­sində aşağıdakı əhəmiyyətli elmi nəticələr əldə olunmuşdur:

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin mahiyyəti açıqlanmış, onların ilkin olaraq tanınması kriteriyaları dəqiqləndirilmişdir;

 • məzənnə fərqlərinin müəyyən edilməsi və uçotunun aparılması üçün dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin təsnifatı aparılmışdır;

 • dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin aparılmış təsnifatı əsasında həmin aktivlərin və öhdəliklərin hərəkəti zamanı, eləcə də yenidən hesablanması zamanı yaranan nəticələrin uçotda əks etdirilməsi metodikası aprobasiya edilmişdir;

 • xarici valyuta ilə əməliyyatlar aparan, xaricdə fəaliyyət göstərən şirkətlərin maliyyə vəziyyətini və maliyyə nəticələrini obyektiv qiymətləndirmək və təhlil etmək üçün qeyri-pul maddələrinə aid olunan ehtiyatların yenidən hesablanması zamanı tarixi dəyər zamanı mövcud olmuş məzənnə ilə deyil, hesabat dövrünün sonuna olan məzənnə ilə əks etdirilməsi zəruriliyi əsaslandırılmışdır;

 • məzənnə fərqinin əsas əməliyyat fəaliyyəti və sair əməliyyat fəaliyyəti üzrə ayrıca subhesablarda uçota alınması zəruriliyi göstərilmiş və bunun üçün müvafiq subhesablar müəyyənləqdirilmişdir.

Dissertasiya işinin praktiki əhəmiyyəti xarici iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən müəssisə və şirkətlərdə xarici valyuta ilə aparılan əməliyyatların, dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunmuş aktivlərin və öhdəliklərin funksional valyuta ilə uçotu və hesabatının təşkili, aparılması qaydalarına dair konkret situasi­yaların izah edilməsindən, bir sıra təkliflərin hazırlanmasından ibarətdir. İşin praktiki əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, dissertasiyada tədqiq edilmiş və həlli göstərilmiş məsələlər xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotunun və hesabatının təkmilləşdirilməsində istifadə oluna bilər.

Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat işinin obyekti dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatda əks etdirilməsinin metodoloji və praktiki problemləridir. Tədqiqatın predmetini xarici valyuta əməliyyatlarının, dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin funksional valyuta ilə uçotunun aparılması qaydaları və prosedurlarının tədqiq olunması, onların funksional valyuta ilə yenidən hesablanaraq maliyyə hesabatında əks etdirilməsi məsələləri təşkil edir.

Tədqiqatın nəzəri və metodoloji əsasını ölkəmizin və xarici ölkə alimlərinin tədqiqatları, dəruslikləri, dərs vəsaitləri, metodiki vəsaitləri, Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi fəaliyyəti, həmçinin maliyyə uçotu və hesabatı sistemini tənzimləyən qanunları, milli və beynəlxalq uçot və hesabat standart­larıdır. Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin, valyuta əməliyyatlarının uçotu və hesabatının nəzəri, metodoloji və praktiki aspektləri tədqiq olunarkən «Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri» adlı MHBS 21 və «Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə» MMUS 22-nin müddəaları və təsbitləri əsas götürülmüşdür. Bundan başqa «Valyuta tənzimi haqqında» AR Qanununun müddəaları nəzərə alınmışdır.

Tədqiqatın aparılması metodikası kimi ümummetodoloji tədqiqat metod­ları, statistik və iqtisadi təhlil metodları istifadə olunmuşdur. Dəyəri xarici val­yuta ilə ifadə olunan aktivlərin, öhdəliklərin uçtoda əks etdiridməsi, maliyyə hesabatında yenidən hesablanması zamanı ikili yazılış, ilkin dəyərlə, ədalətli dəyərlə, balans dəyərilə qiymətləndirmə metodlarından geniş istifadə edilmişdir.İşin nəticələrinin praktiki tətbiq edilməsi imkanları. Dissertasiya işinin müxtəlif paraqraflarında şərh edilmiş metodoloji və praktiki xarakterli misallar, həmçinin formulə edilmiş təkliflər ölkədə xarigci iqtisadi fəaliyyəti həyata keçirən şirkətlərin uçot və hesabatının təşkili və aparılması zamanı metodiki və praktiki vəsait kimi istifadə oluna bilər.

Dissertasiya işinin həcmi və quruluşu. Magistr dissertasiyası girişdən, iki fəsildən, nəticədən və istifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısından ibarətdir. İşin həcmi 110 səhifədən, istifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı isə 31 addan ibarətdir.

FƏSİL I. DƏYƏRİ XARİCİ VALYUTA İLƏ İFADƏ OLUNAN AKTİVLƏRİN VƏ ÖHDƏLİKLƏRİN UÇOTU VƏ HESABATININ NƏZƏRİ-METODOLOJİ ƏSASLARI
1.1. Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin iqtisadi mahiyyəti və tanınma şərtləri
Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin iqtisadi mahiyyətini açıqlamazdan öncə onların nə zaman və necə yaranmasını qısa şəkildə nəzərdən keçirmək məqsədəuyğundur.

Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin yaranması ilk növbədə hər bir müəssisənin, yaxud şirkətin xarici iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu fəaliyyət öz məzmunu və quruluşu etibarı ilə müxtəlif ola bilər: mallarla, işlər və xidmətlərlə beynəlxalq ticarət; istehsalla bağlı beynəlxalq əlaqələr; kapitalın və investisiyaların hərəkəti ilə əlaqədar fəaliyyət; elmi və texniki sahədə beynəlxalq əlaqələr; valyuta-maliyyə və kredit sahəsində fəaliyyət və s. Göstərilən və digər fəaliyyət növləri və istiqamətləri üzrə rezident və qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslər arasında bağlanan kontraktlar, sazişlər, müqavilələr bütün hallarda aktivlərin və öhdəliklərin yaranmasına səbəb olur. Xarici partnyorlarla əlaqələr nəticəsində yaranan aktivlərin və öhdəliklərin dəyərinin xarici valyutada əks etdirilməsi obyektiv zərurətdir. Başqa sözlə, xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi zamanı xarici valyutadan istifadə olunması qaçılmazdır. Ancaq dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin yaranması yalnız sövdələşmələrin xarici valyuta ilə aparılması zəruriliyi ilə bağlı deyildir. İstənilən müəssisə xaricdə fəaliyyət də həyata keçirə bilər və/və ya öz maliyyə hesabatının xarici valyutada təqdim edər. Beləliklə, dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin meydana çıxması aşağıdakı səbəblərdən ola bilər: • xarici partnyorlarla sövdələşmələrin aparılması üçün xarici valyutadan istifadə olunması zəruriliyindən;

 • xaricdə fəaliyyət həyata keçirilməsi zəruriliyindən;

 • maliyyə hesabatının xarici valyuta ilə təqdim olunması zəruriliyindən.

Xarici valyuta təkcə sövdələşmə əməliyyatları zamanı deyil, həmçinin aktivlər və öhdəliklər üzrə qalıqların əks etdirilməsi zamanı istifadə edilir. Sövdələşmə əməliyyatlarının əks etdirilmiş olduğu xarici valyutanın, eləcə də funksional valyutanın mübadilə məzənnələri sabit olmadığı üçün onların, daha doğrusu, həmin əməliyyatların nəticələrini yenidən hesablamaq lazım gəlir. Yenidən hesablama maliyyət nəticələrinə təsir edir və deməli, mənfəət və zərərlər haqqında hesabatın dəyişilməsinə səbəb olur. Əgər kapitalın hərəkəti ilə bağlı məzənnə dəyişiklikləri olarsa, onda həmin dəyişikliklərdən yaranan nəticə kapitalın dəyişilməsi haqqında hesabatda öz əksini tapacaqdır.

Məzənnə mübadiləsinin dəyişilməsi zamanı dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunmuş aktivlərin və öhdəliklərin qalıqlarının da yenidən hesablanması zəruriliyi yaranır və yenidən hesablamanın nəticələri sonda öz əksini müvafiq balans maddələrinin də dəyişilməsinə gətirib çıxarır.

Bizim hazırkı mətndə işlətdiyimiz bir çox anlayışların, məsələn, aktivlərin öhdəlikləri, xarici valyutanın məzənnə mübadiləsinin, xaricdə fəaliyyətin, val­yuta əməliyyatlarının və sairənin iqtisadi məzmununu və mahiyyətini açmadan onların uçotunu təşkil etmək və maliyyə hesabatında əks etdirmək mümkün deyildir. Uçot və hesabat elementləri, obyektləri olan həmin anlayışların iqtisadi mahiyyəti və məzmununun açıqlanması onların kəmiyyətinin müəyyən edilməsinin əsasında durur. Odur ki, biz həmin anlayışları nəzərdən keçirək. Qeyd edək ki, onların tərifi, mahiyyəti və məzmunu çoxlu sayda beynəlxalq və milli normativ-hüquqi sənədlərdə, müvafiq ədəbiyyatlarda kifayət qədər geniş açıqlanmış və şərh edilmişdir. Bk baxımdan sözsüz ki, Maliyyə hesabatının hazırlanması və təqdim edilməsi prinsiplərinin, Maliyyə Hesabatının Beynəl­xalq Standartların, Milli Mühasibat uçotu standartlarının Konseptual əsaslarının, Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının rolunu və əhəmiyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır.

Prinsiplərdə və Konseptual əsaslarda aktivlərə və öhdəliklərə demək olar ki, oxşar təriflər verilir. Aktivlər – keçmiş hadisələr nəticəsində yaranmış, müəssisənin nəzarətində olan və gələcəkdə müəssisəyə iqtisadi fayda gətirmə ehtimal olan iqtisadi resurslardır (2, s. 45; 3, s. 8). Qeyd edək ki, bu resurslara əmək resursları daxil deyildir, çünki müəssisənin həmin resurslar üzərində nəzarəti yoxdur.

İqtisadi resurslar o zaman nəzarət olunan hesab edilir ki, müəssisə həmin aktivlərin istifadəsinə digər müəssisələri buraxmır və onların istifadəsindən alınan iqtisadi fayda üzərində nəzarəti həyata keçirir.

Gələcək iqtisadi faydanın axıb gəlməsi gəlirlərin artması, xərclərin isə azalması deməkdir.

Beləliklə, Prinsiplər və Konseptual əsaslar o əmlakı, yaxud resursları aktivlərə daxil etməyə icazə verir ki, onlar:


 1. şirkət, yaxud müəssisə tərəfindən nəzarət olunandır;

 2. keçmiş hadisələr nəticəsində müəssisəyə məxsusdur;

 3. gələcəkdə müəssisənin iqtisadi fayda götürməsini təmin edəcəkdir.

İqtisadi resursları aktivlər kimi identifikasiyalaşdırarkən (qəbul edərkən) Beynəlxalq və Milli Standartlar mülkiyyət forması konsepsiyasından deyil, nəzarət konsepsiyasından çıxış edir. Məsələn, maliyyə icarəsi şərtilə icarəyə götürülmüş obyektin icarədarın və ya icarəyə verənin balansında olması heç bir rol oynamır, əsas məsələ həmin obyektin kimin nəzarəti (istifadəsi) altında olmasıdır, obeykt icarədarın balansında da əks etdirilə bilər, ya da icarə müddətinin sonunadək icarəyə verənin balansında qala bilər.

Aktivlərdə öz təcəssümünü tapan gələcək iqtisadi fayda müxtəlif yollarla reallaşdırıla bilər. Məsələn, aktiv ayrıca, ya da digər aktivlə birlikdə məhsulun istehsalı və satışında, xidmətlərin göstərilməsində, işlərin görülməsində istifadə oluna, digər aktivlərə mübadilə edilə, öhdəliklərin ödənilməsi üçün istifadə oluna bilər. Son nəticədə gələcək iqtisadi fayda pul vəsaitlərinin və onların ekvivalentlərinin potensial daxilolmalarında əksini tapacaqdır. Bu cür pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri özləri də aktiv hesab olunur.

Maliyyə Hesabatının Beynəlxalq Standartları (MHBS), eləcə də Milli Mühasibat Uçotu Standartları (MMUS) göstərir ki, debitor borcları və digər oxşar aktivlər mülkiyyət hüquqları da daxil olmaqla ixtiyari hüquqlarla əlaqədardır, ancaq mülkiyyət hüququ aktivin hesabatda tanınması üçün birinci dərəcəli əhəmiyyətə malik deyildir.

Əgər aktivin istifadəsi müəssisəyə gələcək iqtisadi fayda gətirmək ehtimalına malik deyildirsə, onda həmin aktiv maliyyə hesabatında zərər, yaxud dövrün xərcləri kimi əks etdirilməsidir.

MHBS və MMUS obyektin maliyyə hesabatının elementlərindən biri olan aktiv kimi tanınması üçün iki kriteriya (şərt) mühüm etmişdir:

a) obyektlə bağlı gələcək iqtisadi fayda böyük ehtimalla müəssisəyə daxil olacaqdır;

b) obyekti etibarlı şəkildə ölçmək (qiymətləndirmək) mümkündür.

Müəssisənin iqtisadi resurslarının aktiv kimi qəbul edilməsi zamanı onun göstərilən tanınma kriteriyalarına uyğunluşğunun olub-olmamasını aşağıdakı şəkildən görmək olar (şəkil 1.1.1).

Şəkil 1.1.1. Müəssisənin iqtisadi resurslarının aktivlər kimi tanınması üçün müəyyən olunmuş kriteriyalara uyğunluğunun yoxlanılması.

Aktivlər müəssisəyə müxtəlif yollarla daxil ola bilər və onların təsər­rüfatdan çıxması müxtəlif səbəblərdən yarana bilər. Aktivlər müxtəlif fiziki formada ola bilər (torpaq, tikililər, binalar, avadanlıq, istehsal ehtiyatları, hazır məhsul və mal ehtiyatları və s.). Onlar həm də pul formasında, onların ekvivalentləri formasında, qiymətli kağızlar şəklində mövcud ola bilər. Bundan başqa aktivlər qeyri-maddi və qeyri-monetar (pul) formasında təzahür edə bilər (patentlər, lisenziyalar, pou-haular, proqram məhsulları, ticarət markaları və s.). Aktivlərin xüsusi qrupunu debitor borcları və alınmalı olan digər borc hüquqları təşkil edir.

Bütövlükdə isə aktivlərin üç mövcudluq forması mövcuddur:

a) maddi aktivlər;

b) maliyyə aktivləri;

c) qeyri-maddi (monetar olmayan) aktivlər.

Aktivlərin mövcudluq formasından asılı olmayaraq onları birləşdirən ümumi cəhətlər vardır. Onların ən ümumi xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onların gələcəkdə müəssisəyə iqtisadi fayda gətirmə ehtimalı vardır. Fiziki mövcudluq formasından asılı olmayaraq aktivlərin hamısı dəyər (pul) ifadəsində qiymətləndirilir və uçota alınır. Beləliklə, həm aktivlərin öz dəyəri, yaxud onların əldə olunmasına. Yara­dılmasına çəkilən xərclər, həm də onların istifadəsindən olan gəlirlər pul ifadəsində ölçülür. Bu da imkan verir ki, hər bir müəssisə gəlirləri və xərcləri müqayisə etsin və fəaliyyət nəticələrini hesablasın. Aktivlərin dəyərini müəyyən etmək üçün müxtəlif qiymətləndirmə metod­larından istifadə olunur. Aktivlərin mövcudluğu və hərəkəti barədə lazımi informasiya formalaşdırmaq üçün qiymətləndirmədən başqa digər metodoloji prosedurlardan və qaydalardan da istifadə olunur. Onlar barədə biz dissertasiya işinin növbəti paraqraflarında söhbət açacağıq.

Prinsiplər və Konseptual Əsaslar maliyyə hesabatının elementlərindən biri kimi öhdəlikləri müəyyən etmişdir. Həmin sənədlərə görə öhdəlik – müəs­sisənin keçmiş dövrlərin hadisələri nəticəsində yaranmış elə borcudur ki, onun ödənilməsi, yaxud tənzimlənməsi özündə iqtisadi faydanı təcəssüm etdirən resursların müəssisədən axıb getməsinə səbəb olacaqdır (2, s. 45; 3, s. 8). Ancaq Prinsiplərdə və Konseptual Əsaslarda öhdəlik bir qədər fərqli kimi izah olunur. Belə ki, Prinsiplərdə öhdəlik şirkətin yalnız cari borcu kimi, Konsep­tual Əsaslarda isə – müəssisənin mövcud borcu kimi göstərilir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, Prinsiplər uzunmüddətli borcları öhdəlik kimi qəbul etmir və öhdəlik əsasən 1 il ərzində ödənilməli olan borc kimi qəbul edilir. Prinsiplərdə öhdəliyin yalnız cari borc kimi qəbul edilməsi görünür onunla bağlıdır ki, burada uzunmüddətli öhdəliklərin hesabat dövründə ödəniləcək məbləğin uzunmüddətdi borcların deyil, cari borcların tərkibində uçota alın­ması zəruriliyi göstərilir. Lakin uzunmüddətli borcların bir ildən artıq müd­dətdə ödənilməli olan hissəsinin öhdəlik kimi göstərilməsi zənnimizcə düzgün sayıla bilməz.

Öhdəliyə Prinsiplərdə və Konseptual əsaslarda verilən təriflərin dərindən araşdırılması onlara xas olan eyni bir çatışmazlığın olduğunu müəyyən etməyə imkan verir. Bu çatışmazlıq isə ondan ibarətdir ki, adı çəkilən hər iki sənəddə öhdəlik yalnız ödənilmə kontekstində nəzərdən keçirilir, yəni öhdəliyə ancaq müəssisəyə iqtisadi fayda gətirəcək resursların müəssisədən axıb getməsinə səbəb olacaq borc kimi baxılır. Halbuki, öhdəliyin keçimş hadisələr nəticə­sində yaranmış kimi qəbul edilməsi onu göstərir ki, həmin borcun yaranması aktivlərin əldə olunması, yaradılması ilə və xərclərin yaranması ilə bağlıdır. Əgər öhdəlik hansısa aktivin yaranması və ya xərcin baş verməsi ilə bağlı olmamışsa, onda öhdəliyin yarana biləcəyi söhbəti ola bilməz. Məsələn, əgər A müəssisə B müəssisəsindən materiallar almaq barədə onunla müqavilə bağlamışsa, ancaq materiallar hələ daxil olmamışsa, onda həmin müqavilənin bağlanması A müəssisəsinin B müəssisəsi qarşısında öhdəliyinin yaranmasına əsas vermir. Yalnız materialların qismən və ya tam daxil olması şərtilə A-nın B qarşısında öhdəliyinin yaranmasına hüquqi əsas verir. Digər bir misal: əgər işçi hər hansı məhsul istehsal etməmişsə, onda onun qarşısında müəssisənin öhdəliyi yarana bilməz. Buradan da aydındır ki, yalnız aktiv (hazır məhsul) yarananda müəssisənin işçi qarşısında öhdəliyi yaranmış olur. Xərcin öhdəlik yaratmasına misal olaraq vergilər üzrə xərcin yaranmasını misal göstərə bilərik.

Bütövlükdə öhdəliyin yaranması prosesi məzmunun formadan üstünlüyü prinsipinə əsaslanır. Bunun da məntiqi nəticəsi kimi debet aktivlər, yaxud xərclər, kredit isə öhdəliklər yazılışları tərtib olunur. Biz debet aktivlər, yaxud xərclər, kredit öhdəliklər yazılışı (öhdəliyin yaranması) etmədən, debet öhdə­liklər, kredit aktivlər yazılışı (öhdəliyin ödəniliyin ödənilməsi) yazılışını tərtib edə bilmərik. Prinsiplərdə və Konseptual əsaslarda öhdəliyə verilən tərif isə yalnız debet öhdəliklər, kredit aktivlər yazılışına əsaslanır.

Deyilənləri nəzərə alaraq öhdəliklərə aşağıdakı kimi tərif verilməsini məq­sədəuyğun hesab edirik: Öhdəlik – keçmiş hadisələr nəticəsində yarandıqda müəssisənin aktivlərinin və xərclərinin yaranmasına, ödənildikdə isə ona iqtisadi fayda gətirəcək resursların axıb getməsinə səbəb olan borcudur.

Prinsiplərdə və Konseptual əsaslarla öhdəliyin maliyyə hesabatında tanınması üçün aşağıdakı iki kriteriya müəyyən edilmişdir:

(a) ehtimal vardır ki, öhdəlik ödənildikdə özündə iqtisadi fayda daşıyan resursların müəssisədən axıb getməsinə səbəb olacaqdır;

(b) bu ödənişin məbləğini etibarlı şəkildə ölçmək mümkündür.

Göstərilən kriteriyalara əsasən obyektin hansı halda öhdəlik kimi, hansı hallarda isə qeyri-öhdəlik kimi tanınmasını şəkil 1.1.2-dən görmək mümkündür.

Öhdəliklərin qiymətləndirilməsi və geniş təsnifatı dissertasiya işinin hazırkı fəslinin növbəti paraqrafında nəzərdən keçiriləcəkdir.

Qeyd edək ki, aktivlərin və öhdəliklərin nəzərdən keçirilən iqtisadi mahiy­yəti (tərifləri), eləcə də onların maliyyə hesabatında tanınması kriteriyaları istər milli, istərsə də xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlər və öhdəliklər üçün tamamilə eyni məna daşıyır. Bununla belə, xarici valyuta ilə ifadə olunan ak­tivlərin və öhdəliklərin nə zaman yarandığı və onların dəyərinin maliyyə hesa­batında yenidcən hesablanması zəruriliyi ayrıca Beynəlxalq və Milli Standartların tətbiq sferasına daxil edilmişdir.

Həmin standartlara bilavasitə «Xarici valyuta məzənnələrində dəyişik­liklərin təsiri» adlı MHBS 21 və «Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə» MMUS 22 aiddir. MMUS 22 MHBS 21 əsasında hazırlanmışdır və buna görə də onlar arasında demək olar ki, heç bir nəzəri-metodoloji müddəa fərqləri yoxdur. MMUS 22-də yalnız MHBS 21-də verilmiş misallar, şərhlər və xülasələr öz əksini tapmamışdır.

Şəkil 1.1.2. Müəssisənin öhdəliklərinin maliyyə hesabatında tanınması qaydaları
«Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin təsiri» adlı MHBS 21-in sonuncu redaktəsi 2003-cü ilin dekabrında qəbul olunmuş, standartın özü isə 1 yanvar 2005-ci ildən qüvvəyə minmişdir. «Xarici valyuta məzənnələrində dəyişikliklərin uçotu üzrə» MMUS 22 isə AR Maliyyə Nazirliyinin 2007-ci il dekabr tarixində verilmiş əmri ilə təsdiq edilmişdir.

Hər iki standart xarici valyutadan nə zaman və hansı hallarda istifadə olu­na biləcəyini dəqiq müəyyən edir, bu barədə biz hazırkı paraqrafın əvvəlində söhbət açmışdır. MHBS 21 və MMUS 22-nin başlıca məqsədi – xarici valyuta ilə əməliyyatların, xaricdəki fəaliyyətin maliyyə hesabatında əks etdirilməsi, həmçinin maliyyə hesabatı göstəricilərinin təqdimat valyutasına yenidən hesablanması (çevrilməsi) qaydalarını müəyyən etmişdir (3, s. 228; 4, s. 273). Bu məqsədi həyata keçirərkən əsas məsələlər – hansı mübadilə məzənnəsini (məzənnələrindən) istifadə etmək və mübadilə məzənnələrinin dəyişilməsinin nəticələrini maliyyə hesabatında necə əks etdirməkdir.

MHBS 21 və MMUS 22 aşağıdakı hallarda tətbiq oluna bilər:

(a) xarici valyuta ilə olan əməliyyatların və qalıqların uçotu aparılarkən;

(b) konsolidə, proporsional konsolidə, yaxud payda iştirak üzrə uçot metodları ilə maliyyə hesabatına daxil edilmiş xaricdə fəaliyyətin nəticələrinin və maliyyə vəziyyətinin yenidən hesablanması zamanı; və

(c) təşkilatın nəticələrinin və maliyyə göstəricilərinin təqdimat valyutasına yenidən hesablanması zamanı.

Ancaq bir şeyi qeyd etmək lazımdır ki, nə MHBS 21, nə də MMUS 22 xarici valyuta ilə olan əməliyyatlar nəticəsində yaranan, yaxud xaricdə fəaliy­yətdən olan pul axınlarının pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabatda verilən məbləğlərinə şamil edilmir. Bu cür pul axınlarının hərəkəti müvafiq olaraq MHBS 7 və MMUS 5 ilə tənzimlənir.

MHBS 21 və MMUS 22 valyuta məzənnələrinin dəyişilməsinin təsirinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi qaydaları üzrə aşağıdakı anlayışları istifadə edir:Bağlanma (son) valyutası – hesabat tarixinin sonuna cari valyuta məzənnəsidir;

Məzənnə fərqi – bir valyutanın eyni miqdar vahidlərinin müxtəlif valyuta məzənnələri ilə digər eyni miqdar valyuta vahidlərinə çevrilməsi (yenidən hesablanması) nəticəsində yaranan fərqdir.

Valyuta məzənnəsi – bir valyutanın digər valyutaya mübadilə əmsalıdır;

Ədalətli dəyər – yaxşı məlumatlandırılmış, sövdələşmə aparmaq arzu­sun­da olan və bir-birindən asılı olmayan tərəflər arasında sövdələşmə aparılarkən aktivin mübadilə edilə biləcəyi, yaxud öhdəliyin tənzimlənə biləcəyi məbləğdir;

Xarici valyuta – təşkilatın funksional (fəaliyyətdə olan) valyutasından fərqli olan valyutadır;

Xarici fəaliyyət – fəaliyyəti hesabat verən müəssisənin yerləşdiyi ölkədə deyil, başqa ölkədə həyata keçirilən və ya hesabat verən müəssisənin istifadə etdiyi valyutadan fərqli valyutaya əsaslanaraq hesabat verən müəssisənin törəmə müəssisəsi və yp filialı olan müəssisədir.

Funksional valyuta – müəssisənn öz fəaliyyətini həyata keçirdiyi əsas iqtisadi mühitdə istifadə olunan valyutadır;

Təqdim olunma valyutası – maliyyə hesabatının təqdim olunduğu valyutadır;

Qrup – bütün törəmə təşkilatlarla birlikdə ana təşkilat (şirkət);

Xarici fəaliyyətə xalis investisiya – hesabat verən müəssisənin bu fəaliy­yətin xalis aktivlərində olan payının kəmiyyətidir;

Cari valyuta məzənnəsi – dərhal hesablaşmaların aparılması üçün tətbiq olunan mübadilə məzənnəsidir.

Göstərilən terminlər, yaxud anlayışlar xarici valyuta ilə ifadə olunan ak­tivlərin, öhdəliklərin qalıqlarının, baş verən valyuta əməliyyatlarının, xaricdə fəaliyyətin, maliyyə hesabatının təqdim olunma valyutasına çevrilməsi, yaxud yenidən hesablanması zamanı uçotun aparılması metodologiyasının və metodlarının əsasında durur. Həmin anlayışlardan istifadə etmədən uçotun aparılması və maliyyə hesabatının tərtib edilməsi mümkün deyildir.

Yuxarıda adı çəkilən terminlərin və anlayışların mahiyyətini və məzmununu bir qədər geniş nəzərdən keçirək.

Qeyd olunduğu kimi, funksional valyuta o valyutaya deyilir ki, o təş­ki­la­tın fəaliyyət göstərdiyi əsas iqtisadi sferada istifadə olunur. Əsas iqtisadi sfera – təşkilatın pul vəsaitlərinin əsas hissəsinin yaradıldığı və xərcləndiyi fəaliyyət sferasıdır. Təşkilat öz funksional valyutasını müəyyən edərkən bir sıra faktorları nəzərə almalıdır. Funksional valyuta aşağıdakı kriteriyalara cavab verməlidir: • valyuta, malların və xidmətlərin satış qiymətlərinə əsas təsir göstərən valyuta olmalıdır (bu cür valyuta adətən malların və xidmətlərin qiymətlərinin əks etdirildiyi və onlar üzrə hesablaşmaların aparıldığı valyuta da ola bilər);

 • valyuta elə ölkənin valyutası olmalıdır ki, həmin ölkənin rəqabət gücü və rəqabət qaydaları təşkilatın istehsal etdiyi malların, göstərdiyi xidmətlərin qiymətlərinin formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərir;

 • valyuta, malların göndərilməsi, xidmətlərin göstərilməsi üzrə əmək, maddi və digər xərclərə əsas təsir göstərir;

 • valyuta, təşkilat tərəfindən əməliyyat fəaliyyətindən daxilolmaların saxlandığı valyutadır;

 • valyuta, maliyyə fəaliyyəti (yəni borc və pay qiymətli kağızlarının emissiya olunması üzrə fəaliyyət) prosesində yaradılan vəsaitlərin ifadə olunduğu valyutadır.

Xaricdə fəaliyyətin funksional valyutasını müəyyən edərkən də bir sıra faktorların və şərtlərin nəzərə alınması vacibdir.məsələn, xaricdə fəaliyyət bir neçə istiqamətdə həyata keçirilə bilər: a) xaricdə fəaliyyət hesabat verən təşkilatın fəaliyyətinin davamı kimi həyata keçirilə bilər; b) xaricdə fəaliyyət daha geniş muxtariyyət (sərbəstlik) şəklində həyata keçirilə bilər. Məsələn, birinci halda xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilat hesabat verən təşkilatdan idxal olunmuş malı yalnız satıb pul gəlirini onun hesabına köçürməklə məşğul ola bilər. İkinci halda isə xaricdə fəaliyyəti həyata keçirən təşkilat pul vəsaitlərini və digər pul maddələrini özündə yığır, xərclər çəkir, gəlir yaradır və öhdə­liklərini əsasən özünün yerli valyutasında həyata keçirir. Bundan başqa, xaric­də fəaliyyət göstərən təşkilatın hesabat verən təşkilatla olan əməliyyatlarının həcmi, xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatın hesabat verən təşkilatın köməyi olmadan öz öhdəliklərini, özünün yaratdığı pul vəsaitləri ilə ödəyə bilməsi səviyyəsi də nəzərə alına bilər.

Sadalanan və digər indikatorlar birmənalı xarakter daşımır və buna görə də hansı funksional valyutadan istifadə olunması tam aydın deyil. Ona görə də təşkilatın rəhbərliyi öz təcrübəsinə əsasən və yuxarıda sadalanan əsas indika­torlara üstünlük verməklə də bir funksional valyuta seçə bilər ki, həmin valyuta əsasında aparılan əməliyyatların iqtisadi faydalılığını və səmərəliliyini daha düzgün və obyektiv qiymətləndirməyə imkan yaranır.

Əgər funksional valyuta hiperinflyasiyalı iqtisadiyyat şəraitincə istifadə olunan valyutadırsa, onda təşkilatın maliyyə hesabatı «Hiperinflyasiya şərai­tində maliyyə hesabatları üzrə» MMUS 29-un müəyyən etmiş olduğu prinsiplər və qaydalar əsasında yenidən hesablanır.

Xaricdə fəaliyyət, MHBS 21 və MMUS 22-nin müəyyən etdiyinə görə, elə təşkilatdır ki, həmin təşkilat hesabat verən təşkilatın filialıdır, assosiasialı, birgə təşkilatdır, yaxud törəmə təşkilatdır.

Törəmə, asılı, birgə, birgə nəzarət olunan təşkilatlar, filiallar, hansılar ki, qrupun tərkibinə daxildir, müxtəlif iqtisadi regionlarda fəaliyyət göstərə bilər və bir-birindən fərqli olan funksional valyutalarda istifadə edə bilər. Odur ki, həmin qrupa daxil olan təşkilatların konsolidə olunan hesabatı hesabatın təqdim olunma valyutası ilə tərtib olunmalıdır. Bu valyuta isə adətən hesabat verən təşkilatın (ana təşkilatın) funksional valyutası olur.

Ölkədə valyuta əməliyyatlarının, xaricdə fəaliyyətin həyata keçirilməsinin uçotu və hesabatının təşkilində Azərbaycan Respublikasının 1994-cü ildə qəbul edilmiş (sonradan aparılmış dəyişikliklər və əlavələrlə) «Valyuta tənzimi haqqında» Qanunun müddəaları da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qanun Azərbaycan Respublikasında valyuta nəzarəti orqanlarının fəaliyyətini və funksiyalarını, hüquqi və fiziki şəxslərin valyuta sərvətlərinə sahib olmaq, bu sərvətlərdən istifadə etmək və onlar barəsində sərəncam vermək sahəsində hüquqlarını və vəzifələrini, valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti müəyyən edir (5, s. 1).

Həmin Qanun «xarici valyuta», «valyuta sərvətləri», «valyuta əməliy­yat­ları», «cari valyuta əməliyyatları», «kapitalın hərəkəti ilə bağlı əməliy­yatları» və s. anlayışların mahiyyətini açıqlayır və onlara daxil edilən maddə­lərin tərkibini müəyyən edir.

Həmin anlayışların bəzilərini nəzərdən keçirək:Yüklə 0,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə