Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Rozdział I – Przepisy ogólneYüklə 23 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü23 Kb.
#36784

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Doktorantów UEK z dnia 5 września 2012 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie


Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Rozdział I – Przepisy ogólne

Art. 1


Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zwany dalej Kodeksem, obejmuje zbiór zasad i wartości, które wyznaczają kierunek działania doktoranta jako uczestnika studiów III stopnia, badacza, pracownika dydaktycznego oraz członka społeczności akademickiej.

Art. 2


Ilekroć w kodeksie jest mowa o Uczelni, należy przez to rozumieć Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie.

Art. 3


Ilekroć w kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć uczestnika stacjonarnych bądź niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Art. 4


Doktoranci Uniwersytetu winni zapoznać się z Kodeksem oraz postępować zgodnie z jego duchem.

Art. 5


Ze względu na doniosłą rolę nauki i badań naukowych w których doktoranci uczestniczą, oczekuje się od nich przestrzegania i obrony zasad moralności ogólnie przyjętych w społeczeństwie oraz poszanowania praw innych jednostek. Doktorant powinien uczestniczyć w krzewieniu dobrego imienia społeczności doktorantów Uczelni, dbania o ich honor i godność w każdej sytuacji. Doktorant przestrzega prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6


Obowiązkiem doktorantów z racji misji, którą podejmują jest promocja etycznych postaw wśród członków środowiska akademickiego i na zewnątrz.
Rozdział II

Doktorant jako uczestnik studiów III stopnia

Art. 7


Doktorant powinien uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach studiów doktoranckich, aktywnie włączać się w dyskurs naukowy inicjowany podczas tych zajęć oraz sumiennie przystępować do zaliczeń.

Art. 8


Doktorant podejmuje rzetelną i stałą pracę nad pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w zajęciach, jak i samodoskonalenie i studiowanie zagadnień z obszaru jego zainteresowań.

Art. 9


Doktorant powinien w sposób sumienny przygotować się do wszelkich form weryfikacji wiedzy,
a zakres materiału w przypadku egzaminu, przyswajać zgodnie ustalonymi przez prowadzących zajęcia zasadami. Działania nieuczciwe, które mogą skutkować uzyskaniem nieobiektywnego
i zdeformowanego obrazu wiedzy doktoranta są niedopuszczalne.

Art. 10


Doktoranci w relacjach z wykładowcami powinni przestrzegać zasad dobrego wychowania i norm współżycia oraz odnosić się do nich z należytym szacunkiem.

Art. 11


Doktorant nie może przedstawiać fałszywych sprawozdań oraz zaświadczeń poświadczających postępy w pracy badawczo-naukowej (np. publikacji) w celu osiągnięcia korzyści materialnych.

Art. 12


Doktorant powinien wzbogacać swoją wiedzę podczas udziału w konferencjach, seminariach, wyjazdach naukowych. Wiedza ta powinna być poszerzana zwłaszcza w dziedzinie, w której doktorant podejmuje rozprawę doktorską, zgodnie z wytycznymi Opiekuna Naukowego/Promotora.
Rozdział III

Doktorant jako badacz
Art. 13

Doktorant prowadzi badania z poszanowaniem wszelkich procedur obowiązujących w danym środowisku w sposób rzetelny i sumienny.

Art. 14

Doktorant ma prawo wyrażania własnych opinii i formułowania wniosków które są obiektywne


i wynikają z przeprowadzonych badań. Doktorant odznacza się rzetelnością wobec faktów, stosowanych metod badawczych i dążeniem do weryfikacji stawianych przez siebie hipotez. Doktorant stara się uwolnić od subiektywnych poglądów, ocen czy innych pozanaukowych uwarunkowań, które mogłyby wpłynąć na wyniki prowadzonych przez niego badań.

Art. 15.


Doktorant poprzez swoje badania nie może zagrażać szczęściu czy bytowi innych ludzi oraz niszczyć środowisko naturalne.

Art. 16


Doktorant obejmując rolę badacza powinien przyjąć wyzwanie do nieprzyjmowania zastanych prawd i wartości w sposób bezrefleksyjny, ale zgodnie z dążeniem do prawdy i w poszanowaniu poglądów innych osób, starając się weryfikować przyjęte przez siebie założenia i podjąć odważne próby wyznaczania nowych nurtów w nauce. Doktoranta cechuje życzliwy krytycyzm w przyswajaniu prawd i wartości uznanych przez innych autorów, jak i także samokrytycyzm wobec poglądów i ocen formułowanych przez siebie. Doktorant powinien szanować poglądy, postawy badawcze, światopogląd, tradycję kulturową innych uczonych realizujących prace badawcze.

Art. 17


Doktorant winien jest rozpowszechniać i dzielić się wynikami prowadzonych przez siebie badań.

Art. 18


Ważną przesłanką pracy badawczej doktoranta powinno być obiektywne dążenie do prawdy.

Art. 19


Doktorant korzystając z dorobku innych badaczy powinien respektować prawa autorskie, a gdy powołuje się na cudze efekty pracy zawsze przywołuje autora i źródło. Nie do zaakceptowania jest plagiatowanie dorobku innych uczonych.

Art. 20


Doktorant przestrzega zasad prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej. Doktorant winien w tym zakresie postępować zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 90 poz. 631 z 2006 r. z późn. zmianami) zwłaszcza w części która zabrania przywłaszczania sobie autorstwa lub współautorstwa cudzego utworu oraz nie rozpowszechniania cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu jego twórcy.

Art. 21


Doktorant nie zniekształca wyników badań, nie dopuszcza nierzetelności w ich upowszechnianiu, nie godzi się na fałszowanie wyników w celu osiągnięcia osobistych, partykularnych celów.

Art. 22


Doktorant w ubieganiu się o fundusze badawcze przestrzega zasad uczciwości naukowej, opiera się na stanie faktycznym przedstawianych danych i założeń oraz szanuje i nie szkodzi konkurentom.

Art. 23


Doktorant nie publikuje danych na temat jednostki od której nie uzyskał zgody na upowszechnienie takich danych. Doktorant nie może pozyskiwać danych w sposób niezgodny z prawem i bez wiedzy zainteresowanego podmiotu, jeśli publikacja badań dotyczy tego podmiotu.

Art. 24


Doktorant w jasny sposób ustala współautorstwo publikacji. Niedopuszczalne jest dopisywanie się doktoranta do publikacji do której nie wniósł żadnego wkładu naukowego.

Art. 25


Doktorant powinien reagować na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych pracowników Uczelni,
a w razie konieczności informować władze Uczelni o zaistniałych nieprawidłowościach.

Rozdział IV

Doktorant jako dydaktyk

Art. 26


Doktorant powinien dołożyć wszelkich starań by zajęcia przez niego prowadzone były zgodne
z wymogami jakie stoją przed nauczycielem akademickim. Doktorant dba o merytoryczne przygotowanie do zajęć i jest wrażliwy na wszelkie zapytania i chęć zgłębiania wiedzy przez studentów.

Art. 27


Doktorant z szacunkiem, życzliwością i taktem odnosi się do studentów, zachowuje powagę
i profesjonalizm w prowadzeniu zajęć oraz odznacza się obiektywizmem i wysokim poziomem kultury osobistej. Przypadki dyskryminacji czy faworyzowania studentów nie mogą mieć miejsca.

Art. 28


Doktorant nie może obrażać studentów i działać na ich szkodę.

Art. 29


Doktorant przy weryfikacji wiedzy studentów stosuje jasny i czytelny system oceniania, sprawiedliwie i rzetelnie dokonuje oceny wiedzy.

Art. 30


Doktorant w trosce o najwyższą jakość przekazywanej wiedzy stara się przedstawić najbardziej aktualną wiedzę z danej dziedziny w sposób zgodny z technikami i metodami pracy dydaktycznej
w szkole wyższej. Doktorant w miarę możliwości stara się zainteresować studentów omawianym problemem naukowym i zachęcić ich do jego samodzielnego pogłębiania.
Art. 31

Doktorant nie spóźnia się i nie skraca zajęć, realizuje je zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika właściwej katedry i liczbą godzin określoną w Regulaminie studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Art. 32

Doktorant nie może poświadczać liczby godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych wyższej od faktycznie przeprowadzonej w celu osiągnięcia korzyści materialnych.Art. 33

Doktorant winien jest krzewić zasady etyczne wśród studentów.Rozdział V

Doktorant wobec Uczelni oraz środowiska doktorantów i innych

Art. 34


Doktorant szanuje mienie Uczelni i dba o jej dobre imię, realizuje wizję i misję Uczelni.

Art. 35


Doktorant w ubieganiu się o pracę na Uczelni nie wykorzystuje powiązań rodzinnych, znajomości bądź innych kontaktów, które faworyzowałyby jego pozycję w stosunku do innych. Doktorant nie podejmuje żadnych działań i czynności, które uprzywilejowałyby jego pozycję zwłaszcza
w podchodzeniu do zaliczeń, poświadczeń w zakresie postępów w pracy naukowo-dydaktycznej, udziału w uczelnianych projektach badawczych itp.

Art. 36


Doktorant w przypadku poczucia łamania prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej przez Uczelnię może w granicach obowiązującego prawa zgłosić odpowiednim instytucjom prośbę
o interwencję. Jedną z takich instytucji jest Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Gdy ta droga zawodzi doktorant ma możliwość zastosowania drogi odwoławczej, która przysługuje w ramach społeczeństwa obywatelskiego.

Art. 37


Doktorant wspiera działalność Samorządu Doktorantów jako organu go reprezentującego, zgłasza się do niego w sprawach wynikających z jego kompetencji, zwłaszcza tych, które wymagają współpracy
i mediacji z władzami uczelnianymi i wydziałowymi.

Art. 38


Doktorant winien mieć świadomość, iż jego wiedza i doskonalenie na drodze naukowej i dydaktycznej oraz dorobek naukowy, który reprezentuje, stanowi obraz Uczelni na zewnątrz.
Art. 39

Doktorant szanuje tradycje Uczelni, dba o jej wizerunek i prestiż. W miarę możliwości doktorant stara się uczestniczyć w życiu organizacyjnym i społecznym Uczelni.

Art. 40

Doktorant nie wykorzystuje mienia Uczelni we własnym celu, nie związanym z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną oraz działalnością organów samorządu doktorantów.Art. 41

Doktorant reaguje na wszelkie przejawy zachowań nieetycznych innych doktorantów i im się przeciwstawia.

Art. 42

Doktorant w miarę możliwości podejmuje czynności zlecone przez kierownika katedry na rzecz rozwoju danej jednostki organizacyjnej.Art. 43

Doktorant odnosi się z taktem i życzliwością do pozostałych członków społeczności akademickiej, nie dyskryminując nikogo ze względu na rasę, płeć, religię, status materialny, wygląd, orientację seksualną, poglądy, itp.

Art. 44

Doktorant nie podejmuje działań nieetycznych skierowanych przeciwko innym członkom społeczności akademickiej, które mogłyby ich poniżyć, skrzywdzić czy zagrozić ich interesom.Art. 45

Doktorant w miarę możliwości włącza się w różne inicjatywy uczelni mające służyć jej rozwojowi.

Art. 46

Doktorant w sprawozdaniach z postępów swojej pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej poświadcza stan faktyczny kierując się zasadą uczciwości.Art. 47

Doktorant kieruje się zasadami solidarności z innymi uczestnikami studiów doktoranckich oraz środowiska akademickiego, godnie reprezentując i działając na rzecz tych środowisk.Rozdział VI

Przepisy końcowe

W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), przepisy obowiązujące


w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zwłaszcza w Regulaminie studiów doktoranckich
w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, oraz powszechnie przyjęte normy etyczne i społeczne.Strona z


Yüklə 23 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə