TeleviZİya nəZƏRİYYƏSİNİN ƏsaslariYüklə 3,52 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/171
tarix29.09.2017
ölçüsü3,52 Mb.
#2400
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171
1

ELÇİN ƏLİBƏYLİTELEVİZİYA 

NƏZƏRİYYƏSİNİN

ƏSASLARI

Bakı, “ELM”,            

20112

Elmi redaktor:

İnqilab Kərimov

sənətşünaslıq doktoru, 

AMEA-nın müxbir üzvü

Rəyçilər:

Qulu Məhərrəmli

Filologiya elmləri doktoru, professor

Gülşən Həmidova

Sənətşünaslıq namizədi

  Elçin Vidadi oğlu Əlibəyli

    Televiziya nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, “ELM” nəşriyyatı, 2011

Kitabda  müəllif  televiziya  təhlilinin  metodoloji  əsasla rını, 

təh lil  tipini,  xüsusiyyətlərini  yaratmağa  çalış mış,  məhz  bu 

kon tekstdən  analiz  verməyə  cəhd  edərək  təh lil  me to do lo­

gi  ya sının  nəzəri  əsaslarının  yaradılması  problemi  həll  edil­

miş dir.  Televiziyanın  mahiyyəti,  cə miy yətə  təsiri,  tele yayım 

qu ruluşu, onun formaları, ana liz mexanizmləri, iştirak edən 

kom ponentlərin  əsas ları,  nəzəri  tərəfləri  tapılaraq  meydana 

çıxarılmış te le yayım işinin keyfiyyətinin artırılması, yaradıcı 

işin da ha da mükəmməlləşməsi üçün olan maneələrin ara dan 

qaldırılması yolları göstərilmişdir.  

Kitabda bir neçə elmi və yaradıcı sahənin­kütləvi infor masiya 

vasitəsinin nəzəriyyəsi, TV yaradıcılığında iş ti rak edən sə nət 

növlərinin özəlliyi, yaradıcı inkişaf meyil ləri, TV­nin estetik 

prob lemləri, sosial vəzifələrinin nəzəriyyə si və milli televiziya 

prosesində tamaşaçı ilə ünsiyyət, onun şüuruna təsirini öyrə­

nən tamaşaçı psixologiyası, mil li TV­lərin, auditoriyanın icti­

mai­sosial fəallığına tə si ri araşdırılır. 

Bütün  hüquqlar  qorunur.  Müəllifin  rəsmi  icazəsi  olmadan 

kitabın və ya onun hər hansı hissəsinin surəti çıxarıla, infor­

masiya  bazasında  və  axtarış  sistemində  qrafik,  elektron  və 

ya mexaniki vasitələrlə yenidən çoxaldıla və ya istifadə edilə 

bilməz.


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                 

©Elçin Əlibəyli

 

ISBN 978­9952­453­19­54503000000

655(07)­2011
3

Ön söz

I FƏSİL 

Təhlil metodologiyası və televiziya nəzəriyyəsi

1.1 Televiziya təhlil metodologiyasının əsasları

1.2 Müasir dövr televiziya yaradıсılığının tarixi­nəzəri 

problemlərinin yeni dövr Azərbaycan televiziyasının qurulması və 

inkişaf meyillərində iştirakı

1.3 Televiziya verilişlərinin təhlil metodologiyasının əsasları

1.4 Televiziya obrazları televiziya təhlilinin əsas obyekti kimi.

1.5 Televiziya dramaturgiyası televiziya təhlilinin əsas 

istiqaməti kimi

1.6 Televiziya yayımı işində gerçək şouların yeri və onların 

tamaşaçıya təsiri

II FƏSİL 

Televiziyanın bədii və yaradıcı istiqamətləri təhlil 

metodologiyasının əsas istiqaməti kimi

2.1 Ekran yaradıcılığı və ifadə vasitələri

2.2 Kadrın plastik ifadəliliyi televiziyanın bədii ifadə vasitələrinin 

təhlil metodologiyasında başlıca istiqamət kimi

2.3 Televiziyanın bədii ifadə vasitələrinin təhlil metodologiyası: 

Ekran dinamikası

2.4 Televiziya aparıcısının yaradıcı fəaliyyətinin əsasları

2.5 Televiziya aparıcısının sənətkarlıq göstəricilərinin təhlil 

metodologiyası

2.6 Televiziya verilişlərinin yaradıcı meyarlarıIII FƏSİL

Televiziyanın ictimai funksiyaları televiziya təhlilinin başlıca 

istiqaməti kimi

3.1 İnformasiya proqramlarının xüsusiyyəti

3.2 Azərbaycan televiziyalarında informasiya proqramlarına 

tarixi nəzər

3.3 Azərbaycan teleməkanında xəbər proqramları

3.4 Təşkilati funksiya

3.5 İnteqrativ funksiya  

3.6 Tədris funksiyasının televiziyada yeri və əhəmiyyəti

3.7 Televiziya rekreativ işin təşkilatçısı kimi

5

29

15

15

15

40

48

63

94

105

105

105

108

122

133

143

148

157

157

157

161

164

194

212

232

236

MÜNDƏRİCAT4

IV FƏSİL

Televiziya təhlilinin sosioloji-kulturoloji əsasları

4.1 Televiziyanın sosial funksiyalarının ictimai şüura 

təsirində rolu

4.2 İnformasiyanın cəmiyyətdə yeri.

4.3 Azərbaycan televiziyasında infoteynment

4.4 Televiziyanın kulturoloji  təhlili

4.5 Televiziyanın yeni nəslə təsir imkanlarının təhlili

4.6 Teleyayımda manipulyasiya və onun təsir mexanizmləri

4.7 Manipulyasiya texnologiyalarının televiziya yayımında 

yeri və onun ictimai şüura təsiri

4.8 Rekreativ fəaliyyətin nəzəri əsasları 

4.9 Rekreativ əhəmiyyət daşıyan yayımın 

proqramlaşdırılması

4.10 Televiziya reytinqlərinin hesablanması təhlil 

metodologiyasının bir vasitəsi kimi.

NƏTİCƏ

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT

ƏLAVƏ

241

241

241

258

261

272

298

311

324

330

335

338

349

389

411Yüklə 3,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə