Psixologiyada qender aspektləRİYüklə 27,1 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix17.09.2017
ölçüsü27,1 Kb.
#112


PSİXOLOGİYADA QENDER ASPEKTLƏRİ 

 

Müəllif-tərtibatçı: Abbaszadə N.D. –  Qərb Universitetinin politologiya kafedrasının müdir müavini 

Elmi redaktor: 

Əlizadə Ə.Ə. – Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universitetinin psixologiya 

kafedrasının müdiri, psixoloji elmlər 

doktor, professor 

Rəyçilər: Həsənov A.V., pedaqoji elmlər 

namizədi  

Şabanov S.S., psixoloji elmlər namizədi 

 

GİRİŞ 

 

«Psixologiyada qender aspektləri» kursu qender nəzəriyyəsinin humanitar fənlərə daxil edilməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır. Bu kurs tələbələri qender anlayışı ilə, cinslərin 

qarşılıqlı münasibətlərinin psixoloji aspektləri ilə tanış edir. 

Kursa psixoloji nəzəriyyələr sahəsində – Z.Freydin psixoanalizi, K.Q.Yunqun 

analitik psixologiyası  və K.Xorni neofreydizmi haqqında müvafiq biliklərin  əldə 

edilməsinə yardım göstərən mövzular daxildir. Tələbələr qender sosiallaşması, qender 

assimmetriyası aspektlərini öyrənir və cinsin yeni psixologiyası  nəzəriyyəsini 

mənimsəyirlər. 

Kurs materialının həcmi və ifadə  məntiqi proqramın məqsəd və  vəzifələri ilə 

müəyyən olunur. O, tematik plandan, kursa aid mövzulardan və tövsiyə olunmuş 

ədəbiyyatın siyahısından ibarətdir. 

Kurs 36 saat 18 saatı mühazirə,  18 saat isə seminar məşğələləri üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Mühazirə  və seminar saatlarının bərabər miqdarda olması  tələbələrə 

mühazirə materialını qavramaq və onu seminar dərslərində müzakirə etmək imkanı 

verir. 


 

TEMATİK  PLAN 

 

Saatların miqdarı 

Mövzular 

Cəmi Mühazirələr Seminarlar 

1. 

Şəxsiyyət psixologiyasında cins 

kateqoriyası 

4 2 2. Psixoanalizdə  cins problemləri 

4 2 


3. K.Q.Yunqun 

analitik 

psixologiyasında cinsin 

təyin olunması 

4 2 


4. K.Xorninin 

neofreydizmi 

4 2 


5. Uşaq yaşlarında 

qender sosiallaşması 

4 2 


6. Uşaq yaşlarında 

qender  

sosiallaşmasının 

asimmetriyası 

4 2 


7. Böyük 

yaşlarda qender 

sosiallaşması 

4 2 
8. Məhəbbət, kəbin, ailə 

və cinslərin əlaqəsi 

4 2 9. Cinsin yeni 

psixologiyası 

4 2 CƏMİ 36 

18 


18 

 

MÖVZU № 1. Şəxsiyyət psixologiyasında cins kateqoriyası 

 

Psixologiyada bioloji və sosial sahələr nisbətinin tarixi. «Kişi» və «Qadın» anlayışlarının sosial aspekti. 

Cinsi eynilik. Cinsdən asılı olaraq əxlaqın fərqliliyi. Cinsi ayrılığın psixoloji 

aspektləri. Koqnitiv və motivasiya fərqləri. 

Qadın və kişilərin iddia səviyyəsi.  Şəxsi cəhətlərdəki fərqlər. Cinsi-rol 

stereotipləri. Qender  ayrıseçkiliyi. 

 

MÖVZU № 2. Psixoanalizdə cins problemləri 

 

Psixoanalizdə kişi və qadın modelləri. Z.Freydin konsepsiyasında patriarxallıq. 

Edip kompleksi. Elektra kompleksi. Qadın anlayışı zərbə almış kişi kimi. 

Qadın və kişi  əxlaqının formalaşmasında sosial amillər. Psixoanalizin 

cəmiyyətə təsiri. 

 

MÖVZU  № 3. K.Q.Yunqun analitik psixologiyasında cinsin təyin 

olunması 

 

Yunqa görə  qəlb anlayışı.  Şəxsiyyətin strukturu. Analitik psixologiyada arxetiplər. 

Anima kişi şəxsiyyətinin qeyri-şüuri qadın tərəfi kimi. 

Animus qadın şəxsiyyətinin qeyri-şüuri kişi tərəfi kimi. 

 

MÖVZU № 4. K. Xorninin neofreydizmi 

 

K.Xorni qadın psixologiyasının banisi kimi. Psixologiyada sosiomədəni yanaşma. 

Pozitiv psixoanalizdə qadının təsdiqlənməsi. 

Psixoanalizdə maskulinliyin tənqidi. Psixoanaliz irəli sürdüyü qadın 

kompleksinin ləğv edilməsi. 

Cəmiyyətdə rolların təzadlığı. Cinsi rolların formalaşmasında mədəniyyətin 

əhəmiyyəti. 

 

MÖVZU № 5. Uşaq yaşlarında qender sosiallaşması 

 

Cinsi eyniliyin formalaşması. Cinsi rol və üstünlüklər. Sosial gözləmələr və yardım. 

Cinsi sosial rolun uşaq tərəfindən dərk olunması. Qızlarda yetkinlik böhranı. 

Yeniyetmə qızın rol münaqişəsi. 

Azərbaycan ailəsində uşaq yaşında qender istiqamətinin xüsusiyyətləri. 

 

MÖVZU № 6. Uşaq yaşlarında qender sosiallaşmasının asimmetriyası 

 Uşağın  əsas yaş  mərhələlərində cinsi rolun formalaşma xüsusiyyətləri. 

Valideynlərin qender sosiallaşmaya təsiri. Cinsi-rol eyniliyin formalaşmasına 

siblinqlərin təsiri. Yaşıdlar qender sosiallaşması institutu kimi. 

Qızların qender sosiallaşmasının xüsusiyyətləri. Dərsliklərdə, filmlərdə, 

kütləvi informasiya vasitələrində qadın və kişi obrazları. 

 

MÖVZU № 7. Böyük yaşlarda qender sosiallaşması 

 

Cinsi-rol stereotiplərinin məzmunu. Kişi və qadınların biri digəri haqqında və özü haqqında təsəvvürləri. Cinsi-rol stereotiplərinin psixoloji və sosial funksiyaları. 

Qender stereotiplərinin üç qrupu. Azərbaycan cəmiyyətində qender 

stereotiplərinin xüsusiyyətləri. 

 

MÖVZU № 8. Məhəbbət, kəbin, ailə və cinslərin əlaqəsi 

 

Ailə münasibətlərinin psixoloji aspektləri. Ailədə rol ilə bağlı gözləmələr və əxlaq. Kəbində ünsiyyət. Qender münaqişələri. 

Ailədə zorakılıq. Qadın və kişinin kəbindən məmnunluğu. İşləyən qadının rol 

münaqişələri. Cinsi-rol istiqamətləri  şəxslərarası münasibətin formalaşmasında 

tənzimləyi amil kimi. 

 

MÖVZU № 9. Cinsin yeni psixologiyası 

 

Cinsin yeni psixolologiyasında psixi, sosial və. bioloji cins. Cinsi fərqlər problemi və Azərbaycan psixologiyasında onun tədqiqi. Sosial cinsin 

formalaşmasında sosial gözləmələrin rolu. «Cinsin yeni psixologiyası» 

nəzəriyyəsinin meydana gəlmə şərtləri. 

 

ƏDƏBİYYAT 

 

1 Azərbaycan qadınları. Azərbaycan Respublikasında Qadınların Vəziyyəti haqqında Hesabat. – B., 1999 

2 Həsənova M. H.Əliyev və Azərbaycan qadınları. – B., 2001 

3  Əlizadə Ə.Ə. Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloci problemləri. – B., 1998 

4  Ализаде А.А. Половой диморфизм и психологические проблемы формирования 

личных взаимоотношений. Авторская докторская диссертация. – Б., 1974 

5  Шабанов С.Ф. Психологический анализ половых различий в оценке и 

самооценке у студентов. Авторская кандидатская диссертация. – Киев, 1987 

6  Шабанов С.Ф. Психология личности: проблемы половых различий. – Б., 1992  

7  Лавриенко Н.В. Женщина: самореализация в семье и обществе. – Киев, 1995 

8  Тришунина Е.В. Психология для девочек или секретные дневники. - М., 2000 

9  Майерс Д. Социальная психология. - Санкт-Петербург, 2000 

10  Зимбардо Ф. Социальное влияние. - Санкт-Петербург, 2000 

11  Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. - Санкт-Петербург, 2000 

12 Wade C. Psychology. 1995  

13  Maccoby E.E. Psychology and gender differences. Stanford University, 1995 

14  Mussen P. Child Development; University of Colifornia, 1990 15  Zimbardo P. Psychology and your life. 1999 

 

Document Outline

  • PSIXOLOGIYADA QENDER ASPEKTL?RI
    • Psixoanalizd? kisi v? qad?n modell?ri. Z.Freydin
    • konsepsiyas?nda patriarxall?q.
          • ?D?BIYYAT

Yüklə 27,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə