Ön söz Orucun hökmüYüklə 213 Kb.
tarix26.10.2018
ölçüsü213 Kb.
#75718

Ön söz

Orucun hökmü
Sual: Oruc nə deməkdir?

Cavab: Oruc - niyyət edib dan yeri söküləndən gün batanadək (yemək-içmək, cinsi əlaqə və başqa bu kimi) orucu pozan şeylərdən özünü saxlamaq demək­dir.


Sual: Ramazan ayında oruc tutmaq vacibdirmi?

Cavab: Bəli vacibdir. Uca Allah buyurur: “Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi sizə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə (pis əməl­lərdən) çəkinəsiniz.”1 “(Oruc günləri) Ramazan ayı­dır ki, onda (həmin ayda) insanlara doğru yol gös­təricisi, bu yolun və haqqı batildən ayırd edənin açıq-aydın dəlilləri olan Quran nazil edilmişdir. Sizlərdən kim bu aya yetişərsə, onu (həmin ayı oruc tutmalıdır.”2


Sual: Oruc tutmaq kimlərə vacibdir?

Cavab: Oruc tutmağa qadir olan hər bir həddi bulu­ğa çatmış, ağlı başında olan müsəlman Ramazan ayının orucunu tutmalıdır. Xəstə və müsafir olanlar isə başqa günlərdə tutmadıqları günlərin sayı qədər oruc tutmalıdırlar. Uca Allah buyurur: “Sizlərdən xəstə və ya səfərdə olanı varsa, başqa günlərdə eyni sayda (oruc tutmalıdır). Allah sizin üçün asanlıq istəyir, sizin üçün çətinlik istəmir.”3


Sual: Bütün oruclar eyni hökmdədirmi?

Cavab: Xeyr! Hər orucun öz hökmü vardır. Oruc hökmlərə görə aşağıdakı qisimlərə bölünür:

- vacib oruclar: Ramazan ayının orucu, qəza, nəzir və kəffarə orucları;

- qadağan olunmuş oruclar: Ramazan və qurban bayramların­da, heyz və nifas halında tutulan oruclar. Həmçinin şəkk edilən gün,4 həcc ziyarətin­də Ərafa günü,5 təşriq günləri6 tutulan oruclar və xəstənin halını ağırlaşdıran oruc da buna aiddir. Habelə ərin izni olmadan qadının tutduğu nafilə orucu, cümə və şənbə günlərini xüsusiləşdirib oruc tutmaq;

- müstəhəb oruclar: Birinci və dördüncü günlər, hicri aylarının 13-ü, 14-ü və 15-i, Məhərrəm ayının 9-u, 10-u və 11-i, Şəvval ayının istənilən altı günü, zil-Hiccə ayının ilk doqquz günü və hədislərdə varid olan başqa bu kimi oruclar;

- məkruh oruclar: Xəstəyə çətinlik törədən oruc;

- mübah oruclar: Müsafirin orucu;
Niyyətin hökmü
Sual: Ramazan ayını oruc tutmaq istəyən kəs nə zaman və necə niyyət etməlidir?

Cavab: Ramazan ayını oruc tutmaq üçün ay gir­məmişdən niyyət etmək kifayətdir. O ki qaldı niy­yət etməyə, qeyd etmək lazımdır ki, niyyətin yeri qəlbdir, bunu tələffüz etmək isə dində yenilikdir. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Əməllər niy­yətlərə görədir və hər kəsin niyyət etdiyi bir əməl vardır. Kimin hicrəti Allah və Onun rəsulu (hər ikisinin buyruqlarını yerinə yetirmək) üçündür­sə, onun hicrəti (etdiyi hər bir əməl) Allah və Onun rəsulu (hər ikisinin razılığını qazanmaq) üçündür.7 Kimin də hicrəti dünyaya nail olmaq və ya qadınla evlənmək üçündürsə, onun hicrəti niyyət etdiyində tamamlanır.89


Sual: Ramazan ayında üzrlü səbəbdən dolayı orucu pozan kəs üzr aradan qalxdıqdan sonra oruc tutmaq üçün yenidən niyyət etməlidirmi?

Cavab: Bəli, etməlidir.


Sual: Ramazan ayının hər günü üçün ayrıca niyyət etmək şərtdirmi?

Cavab: Məlumdur ki, Ramazan ayında hər gün dan yeri sökülməmişdən əvvəl səhur10 edən kəs əlbəttə, bunu oruc tutmaq üçün edir. Hərgah o, sadəcə səhər yeməyi yemək niyyətində olsaydı, onu bu vaxt et­məzdi. Səhura qalxmayıb yatıb qalan şəxsə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, Ramazan ayını oruc tutmaq üçün ay gir­məmişdən niyyət etmək kifayətdir.


Sual: Orucu pozmağı qətiyyətlə niyyət edən kəsin orucu pozulurmu?

Cavab: Orucu pozmağı qətiyyətlə niyyət edən kəs heç nə yeməsə də, içməsə də belə tutduğu oruc batil olur. Həmin şəxs orucuna davam etməli və o günün əvəzinə başqa aylarda bir gün oruc tutmalıdır.


Sual: Həm Ramazan orucunun qəzasını, həm də nafilə orucunu niyyət edib - iki niyyətlə bir oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Buna aid heç bir dəlil-sübutun olmamağı onu göstərir ki, bunu etmək caiz deyildir.Səhur və iftar
Sual: Səhur etmək şərtdirmi?

Cavab: Xeyr! Səhur etmək müstəhəbdir və oruc onsuz da səhih sayılır. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demiş­dir: “Dan yeri ağarana yaxın səhur edin! Həqiqətən, səhurda bərəkət var.”11


Sual: Səhuru nə vaxt etmək yaxşıdır?

Cavab: Zeyd ibn Sabit (r.a) demişdir: “Biz Peyğəm­bərlə səllallahu aleyhi və səlləm birgə səhur edib sonra namaz qıldıq. Ənəs (r.a) Zeyddən: “Namazla səhər yemə­yi­ni­zin arasında olan vaxt nə qədər idi?” – deyə soruş­duqda, o dedi: “Əlli ayə miqdarı qədər.”12 Hədisdən görünür ki, səhuru axır vaxtlarda etmək əfzəldir.


Sual: Əgər sübh namazının azanı verilirsə bu zaman yeməyə son qoyulmalıdırmı?

Cavab: Bəli, son qoyulmalıdır. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, azan başladıqda əlində olan loxmanı yeyib qurtarmaq olar. Həmçinin də qalan suyu iç­mək olar.


Sual: Əgər hər hansı bir şəxs Ramazan ayında dan yeri ağarana yaxın oyanıbsa və onun boynunda cənabət qüslü varsa bu şəxs öncə qüsl etməlidir, yoxsa səhur etməlidir? Onu da qeyd edək ki, əgər bu şəxs öncə qüsl etsə səhura vaxt qalmayacaqdır. Eləcə də əgər öncə səhur etsə qüslü dan yeri ağardıqdan sonra etməli olacaqdır.

Cavab: Bu şəxsin səhuru önə çəkməsi daha əfzəldir. Çünki Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Dan yeri ağarana yaxın səhur edin! Həqiqətən, səhurda bərəkət var.”13 Qüslün vaxtı geniş olduğundan onu dan yeri ağardıqdan sonra da edə bilər. Onun bu cür qüsl etməsi oruca heç bir xələl gətirmir. Aişə (r.a) və Ummu Sələmə (r.a) rəvayət edir ki, “Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm dan yeri ağardıqdan sonra cənabət halında oyanar və sonra qüsl edib oruc tutardı.”14


Sual: İftarı nə vaxt etmək lazımdır?

Cavab: İftarı gün batdıqdan sonra etmək lazımdır. Uca Allah buyurur: “Sonra gecəyə qədər (gün batana kimi) orucunuzu tamamlayın.”15


Sual: İftarı nə vaxt etmək yaxşıdır?

Cavab: İftarı gün batdıqdan dərhal sonra etmək daha əfzəldir. Çünki Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm hədislərin birində iftarını ilk vaxtlarda açan bəndəni belə müjdələmişdir: “İnsanlar iftarı əvvəl vaxtında, səhuru isə axır vaxtında yeməklə xeyrə nail olar­lar.”16


Sual: İftar vaxtı hansı dualar edilir?

Cavab: İftar vaxtı bu dualar edilir:

“Zəhəbəz-zəmə’u vabtəllətil-uruq va səbətəl-əcr inşaallah”(Allahın istəyi ilə susuzluq keçib getdi, damarlar islandı, Allah istəsə mükafatı sübuta ye­tər).

“Allahümmə inni əs'əlukə birəhmətikəl-ləti vasiat küllə şeyin ən təğfira li” (Allahım, Sənin hər şeyi əhatə edən mərhəmətinlə Sənə yalvarıram ki, məni bağışla).


Sual: Təyyarədə olan şəxs nə vaxt iftar etməlidir?

Cavab: Əgər hər hansı bir şəxs gün batdıqdan sonra iftarını edib təyyarəyə minərsə, təyyarə göyə qalx­dıqdan sonra günəşi görsə də belə orucu səhih sayılır. Əgər bu şəxs təyyarədə olarkən hələ günəş batmamışdırsa, onda iftarını günəş batdıqdan sonra edir.


Sual: Hər kim Ramazan ayının baş­ladığını dan yeri ağardıqdan sonra xəbər tutubsa o nə etməlidir?

Cavab: Bu şəxs günün qalan hissəsini oruc tutma­lıdır. Bu günün qəzasını sonradan tutmağa gəldikdə isə, alimlər bu barədə ixtilaf etmişlər. Əksər alim­lərin fikrincə bu günün qəzası sonradan tutulmalı­dır. Çünki bu şəxs günün müəyyən bir hissəsini niy­yətsiz keçirmişdir. Əməllər isə niyyətlərə görədir.


Sual: Hər kim Ramazan əsnasında İslam dinini qə­bul etmişsə ona tutmadığı günlərin qəzasını tutmaq vacibdirmi?

Cavab: Xeyr, vacib deyil. Çünki əvvəl o, qafil idi və oruc tutmaq da ona vacib deyildi. Odur ki, İsla­mı qəbul edən şəxs, əvvəl etmədiyi saleh əməllərin qəzalarını yerinə yetirmir. Uca Allah buyurur: “Kafir olanlara de: “Əgər onlar (öz küfrlərindən) əl çəksələr, keçmişdəki günahları bağışlanır.”17 O ki qaldı İslamı günorta qəbul etmiş kimsəyə, o, günün qalan hissəsini oruc tutur və onun orucu kamil oruc sayılır. Bu şəxs, həmin günün qəzasını tutmur. Çün­ki ona İslamı qəbul edənə qədər heç bir əməl vacib deyildi.


Sual: Əgər bir şəxs üzrlü səbəbdən orucunu açarsa və həmin gün də üzür aradan qalxarsa, o nə etməli­dir?

Cavab: Bu şəxs yemək-içməyinə davam etməlidir. Oruca yenidən davam etmək isə ona vacib deyildir. Çünki həmin gün bu şəxsə yeyib-içmək üzrlü səbəbdən halal olmuşdur. Yeyib-içməyin ona yeni­dən haram olması barədə isə heç bir dəlil yoxdur. Lakin bu şəxs həmin günün qəzasını sonradan tut­malıdır.


Sual: Oruclu halda unudub yemək yeyən şəxs nə etməlidir?

Cavab: Bu şəxs xatırlayan kimi dərhal orucuna davam etməlidir. Bu halda onun orucu düzgün sayılır və ona sonradan qəza tutmağa ehtiyac yox­dur. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: Kim oruclu halda unudub yemək yeyərsə və ya bir şey içərsə orucuna davam etsin. Çünki onu yedirdən də, içirdən də Allahdır.”18Oruc tutanlar.
Birinci: Uşaq, ruhi xəstə, yaşlılar və zəiflər.
Sual: Uşağa nə vaxtdan oruc tutmaq vacibdir?

Cavab: Uşaq həddi buluğa çatdıqdan sonra ona oruc tutmaq vacibdir. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demiş­dir: “Üç şəxsin üzərindən qələm qaldırılıb (onlara günah yazılmır): Həddi buluğa çatmamış uşaq, ruhi xəstə və yuxuda olan şəxs...”19


Sual: Uşaq oruc tutarsa onun bu orucu səhihdirmi? Bu orucun savabı kimə yazılır?

Cavab: Onun orucu səhihdir və bu orucun savabı həm uşağa həm də valideynə yazılır.


Sual: Yaşlı insanlara oruc tutmaq hansı yaşlarından vacib deyildir?

Cavab: Yaşlı insan, oruc tutmağı bacarmadığı gün­dən etibarən orucunu tərk edir və oruc tutmadığı hər günün əvəzinə bir kasıb yedizdirir. Uca Allah buyu­rur: “Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə [buraxdığı hər gününün əvəzinə] bir yoxsulu yedirtməklə fidyə verməlidirlər.”20


Sual: Əgər insan ağlını itirərsə, ona oruc tutmaq vacibdirmi, tutmadığı günlərin əvəzi­nə fidyə verməlidirmi?

Cavab: Xeyr, bu halda ona nə namaz, nə də oruc vacibdir. Eləcə də oruc tutmadığına görə fidyə ver­mək ona vacib deyildir. Amma bu cür şəxslərə öz mallarından zəkat vermək vacibdir. Çünki zəkat malın özü ilə bağlıdır. Ona görə də bu cür insanları himayə edən hər bir şəxs onların mallarından zəkat verməlidir. Uca Allah buyurur: “Onların malların­dan sədəqə (zəkat) al. Bununla onları (günahlardan) təmizləmiş, pak etmiş (mallarına bərəkət vermiş, əməllərinin savabını artırmış) olarsan.”21


İkinci: Xəstələr.
Sual: Xəstəyə oruc tutmaq vacibdirmi?

Cavab: Əgər bu şəxsin xəstəliyi xroniki (sağalma­yan) xəstəlikdirsə və oruc tutmaq ona zərər verirsə, o, orucu tərk etməli və tutmadığı hər günün əvəzinə bir kasıb yedizdirməlidir. Əgər onun xəstəliyi xro­niki deyilsə, onda o, xəstə olduğu müddətdə oruc­larını tərk etməli və sağaldıqdan sonra həmin gün­lərin qəzasını tutmalıdır. Uca Allah buyurur: “Müəy­yən sayda olan günləri [oruc tutmalısınız]. Sizlər­dən xəstə və ya səfərdə ola­nı varsa, başqa günlərdə eyni sayda [oruc tutmalıdır]. Buna taqəti olmayanlar isə [buraxdığı hər gününün əvəzinə] bir yoxsulu yedirt­məklə fidyə verməlidir­lər.”22


Sual: Əgər həkim hər hansı bir xəstəyə bir neçə il oruc tutmağa icazə vermirsə bu şəxs nə etməlidir?

Cavab: Əgər bu həkim öz ixtisasında mahirdirsə və eyni zamanda e'tibarlı həkimdirsə onun dediklərinə tabe olmaq lazımdır. Tuta bilmədiyi günlərin qəza­sına gəlincə, əgər bu şəxsin xəstəliyi sağalan xəstə­likdirsə o, həmin günlərin qəzasını sağaldıqdan son­ra dərhal tutmalıdır. Hətta bu günlərin sayı bir neçə ay olsa da belə. Əgər bu şəxs sağaldıqdan sonra qarşıdan gələn Ramazan ayına qədər qəzalarını tut­mayıbsa qəzalarla bərabər həmin günlərin sayı qə­dər kasıb da yedizdirməlidir.

Əgər bu şəxsin xəstəliyi xroniki xəstəlikdirsə, onda o, oruc tutmadığı günlərin sayı qədər kasıb yedizdirməlidir.
Sual: Hansı xəstəliklərə görə orucu tərk etmək olar?

Cavab: Əgər oruc tutmaq insanın hər hansı bir xəs­təliyini artırarsa, və ya xəstəliyinin sağalmasına əngəl törədərsə, yaxud həmin şəxsə əziyyət verərsə, və yaxud da xəstəliyin sağalmasını gecikdirərsə bu şəxs sağalana qədər orucu tərk edir.


Üçüncü qisim: Müsafir.
Sual: Müsafir üçün oruc tutmaq əfzəldir, yoxsa onu tərk etmək? Xüsusən də heç bir çətinlik olmayan səfərdə.

Cavab: Ümumiyyətlə, səfər ağır da olsa, yüngül də olsa müsafir üçün oruc tutmamaq daha əfzəldir. Həmzə bin Amr əl-Əsləmi Peyğəmbərə səllallahu aleyhi və səlləm belə dedi: “Ey Allahın elçisi! Mən səfərdə olar­kən özümdə oruc tutmağa qüvvə hiss edirəm. Əgər oruc tutsam mənə günah olarmı?” Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm ona belə cavab verdi: “Bu Allahdan (müsəlmanlara olan) rüsxətdir. Kim onu götürərsə yaxşı iş görmüş olar. Kim də oruc tutmaq istəyərsə ona heç bir günah olmaz.”23 La­kin kim səfərdə olar­kən oruc tutarsa, heç bir ziyanı yoxdur. Çünki Pey­ğəmbərdən səllallahu aleyhi və səlləm səfər­də olarkən həm oruc tutmağı, həm də tut­mamağı varid olmuşdur. Səhabələr də belə etmişlər. Ənəs bin Malik demişdir: “Biz Ramazan ayında Peyğəm­bərlə səllallahu aleyhi və səlləm birgə səfərdə idik və bizlərdən bəziləri oruc tutmuş, digərləri isə tutma­mışdı. Nə oruc tutan tutmayanı, nə də tutmayan tutanı qına­yardı.”24

Lakin səfər ağır və məşəqqətli olarsa müsafirin oruc tutması məkruh sayılır. Çünki Peyğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm bir dəfə səfərdə ikən oruc tutan və is­tinin şiddətindən əziyyət çəkən bir kişini görüb belə dedi: “Səfərdə oruc tutmaq heç də yaxşı əməl deyil­dir.”25
Sual: Ramazan ayında səfərdə olarkən günorta vaxtı həyat yoldaşı ilə cinsi əlaqəyə girmək olarmı?

Cavab: Ramazan ayında səfərdə olan şəxs orucunu, orucu pozan amillərdən hər hansı biri ilə poza bilər. Çünki oruc tutmaq onun üçün heç də vacib deyildir. Uca Allah buyurur: “Sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruc tut­malıdırlar.”26 Lakin bu şəxs sonradan həmin gü­nün qəzasını tutmalıdır.


Sual: Oruc tutan şəxs həmin gün ərzində səfərə çıxarsa, orucunu poza bilərmi?

Cavab: Bəli, poza bilər.


Sual: Səfər üçün müəyyən bir müddət varmı? Bu müddət bitdikdən sonra oruc tutmaq vacibdirmi?

Cavab: Səfər üçün müəyyən bir müddət yoxdur. Odur ki, müsafir səfərdən qayıdana qədər Allahın ona verdiyi rüsxətdən istifadə edə bilər. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayının iyirmisi Məkkəyə daxil olmuş və (müsafir olduğu üçün) bu ayın axı­rına qədər oruc tutmamışdır.27


Sual: Oruc tutmayan müsafir gün batmamışdan əv­vəl səfərdən qayıtsa, günün qalan hissəsini oruc tut­malıdırmı?

Cavab: Xeyr, tutmamalıdır. Lakin həmin günün qəzasını tutmalıdır.


Sual: Orucu pozmaq niyyəti ilə səfərə çıxmağın hökmü nədir?

Cavab: Bu, hiylə olduğu üçün haram sayılır.


Dördüncü qisim: Heyz və ya nifas halında olan qadın.
Sual: Heyz və nifasa görə orucunu tərk edən qadın onun qəzasını tutmalıdırmı?

Cavab: Bəli tutmalıdır. Aişə (r.a) rəvayət edir ki, “Biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik. Sonra isə bizə yalnız orucun qəzasını tutmaq əmr olunardı.”28


Sual: Heyz və nifas halında olan qadın gündüz vax­tı bundan təmizlənsə, günün qalan hissəsini oruc tutmalıdırmı?

Cavab: Xeyr, tutmamalıdır. Lakin həmin günün qəzasını tutmalıdır.


Sual: Qadın gün batmamışdan əvvəl heyz və ya nifas olarsa, həmin günün qəzasını tutmalıdırmı?

Cavab: Bəli, tutmalıdır.


Sual: Qadın dan yeri ağarmamışdan əvvəl heyz və ya nifasdan təmizlənib oruc tutsa və gün ərzində paltarında sarı ləkə görsə həmin günün qəzasını tutmalıdırmı?

Cavab: Xeyr! Ummu Atiyyə (r.a) rəvayət edir ki, “Biz (heyzdən) təmizləndikdən sonra bulanıq və ya sarı ləkəni bir şey saymazdıq.”29


Beşinci qisim: Hamilə və ya süd verən qadın.
Sual: Hamilə və ya süd verən qadın məşəqqətə görə tutmadığı orucların qəzasını tutmalıdır, yoxsa buna görə kəffarə ödəməlidir?

Cavab: Hamilə və süd verən qadının halı xəstənin və müsafirin halına bənzəyir. Odur ki, o, sonradan bu orucların qəzasını mütləq tutmalıdır. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allah müsa­firə orucu və namazın yarısını, hamilə və süd verən qadına isə orucu keçmişdir.”30 Bu rəyi dəstəkləyən alimlər:

Mücahid,31 İkrimə,32 Həsənul-Basri və İbrahim ən-Nəxəi,33 əl-Əvzai,34 Malik, Şafii və Əhməd,35 ibnul-Qeyyim,36 Xəttabi,37 əl-Mubarakfuri,38 ibn Baz,39 Useymin və başqaları.40
Sual: Doğuşdan əvvəl hamilə qadından gələn su orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Orucu pozan və pozmayan amillər
Sual: Orucu nələr pozur?

Cavab: Orucu aşağıdakılar pozur:

- cinsi əlaqə;

- yemək və içmək;

- bədəni qüvvətləndirən iynələr, buruna damızdırı­lan dərmanlar və başqa bu kimi yemək-içməyə bən­zər şeylər;

Uca Allah buyurur: “İndi isə onlara [qadınlara] yaxınlaşın və Allahın sizin üçün müəy­yən et­diyini istəyin [övlada və s. nail olmağa çalışın]. Dan yeri söküləndə ağ sap [şəfəq] qara sapdan [gecənin qaran­lığından] seçilənə qədər yeyin-için. Sonra gecəyə qədər [gün batana kimi] orucunuzu tamam­layın.”41

- şəhvətlə bilərəkdən məni (sperma) ifraz etmək;

Uca Allah qüdsi hədisdə buyurur: “Oruc tutan kəs yemək-içməyini və şəhvətini Mənə görə tərk edir.”42

- özünü qusdurmaq;

Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Hər kim qəsdən özünü qusdursa, bunun qəzasını tutsun.”43

- heyz və nifas qanı.

Aişə (r.a) rəvayət edir: “Biz heyzli olarkən orucu və namazı tərk edərdik. Sonra isə bizə yalnız oru­cun qəzasını tutmaq əmr olunardı.”44

Qeyd etmək lazımdır ki, bunlar orucu yalnız üç şərtlə pozur. Şərtlər isə aşağıdakılardır:

1. Oruc tutan şəxs onu pozan şeylər barədə məlu­matlı olmalıdır;

2. Oruc tutmaq onun xatirində olmalıdır;

3. O, orucu qəsdən pozmalıdır.

Bundan belə nəticə çıxır ki, elmsiz olaraq, yaxud unudaraq, yaxud da zorla vadar edilərək orucu po­zan şəxsin orucu səhih sayılır və həmin günün qəzasını tutmaq lazım gəlmir. Bu xüsusda Peyğəm­bər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Həqiqətən, Allah mənim üm­mətimə bilməyərəkdən, unutqanlıqdan və məcburiy­yət qarşısın­da etdiklərini bağışlamış­dır.”45

Yuxarıda qeyd olunanlardan - cinsi əlaqə müs­təs­na olmaqla - hər hansı bir yolla orucu pozan şəxs bunun əvəzinə yalnız bir gün oruc tutmalıdır. Cinsi əlaqəyə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, onun cəza­sı fərqlidir. Belə ki, bu günaha görə hər ikisi həm töv­bə et­məli, həm bir gün onun qəzasını tutmalı, həm də kəf­farə olaraq ya qul azad etməli, ya altmış gün ardıcıl oruc tutmalı, ya da altmış kasıbı yedirt­məlidir. Pey­ğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Ramazan oru­cunda cinsi əla­qəyə girən şəxsə bunları əmr etmiş­dir.46 Lakin qeyd etmək lazımdır ki, onlardan biri digərini buna məcbur etsə məcbur olunan tərəfin orucu pozulmur.


Sual: Başqa aylarda qəza və ya nafilə orucunu tutar­kən cinsi əlaqədə olan şəxs nə etməlidir?

Cavab: Vacib orucun qəzasını tutan şəxs sadəcə onun qəzasını yenidən tutmalı və heç bir kəffarə ödə­mə­məlidir. Belə ki, kəffarə yalnız Ramazan ayı­nın hör­mətinə görə ödənilir. O ki qaldı nafilə oru­cuna, onun qəzasını tutmaq vacib deyildir.


Sual: Oruc tutan müsafir səfərdə ikən cinsi əlaqəyə girsə, kəffarə ödəməlidirmi?

Cavab: Xeyr, o, başqa aylarda yalnız bunun əvəzi­nə bircə gün oruc tutmalıdır.


Sual: Oruc tutan kəs gündüz yuxudan oyanıb pol­lyusiya47 halında olduğunu görsə nə etməlidir?

Cavab: O, oruc tutmağına davam etməlidir. Belə ki, bunun oruca heç bir aidiyyəti yoxdur.


Sual: Onanizmlə məşğul olmaq və məni ifraz et­mək orucu batil edirmi?

Cavab: Əlbəttə, belə bir iş tutanın orucu batildir və o, bu­nun qəzasını tutmalıdır. Bundan əlavə o, iki şeyə görə tövbə et­məlidir. Birincisi orucunu poz­duğuna gö­rə, ikincisi isə onanizmlə məşğul olduğu üçün. Belə ki, bunu – zəruri hallar48 müstəsna ol­maq­la digər hallarda – etmək haramdır. Bu haqda Pey­ğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm demişdir: “Ey cavanlar! Siz­lərdən kimin evlənməyə imkanı varsa, qoy ev­lənsin. Həqi­qətən, o, gözü daha yaxşı qoruyur, ayıb yerlərini daha gözəl mühafizə edir. İmkanı olmayan isə oruc tutsun. Doğ­rudan da, onun (haramdan) qorumaq təsiri vardır.”49


Sual: Qusmaq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. Bu xüsusda mötəbər hədisdə deyi­lir: “Hər kim (iradəsindən asılı olmadan) qussa, onun qəzasını tutmamalı, kim də qəsdən özünü qus­dursa, bunun əvəzini tutmalıdır.”50


Sual: Şəhvətsiz məni ifraz edən kəsin orucu pozu­lurmu?

Cavab: Xeyr, pozulmur.


Sual: Öpüşmək və mazaqlaşmaq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. Aişə rəvayət edir ki, Pey­ğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm oruclu ola-ola zövcələrini öpərdi.51


Sual: Öpüşmək və mazaqlaşmaq nəticəsində məni və ya məzi ifraz edən şəxs nə etməlidir?

Cavab: Məni ifraz edən şəxs bunun qəzasını tutmalı və heç bir kəffarə ödəməməlidir. Məzi ifraz edənə gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki, bu, ixtilaflı məsə­lə­dir. Hənəfi və Şafii məzhəblərinə görə oruc pozul­mur. İbn Teymiyyə bu haqda demişdir: “Öpüş­mək, mazaqlaşmaq və ya dönə-dönə baxmaq nəti­cəsində məzi ifraz etmək orucu pozmur. Bu isə Əbu Həni­fənin, Şafiinin və bəzi Hənbəlilərin rəyi­dir.”52 Həm­çinin İbn Baz, İbn Useymin və bir çox müasir alimlər bu fikirdədirlər.


Sual: Analiz üçün qan vermək orucu pozurmu?

Cavab: Analiz üçün qan vermək orucu pozmur.


Sual: İstihazə və babasil xəstəliyi nəticəsində, habe­lə diş­lərin dibindən, burundan, boğazdan və sair bədən üzvlərindən çıxan qan orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. O ki qaldı heyz və nifasa, qeyd etmək lazımdır ki, bunun orucu poz­masına dair mötəbər hədislər varid olmuşdur. Yuxa­rıda qeyd olu­nanların orucu pozması barədə isə heç bir dəlil gəl­məmişdir.


Sual: Yaralılara və xəstələrə vurmaq üçün qan ver­mək orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. İmkan varsa bunu iftardan son­raya saxlamaq lazımdır. Bunu təxirə salmaq müm­kün deyilsə yaralılara və xəstələrə vaxtında yardım etmək gərəkdir.

Sual: Diş çəkdirmək orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. Həm­çinin diş çəkdirmək üçün vurulan iynə də orucu poz­mur.


Sual: Tüpürcəyi, bəlğəmi və ya burundan axan seli­yi ud­maq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Ağrı kəsici, sakitləşdirici və bu kimi iynələr vur­maq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. Və bunun damara, yaxud əzələyə vurulması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Əv­vəldə qeyd etdiyimiz kimi yalnız bədəni qüvvət­lən­dirən iy­nələr orucu pozur.


Sual: Misvakla dişləri təmizləmək, onun tərkibində olan suyu udmaq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. Amir ibn Rabiyə (r.a) deyir: “Pey­ğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm oruclu ola-ola misvakla diş­lərini təmizlədiyini dəfələrlə görmü­şəm.” 53


Sual: Diş mə′cunundan istifadə etmək olarmı?

Cavab: Onu udmamaq şərti ilə istifadə etmək olar.


Sual: Oruclu ola-ola ətir vurmaq və ya onu iyləmək olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, tüstü verən ətirləri iyləməkdən çəkinmək gərəkdir.


Sual: Qulağa və gözə dərman tökmək oru­cu pozur­mu?

Cavab: Burundan fərqli olaraq qulağa və gözə dər­man tök­mək oru­cu poz­mur. Belə ki, Peyğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm bu haqda heç nə deməmişdir. Lakin oruc tutanın burnuna su almağı barədə bu sözləri söy­ləmiş­dir: “(Dəstəmaz aldıqda) oruclu hal istisna ol­maqla (di­gər hallarda) burnuna suyu çox al.”54


Sual: Oruclu ikən sürmə, xına, lak, müxtəlif krem­lər və yağlar və sair ənlik-kirşandan istifadə etmək olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dodaq boyasından istifadə etməkdən çəkinmək la­zımdır. Belə ki, onun mədəyə düşmək ehtimalı çox­dur.


Sual: Qadına şəhvətlə baxmaq orucu pozurmu?

Cavab: Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, kişi şəh­vətlə yalnız öz qadınına baxa bilər. Qaldı ki, onun digər qadınlara baxmasına, bu haramdır. Doğrudur bu əməl orucu pozmur, lakin onun savabını azaldır. Peyğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm demişdir: “Hər kim günah sözlərdən, cahillikdən və ona əməl etməkdən əl çək­məsə, yemək-içməyini tərk etməsinə Allahın ehtiyacı yox­dur.”55


Sual: Söyüş söymək, qeybət etmək, söz gəzdirmək və sair bu kimi pis əməllər orucu batil edirmi?

Cavab: Xeyr, batil etmir. Yalnız savabını azaldır. “Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəlkilərə vacib edil­diyi kimi sizə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə [pis əməllərdən] çəkinəsiniz.”56 “Sizlərdə biri oruc tut­duğu gün söyüş söyməsin...”57


Sual: Yatmaq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur. Lakin hər bir müsəlmana Ramazan ayından maksimum istifadə etmək və vax­tını yat­maqla keçirməmək daha xeyirlidir.


Sual: Oruclu ola-ola çimmək olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Belə ki, Peyğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm oruclu ola-ola çimərdi. Əlbəttə, bu cür məsələ­lərdə ifra­ta var­maq olmaz. Əksinə, hər bir müsəl­man Allahın ver­diyi rüsxətdən istifadə etməlidir. Peyğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm demişdir: “Şübhəsiz ki, bu din asanlıq­dır. Elə bir kimsə yoxdur ki, dini çətinləşdirsin və o həmin şəxsi (aciz edərək) məğ­lub etməsin. Orta mövqe tutun (ifrata və təfritə var­mayın)! (İbadətləri tam yerinə yetirə bilməsəniz də bacardığınız qədər ona) yaxınlaşın! (Az da olsa davamlı əməllərinizə görə) sevinin! Səhər-axşam və gecənin bir hissəsində (davamlı ibadət etməklə Allahdan) kömək diləyin!”58


Sual: Siqaret çəkmək orucu pozurmu?

Cavab: Əlbəttə ki, pozur və o, bu­nun qəzasını tut­malıdır. Bundan əlavə o, iki şeyə görə tövbə etməli­dir. Birin­cisi orucunu pozduğuna gö­rə, ikincisi isə siqaret çək­diyinə görə. Belə ki, siqaret çəkmək haramdır.


Sual: Astma (təngnəfəslik) xəstəliyi olan şəxsin aerozol şəklində olan dərmanlardan istifadə etməsi orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Oruclu ola-ola şam, imalə və başqa bu kimi müa­licə vasitələrindən istifadə etmək orucu pozur­mu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Oruc vaxtı dəstəmaz və ya qüsl aldıqda boğa­za su getsə oruc pozulurmu?

Cavab: Qəsdən bunu etmək orucu pozur. Odur ki, ağız və burunu yaxaladıqda ehtiyatlı olmaq gərək­dir. Qaldı ki istəmədən suyun boğaza getməsinə, bu nəinki orucu pozmur, heç savabına belə xələl gətir­mir.


Sual: Havada olan tozları udmaq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Yeməyin dadına baxıb sonra onu tüpürmək orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Saç qırxdırmaq, dırnaq tutmaq, qoltuqaltında və qasıqda olan tükləri qırxmaq orucu pozurmu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Bədəndə olan sızanağı sıxmaq orucu pozur­mu?

Cavab: Xeyr, pozmur.


Sual: Heç bir səbəb olmadan orucu pozmaq olar­mı?

Cavab: Səbəbsiz yalnız nafilə orucunu pozmaq olar.


Qəza və kəffarənin hökmləri
Sual: Qəzaya qalan orucu nə zaman tutmaq lazım­dır?

Cavab: Qəza orucunu Ramazan ayından sonra dər­hal tut­maq əfzəl, növbəti Ramazana qədər təxirə sal­maq isə caizdir. Aişə (r.a) rəvayət edir ki: “Mənim Ramazan ayından orucum qəzaya qalardı və mən onun qəza­sını Şaban ayında tutardım.”59


Sual: Uzun müddət qəsdən oruc tutmayan şəxs nə et­məlidir?

Cavab: O, bu günaha görə yalnız tövbə etməli və heç bir qəza orucu tutmamalıdır. Belə ki, hər bir iba­dətin öz vaxtı olduğu kimi orucun da öz vaxtı vardır. Odur ki, onu üzrsüz olaraq vaxtından gec yerinə yetirmə­yin də heç bir faydası yoxdur. Pey­ğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm demişdir: “Bizim işimizə [dinimizə] müvafiq ol­mayan bir əməl edən kimsə­nin etdiyi əməl rədd edilir.”60


Sual: Qəzaya qalan orucları növ­bəti Ramazana qədər tut­mayan şəxs nə etməlidir?

Cavab: Əgər o, bunu səhlənkarlığı üzündən edibsə, onda tövbə etməklə yanaşı orucların qəzasını tut­malı və kəffarə olaraq buraxdığı hər günün əvəzinə 510 qr miqdarında yeməklə bir kasıbı yedirt­məlidir.


Sual: Üzrlü səbəbə görə orucu tərk etmiş və qəza­sını tutmaq ona müyəssər olmazdan əvvəl vəfat et­miş kimsənin hökmü nə­dir?

Cavab: Onun əvəzinə oruc tutmaq və ya kəffarə ödə­mək vacib deyil.


Sual: Xəstəliyin davamlı olması ehtimalı ilə həki­min qoyduğu qadağaya əsasən orucu tərk edib kəf­fa­rə ödəmiş kimsə bir müddət sonra sağalsa, burax­dığı orucların qəzasını tutmalıdırmı?

Cavab: Xeyr, tutmamalıdır.


Sual: Bilmədən geri qalmış saata etimad edib səhu­ru gec yeyən kəsin orucu qəbuldurmu?

Cavab: Bəli, qəbuldur.


Sual: Kəffarə yalnız bir nəfərə verilə bilərmi?

Cavab: Bunda heç bir məhdudiyyət yoxdur və o, istənilən sayda adama verilə bilər.


Sual: Ölən şəxsin yerinə kəffarə və ya qəzaya qal­mış orucu tutmaq olarmı?

Cavab: Bəli, olar? Bu xüsusda Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: “Hər kim boynunda oruc olduğu halda vəfat etsə, varisi onun əvəzinə oruc tutsun!”61


Sual: Oruc tutmağa qüdrəti çatmayan xronik xəs­tələr kəffarəni necə verməlidirlər?

Cavab: Onlar hər günün əvəzinə 510 qr miqda­rında yeməklə bir kasıbı yedirtməlidirlər. Uca Allah buyurur: “Müəyyən sayda olan günləri [oruc tut­malısınız]. Sizlər­dən xəstə və ya səfərdə ola­nı varsa, başqa günlərdə eyni sayda [oruc tutmalıdır]. Buna taqəti olmayanlar isə [buraxdığı hər gününün əvəzinə] bir yoxsulu yedirtməklə fidyə verməlidir­lər.”62

Sual: Qəzaya qalmış orucu dalbadal tutmaq vacib­dirmi?

Cavab: Xeyr, vacib deyil. Bu orucları istənilən şəkildə tutmaq olar.


Sual: Qəzaya qalmış orucu cümə və ya şənbə günü tutmaq olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Bu günlərdə xüsusilə oruc tut­mağa qoyulmuş qadağa yalnız nafilə oruclarına aid­dir.


Sual: Kəffarə olaraq iki ay dalbadal oruc tutan şəxs bu arada hər hansı səbəbdən orucu pozsa nə etməli­dir?

Cavab: Heyz, nifas və s. üzrlü səbəbə görə pozsa, sonradan orucuna davam etməli, üzrsüz olaraq onu pozsa yenidən başlamalıdır.


Nafilə orucları
Sual: Şəvval ayında olan altı gün orucu ardıcıl tutmaq vacibdirmi?

Cavab: Xeyr, bunu ay ərzində istənilən şəkildə et­mək olar.


Sual: Ərafa günü oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Yalnız həcc ziyarətində olan şəx­sə həmin gün oruc tutmaq qadağandır.


Sual: Aşura orucunu hansı günlərdə tutmaq lazım­dır?

Cavab: Bunu aşağıdakı günlərdə tutmaq olar:

- Məhərrəm ayının 10-u;

- Məhərrəm ayının 9-u və 10-u, yaxud 10-u və 11-i;

- Məhərrəm ayının 9-u, 10-u və 11-i.
Sual: İl boyu oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz.


Sual: Oruc tutulan “biyd” günləri hansı günlərdir?

Cavab: Hicri aylarının 13-ü, 14-ü və 15-i “biyd” günləri adlanır.


Sual: Heyz və nifas halında olan qadın oruc tuta bilərmi?

Cavab: Bu hallarda onun oruc tutması haramdır.


Sual: Qadın ərinin izni olmadan nafilə orucu tuta bilərmi?

Cavab: Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etmişdir.63 Qeyd etmək lazımdır ki, bu hökm ər səfərə çıxana qədər qüvvədə qalır. Yəni, səfərdə olan ərdən izn almaq lazım deyil.


Sual: Davudun aleyhissəlam orucu deyildikdə nə qəsd edi­lir?

Cavab: Bunun üçün Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm söylədiyinə nəzər salmaq kifayətdir: “Allahın ən çox sevdiyi oruc Davudun aleyhissəlam orucudur. O, günaşırı oruc tutardı.”64


Sual: Cümə və şənbə gününü xüsusiləşdirib oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz. Cümə günü oruc tutmaq üçün ondan əvvəlki və ya sonrakı günü də oruc tutmaq lazımdır.65 Şənbə gününə gəlincə, qeyd etmək la­zımdır ki, bu gündə nafilə oruc tutmaq ümumiyyət­lə qadağandır.66 Yalnız cümə ilə şənbə günlərini bir­gə tutmağa rüsxət verilmişdir.


Sual: Qəza oruclarını tutmadan Şəvval ayının altı gününü tutmaq olarmı?

Cavab: Bəli, olar.


Sual: Rəcəb və ya Şaban aylarında xüsusi oruclar varmı?

Cavab: Buna dair heç bir mötəbər hədis varid ol­mamışdır.


Sual: Şaban ayının 30-u Ramazan ayının 1-i ol­duğunu güman edən və şəkk içində olan kəs həmin gün oruc tuta bilərmi?

Cavab: Xeyr! O gün oruc tutmaq haramdır. Pey­ğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Hər kim şəkk etdiyi gün oruc tutsa, Əbul-Qasimə asi olar!”67


Sual: Bayram günü oruc tutmağın hökmü nədir?

Cavab: Bayram günlərində oruc tutmaq haramdır. Ömər (r.a) demişdir: “Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bu iki gündə oruc tutmağı qadağan etmişdir; orucu­nuzu açdığınız gün, qurbandan yediyiniz gün (ramazan və qurban bayramlarında)!”68


Sual: “Təşriq”69 günlərində (zil-Hiccənin 11-i, 12-i və 13-ü) oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Xeyr, bu günlərdə oruc tutmaq olmaz. Pey­ğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Təşriq günləri yemək-işmək və Allahı yad etmək günləridr!”70


Sual: Təşriq71 günlərində oruc tutmamaq hamıyamı şamil edilir?

Cavab: Xeyr! Təməttu72 və qiran73 həcci edən, qur­ban kəsməyib əvəzinə oruc tutan şəxsə aid deyil. Uca Allah buyurur: “Hər kim [qurbanlıq] tapmasa, həcc əsnasında üç, [vətənə] qayıtdıqda isə yeddi gün oruc tutsun.”74


Sual: Şaban ayının 15-i ayrıca oruc tutmaq, gecə­sini də ibadətlə keçirmək nə dərəcədə doğrudur?

Cavab: Bu haqda heç bir mötəbər dəlil varid ol­mamış­dir. Lakin qeyd etmək lazimdır ki, 15-i də daxil ol­maqla Şaban ayının hamısını, yaxud çox hissəsini, yaxud da biyd günlərində (13-ü, 14-ü və 15-i) oruc tutmaq olar. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm də belə edərdi.75


Sual: Şaban ayının ortasına qədər oruc tutmayan şəxs, bu ayın qalan hissəsində oruc tuta bilərmi?

Cavab: Xeyr! Belə ki, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etmişdir: “Şaban ayının ortası gəlib çatdığı zaman Ramazan ayına qədər oruc tutma­yın!”76


Sual: İki və daha artıq günlərdə iftar etmədən dalba­dal oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Olmaz. Çünki Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm bunu qadağan etmişdir: “Hər kim (orucunu) davam etdirmək istəyirsə, qoy səhura qədər davam etdir­sin!”77


Sual: Rəcəb ayında hər hansı bir günü xücusiləşdi­rib oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz. Ümumiyyətlə dəlil-sübutsuz olaraq hər hansı bir günü xücusiləşdirib oruc tut­maq İslam dini tamam olduqdan sonra ona əlavə edilmiş yenilikdir.


Sual: Səfərdə oruc tutmaq olarmı?

Cavab: Həmzə ibn Amr (r.a) bu haqda Peyğəmbər­dən səllallahu aleyhi və səlləm soruşduqda o demişdir: “İstə­yirsən tut, istəyirsən tutma!”78


Ramazanla bağlı digər məsələlər
Sual: Orucu tərk edən kafir sayilirmı?

Cavab: Bu məsələni iki hissəyə bölmək gərəkdir:

- Orucun gərəksiz olduğunu etiqad edən şəxs ka­firdir;

- Səhlənkarlıq ucbatından orucu tərk edən şəxs isə kafir deyil sadəcə gühahkar sayılır.


Sual: Namaz qılmayan şəxsin orucu qəbuldurmu?

Cavab: Bu məsələni də iki hissəyə bölmək gərəkdir:

- Namazın gərəksiz olduğunu etiqad edən şəxs ka­firdir və oruc tutmağının heç bir faydası yoxdur; Peyğəmbər­dən səllallahu aleyhi və səlləm soruşduqda o demiş­dir: “Bizimlə onların (kafirlərin) arasında olan əhd namazdır. Hər kim onu tərk etsə, küfr etmiş olar.”

- Səhlənkarlıq ucbatından namazı tərk edən şəxsin orucunun qəbul olub-olunmaması isə Allaha aiddir.


Sual: Ramazan ayının üç gününü və ya axır on gününü oruc tutmaqla kifayətlənmək olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz. Ramazan ayını tam şəkildə oruc tutmaq hər bir müsəlmanın borcudur.


Gecə namazları (təravih)
Sual: Bu namazlar nə üçün təravih adlanır?

Cavab: Təravih dincəlmək mənasını ifadə edir. Pey­ğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm və səhabələr bu namazları qılarkən dörd rəkətdən sonra dincələrdilər. Elə buna görə də o, təravih adlanmışdır.


Sual: Təravih namazının hökmü nədir?

Cavab: Bu namazı qılmaq sünnədir (Peyğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm etdiyi müstəhəb əməllərdəndir).


Sual: Bu namazı fərdi şəkildə qılmaq olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Lakin camaatla qılmaq daha əf­zəldir.


Sual: Bu namaz mütləq məsciddə qılınmalıdırmı?

Cavab: Xeyr, bunu evdə də qılmaq olar.


Sual: Oruc gecələrində daha hansı ibadətləri etmək lazımdır?

Cavab: Bu gecələrdə Quran oxumaq, Allahı xatır­lamaq, dua etmək, elm tələb etmək gərəkdir.


Sual: Bu gecələrdə səhərə qədər oyaq qalmaq va­cibdirmi?

Cavab: Xeyr, vacib deyil.


Sual: Təravih namazı neçə rəkət qılınmalıdır?

Cavab: Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm gecə namaz­larını on bir və ya on üç rəkətdən çox qılmazdı.


Sual: Gecə namazlarını xüsusiləşdirməmək şərtilə istənilən sayda qılmaq olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Belə ki, bir kişi Peyğəmbərdən səllallahu aleyhi və səlləm gecə namazı barəsində soruşduqda o, demişdir: “Gecə namazları iki (rəkət)-iki (rəkət) qılınır....”79


Sual: Gecə namazlarını dalbadal qılmaq, salamı isə yalnız sonuncu rəkətdə vermək olarmı?

Cavab: İslam alimləri bu məsələdə ixtilaf etmişlər, lakin bütün bu ixtilaflara son qoymaq üçün əksər alimlərin rəyini götürüb yuxarıdakı hədisə istinad etməklə hər iki rəkətdən sonra salam vermək lazım­dır.


Sual: Təravih namazı nə vaxt qılınmalıdır?

Cavab: Onu işa namazından sonra sübh namazına qədər olan vaxt ərzində qılmaq olar.


Sual: Təravih namazları arasındakı istirahət vaxtı moizə vermək və Ramazan gecələrində bir yerə yığışmaq olarmı?

Cavab: Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm və səhabələr belə şey etməmişlər.


Sual: Təravih namazları arasında su və s. içmək olarmı?

Cavab: Bəli, olar.


Sual: Təravih namazlarında Qurandan nə qədər oxumaq olar?

Cavab: Buna heç bir məhdudiyyət yoxdur. Lakin camaata namaz qıldıran imam onların arasındakı qocaları, qadınları və uşaqları nəzərə almalıdır.


Sual: Gecə namazları səslə qılınır, ya səssiz?

Cavab: Gecə namazlarını həm səslə, həm də səssiz qılmaq olar.


Sual: Namaz qıldıranın səsinin gözəlliyinə görə yaxınlıqdakı məscidi qoyub uzaqda olan bir məs­cidə getmək olarmı?

Cavab: Bəli, olar. Bir şərtlə ki, namazı qıldıran şəxs bid'ət80 əhlindən olmasın.


Sual: Təravih namazını qılan kəs Quranı üzündən oxuya bilərmi?

Cavab: Namazda artıq-əskik hərəkət etmək qada­ğandır. Lakin xətalara yol verməmək üçün və başqa bu kimi səbəblərə görə bunu etmək olar.


Sual: Namazda ayələri və surələri tərtiblə oxumaq vacibdirmi?

Cavab: Ayələri tərtiblə oxumaq vacibdir. Surələri tərtiblə oxumaq barəsində ixtilaf olsa da belə onları tərtiblə oxumaq sələfin yoluna daha uyğundur.


Sual: Namazda bərkdən-bərkdən ağlayaraq ətraf­dakılara mane olmağın hökmü nədir?

Cavab: Əgər bu, namaz qılanın iradəsindən asılı deyilsə, onda bunun heç bir qorxusu yoxdur. Yox əgər qəsdən edərsə, onda bu, onu riyakarlığa sürük­ləyər.


Sual: Vitr namazında hansı surələri oxumaq lazım­dır?

Cavab: Vitr namazında istənilən surələri oxumaq olar. Lakin çox vaxt “əl-Alə” – “əl-Kafirun” – “əl-İxlas” surələrini oxumaq müstəhəbdir.


Sual: Təravih namazını camaatla qılan kəs vitri qil­mayıb gecənin axırına saxlaya bilərmi?

Cavab: Bəli, saxlaya bilər. Lakin imamla axıra qədər qılmaq daha əfzəldir.


Sual: Qunutda hansı duaları etmək yaxşı olar?

Cavab: Qunutda Quran bə sünnədə varid olan dua­ları etmək daha yaxşıdır.


Sual: Hər gecə qunut tutmaq vacibdirmi?

Cavab: Xeyr, vacib deyil. Əksinə, hərdən onu tərk etmək yaxşıdır ki, camaat onun vacib olduğunu güman etməsinlər.


Sual: Ramazan boyu hər gecə təravih namazlarını qılmaq vacibdirmi?

Cavab: Ümumiyyətlə bu namaz sünnədir. Odur ki, hərdən onu tərk etməkdə olar. Lakin mömin bacar­dığı qədər artıq savab qazanmağa can atmalıdır.


Sual: İşa namazını camaatla qılmağa çatmayan şəxs işa niyyətilə təravihə qoşula bilərmi?

Cavab: Bəli, qoşula bilər. Bir şərtlə ki, imam salam verdikdə o, salam verməməli, qalxıb axırıncı iki rəkəti tamamladıqdan sonra salamları verib namazı bitirməlidir.


E'tikaf81
Sual: Ramazanın axır on günü digər günlərdən nə ilə fərqlənir?

Cavab: Ramazanın axır on günündə elə bir gecə vardır ki, o, min aydan xeyirlidir. Uca Allah buyu­rur: “Həqiqətən, Biz onu [Quranı] Qədr gecəsində [dünya sə­masına] nazil etdik! Sən nə bilirsən ki, Qədr gecəsi nədir?! Qədr gecəsi min aydan xeyirli­dir. [Bu əzəmətli gecə Ra­mazan ayının axır on günündəki tək gecələrdən (21, 23, 25, 27 və 29-cu gecələrdən) birinə təsa­düf edir və həmin gecədə gələn Ra­mazan ayına qədər olacaq hər bir şeyin müqəddəratı yazı­lır]. Onda [o gecədə] mələklər və Ruh [Cəbrail] öz Rəbbinin izni ilə hər bir işdən ötrü [yerə] enirlər. O [gecə], dan yeri sökülənə qədər əmin-amanlıqdır!”82 Ayələrdən bu gecədə nələr baş verdiyi açıq-aydın görünür.

Həmçinin bu mübarək gecədə növbəti il ərzində nələr baş verəcəyi müəy­yən edilir. Uca Allah buyu­rur: “Ha. Mim. And olsun açıq-aydın Kitaba! Biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən, Biz qorxuduruq. Hər bir hikmətli iş onda [bu gecədə] ayırd edilir.”83

Habelə bu on gündə məscid­lərdə e'tikaf edilir. Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayının axır on gününü məsciddə e'tikaf edər­di.84


Sual: Qədr gecəsinin əlamətləri varmı?

Cavab: Bəli! Gədr gecəsində sakitlik olur. Bu gecə­də möminin ürəyi açılır, könlü xoş olur, qəlbi rahat­lıq tapır və xeyirxah işlər görməyə can atır. Səhəri gün doğan günəş isə üfüqdə açıq-aydın görünür.


Sual: Üzrlü səbəbə görə oruc tutmayan kəs e'tikaf edə bilərmi?

Cavab: Bəli, edə bilər.


Sual: E'tikaf etmək vacibdirmi?

Cavab: Xeyr! E'tikaf etmək müstəhəbdir.


Sual: İstənilən yerdə e'tikaf etmək olalmı?

Cavab: Xeyr! E'tikaf camaat namazı qılınan məs­cidlərdə edilir. Uca Allah buyurur: “Məscidlərdə etikafda olduğunuz zaman on­larla [qadınlarınızla] yaxın­lıq etməyin.”85 Xüsusən də üç möhtəçəm məs­ciddə.


Sual: E'tikaf nə zaman başlayır?

Cavab: E'tikaf gün batdıqdan sonra başlayır.


Sual: E'tikafın müddəti nə zaman bitir?

Cavab: Onun müddəti gün batana qədərdir. Yəni, on gün e'tikaf etmək niyyətində olan kəs – zəruri hallar müstəsna olmaqla – yalnız onuncu gün gün batandan sonra məsciddən çıxa bilər.


Sual: Valideynin izni olmadan e'tikaf etmək olar­mı?

Cavab: Xeyr! Çünki e'tikaf etmək sünnədir, vali­deynə itaət isə vacibdir.


Sual: E'tikaf etmək məqsədilə səfərə çıxmaq olar­mı?

Cavab: Yalnız üç məsciddə - Beytulharamda, Pey­ğəmbərin səllallahu aleyhi və səlləm məscidində və əl-Aqsa məscidində e'tikaf etmək niyyəti ilə səfərə çıxmaq olar­.86


Fitrə zəkatı
Sual: Fitrə zəkatı nə üçün çıxarılır?

Cavab: Fitrə zəkatı Allahın verdiyi nemətlərə şükür etmək, bayram günü kasıbları sevindirmək və oruc vaxtı yol verilmiş kiçik günahlardan təmizlənmək üçün­dür.


Sual: Fitrə zəkatının hökmü nədir?

Cavab: Fitrə zəkatını vermək fərzdir. Abdullah ibn Ömər (r.a) rəvayət edir ki, “Pey­ğəmbər səllallahu aleyhi və səlləm camaat bayram namazına gələnə qədər xurma və ya arpadan bir saa (dörd ovuc) miq­darında fitrə zəkatı verməyi müsəlmanlardan azad və qul olana, kişiyə və qadına, uşağa və böyüyə vacib buyur­du.”87

Sual: Ana bətnindəki uşaq üçün fitrə zəkatı vermək vacibdirmi?

Cavab: Xeyr, müstəhəbdir.


Sual: Fitrə zəkatı nədən verilir?

Cavab: Fitrə zəkatı un, xurma, kişmiş, düyü, buğda və başqa bu kimi ərzaq məhsullarından verilir.


Sual: Fitrə zəkatını pul, paltar və başqa bu kimi şeylərlə əvəz etmək olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz. Pey­ğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm demişdir: “Bizim işimizə [dinimizə] ondan olmayan bir şeyi əlavə edənin etdiyi əməl rədd edilir.”88 Məgər Pey­ğəmbər səllal­lahu aleyhi və səlləm dövründə pul yox idi, yoxsa xəlifələrin zamanında səhabələr fitrə zəkatını pul şəklində verirdilər? Əksinə, hər kəs zəkatını Pey­ğəmbərin səllal­lahu aleyhi və səlləm buyurduğu kimi çıxarıb onu kasıblara verərdi.


Sual: Bir neçə nəfərin fitrə zəkatını bir kasıba ver­mək olarmı?

Cavab: Bəli, olar.


Sual: Fitrə zəkatı kimlərə verilir?

Cavab: Fitrə zəkatı kasıblara verilir.


Sual: Fitrə zəkatının miqdarı nə qədərdir?

Cavab: Fitrə zəkatının miqdarı təqribən üç kiloq­ramdır.


Sual: Üç kiloq­ram unun dəyərini hesablayıb bunu əvəzinə həmin məbləğdə (məs: bir kiloq­ram) xurma alıb zəkat vermək olarmı?

Cavab: Xeyr, olmaz. Çünki veriləcək zəkatın miq­darı adambaşı dörd ovucdur (təqribən üç kiloq­ram).


Sual: Fitrə zəkatının dörd ovucdan artıq vermək olarmı?

Cavab: Olar.


Sual: Fitrə zəkatı nə zaman verilməlidir?

Cavab: Fitrə zəkatı Ramazanın son iki günü bayram namazına qədər kasıblara verilməlidir.


Sual: Fitrə zəkatını bayram namazına qədər çıxar­mayan şəxs nə etməlidir?

Cavab: Qəsdən onu təxirə salan şəxs buna görə tövbə etməli və fitrə zəkatını verməlidir. Üzrlü səbəbə görə bunu edən isə sadəcə fitrə zəkatını ver­məlidir.


Sual: Fitrə zəkatını paylamağı kiməsə həvalə etmək olarmı?

Cavab: Bəli, olar.


Sual: Fitrə zəkatını qeyri müsəlmana vermək olar­mı?

Cavab: Xeyr, olmaz. Çünki fitrə zəkatı Ramazan bayramını qeyd etmək üçün verilir.


Sual: Səfərdə olan şəxs fitrə zəkatını vermək üçün onu öz ölkəsinə göndərə bilərmi?

Cavab: Bəli, göndərə bilər.


Bayram günü
Sual: Bayram günü hansı zikrləri etmək gərəkdir?

Cavab: Bayram günü aşağıdakı zikrləri etmək sünnədir:

“Allahu Əkbər Allahu Əkbər lə ilahə illəllah, Allahu Əkbər Allahu Əkbər və lilləhil həmd.”89 və ya “Allahu Əkbər Allahu Əkbər Allahu Əkbər lə ilahə illəllah, Allahu Əkbər Allahu Əkbər Allahu Əkbər və lilləhil həmd.”90
Sual: Bayram namazı necə qılınır?

Cavab: Bayram namazı aşağıdakı qaydada qılınır.

Birinci rəkətdə ehram təkbirini edib, “istiftah” duasını oxuduqdan sonra altı dəfə əlləri çiyinlər səviyyəsinə qaldıraraq təkbir etmək, sonra isə digər fərz namazlarında olduğu kimi həmin rəkəti tamam­lamaq lazımdır. İkinci rəkətə qalxdıqdan sonra isə beş dəfə əlləri çiyinlər səviyyəsinə qaldıraraq təkbir etmək və həmin qaydada o rəkəti təşəhhüd və salamlarla tamam­lamaq lazımdır.
Sual: Bayram namazı neçə rəkət qılınır?

Cavab: Bayram namazı, iki rəkət səslə qılınan namaz və iki xütbədən ibarətdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bayram xütbəsi namazdan sonra verilir.


Sual: Bayram namazından əvvəl və ya sonra sünnə namazı qılınırmı?

Cavab: Xeyr, qılınmır.


Sual: Bayram namazı üçün azan və iqamə verilır­mi?

Cavab: Xeyr, verilmir.Arzu və təkliflərinizi, öyüd-nəsihətlərinizi və iradlarınızı, aşağı­dakı ünvana göndərə bilərsiniz.
m.alikhan@azerislam.com

Ramazanla bağlı suallarınızı aşağı­dakı ünvana göndərə bilərsiniz.
www.azerislam.com


1 “əl-Bəqərə” surəsi, 183.

2 “əl-Bəqərə” surəsi, 185.

3 “əl-Bəqərə” surəsi, 185.

4 Şaban ayının 30-u yoxsa Ramazan ayının 1-i ol­duğunu yəqin bilmə­mək və həmin gün oruc tutmaq.

5 Zil-Hiccə ayının 9-u.

6 Zil-Hiccə ayının 11-i, 12-si və 13-ü.

7 Onun savabını Allah verir.

8 İstədiyinə yalnız bu dünyada nail olur.

9 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

10 Oruc tutanın səhər yeməyi.

11 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

12 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

13 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

14 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

15 “əl-Bəqərə” surəsi, 187.

16 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

17 “əl-Ənfal” surəsi, 38.

18 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

19 Bu hədisi Əbu Davud rəvayət etmişdir.

20 “əl-Bəqərə” surəsi, 184.

21 “ət-Tövbə” surəsi, 103.

22 “əl-Bəqərə” surəsi, 184.

23 Bu hədisi Muslim rəvayət etmişdir.

24 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

25 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

26 “əl-Bəqərə” surəsi, 184.

27 Bu hədisi Buxarı rəvayət etmişdir.

28 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

29 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

30 Bu hədisi Əhməd və “Sünən” əsərlərinin müəllifləri rəva­yət etmişlər.

31 Beyhəqinin “Sunən” əsəri, 4/230-231.

32 Abdurrəzzaqın “Musannəf” əsəri, 7564;

33 “Fəthul-Bari” 8/225 – “əl-Bəqərə” surəsi, 184-cü ayənin təfsiri; Beyhəqinin “Sunən” əsəri, 4/230-231.

34 “Fəthul-Bari” 8/226 – “əl-Bəqərə” surəsi, 184-cü ayənin təfsiri;

35 Şövkaninin “Neylul-Əvtar” əsəri, 4/273; Tirmizinin “Sunən” əsəri, 3/94.

36 “Zadul-Məad” 2/30-31.

37 “Avnul-Məbud” 6/309.

38 “Töhvətul-Əhvvəzi” 3/329-331.

39 Useyminin fətvaları, 1/540-541.

40 Ləcnənin fətvaları, 1/540-541.

41 “əl-Bəqərə” surəsi, 187.

42 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

43 Bu hədisi Əhməd və “Sünən” əsərlərinin müəllifləri rəva­yət etmişlər.

44 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

45 Bu hədisi ibn Macə rəvayət etmişdir.

46 Buna aid hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

47 Yuxuda olarkən sperma ifraz etmək.

48 Analiz vermək və s.

49 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

50 Bu hədisi Əhməd və “Sünən” əsərlərinin müəllifləri Əbu Davud rəvayət etmişlər.

51 Bu hədisi Əhməd rəvayət etmişdir.

52 İbn Teymiyyənin “İxtiyarat” əsəri, səh. 108.

53 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

54 Bu hədisi Əhməd rəvayət etmişdir.

55 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

56 “əl-Bəqərə” surəsi, 183.

57 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

58 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

59 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

60 Bu hədisi Muslim rəvayət etmişdir.

61 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

62 “əl-Bəqərə” surəsi, 184.

63 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

64 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

65 Buna aid hədisləri Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

66 Buna aid hədisi Əhməd, Əbu Davud, Tirmizi və başqaları rəvayət etmişlər.

67 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

68 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

69 Təşriq – qurutmaq deməkdir. Həcilər bu günlərdə qurban ətini quru­dub saxladıqlarına görə həmin günlər təşriq adlanmışdır.

70 Bu hədisi Muslim rəvayət etmişdir.

71 Təşriq – qurutmaq deməkdir. Həcilər bu günlərdə qurban ətini quru­dub saxladıqlarına görə həmin günlər təşriq adlanmışdır.

72 Təməttu – zövq almaq, rahatlanmaq deməkdir. Həccin bu növü ona görə belə adlanır ki, həcc edən şəxs ümrə ziyarətini yerinə yetirdikdən sonra ehramdan şıxır, zil-Hiccənin 8-i yenidən ehrama girib ziyarətinə davam edir.

73 Qiran – birləşdirmə deməkdir. Bu, ona görə belə adlanır ki, həcc edən şəxs ümrə ziyarətini yerinə yetirdikdən sonra ehramdan şıxmır və ziyarətinə davam edir.

74 “əl-Bəqərə” surəsi, 196.

75 Bu haqda hədisləri Suyuti rəvayət etmiş və Albani onlari səhih hesab etmişdir.

76 Bu hədisi Suyuti rəvayət etmiş, Albani də onu səhih hesab etmişdir.

77 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

78 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

79 Bu hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

80 Dində əsli olmayan, kamil olduqdan sonra ona əlavə edilən hər bir şey bid'ət adlanır.

81 Ramazanın axır on gününü ibadət məqsədilə məsciddə qalmaq.

82 “əl-Qədr” surəsi.

83 “əd-Duxan” surəsi, 1-4.

84 Bu hədisi Buxari rəvayət etmişdir.

85 “əl-Bəqərə” surəsi, 187.

86 Bu haqda hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

87 Bu haqda hədisi Buxari və Muslim rəvayət etmişdir.

88 Bu hədisi Muslim rəvayət etmişdir.

89 Tərcüməsi: Allah Uludur, Allah Uludur, Allahdah başqa (ibadətə la­yiq) ilahi yoxdur. Allah Uludur, Allah Uludur və həmd Allaha məx­susdur!

90 Tərcüməsi: Allah Uludur, Allah Uludur, Allah Uludur, Allahdah baş­qa (ibadətə layiq) ilahi yoxdur. Allah Uludur, Allah Uludur, Allah Uludur və həmd Allaha məx­susdur!
Yüklə 213 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə