Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu etyka w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnychYüklə 383,54 Kb.
səhifə1/6
tarix23.11.2017
ölçüsü383,54 Kb.
#11847
  1   2   3   4   5   6

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

z przedmiotu Etyka

w zakresie podstawowym dla gimnazjum

w wymiarze 2 godz. tygodniowo

Cykl kształcenia: liniowy – międzyoddziałowy


Klasa I


ETYKA

Plan wynikowy na podstawie Wydawnictwa OPERON

Opracował:

Tomasz Staniszewski
Legnica 2014/2015


Jednostka tematyczna

Wymagania konieczne

(ocena dopuszczająca)

Wymagania podstawowe

(ocena dostateczna)

Wymagania rozszerzające

(ocena dobra)

Wymagania dopełniające

(ocena bardzo dobra)

Wymagania wykraczające

(ocena celująca)

Dział I WPROWADZENIE DO ETYKI

1. Doświadczanie zła

1. Poznać zło.

2. Zrozumieć zło.

3. „Wymknąć się złu”.

4. Doświadczanie zła.


Uczeń:

Rozumie przyczyny, dla których należy podejmować dyskusję na temat zła. Dostrzega różnorodność zła w świecie. Wskazuje przykłady zła. Wyjaśnia, na czym polega zło we wskazanym przykładzie. Potrafi wskazać konsekwencje zła w odniesieniu do konkretnego przykładu. Zna pojęcie: zło moralne. Rozumie, na czym polega właściwa postawa wobec zła.Uczeń:

Rozumie przyczyny, dla których należy podejmować dyskusję na temat zła. Dostrzega różnorodność zła w świecie. Wskazuje i uzasadnia przykłady zła. Zna pojęcia: subiektywizm i obiektywizm w opisie zła oraz zło moralne. Potrafi wskazać konsekwencje zła w odniesieniu do konkretnego przykładu. Rozumie, na czym polega właściwa postawa wobec zła.Uczeń:
Wyjaśnia przyczyny, dla których należy podejmować dyskusję na temat zła. Dostrzega różnorodność zła w świecie. Wskazuje i uzasadnia przykłady zła, odwołując się do własnych doświadczeń. Posługuje się pojęciami: subiektywizm i obiektywizm w opisie zła. Rozumie sformułowanie hierarchizacja zła. Rozumie znaczenie pojęć: zło ontyczne i zło moralne.

Uczeń:
Wyjaśnia przyczyny, dla których należy podejmować dyskusję na temat zła. Dostrzega różnorodność zła w świecie. Wskazuje i uzasadnia przykłady zła, odwołując się do własnych doświadczeń oraz wykorzystując informacje podawane za pośrednictwem środków masowego przekazu. Posługuje się pojęciami: subiektywizm i obiektywizm w opisie zła.

Uczeń:
Wyjaśnia przyczyny, dla których należy podejmować dyskusję na temat zła. Dostrzega różnorodność zła w świecie. Wskazuje i uzasadnia przykłady zła, odwołując się do własnych doświadczeń oraz wykorzystując informacje podawane za pośrednictwem środków masowego przekazu. Posługuje się pojęciami: subiektywizm i obiektywizm w opisie zła oraz zło ontyczne i zło moralne.

5. Czym jest zło?

6. Czy jestem zły?


Uczeń:

Dostrzega różnorodność zła w świecie. Rozważa problem źródeł zła, wskazuje przyczyny zła. Analizuje pojęcia zła, odpowiada na pytanie: czym jest zło we wskazanym przykładzie. Rozumie istotę koncepcji zła jako braku bytu.Uczeń:

Dostrzega różnorodność zła w świecie. Rozważa problem źródeł zła, wskazuje przyczyny zła. Dokonuje interpretacji pojęcia zła, odpowiadając na pytanie: czym jest zło we wskazanym przykładzie. Rozumie istotę koncepcji zła jako braku bytu.Uczeń:

Dostrzega różnorodność zła w świecie. Rozważa problem źródeł zła, wskazuje przyczyny zła. Interpretuje pojęcie zła. Wyjaśnia koncepcję zła jako braku bytu.
Uczeń:

Dostrzega różnorodność zła w świecie. Rozważa problem źródeł zła, wskazuje przyczyny zła. Interpretuje pojęcie zła w kontekście aksjologicznym. Wyjaśnia koncepcję zła jako braku bytu.
Uczeń:

Dostrzega różnorodność zła w świecie. Rozważa problem źródeł zła, wskazuje przyczyny zła. Interpretuje pojęcie zła w kontekście aksjologicznym. Wyjaśnia koncepcję zła jako braku bytu.
6. Człowiek wobec nacisku zła.

7. Człowiek wobec dylematu: uczyć czy wychowywać.


Uczeń:

Czyta wiersz C. K. Norwida „Fatum”. Rozumie związek wiersza z tematem lekcji. Dostrzega różne typy zła w zależności od stopnia natężenia; rozważa wpływ zła na życie człowieka oraz na kształtowanie postaw życiowych; analizuje jeden ze wskazanych przykładów ilustrujących wpływ zła na zachowanie i postawy ludzi. Dokonuje interpretacji wybranego cytatu z podręcznika, uzasadnia swój wybór.
Uczeń:

Wyszukuje istotne treści w wierszu C. K. Norwida „Fatum”. Dostrzega różne typy zła w zależności od stopnia natężenia; rozważa wpływ zła na życie człowieka oraz na kształtowanie postaw życiowych; analizuje jeden ze wskazanych przykładów ilustrujących wpływ zła na zachowanie i postawy ludzi.

Dokonuje interpretacji wybranego cytatu z podręcznika, uzasadnia swój wybór. Wskazuje przykład walki ze złem lub wyjaśnia, na czym polega walka ze złem.


Uczeń:

Wyszukuje istotne treści w wierszu C. K. Norwida pt. Fatum. Dostrzega różne typy zła w zależności od stopnia natężenia; omawia wpływ zła na życie człowieka oraz na kształtowanie postaw życiowych; analizuje wskazane przykłady ilustrujące wpływ zła na zachowanie i postawy ludzi.

Dokonuje interpretacji cytatów z podręcznika. Wskazuje przykłady potwierdzające słuszność myśli zawartych w omawianych cytatach. Podaje przykłady form walki ze złem i uzasadnia swoje zdanie.


Uczeń:

Wyszukując istotne treści w wierszu C. K. Norwida pt. Fatum, odnajduje związek między wierszem a tematem zajęć. Dostrzega różne typy zła w zależności od stopnia natężenia; omawia wpływ zła na życie człowieka oraz na kształtowanie postaw życiowych. Odwołując się do własnych doświadczeń i obserwacji rzeczywistości, podaje przykłady ilustrujące wpływ zła na zachowanie i postawy ludzi. Dokonuje interpretacji cytatów z podręcznika. Wskazuje przykłady potwierdzające słuszność myśli zawartych w omawianych cytatach. Omawia i analizuje przykłady form walki ze złem.Uczeń:

Wyszukując istotne treści w wierszu C. K. Norwida pt. Fatum, odnajduje związek między wierszem a tematem zajęć. Dostrzega różne typy zła w zależności od stopnia natężenia; omawia wpływ zła na życie człowieka oraz na kształtowanie postaw życiowych. Odwołując się do własnych doświadczeń i obserwacji rzeczywistości, podaje przykłady ilustrujące wpływ zła na zachowanie i postawy ludzi. Dokonuje interpretacji cytatów z podręcznika. Wskazuje przykłady potwierdzające słuszność myśli zawartych w omawianych cytatach. Omawia i analizuje przykłady form walki ze złem. Rozumie, na czym polega rozbieżność między sformułowaniem zrozumieć człowieka a oceną moralną czynu. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób..8. W zasadzie jestem w porządku, ale...

9. Uważam siebie za człowieka.

10. Człowiek z natury jest wolny.


Uczeń:

Czyta tekst, zwracając szczególną uwagę na postępowanie bohatera (automatyzm). Wyjaśnia znaczenie zwrotu „człowiek jest wolny”. Omawia znaczenie zwrotu nie mam czasu. Dostrzega wpływ współczesnej rzeczywistości na kształtowanie określonych postaw.
Uczeń:

Analizuje i interpretuje tekst, zwracając szczególną uwagę na postępowanie bohatera (automatyzm). Wyjaśnia znaczenie zwrotu „człowiek jest wolny”. Interpretuje zwrot nie mam czasu w kontekście etycznym. Ocenia postawę opisaną w tekście.Uczeń:

Analizuje i interpretuje tekst, zwracając szczególną uwagę na postępowanie bohatera (automatyzm). Wyjaśnia znaczenie zwrotu „człowiek jest wolny”. Interpretuje zwrot nie mam czasu w kontekście etycznym. Ocenia postawę opisaną w tekście, wykorzystując słowo hipokryzja w odniesieniu do postawy bohatera.Uczeń:

Analizuje i interpretuje tekst, zwracając szczególną uwagę na postępowanie bohatera (automatyzm). Omawia intencje, motywy i skutki podejmowanych przez niego decyzji. Wyjaśnia znaczenie słowa hipokryzja w odniesieniu do postępowania bohatera. Interpretuje pojęcie wartość. Wyjaśnia znaczenie zwrotów „ty jesteś czasem”, „człowiek jest wolny”. Interpretuje zwrot nie mam czasu w kontekście etycznym.Uczeń:

Analizuje i interpretuje tekst, zwracając szczególną uwagę na postępowanie bohatera (automatyzm). Omawia intencje, motywy i skutki podejmowanych przez niego decyzji. Wyjaśnia znaczenie słowa hipokryzja w odniesieniu do postępowania bohatera tekstu. Interpretuje pojęcie wartość. Wyjaśnia znaczenie zwrotów ty jesteś czasem, człowiek jest wolny. Interpretuje zwrot nie mam czasu w kontekście etycznym. Dokonuje oceny postawy.2. Spojrzenie na rozwój moralności od Kalego do trybunału w Norymberdze

11. Moralność jako fundament struktury osobowości człowieka.

12. O dojrzewaniu
w moralności.Uczeń:

Wskazuje ważność inter-subiektywnej zgody moralnej. Rozumie pojęcia: opłacalne, użyteczne, pożyteczne, przyjemne, dobre, słuszne, rozsądne. Potrafi wykazać niejednoznaczność tych pojęć, analizując wskazany przykład.Uczeń:

Wskazuje ważność intersubiektywnej zgody moralnej. Rozumie pojęcia: opłacalne, użyteczne, pożyteczne, przyjemne, dobre, słuszne, rozsądne. Analizuje przykłady, dostrzegając różne odcienie znaczeniowe ukazujące niejednoznaczność tych pojęć. Zna pojęcia: egoizm, altruizm, myślenie premoralne, hedonizm.Uczeń:

Wyjaśnia pojęcia: opłacalne, użyteczne, pożyteczne, przyjemne, dobre, słuszne, rozsądne, wskazując różne odcienie znaczeniowe ukazujące ich niejedno-znaczność. Podaje przykłady, w których wyraża się niejednoznaczność tych pojęć. Wyjaśnia pojęcia: egoizm, altruizm, myślenie premoralne, hedonizm. Dokonuje analizy i właściwej oceny własnych działań, a także zachowań innych ludzi.Uczeń:

Wyjaśnia pojęcia: opłacalne, użyteczne, pożyteczne, przyjemne, dobre, słuszne, rozsądne, wskazując różne odcienie znaczeniowe ukazujące ich niejedno-znaczność. Wyjaśnia pojęcia: egoizm, altruizm, myślenie premoralne, hedonizm. Zna teorię umowy społecznej. Prezentuje poglądy T. Hobbesa. Dokonuje analizy i właściwej oceny własnych działań, a także zachowań innych ludzi. Przyjmuje postawę krytyczną wobec zła moralnego, uzasadniając jej wartość.Uczeń:

Wyjaśnia pojęcia: opłacalne, użyteczne, pożyteczne, przyjemne, dobre, słuszne, rozsądne, wskazując różne odcienie znaczeniowe ukazujące ich niejedno-znaczność. Wyjaśnia pojęcia: egoizm, altruizm, myślenie premoralne, hedonizm. Zna teorię umowy społecznej. Prezentuje poglądy T. Hobbesa. Dokonuje analizy i właściwej oceny własnych działań, a także zachowań innych ludzi. Przyjmuje postawę krytyczną wobec zła moralnego, uzasadniając jej wartość. Wyjaśnia pojęcie dojrzałość moralna.13. Ocena moralności człowieka.

14. Trudny wybór – o konflikcie motywacyjnym.


Uczeń:

Rozumie, na czym polega rozróżnienie czynników (intencje, motywy, konsekwencje) w ocenie moralnej czynu. Rozumie, na czym polega sprzeczność motywów w konfliktach motywacyjnych. We wskazanym przykładzie dostrzega wartości określające motywy wyboru, dokonuje hierarchizacji tych wartości.
Uczeń:

Wie, jakie czynniki należy brać pod uwagę, dokonując oceny moralnej czynu. Potrafi wskazać sprzeczne motywy w konfliktach motywacyjnych. We wskazanym przykładzie dostrzega wartości określające motywy wyboru, dokonuje hierarchizacji tych wartości. Rozumie, na czym polega różnica między opisem psychologicznym a etycznym. Odwołuje się do własnych doświadczeń.Uczeń:

Wyjaśnia, na czym polega trafna ocena moralna czynu. Wskazuje i hierarchizuje wartości. Rozumie, na czym polega rozróżnienie czynników (intencje, motywy, konsekwencje) w ocenie moralnej czynu. Trafnie określa sprzeczne motywy w konfliktach motywacyjnych. We wskazanym przykładzie dostrzega wartości określające motywy wyboru, dokonuje hierarchizacji tych wartości. Odróżnia opis psychologiczny od etycznego.
Uczeń:

W ocenie moralnej czynu rozpatruje różne czynniki (intencje, motywy, konsekwencje), wskazuje i hierarchizuje wartości. Trafnie określa sprzeczne motywy w konfliktach motywacyjnych. We wskazanym przykładzie dostrzega wartości określające motywy wyboru, dokonuje hierarchizacji tych wartości. Odróżnia opis psychologiczny od etycznego. Odwołuje się do własnych doświadczeń i obserwacji rzeczywistości.Uczeń:

W ocenie moralnej czynu rozpatruje różne czynniki (intencje, motywy, konsekwencje), wskazuje i hierarchizuje wartości. Trafnie określa sprzeczne motywy w konfliktach motywacyjnych. We wskazanym przykładzie dostrzega wartości określające motywy wyboru, dokonuje hierarchizacji tych wartości. Odróżnia opis psychologiczny od etycznego. Odwołuje się do własnych doświadczeń i obserwacji rzeczywistości. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.15. Moralność jako wartość uniwersalna.

16. Pytania o wartość moralności w kontekście zbrodni ludobójstwa.

17. Kanibalizm – przyczyny zachowań etnocentrycznych.

18. Eutanazja – współczesne problemy moralno – etyczne.


Uczeń:

Zna pojęcia ludobójstwo, Holocaust, totalitaryzm. Wie, co oznacza wyrażenie deformacja wartości w kontekście omawianych zagadnień. Wskazuje cechy ideologii prowadzących do ludobójstwa.
Uczeń:

Wyjaśnia pojęcia ludobójstwo, Holocaust, totalitaryzm. Potrafi zinterpretować wyrażenie deformacja wartości w kontekście omawianych zagadnień. Wskazuje cechy ideologii prowadzących do ludobójstwa, analizując wybrany przykład.
Uczeń:

Potrafi zdefiniować pojęcia ludobójstwo, Holocaust, totalitaryzm i analizuje je w kontekście deformacji wartości. Wskazuje i poddaje analizie cechy ideologii prowadzących do ludobójstwa, odwołując się do wskazanego przykładu. Posługuje się konkretnymi, poprawnymi pod względem merytorycznym, informacjami dotyczącymi omawianych wydarzeń.Uczeń:

Definiuje pojęcia ludobójstwo, Holocaust, totalitaryzm i analizuje je w kontekście deformacji wartości. Wskazuje i poddaje analizie cechy ideologii prowadzących do ludobójstwa, odwołując się do wybranego przez siebie przykładu. Wykorzystuje wiedzę na temat współczesnych wydarzeń mających znamiona ludobójstwa. Analizuje je, posługując się konkretnymi, poprawnymi pod względem merytorycznym, informacjami dotyczącymi omawianych wydarzeń. Wskazuje cele i efekt działań Trybunału Norymberskiego.
Uczeń:

Definiuje pojęcia ludobójstwo, Holocaust, totalitaryzm i analizuje je w kontekście deformacji wartości. Wskazuje i poddaje analizie cechy ideologii prowadzących do ludobójstwa, odwołując się do wybranego przez siebie przykładu. Wykorzystuje wiedzę na temat współczesnych wydarzeń mających znamiona ludobójstwa. Analizuje je, posługując się konkretnymi, poprawnymi pod względem merytorycznym, informacjami dotyczącymi omawianych wydarzeń. Wskazuje cele i efekt działań Trybunału Norymberskiego oraz innych instytucji powołanych do osądzania zbrodni ludobójstwa. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.19. Postmodernizm – to jest gra i tylko gra…

Uczeń:

Rozumie pojęcie postmodernizm. Dostrzega kontekst etyczny postawy. Podaje argumenty przemawiające za wskazaną tezą i przeciwko niej.
Uczeń:

Zna pojęcie postmodernizm. Dostrzega kontekst etyczny. Wyjaśnia tezę, podaje argumenty przemawiające za tezą i przeciwko niej. Prezentuje i uzasadnia własne poglądy
Uczeń:

Wyjaśnia pojęcie postmodernizm. Interpretuje utwór. Odnajduje kontekst etyczny postawy. Prezentuje opinię wobec przedstawionego problemu, wskazując ironię jako klucz do jej odczytania. Wyodrębnia w tekście tezę. Podaje argumenty przemawiające za tezą i przeciwko niej. Prezentuje i uzasadnia w rzeczowy sposób własne poglądy na temat postawy opisanej w tekście.Uczeń:

Definiuje pojęcie postmodernizm w różnych kontekstach. Interpretuje utwór. Odnajduje kontekst etyczny postawy opisanej w utworze. Prezentuje opinię autora wobec przedstawionego problemu, wskazując ironię jako klucz do jej odczytania. Dostrzega związek między warstwą muzyczną a słowną. Wyodrębnia w tekście tezę. Podaje argumenty przemawiające za tezą i przeciwko niej.Uczeń:

Definiuje pojęcie postmodernizm w różnych kontekstach. Interpretuje utwór. Odnajduje kontekst etyczny postawy opisanej w utworze. Prezentuje opinię autora wobec przedstawionego problemu, wskazując ironię jako klucz do jej odczytania. Dostrzega związek między warstwą muzyczną a słowną. Wyodrębnia w tekście tezę. Podaje argumenty przemawiające za tezą i przeciwko niej.
3. Strach, odwaga, sumienie

20. „Powiedz mi, czego się boisz, a powiem ci, kim jesteś”.

21. Strach jako wyzwanie etyczne.


Uczeń:

Dostrzega wpływ strachu na ludzkie postawy i czyny. Interpretuje wskazany przykład opisujący zachowanie wywołane strachem, wskazując przeżycie, przyczynę i obiekt strachu. Rozumie, na czym polega hierarchia wartości jednostki w zachowaniach wywołanych strachem. Wie, na czym polega upadek moralny wywołany strachem. Odpowiada na pytania. Słucha wypowiedzi innych osób.
Uczeń:

Dostrzega wpływ strachu na ludzkie postawy i czyny. Wskazuje przykład zachowania wywołanego strachem, trafnie interpretując przeżycie, przyczynę i obiekt strachu. Potrafi odczytać właściwą hierarchię wartości jednostki w zachowaniach wywołanych strachem. Rozumie, na czym polega upadek moralny wywołany strachem.
Uczeń:

Wskazuje przykład zachowania wywołanego strachem, trafnie interpretując przeżycie, przyczynę i obiekt strachu. Potrafi odczytać właściwą hierarchię wartości jednostki w zachowaniach wywołanych strachem. Rozważa strach w kategorii wyzwania etycznego. Odwołując się do wskazanego przykładu pochodzącego z różnych tekstów kultury, objaśnia, na czym polega upadek moralny wywołany strachem.
Uczeń:

Wskazuje przykłady zachowań wywołanych strachem, trafnie interpretując przeżycie, przyczynę i obiekt strachu. Potrafi odczytać właściwą hierarchię wartości jednostki w zachowaniach wywołanych strachem. Rozważa strach w kategorii wyzwania etycznego. Odwołując się do obserwacji rzeczywistości lub wybranych tekstów kultury, objaśnia, na czym polega upadek moralny wywołany strachem. Prezentuje własne poglądy.Uczeń:

Wskazuje przykłady zachowań wywołanych strachem, trafnie interpretując przeżycie, przyczynę i obiekt strachu. Potrafi odczytać właściwą hierarchię wartości jednostki w zachowaniach wywołanych strachem. Rozważa strach w kategorii wyzwania etycznego. Odwołując się do obserwacji rzeczywistości lub wybranych tekstów kultury, objaśnia, na czym polega upadek moralny wywołany strachem. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób.22. Odwaga i jej uwarunkowania.

23. Heroizm jako oznaka dzielności.

Uczeń:

Czyta wskazane teksty prasowe oraz analizuje przykłady omawiane na lekcji w odniesieniu do rozważanych zagadnień. Wie, na czym polega różnica między odwagą a brawurą. Omawia kwestię działania opartego na uczuciach i rozumie.
Uczeń:

Analizuje wskazane teksty prasowe oraz przykłady omawiane na lekcji w odniesieniu do rozważanych zagadnień. Rozumie, na czym polega różnica między odwagą a brawurą. Omawia kwestię działania opartego na uczuciach i rozumie. Wie, że odwaga wiąże się z kategorią wartości etycznych.
Uczeń:

Odwołując się do tekstów prasowych i do własnych obserwacji i doświadczeń, wskazuje i omawia przykłady zachowań nacechowanych odwagą i brawurą, uwypuklając różnice. Omawia kwestię działania opartego na uczuciach i rozumie. Rozważa odwagę w kategoriach wartości etycznych.
Uczeń:

Odwołując się do tekstów prasowych i do własnych obserwacji i doświadczeń, wskazuje i omawia przykłady zachowań nacechowanych odwagą i brawurą, uwypuklając różnice. Omawia kwestię działania opartego na uczuciach i rozumie. Rozważa odwagę w kategoriach wartości etycznych. Interpretuje pojęcie odwagi chwalebnej.
Uczeń:

Odwołując się do tekstów prasowych i do własnych obserwacji i doświadczeń, wskazuje i omawia przykłady zachowań nacechowanych odwagą i brawurą, uwypuklając różnice. Omawia kwestię działania opartego na uczuciach i rozumie. Rozważa odwagę w kategoriach wartości etycznych. Interpretuje pojęcie odwagi chwalebnej. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje wiedzę z lektury dodatkowych.24. Struktura i działanie sumienia.

25. Wybrane aspekty odpowiedzialności.

Uczeń:

Interpretuje definicję sumienia. Omawia wybrany przykład, wskazując, na czym polega przeżycie winy, odpowiedzialności, dumy moralnej. Odróżnia poczucie wstydu moralnego od lęku przed odrzuceniem. Rozumie, na czym polega sumienie przed- i pouczynkowe. Rozumie, na czym polegają zaburzenia sumienia. Rozróżnia odpowiedzialność za coś i przed kimś.
Uczeń:

Interpretuje definicję sumienia. Omawia wybrany przykład, wskazując, na czym polega przeżycie winy, odpowiedzialności, dumy moralnej. Odróżnia poczucie wstydu moralnego od lęku przed odrzuceniem. Rozumie, na czym polega sumienie przed- i pouczynkowe. Objaśnia zaburzenia sumienia. Rozróżnia odpowiedzialność za coś i przed kimś. Prezentuje własne poglądy. Słucha wypowiedzi innych osób.Uczeń:

Definiuje pojęcie sumienia, ukazując jego strukturę. Omawia przykłady, które ukazują przeżycie winy, odpowiedzialności, dumy moralnej. Odróżnia poczucie wstydu moralnego od lęku przed odrzuceniem. Rozumie, na czym polega sumienie przed- i pouczynkowe. Trafnie diagnozuje i objaśnia zaburzenia sumienia. Rozróżnia odpowiedzialność za coś i przed kimś. Interpretuje etyczne, religijne i potoczne ujęcie grzechu.
Uczeń:

Definiuje pojęcie sumienia, ukazując jego strukturę. Przytacza i omawia przykłady, które ukazują przeżycie winy, odpowiedzialności, dumy moralnej. Wskazuje różnicę między wstydem moralnym a lękiem przed odrzuceniem. Potrafi wskazać i omówić przykład sumienia przed- i pouczynkowego. Trafnie diagnozuje i objaśnia zaburzenia sumienia. Rozróżnia odpowiedzialność za coś i przed kimś. Interpretuje etyczne, religijne i potoczne ujęcie grzechu. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując.
Uczeń:

Przytacza i omawia przykłady, które ukazują przeżycie winy, odpowiedzialności, dumy moralnej. Wskazuje różnicę między wstydem moralnym a lękiem przed odrzuceniem. Potrafi wskazać i omówić przykład sumienia przed- i pouczynkowego. Definiuje pojęcie sumienia, ukazując jego strukturę. Trafnie diagnozuje i objaśnia zaburzenia sumienia. Rozróżnia odpowiedzialność za coś i przed kimś. Interpretuje etyczne, religijne i potoczne ujęcie grzechu. Prezentuje własne poglądy, stawiając tezy i argumentując. Z uwagą słucha wypowiedzi innych osób. Ponadto uczeń w swoich rozważaniach wykorzystuje wiedzę z lektury dodatkowych tekstów z dziedziny etyki.Yüklə 383,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə