Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie § 1 – Przepisy ogólneYüklə 18,32 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü18,32 Kb.
#36780

Kodeks Etyki Doktoranta

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
§ 1 – Przepisy ogólne


 1. Kodeks Etyki Doktoranta Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwany dalej Kodeksem, jest zbiorem wartości etycznych i wynikających z nich zasad postępowania, zgodnie z którymi doktorant, jako student, badacz naukowy oraz dydaktyk, powinien postępować.

 2. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o doktorancie, należy przez to rozumieć każdą osobę będącą uczestnikiem studiów III stopnia, studiującą w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 3. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o Uniwersytecie, należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 4. Obowiązkiem doktoranta jest zapoznanie się z Kodeksem, stosowanie się do jego zapisów oraz rozpowszechnianie w środowisku akademickim.


§ 2 – Sylwetka doktoranta


 1. Postawa doktoranta charakteryzuje się poszanowaniem obowiązującego prawa a także uznanych wartości i zasad moralnych oraz etycznych.

 2. Doktorant we wszystkich przejawach swojej działalności zawodowej odznacza się rzetelnością wobec faktów, metod i teorii naukowych oraz wobec współpracowników i środowiska akademickiego i naukowego.

 3. Doktoranta w działalności badawczej i dydaktycznej cechuje samodzielność i niezależność od pozanaukowych uwarunkowań ideologicznych, politycznych lub ekonomicznych.

 4. Doktoranta charakteryzuje uczciwość w badaniach naukowych, popularyzowaniu nauki, dydaktyce i w relacjach międzyludzkich.

 5. Doktorant odznacza się cnotą tolerancji rozumianej – w szczególności – jako przeciwieństwo dyskryminacji ludzi różnych narodów, wyznań, ras, płci, wieku, czy orientacji seksualnej oraz jako poszanowanie innych punktów widzenia, postaw badawczych, światopoglądów i tradycji kulturowej.

 6. Cechą doktoranta jest sprawiedliwość wyrażana w ocenie wartości dorobku naukowego oraz postaw i poglądów innych osób.

 7. Doktorant odznacza się poczuciem moralnej i prawnej odpowiedzialności za głoszone poglądy, interpretacje prowadzonych badań oraz za swoje postępowanie jako pracownika Uniwersytetu, badacza, dydaktyka, czy osoby publicznej.

 8. Doktorant powinien przeciwstawiać się – w sposób zgodny z prawem i obyczajami akademickimi – nierzetelności, nieuczciwości, nietolerancji, niesprawiedliwości i innym przejawom zachowań nieetycznych studentów, doktorantów lub pracowników  Uniwersytetu.


§ 3 – Doktorant jako student studiów III stopnia


 1. Doktorant jest zobowiązany do rzetelnej i sumiennej pracy oraz ciągłego pogłębiania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności w trakcie całego okresu trwania studiów.

 2. Doktorant powinien dążyć do rozwoju naukowego poprzez uczestnictwo w zajęciach nadprogramowych, konferencjach i seminariach naukowych.

 3. Doktorant powinien sumiennie przygotowywać się do kolokwiów, egzaminów i innych form weryfikacji wiedzy. Wszelkie nieuczciwe działanie, mogące mieć wpływ na nieobiektywną lub błędną ocenę wiedzy doktoranta, jest niedozwolone.

 4. Niedozwolone jest przedstawianie przez doktoranta fałszywych sprawozdań z postępów w nauce i osiągnięć naukowych, w tym publikacji, w celu osiągnięcia korzyści materialnych lub niematerialnych.


§ 4 – Stosunek doktoranta do środowiska naukowego


 1. Doktorant powinien z należytym szacunkiem odnośić się do nauczycieli akademickich, a także innych pracowników uczelni, przestrzegając zasad dobrego wychowania i norm współżycia w społeczności akademickiej.

 2. Doktorant nie powinien być obojętny wobec wszelkich negatywnych działań, które są nieetyczne, mogą godzić w dobry wizerunek Uniwersytetu lub są sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa.

 3. Doktorant nie wykorzystuje powiązań rodzinnych oraz relacji koleżeńskich z pracownikami naukowymi w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści.

 4. Doktorant nie podejmuje działań mających na celu skrzywdzenie lub poniżenie innych członków społeczności akademickiej.


§ 5 – Doktorant jako badacz naukowy


 1. Doktorant, prowadząc prace badawcze, powinien opierać się na dążeniu do poznania prawdy i prowadzić je w taki sposób, aby nie zagrażały społeczeństwu i środowisku.

 2. Doktorant podczas prowadzenia badań naukowych przestrzega zasad uczciwości naukowej i nie dopuszcza do plagiatorstwa, fałszowania wyników badań naukowych, nierzetelności w ich upowszechnianiu, w aplikowaniu o fundusze badawcze oraz w prowadzeniu i recenzowaniu badań naukowych.

 3. Doktorant, korzystając z cudzych wyników badań, publikacji, dorobku naukowego, respektuje prawa autorskie. W przypadku wykorzystania cudzych efektów pracy, w tym wszelkich publikacji, zawsze podaje źródło, z którego zaczerpnął dane z uwzględnieniem nazwiska autora pracy.

 4. Doktorant cechuje się postawą życzliwego krytycyzmu wobec prac i koncepcji innych autorów, połączoną z krytycyzmem wobec siebie i swojego dorobku naukowego.

 5. Doktorant przestrzega i stoi na straży rzetelnych zasad ustalania współautorstwa publikacji.


§ 6 – Doktorant jako dydaktyk


 1. Doktorant jest zobowiązany do odbycia praktyk dydaktycznych w wymiarze godzin określonym w Regulaminie Studiów Doktoranckich.

 2. Doktorant powinien rzetelnie i solidnie przygotowywać się do prowadzonych zajęć. Swoją wiedzę powinien oprzeć na publikacjach naukowych i dbać o przekazywanie jak najaktualniejszych danych.

 3. Doktorant odnosi się do studentów z szacunkiem, powagą i życzliwością. Jego zachowanie powinien cechować obiektywizm, takt oraz wysoki poziom kultury osobistej.

 4. Doktorant rzetelnie i obiektywnie ocenia wiedzę studentów stosując jednakowe, jawne i zrozumiałe kryteria oceny.

 5. Doktorant nie powinien spóźniać się na zajęcia, ani ich opuszczać.


§ 7 – Doktorant jako reprezentant Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


 1. Doktorant szanuje i akceptuje tradycje Uczelni.

 2. Doktorant, zarówno na Uniwersytecie jak i poza nim, dba o dobry wizerunek, prestiż i zawsze godnie reprezentuje Uczelnię.

 3. Doktorant czynnie angażuje się w działalność uniwersytecką poprzez współorganizowanie, a także uczestnictwo w ważnych wydarzeniach Uniwersytetu, a także wspiera inne przedsięwzięcia, które służą rozwojowi Uniwersytetu.

 4. Doktorant wspiera rozwój samorządu doktorantów jako organu przedstawicielskiego w stosunku do środowiska doktoranckiego. Doktorant zwraca się o pomoc do samorządu w każdej sprawie, która wiąże się z jego kompetencjami.

 5. Doktorant szanuje mienie Uniwersytetu, nie niszczy go, nie wykorzystuje do osobistych celów ani nie czerpie z niego korzyści materialnych.


§ 8 – Przepisy końcowe
W sprawach nieobjętych treścią Kodeksu obowiązują przepisy Polskiego prawa.  
Yüklə 18,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə