Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckieYüklə 40,04 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü40,04 Kb.
#36791

Umowa o warunkach odpłatności za studia doktoranckie

Umowa zawarta w dniu ……….….. roku w Białymstoku pomiędzy:

Panią/Panem …………………………………………………….….

legitymującym się dokumentem tożsamości ……………………..,

zamieszkałym w ………………………………………………………………………………

(dokładny adres)

podającym do korespondencji adres ……………………………………….…………………

nr albumu ………………………….., zwaną/ym dalej Doktorantem,

a Uniwersytetem w Białymstoku, zwanym dalej Uczelnią, reprezentowanym przez:

……………………………………… – Dziekana Wydziału ……………………………….…,

działającego na podstawie upoważnienia Rektora.

§ 1


 1. Uczelnia oświadcza, że w ramach (nazwa jednostki organizacyjnej) ..............................................................………………………. prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie (nazwa studiów) ...................................………………..........., trwające (liczba semestrów) .................., zwane dalej Studiami.

 2. Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Doktoranta
  i Uczelni, w tym w szczególności warunków odpłatności za Studia.

 3. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Studiów.

§ 2

 1. Uczelnia zobowiązuje się do zapewnienia:

 1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania
  i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku,

 2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu studiów zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu
  w Białymstoku,

 3. obsługi administracyjno-technicznej studiów zgodnie ze szczegółowymi zasadami organizowania i prowadzenia studiów, przyjętymi na podstawie Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku,

 4. możliwości korzystania ze zbiorów bibliotecznych systemu biblioteczno-informacyjnego UwB, na zasadach obowiązujących w Uczelni.

§ 3

 1. Doktorant oświadcza, że Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu
  w Białymstoku został mu przedstawiony oraz że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 2. Doktorant zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych przewidzianych w planie studiów (stanowiącym Załącznik do niniejszej umowy) oraz ich zaliczania zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu
  w Białymstoku.

 3. Doktorant oświadcza, iż znana jest mu treść Statutu Uniwersytetu w Białymstoku
  i Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku. Treść tych aktów znajduje się na stronie internetowej Uczelni (www.uwb.edu.pl).

§ 4

 1. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia, ustalonej przez Rektora Uniwersytetu
  w Białymstoku, opłaty za studia doktoranckie na rzecz Uczelni w wysokości ..................... zł (słownie …………………………………………………………………)
  za całość studiów, na indywidualne konto bankowe o nr …………………………………

 2. Doktorant zobowiązuje się do wniesienia opłaty za każdy rok studiów doktoranckich:

 1. w roku akademickim ………………………… w wysokości …………………….. zł (słownie:……………………………………………) z terminem/ami jej wniesienia:

1 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………….………..

2 rata w wysokości ………………. zł do dnia …………………...

3 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………………..….

lub jednorazowo za cały rok w terminie do dnia………………………. 1. w roku akademickim ………………………… w wysokości …………………….. zł (słownie:……………………………………………) z terminem/ami jej wniesienia:

1 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………….………..

2 rata w wysokości ………………. zł do dnia …………………...

3 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………………..….

lub jednorazowo za cały rok w terminie do dnia ………………………. 1. w roku akademickim ………………………… w wysokości …………………….. zł (słownie:……………………………………………) z terminem/ami jej wniesienia:

1 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………….………..

2 rata w wysokości ………………. zł do dnia …………………...

3 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………………..….

lub jednorazowo za cały rok w terminie do dnia………………………. 1. w roku akademickim ………………………… w wysokości …………………….. zł (słownie:……………………………………………) z terminem/ami jej wniesienia:

1 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………….………..

2 rata w wysokości ………………. zł do dnia …………………...

3 rata w wysokości ………………. zł do dnia ………………..….

lub jednorazowo za cały rok w terminie do dnia……………………….(Należy podać odpłatność odpowiadającą pełnemu cyklowi kształcenia w rozbiciu na raty za kolejne lata studiów i właściwą ilość i wysokość rat, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dziekana).

 1. Oprócz opłaty określonej w ust. 1 Uczelnia pobiera opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników
  w nauce.

 2. Doktorant ponosi opłaty związane z wystawieniem lub ponownym wystawieniem dokumentów w wysokości określonej w zarządzeniu Rektora, nie wyższej jednak niż ustalona w przepisach odrębnych wydanych na podstawie ustawy.

 3. Opłaty za studia są należne za czas studiowania, to jest od dnia rozpoczęcia studiów
  do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, zgodnie z postanowieniami § 5.

 4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat za studia Doktorant zobowiązany jest
  do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wymagalności,
  bez dodatkowego wzywania Doktoranta do zapłaty przez Uczelnię.

 5. W przypadku zmiany wysokości opłaty Strony podpisują aneks do umowy. Informacja
  o zmianie wysokości opłat zamieszczana jest również na tablicy informacyjnej Wydziału oraz stronie internetowej Wydziału www………………….. .

§ 5

 1. Doktorant może wypowiedzieć umowę poprzez złożenie rezygnacji jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów przed terminem ich rozpoczęcia Doktorantowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty pomniejszonej o koszt przelewu
  lub przesyłki.

 3. W przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po terminie ich rozpoczęcia opłata podlegająca zwrotowi jest pomniejszana proporcjonalnie o koszty odbytych zajęć oraz
  o koszt przelewu lub przesyłki.

 4. Złożenie pisemnej rezygnacji wskazanej w ustępach poprzedzających jest równoznaczne
  z rozwiązaniem umowy. Za dzień rozwiązania umowy uznaje się dzień, w którym Uczelnia otrzymała oświadczenie Doktoranta o rezygnacji ze studiów. Rozwiązanie umowy powoduje skreślenie z listy doktorantów.

 5. W razie zalegania z płatnością za studia doktoranckie Uczelnia może rozwiązać niniejszą umowę po pisemnym wezwaniu Doktoranta do zapłaty i bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu.

 6. W razie zalegania z opłatą wskazaną w § 4 ust. 3 Uczelnia może rozwiązać niniejszą umowę po pisemnym wezwaniu Doktoranta do zapłaty i bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu.

 7. Podjęcie decyzji o skreśleniu z listy doktorantów, w przypadkach wymienionych
  w Regulaminie studiów doktoranckich innych niż wskazane w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu, jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez Uczelnię. Ostateczny charakter decyzji o skreśleniu z listy doktorantów skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy.

 8. Strony mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron. Każda ze Stron umowy zobowiązana jest do wypełnienia swoich zobowiązań do dnia rozwiązania umowy.

 9. Umowa wygasa  z chwilą ukończenia studiów przez Doktoranta.

§ 6


 1. Zmiana postanowień Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy sad, zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 7


W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się postanowienia Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku, a w dalszej kolejności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.………………………………………

Doktorant………………………………………

Za Uczelnię

Yüklə 40,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə