XiDMƏTLƏRDƏN İSTİfadəYƏ daiR ŞƏrtlər və MÜDDƏalarYüklə 75,86 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix22.11.2017
ölçüsü75,86 Kb.
#11373


XİDMƏTLƏRDƏN İSTİFADƏYƏ DAİR ŞƏRTLƏR VƏ MÜDDƏALAR 

Va taşı ı düzəliş edilə bilən bu Xidmətlərdə  İstifadəyə dai  Şərtlər və Müddəalar (burada və bundan 

sonra 

İstifadə Şərtləri  adla dı ıla  İstifadəçi  aşağıda göstərildiyi kimi) tərəfindən Xidmətlərə  aşağıda göst

ə ildi i ki i  da il olu

ası və ya onlardan istifadə edilməsi üçün tətbiq olunur. İstifadəçi həmçinin 

Xidm


ətlərə da il olu

ası və onlardan istifadə edilməsi ilə  ağlı Şi kəti   aşağıda göstərildiyi kimi) 

va taşı ı ola a  təqdim edə biləcəyi hə  ha sı digər təlimatlara da riayət etməlidir.  

 

. ƏSAS ANLAYIŞLAR 

Bu İstifadə Şərtlərinin məqsədlə i üçü  aşağıda  ə ala ı göstərilən terminlərdən istifadə edilir: 

İstifadəçi  - Xidmətlərdən istifadə etmək üçü   e di atda  keçi il iş hə  ha sı şəxs deməkdir; 

Hesab  - 

İstifadəçiyə Xidmətlərdən istifadə hüququnu verən hesab deməkdir; Xidm

ətlər  - Elekt o  Da ilol a Cihazı vasitəsilə daxil oluna bilə  Şi kəti  Ve  Qoş ası vasitəsilə təklif 

etdiyi xidm

ətlər və funksiyalar deməkdir; 

Elektron Daxilolma C

ihazı  - kompyuter, telefon, mobil telefon, smartfon, rəqəmli assistant (PDA), 

mobil cihaz, simsiz cihaz v

ə Xidmətlərdən istifadəsi üçün nəzərdə tutulan istənilən digər elektron cihaz; 

Mobil T

ətbiqlər  - xüsusi olaraq mobil cihazlar üçün nəzərdə tutul uş Şi kəti  i te et sa tla ı və ya 

Proqram T

ə i atı vasitəsilə müəyyən mobil cihazlardan istifadə etməklə İ te et Tətbiqlərinə daxil olma 

dem


əkdir; 

Veb Qoş ası  - Şi kətin Mobil Tətbiqini daxil edən 

WWW.EPUL.AZ

do e  adı ilə gedə  ve   oş ala ı 

dem


əkdir; 

İstifadəçi adı  - İstifadəçinin 

WWW.EPUL.AZ

-a t

əqdim etdiyi mobil telefon nömrəsi. İstifadəçi İ te et t

ətbiqə daxil olmaq üçün İstifadə etdi i addı ;  Şifrə  - İstifadəçinin Xidmətlərdən istifadə etmək üçün özünü eyniləşdi ək üçün seçdiyi məxfi 

r

əqəmlər və/və ya hərflə  koi asi ası de əkdir; 

Öd

ə iş  – 

WWW.EPUL.AZ

 vasit

əsilə ödə iş  əbul edən təşkilatı   e i ə həyata keçirilən hə  ha sı öd

ə iş de əkdir; Şirkət  - 11/06/2014-cü il tarixində Vergilər Nazirliyində  e di atda  keçi il iş  VÖEN: 1003408041) 

PAY


SİS  MMC; 

 

İş gü ü  - Şənbə, Bazar və Azə a a  Respu likası da tətbiq olunan hə  ha sı  e i-iş gü ü istis a 

olmaqla h

ə  ha sı təqvim günü; Üçüncü T

ərəf  - İstifadəçidən və Şi kətdə   aş a hə  ha sı tərəf deməkdir. 

 

. XİDMƏTLƏRİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ 


İstifadəçi  u İstifadə şərtlərini təsdiq etməklə qə ul edi  ki, Şi kət İstifadəçiyə əvvəlcədən hə  ha sı 

ildi iş ve ədən Xidmətlərin istənilən hissəsinə əlavələr etmək, o la ı  istənilən hissəsi i çı a a  və 

ya d

ə işiklik et ək hüququnu özündə sa la ı  və  u halla da İstifadə Şərtləri ilə əlavə oluuş və ya 

d

ə işdi il iş Xid ətlərə (və  a o la ı  hə  ha sı hissəsinə və  a fu ksi ası a  tətbiq olunmağa dava  ed

əcək. İstifadəçi həmin xidmətlərdən istifadə etməklə o la la  azı olduğu u təsdi  et iş olu . . BİLDİRİŞLƏR 

M

əlumatlar saytı  da ili poçt və ya SMS vasitəsi ilə və ya POP-UP te ologi ası ilə İstifadəçiyə çatdı ıla bil

ə . İstifadəçi öz elektron poçtu vasitəsi ilə məlumat almaq istəmədi i halda po taldakı Şəxsi kabinetdə, 

TƏNZİMLƏMƏLƏR  linkindən istifadə edərək,  u i ka ı ləğv et ək hü u u dadı . Xid ətdən imtina 

il

ə  ağlı İstifadəçiyə məlu atla ı  təqdim edilməməsi nəticəsində yaranacaq hər ha sı hala gö ə Şi kət m

əsuliyyət daşı ı . . İSTİFADƏ/TƏLİMATLAR 

İstifadəçi Ve  Qoş ası a da il ol a  üçü  öz İstifadəçi Adı da  və Şif əsindən istifadə etməlidir. 

Xidm

ətlərə da il oldu da  so a, İstifadəçiyə onun verdiyi və ya vermək niyyətində olduğu istənilən göst

ə işə görə  ava deh ol ağı  əbul etmək və  a o u la  azılaş a  seçi i ve ili . İsifadəçinin Veb 

oş a vasitəsi ilə verdiyi göstə işlə  İstifadəçi i   azılı fo ada i zaladığı göstə işlər ilə eyni hüquqi 

qüvv


əyə malik olur və gələcəkdə hə  ha sı mübahisənin həlli za a ı sü üt ki i tətbiq edilə bilər.  

. ÖDƏNİŞLƏR 

İstifadəçi  al ız özü ü  Hesa ı a əlavə etdiyi üçüncü tərəf ola  şi kətlərə ödə işlər həyata keçirə bilər. 

Bütün öd

ə işlə  aşağıda sadala a  plastik ka tla ı   i i dən istifadə etməklə həyata keçirilməlidir: Visa, 

Visa Ele t o , Maste Ca d, Maest o. Əgə  İstifadəçi ödə iş həyata keçirirsə, qəbul edir ki, vəsaitlər onun 

ka t hesa ı da  göstə iş ve ildi i ta i də tutulduğu a  a a a a , Üçü ü Tərəf Şi kətdə  asılı ol a a  

s

əbəblərdən Ödənişi İstifadəçinin müvafiq göstə iş ve di i və ya vəsaiti  tutulduğu ta i də almaya bilər. Şi kət İstifadəçi ilə hə  ha sı Üçü ü Tərəf a ası da  a a a  istənilən mübahisələrə görə məsuliyyət 

daşı ı , hətta həmin Üçüncü Tərəf hə  ha sı səbəbdə  İstifadəçinin Ödə işi i hesa a al ı sa, 

İstifadəçidən hə  ha sı ha ı  və ya cərimələrin ödənilməsini tələb edirsə və  a satı  alı

ış  alla ı və 

a  ate ialla ı təchiz etmir və ya mallar və materiallar qeyri-müvafiqdirsə. İstifadəçi hə  ha sı Ödə işi  

h

əyata keçirilməsi üçü  Şi kətə tələb olunan bütün məlu atla ı   hesa la ı   ö ələri, elektron poçt ü va la ı və  e efisia ı  adla ı  dəqiqliyini təmin etməlidi . Şi kət əvvəlcədən hə  ha sı  ildi iş təqdim 

etm


ədən Üçüncü Tərəf də işiklik  a ədə Şi kətə məlumat verdiyi və  a Şi kətin zəruri hesab etdiyi digər 

hallarda benefisiara dair bel

ə məlu atı də işdi ə bilə .  İstifadəçinin və ya hə  ha sı Ödə işi  

e efisia ı ı  sa taçılığa,  e i-qanuni və  a  a lış hərəkətə yol verdiyini hesab edərsə və ya hə  ha sı 

a lışlı  və ya səhv  e da a çı a sa, Şi kət  ildi iş təqdim etmədə  İstifadəçinin verdiyi və vermək 

niyy


ətində olduğu göstə işi  əbul etməyə bilər və  a o u  i ası da  i ti a edə bilər.  

. ELEKTRON VASİTƏLƏRLƏ YAZIŞMALAR VƏ MÜQAVİLƏLƏR 

İstifadəçinin elektron vasitələrlə verdiyi və ya vermək niyyətində olduğu, Şi kəti  aldığı hə  ha sı  azış a 

v

ə ya müqavilə, o u  faktiki ola a  İstifadəçidən göndərilib-göndərilməməsində  asılı ol a a a , üvafi   a dada İstifadəçi tərəfindən səlahiyyətlə di il iş və onun məsuliyyətində olan hesab olunur 

v

ə onun nəticələ i İstifadəçi üçün mə u idi . İstifadəçi  azılaşı  ki, elekt o  vasitələrlə çatdı ıla , alı a  v

ə  a  ağla ıla  istənilə   azış a və ya müqavilə i zala

ış və/və  a çatdı ıl ış və mövcud qanunvericiliy

ə u ğu  ola a   yazılı sövdələş ə  hesa  olu u . İstifadəçi hə çi i   azılaşı  ki,  azış a 

v

ə ya müqavilənin elektron vasitələrlə çatdı ıldığı a, alı dığı a və  a  ağla dığı a və eləcə də  azılı  və a i zala

ış ol adığı a və ya əlbəəl çatdı ıl adığı a  a a a a  heç  i  belə  azış a və ya müqavilə 

il

ə  ağlı  ü ahisə etməyəcək. Bu İstifadə Şərtlərinin məqsədləri üçün,  elektron vasitələr  termini ko p ute , telefo ,  o il telefo , s a tfo , İ te et, elekt o  poçt,  əqəmli assistent (PDA), faks və ya 

ist


ənilən digər telekommunikasiya və ya elektron ötürmə  etodu da il ol a la, Şi kəti  va taşı ı i azə 

ver


ə bildiyi istənilə  ko

u ikasi a  etodu  aşa düşülü .  . İSTİFADƏYƏ DAİR QADAĞALAR 

İstifadəçi aşağıdakıla a  ol ve əyəcək:  

  İstifadəçi ha ı da, İstifadəçi i  Hesa la ı və  a İstifadəçinin digər maliyyə təşkilatla ı da ola  

Hesa la ı ha ı da heç  i   a lış,  e i-dəqiq və ya natamam məlumat təqdim etməyəcək;  

  Xidmətlərə qeyri-qanuni, dələduzluq, bədniyyətli və  a ifti alı  əqsədlərlə daxil olmayacaq və ya 

onlardan istifad

ə etməyəcək; 

  Xidmətlə i   o u u  sa la ası a, to u azlığı a, effektivli i ə,  oş  i ətliliyinə xələl gətirə 

bil

əcək əməllər və ya tədbirlər görməyəcək (qeyri-qanuni, dələduz, bədniyyətli və  a ifti alı və ya h

ə  ha sı digə  şəxsə xələl gətirə biləcək və ya gətirən əməllər daxil olmaqla).  

 

WWW.EPUL.AZ -

da e i İstifadəçi tərəfindən iki və ya bir neçə profillə i  açıl ası  adağa  edili . 

İlki  p ofilə çı ışı   əhdud ol ası səbəbindən əlavə p ofil aça  İstifadəçi Şi kətə onun 

ağla ıl ası  ahişi ilə və  a Şif ə i   atı la

ası opsi ası vasitəsi ilə çı ışı   ə pa olu

ası  ahişi 

il

ə müraciət etməlidi . Əlavə (saxta) profillə i  açıl ası ilə  ağlı  ütü  digər hallarda bu profillər Şi kət tərəfində   loklaşdı ıla a , İstifadəçi i  topladığı  o us  alla ı isə tam olaraq silinəcək. 

İstifadəçi saxta profilindən istifadə etməklə hə  ha sı hədiyyə i  aza a sa, Şi kət həmin 

h

ədiyyəni istifadəçiyə təqdim etməmək hüququna malikdir. . MOBİL QOŞMA 

Xidm


ətlərə Mobil Tətbiq vasitəsilə daxil olmaq və ya onlardan istifadə etmək üçü  aşağıdakı  a dala  

t

ətbiq olunur:   İstifadəçi Mobil Tətbiq istifadə etmək üçü  Ve  Qoş ası a da il ol alıdı ; 

  İstifadəçi Mobil Tətbiq vasitəsilə Ve  Qoş ası üz ə bütün xidmətlərə, funksiyalara,  məzmuna və 

ya m

əlumatlara daxil olma hüququna malikdir (tam Ödə iş ta i i, çeklərin çapa verilməsi, t

ərkibinə və məlu atı a da il ol a  üçü   ü təzə  ola a  Ve  Qoş ası a Mo il Tətbiqdən 

f

ərqlənən texnologiya vasitəsilə daxil olmalıdı . . TƏHLÜKƏSİZLİK 

İstifadəçi özü ü  Şif ələrini hər zaman tam mə fi sa la alıdı . İstifadəçi heç kəsə öz Şif ələrini 

açı la amalıdı . Əgə  İstifadəçi öz Şif əsinin kiməsə məlu  ol ası da  şü hələnərsə və ya bu barədə 

x

əbə  tuta sa, İstifadəçi dərhal Şi kətə bu barədə məlumat verməlidir və də hal Şif əsini müvafiq qaydada d

ə iş əlidi . İstifadəçinin bu bənd üzrə öhdəliklə i aşağıda göstərilən istis ala da  asılıdı : 

  İstifadəçi i  Şif ələri özünəməxsus və digə  şəxslər tərəfində  asa lı la tapıla  il əyən və ya 

əldə oluna bilməyə  ol alıdı , o  ü lədə : doğu  ta i i dən və  a İstifadəçinin öz və ya ailə 
üzvü ü  adı da , İstifadəçinin telefon nömrəsindən və ya  1234  ki i a dı ıl  əqəmlərdən 

istifad


ə olu

a alıdı .  

  Xidmətlə  üçü  İstifadəçiyə məxsus məlu atla ı  təhlükəsizli i İstifadəçinin normal təhlükəsiz iş 

a dala ı a  ia ət olu

ası da  asılıdı . İstifadəçi  azılaşı  ki, Xid ətlər vasitəsilə əməliyyatlar 

h

əyata keçirərkə , İstifadəçi əməliyyat həyata keçirmək məqsədilə Xidmətlər vasitəsilə ötürülən m

əlu atla  da il ol a a  şərtilə, hə  ha sı  əxfi məlu atı  ki səyə açı la

a ası ı  təmin 

olu


ası üçü   ütü  lazı ı tədbirlər görür. Buraya o cümlədə  aşağıdakıla  da ildi : digər 

i sa la  İstifadəçi i  ko p ute  ek a ı ı və  a Elekt o  Da ilol a Cihazı dakı klaviatu a ı 

görm

əməlidir və İstifadəçinin zə gi i eşit əməlidir.  Ve  Qoş ası üçü  aşağıdakı əlavə təhlükəsizlik  a dala ı tət i  olu

alıdı : 


  Şi kəti  i te et sa tla ı da İstifadəçi i  Ve  Qoş ası ı  e ə daha təhlükəsiz edə biləcəyini və 

Şi kət Ve  Qoş ası ı  e ə daha təhlükəsiz etdiyini izah edən bölmələ  va . İstifadəçi bu 

bölm

ələri müntəzə  ola a  o u alıdı ;   İstifadəçi özü ü  Ve  Qoş ası a ki i sə da il ol ası ı  qa şısı ı  alı ası üçü  Ve  Qoş ası 

üzr


ə hər əməli atı həyata keçirdikdən sonra İstifadəçinin brauzerində  çı alıdı  və onu 

ağla alıdı ; 

  İstifadəçi Ve  Qoş ası a da il ol uş vəziyyətdə olduğu  üddətdə İstifadəçinin Elektron 

Da ilol a Cihazı ı di ətsiz  o a alıdı ; 

  İstifadəçi kompyuterlə iş üz ə təhlükəsizlik  a dala ı a  ia ət etməlidir və həmin qaydalar ə  azı 

aşağıdakıla  ol alıdı : ə  so  vi usu  aşka la

ası p o a ı və şəbəkələ a ası ek a  

sistemi,


əgər belə təhlükəsizlik tədbirlə i İstifadəçi i  Elekt o  Da ilol a Cihazı da 

mövcuddursa;  

  İstifadəçi 

WWW.EPUL.AZ

-da h

ə  ha sı  e i-adi, şü həli və ya dələduzluq əməli barədə m

əlu atlı ola sa,  u  a ədə də hal Şi kəti məlu atla dı alıdı . 

  İstifadəçi Xidmətlərlə  ağlı Şi kətin tələb edə biləcəyi istənilən əlavə təhlükəsizlik tələblərinə 

riay


ət etməyə hazı  ol alıdı . 

. İSTİFADƏÇİNİN ONLAYN ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ MƏLUMATLARININ TOPLANMASINA VƏ 

İSTİFADƏSİNƏ RAZILIQ 

Şi kət cookie-fa lla ı da  və digər izlənmə te ologi ala ı da  istifadə etməklə İstifadəçinin onlayn 

əməliyyatlar və ya üçüncü tərəflərin inte et sa tla ı da  e ləşdi ilə  Şi kəti  ela la ı üz ə məlu atla ı 

toplaya bil

ər və i te et sa tla ı ı  təhlükəsizliyini təmin edə bilə . İstifadəçinin onlayn əməli atla ı 

üzr


ə məlumat və Şi kəti  İstifadəçi barədə  alik olduğu digər məlumatlarla birgə Şi kətin onlayn reklam 

ka pa i ala ı ı  effektivli i i  i ətləndirmək, inte et sa tı ı  fu ksio allığı barədə məlumat 

topla a , İstifadəçinin maraq və ehti a la ı ı a la a , İstifadəçini xüsusi onlayn təcrübə ilə təmin 

etm


ək və İstifadəçi i  a a la dı a biləcək məhsullar və xidmətlər barədə İstifadəçini məlu atla dı a  

üçün istifad

ə oluna bilə . Şi kət İstifadəçi i  şəxsi məlu atı ı Azə a a  Respu likası ı  şəxsi 

m

əlu atı   o uası ı təmin edə   a u la ı a u ğu  ola a   əbul etməlidi , sa la alıdı , istifadə 

etm


əlidir və o u  hü u la ı ı poz a alıdı . 

11. HAQLAR 

Şi kət Xidmətlərin tə i  olu

ası üçü  heç  i   id ət ha ı və ya digər haqlar tələ  et i . Şi kətin 

aş a tələbi olmazsa, istənilən Ödə iş ödəmə müddətində qanuni ödəmə vasitəsi olan valyuta ilə həyata 
keçiril

ə bilə . İstifadəçi qəbul edir ki, Üçüncü Tərəflər, eləcə də  a kla  Elekt o  Da ilol a Cihazı a və ya 

Xidm

ətlərdən istifadə etmək üçün xidmət tə i atçısı a ödənilən haqlar da daxil olmaqla müəyyən ha la ı  ödənilməsini tələb edə bilər.  

. MƏSULİYYƏT 

Bu İstifadə Şərtlərində  aş a  ü  şərtləndirilmə işsə, Şi kət İstifadəçi i  aşağıdakı səbəblərdən məruz 

aldığı itkilərə, zərərlərə, gecikmələrə və ya çətinliklərə görə məsuliyyət daşı ı : 

  Bu İstifadə Şərtləri və ya Xidmətlər, 

  Xidmətlərlə  ağlı İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən və ya təqdim edilə biləcək istənilən 

göst


ə işlər. 

Şi kət  al ız özü ü  eti asızlığı  ko

e si a sta da tla ı əsası da  üəyyə  olu

alıdı   əticəsində 

İstifadəçinin mə uz  aldığı itkilərə, zərərlərə, gecikmələrə və ya çətinliklərə görə məsuliyyət daşı ı . 

Şi kət heç bir halda, hətta əgə  Şi kət eti asızlığa  ol ve ərsə, iddia ı  əsasla dı ıl ası da  asılı 

ol a a a  İstifadəçinin mə uz  aldığı  əlumat itkisinə və ya hə  ha sı dola ı, vasitəli,  üsusi, a tı ıl ış, 

c

ərimə və ya cəza xarakterli heç bir zərərlərə görə nə bütövlüklə, nə də qismən (biznesin hə  ha sı  olla da a dı ıl ası,  ənfəət, məlumat, imkanlar, gəlirlər, nüfuz itkisi və ya hə  ha sı digər kommersiya və ya 

iqtisadi itki) m

əsuliyyət daşı ı , hətta əgə  Şi kət belə zərərlə i  ehti alı  a ədə əvvəlcədən məlumat 

t

ə di  et işsə. Bundan əlavə Şi kət, heç bir halda, hətta əgə   iddi eti asızlığa  ol ve ərsə, İstifadəçinin aşağıdakı səbəblərdən mə uz  aldığı istənilən itki və ya zərərlərə görə məsuliyyət daşı ı : 

  Üçüncü tərəflərin fəaliyyəti, fəaliyyətsizliyi (və heç bir belə Üçüncü Tərəf Şi kətin agenti kimi 

f

əaliyyət göstərən hesab olunmayacaq);   İstifadəçi i  Şi kətə təqdim etdiyi hə  ha sı  əlumatlarda (o cümlədən daxil olma məlu atla ı  

v

ə hə  ha sı Üçü ü Tərəfin təqdim etdiyi məlumatlarda səhvlər, xətalar,  u a ıl ala ,  e i-d

əqiqliklər və ya digə  u ğu suzlu la   İstifadəçi i   e i ve si a ı  əldə etməməyi daxil 

olmaqla);  

  Şi kətin nəzarətində olmayan hə  ha sı səbəbdən (digərlərdə  sava ı hə  ha sı siste  sı ada  

çı ası və ya texniki xətala ı  Şi kəti  İstifadəçi  a şısı da öhdəsinə götürdüyü hə  ha sı 

öhd


əliklərinin yerinə yetirilməməsi və ya yerinə yetirilməsində yaranan gecikmələr, səhvlər, 

dayanmalar; 

  Xidmətlərə daxil olmaqda və ya onlardan istifadə etməkdə yaranan hə  ha sı ge ik ələr və ya 

buna müv


əffə  ol a a   ge ikdi il iş ha la  ki i istənilən ödəmələr və  a İstifadəçinin Üçüncü 

T

ərəflərə ödəməli ola biləcəyi əlavə faiz);   İstifadəçi i  Şi kəti  i te et sa tı da  çı ası və hə  ha sı Üçü ü Tərəfi  i te et sa tı a 

oşul ası və  a çı ası və ya istifadəsi; 

  Bu İstifadə Şərtlərinə u ğu  ola a  İstifadəçinin öhdəsinə düşən təhlükəsizlik də daxil olmaqla 

h

ə  ha sı öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi və ya Xidmətlərlə  ağlı Şi kəti  İstifadəçiyə va taşı ı ver

ə biləcəyi istənilən göstə işlərin yerinə yetirilməməsi; 

  Xidmətlərə daxil olmaq və onlardan istifadə etməklə əlaqədar istənilən dələduz və ya digər 

qanunsuz h

ərəkət (hərəkətsizlik . İstifadəçi belə məsələlərlə  ağlı o u  hesa ı a  id ət 

göst


ərən banka müraciət etməlidir. 

  Şi kətin keçirdiyi mükafat oyna ala ı  əticəsində udula   ükafatı  istifadəçini qane edəcək 

v

əziyyətdə ol a ası və/və ya onu qane edəcək şəkildə işləməməsi. İstifadəçi belə məsələlərlə ağlı  ükafatı   ükafatla ı  istehsalçısı a  ü a iət etməlidi . Şi kəti   iddi eti asızlığı 


n

əticəsində yaranan iddialar, xərclər və məsuliyyətlə  da il ol a a  şərtilə, İstifadəçi Şi kəti 

İstifadəçinin Xidmətlərə da il ol ası və onlardan istifadə etməsi və  a İstifadəçi tərəfindən 

İstifadə Şərtlə i i  pozul ası  əticəsində yaranan istənilən iddialardan, xərclərdən və 

m

əsuliyyətlərdən azad edir və təhlükəsizliyini təmin edir. Xidmətlərlə  ağlı ola  hə  ha sı şika ətlə  Şi kətə göndərilməlidir (elektron ünvan: support@e-pul.az). 

13. FORS MAJOR 

Şi kət Xidmətin yerinə yetirilməməsinə görə məsuliyyət daşı ı  əgər belə yerinə yetirilməmə təbii 

f

əlakət  a ğı , daş ı , zəlzələ, fı tı a,  ası ğa və ya digər təbii fəlakət), müharibə, işğal,  a i i düş ənlərin əməllə i, dö üş əməli atla ı  üha i ə ela  olu

uş olu -ol a asıı da  asılı 

olmayaraq), v

ətə daş  üha ibəsi, üsyan, inqilab, qiyam, hərbi və ya hakimiyyətin qəsb edilməsi və ya 

müsadir

ə, terrorizm əməlləri, milliləşdi ə, dövlət sa ksi ası,  adağa, ea o, əmək mübahisəsi, tətil, 

lokaut v


ə elektrik tə hizatı ı , ka el, telefo  və ya Xidmətlərin yerinə yetirilməsi üçün tələb olunan digər 

xidm


ətlə i  da a dı ıl ası və  a sı ada  çı ası  əticəsində  aş ve işdi sə.  

. MÜVƏQQƏTİ DAYANDIRMA/LƏĞV ETMƏ 

Şi kət istənilən vaxt əvvəlcədən xəbə da lı  et ədə  İstifadə Şərtlərini (bütövlüklə və ya qismən) dərhal 

l

əğv edə bilər və ya müvəqqəti da a dı a  ilər və  a İstifadəçinin hə  ha sı  id ətlərə da il ol ası ı da a dı a  ilə . Şi kət belə müvəqqəti da a dı a və ya ləğv et ə nəticəsində  aş ve ə biləcək istənilən 

itki v


ə  a  a ahatlığa gö ə məsuliyyət daşı ı .  

15. 

ƏQLİ MÜLKİYYƏT 

Şi kət Ve  Qoş ası dakı hər bir internet səhifəsində  alik olduğu  ütü  əqli mülkiyyət hü u la ı ı  

sahibidir. Bura Mobil T

ət i , Ve  Qoş ası da ola  i te et səhifələ i da ildi . Baş a  ü  

göst

ərilmə işsə, Xidmətlərə aid bütün mətnlə , şəkillər, illüstrasiyalar, proqram tə i atı, HTML kodla ı, audio klipl

ər və video təsvirlər daxil olmaqla bütün əmtəə  işa la ı, lo ola  və  ütü  işlə  Şi kətin 

mülkiyy

ətidir və şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə olunan hallar istisna olmaqla a ıl a, çap edil ə və  a İstifadəçi i  Ve  Qoş ala ı ilə  ağlı əməli atla ı ı  elekt o  su ətlərinin 

arxivl


əşdi il əsi da da il ol a la, o la   u İstifadə Şərtlərinə və Şi kəti  so ada  İstifadəçiyə verə 

bil


əcəyi göstə işlərə u ğu  ola a  Şi kəti   azılı i azəsi olmadan heç bir halda nə bütövlüklə, nə də 

qism


ən yenidən düzəldilməməlidir, yüklənməməlidir, yerləşdi il əməlidir, ötürülməməlidir, 

pa laşdı a alıdı  və ya də işdi il əməlidir.  

Bu İstifadə Şərtlərində və  a Şi kətin Xidmətlərində qeyd olunanla ı  heç  i i Şi kəti  işlərindən, əmtəə 

işa la ı da  və  a lo ola ı da  heç  i  digər yolla istifadə olu

ası hü u u u  a ada  ki i şərh 

edilm


əməlidir.  

. TƏTBİQ OLUNAN QANUNVERİCİLİK 

Bu İstifadə Şərtlərində xüsusi olaraq qeyd olunmayan bütün məsələlər  al ız Azə a a  Respu likası ı  

qanunvericiliyin

ə u ğu  şəkildə tənzimlənir. Xidmətlərə daxil olma və ya onlardan istifadə etmə və ya bu 

İstifadə Şərtləri ilə  ağlı hə  ha sı  ü ahisələ   a a dı da, tərəflər belə mübahisələ i da ışı la   olu ilə 

h

əll oluası üçü  əlindən gələni etməlidi . Da ışı la   aşla a  a da  eti a ən tərəflər mübahisələri 30 

(otuz) gün 

ərzində həll etməzsə, istənilən tərəf belə mübahisələrlə  ağlı  üstəsna yurisdiksiyaya malik 

olan Az


ə a a  Respu likası ı   əhkəmələrinə müraciət edə bilər.  


 

 

Yüklə 75,86 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə