İnvestisiya fəaliyyəti haqqındaYüklə 62,91 Kb.
tarix26.09.2017
ölçüsü62,91 Kb.
#1568

İnvestisiya fəaliyyəti haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Bu Qanun Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiya-fəaliyyətinin

(sərmayədarlığın) ümumi sosial, iqtisadi və hüquq şərtlərini müəyyənləşdirir.

Qanun investisiyanın Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının intensiv cəlb

olunmasına, ondan ölkənin sosial-iqtisadi bazasının, habelə beynəlxalq iqtisadi

əməkdaşlığın və inteqrasiyanın inkişafı üçün səmərəli istifadə edilməsinə

yönəldilmişdir və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün investorların

hüquqlarının bərabər müdafiəsinə təminat verir.

I fəsil


ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Maddə 1. İnvestisiya anlayışı

İnvestisiya-gəlir (mənfəət) və ya sosial səmərə əldə etmək məqsədi ilə sahibkarlıq

və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə qoyulan maliyyə vəsaitindən, habelə maddi

və intellektual sərvətlərdən ibarətdir.

Belə vəsait və sərvətlər aşağıdakılardır:

pul vəsaiti, məqsədli bank əmanətləri, kreditlər, paylar, səhmlər və digər qiymətli

kağızlar;

daşınar və daşınmaz əmlak (binalar, qurğular, avadanlıq və» başqa maddi

sərvətlər);

müvafiq qaydada rəsmiləşdirilmiş elmi-təcrübi və digər intellektual sərvətlər;

bu və ya digər istehsal növünün təşkili üçün zəruri olan ancaq patentləşdirilməmiş,

texniki sənədləşdirmə, vərdiş və istehsalat-təcrübəsi kimi tərtib edilmiş texniki,

texnoloji, kommersiya və digər biliklərin məcmusu («non-hau»);

torpaqdan, sudan və digər ehtiyatlardan, binalardan, qurğulardan, avadanlıqdan

istifadə hüquqları, habelə müəlliflik hüququndan irəli gələn və başqa əmlak

hüquqları;başqa sərvətlər.

Əsas fondların yaradılmasına və təkrar istehsalına, habelə maddi istehsalın digər

formada inkişafına investisiya yönəldilməsi kapital qoyuluşları şəklində həyata

keçirilir.

Maddə 2. İnvestisiya fəaliyyəti

1. İnvestisiya fəaliyyəti investorların investisiya qoyuluşu və onun həyata

keçirilməsi ilə əlaqədar bütün hərəkətlərinin məcmusudur.

2. İnvestisiya fəaliyyətinin aşağıdakı növləri vardır:

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, qeyri-dövlət müəssisə, idarə, təşkilat və

qurumları tərəfindən həyata keçirilən özəl investisiya fəaliyyəti;

dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları, habelə dövlət müəssisə, idarə və

təşkilatları tərəfindən büdcələrin, büdcədənkənar fondların, özlərinə məxsus və

borc vəsaitinin hesabına həyata keçirilən dövlət investisiya fəaliyyəti;

xarici vətəndaşlar, hüquqi şəxslər, dövlətlər, beynəlxalq maliyyə təşkilatları, habelə

vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən həyata keçirilən xarici investisiya

fəaliyyəti;

Azərbaycan Respublikasının və xarici dövlətlərin vətəndaşları, hüquqi şəxsləri və

dövlətlər tərəfindən həyata keçirilən birgə investisiya fəaliyyəti.

3. İstehsalata və sosial sahəyə elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək

üçün investisiya fəaliyyətinin bir forması kimi innovasiya fəaliyyəti həyata keçirilə

bilər. İnnovasiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir:

uzunmüddətli elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsi;

iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldar qüvvələrin

vəziyyətində keyfiyyət dəyişiklikləri etmək üçün fundamental tədqiqatların

maliyyələşdirilməsi;

texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil növlərinin işlənib hazırlanması,

buraxılması, yayılması və tətbiqi.

Maddə 3. İnvestisiya fəaliyyətinin obyektləriİqtisadiyyatın bütün sahələrində hər hansı əmlak, o cümlədən əsas fondlar və

dövriyyə vəsaiti, qiymətli kağızlar, məqsədli pul əmanətləri, elmi-texniki

məhsullar, intellektual sərvətlər, digər mülkiyyət obyektləri, habelə əmlak

hüquqları investisiya fəaliyyətinin obyekti ola bilər.

Yaradılması və istifadə edilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik

aktları ilə müəyyənləşdirilmiş sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya, arxitektura

və digər normaların tələblərinə uyğun gəlməyən, habelə vətəndaşların, hüquqi

şəxslərin və dövlətin qanunla müdafiə edilən hüquq və mənafelərini eləcə də

insanların sağlamlığını, dövlət təhlükəsizliyini pozan, yaxud poza biləcək

obyektlərə investisiya qoyulması qadağandır .

Maddə 4. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri

1. Azərbaycan Respublikasının və xarici ölkələrin vətəndaşları və hüquqi şəxsləri,

vətəndaşlığı olmayan şəxslər, habelə dövlətlər investisiya fəaliyyətinin subyektləri

(investorları və iştirakçıları) ola bilərlər.

2. Özünə məxsus olan, borc götürdüyü və ya cəlb etdiyi maliyyə vəsaitini, maddi

və intellektual sərvətləri investisiya fəaliyyəti obyektlərinə qoymaq haqqında qərar

qəbul edən, habelə onlardan istifadə olunmasını təmin edən subyektlər

investorlardır (sərmayədəyərdır).

İnvestorlar investisiya fəaliyyətində əmanətçi, kreditor və alıcı qismində çıxış edə,

habelə investisiya fəaliyyətinin istənilən iştirakçısının funksiyalarını yerinə yetirə

bilərlər.

3. İnvestisiya niyyətinin həyata keçirilməsini sifarişlərin icraçısı qismində və ya

investorların tapşırığı əsasında təmin edən Azərbaycan Respublikasının və xarici

dövlətlərin vətəndaşları və hüquqi şəxsləri, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslər

investisiya fəaliyyətinin iştirakçılarıdır.

Maddə 5. İnvestisiya fəaliyyəti haqqında qanunvericilik

Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

zamanı yaranan münasibətlər bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər

qanunları və onların əsasında qəbul edilmiş qanunvericilik aktları, habelə

beynəlxalq müqavilələri ilə tənzimlənir.

Azərbaycan Respublikası investorlarının xarici dövlətin ərazisində investisiya

fəaliyyəti həmin dövlətin qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.II fəsil

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ

Maddə 6. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hüquqları

1. Azərbaycan Respublikası ərazisində mülkiyyət formasından və təsərrüfat

fəaliyyətinin növündən asılı olmayaraq investisiya fəaliyyətinin bütün subyektləri

investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi sahəsində bərabər hüquqlara

malikdirlər.

Bu Qanunla və ya Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə

investisiya qoyulması qadağan edilən və ya məhdudlaşdırılan obyektlərdən başqa,

hər hansı obyektə investisiya qoyulması investorun müstəsna hüququdur və

qanunla qorunur.

•2. İnvestor müstəqil surətdə investisiya qoyuluşunun məqsədini, istiqamətini,

növünü və həcmini müəyyənləşdirir, onun həyata keçirilməsi üçün müqavilə

əsasında, o cümlədən müsabiqə və hərrac yolu ilə fiziki və hüquqi şəxsləri

investisiya fəaliyyətinin hər hansı iştirakçısı qismində cəlb edir. [i]

•3. Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq investor

Azərbaycan Respublikasının ərazisində investisiyanın obyektlərinə və nəticələrinə

sahiblik, istifadə və sərəncam vermək, həmçinin investisiya və ticarət əməliyyatları

həyata keçirmək hüquqlarına malikdir.

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş mülkiyyət

hüququ əmələ gətirməyən obyektlərə investisiya qoyulması sonradan onlara digər

əşya hüquqları əsasında və ya belə obyektlərin istismarından əldə edilən gəlirdə

investorun iştirakı hüququnu istisna etmir. [ii]

 4. İnvestorun qərarı ilə investisiyaya və onun nəticələrinə sahiblik, istifadə

və sərəncam hüquqları qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada digər fiziki və

hüquqi şəxslərə verilə bilər. hüquqların bu cür verilməsi zamanı yaranan

qarşılıqLı münasibətləri onlar müstəqil surətdə müqavilə əsasında nizama

salırlar.

 5. İnvestor investisiya qoyuluşu üçün maliyyə vəsaitini kredit.

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada qiymətli kağızlar buraxılışı və

borc kimi də cəlb edə bilər.İnvestor öz öhdəliklərinə təminat vermək üçün yalnız mülkiyyət hüququ əsasında

özünə məxsus olan əmlakı girov qoya bilər.

Azərbaycan Respublikası ərazisinin hüdudlarından kənarda ipoteka krediti

hesabına investor kimi çıxış edən dövlət müəssisələrinin investisiyaları üçün

Azərbaycan dövləti tərəfindən təminat verilir.

 6. Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə zidd olmadıqda investorun

fiziki və hüquqi şəxslərdən birbaşa və ya vasitəçilik yolu ilə istənilən

miqdarda və növdən olan əmlakı tərəflərin müəyyənləşdirdiyi qiymətlərlə və

şərtlərlə almaq hüququ vardır.

 7. Dövlət və bələdiyyə mülkiyyətinin, habelə başa çatdırılmamış tikinti

obyektlərinin özəlləşdirilməsində investorlar Azərbaycan Respublikasının

qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilmiş şərtlərlə və qaydada iştirak edə

bilərlər.

Maddə 7. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin vəzifələri

1. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi

ilə müəyyən olunmuş hallarda və qaydada müvafiq olaraq aşağıdakıları həyata

keçirməyə borcludurlar:

maliyyə vəsaiti və maddi sərvətlər əsasında həyata keçirdikləri investisiyanın

həcmi və maliyyələşdirilməsi mənbəyi barədə yerli banklara və ya maliyyə

orqanlarına müvafiq orqanların arayışını təqdim etmək;

əsaslı tikinti və icazə tələb edən digər işlər üçün müvafiq dövlət orqanlarından və

xüsusi xidmətlərdən zəruri icazə və ya razılıq almaq;

texnoloji, sanitariya-gigiyena, radiasiya, ekologiya və arxitektura tələblərinə əməl

edilməsi baxımından investisiya layihələri üçün ekspertiza rəyi almaq;

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada

müəyyənləşdirilən norma və standartlara, habelə beynəlxalq norma və standartlara

əməl etmək;

dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin öz səlahiyyətləri daxilində, Azərbaycan

Respublikasının Qanunvericilik aktlarına uyğun verdikləri tələbləri yerinə

yetirmək;

müəyyənləşdirilmiş qaydada mühasibat və statistika hesabatları təqdim etmək;haqsız rəqabətə yol verməmək və antiinhisar tənzimlənməsinin tələblərinə əməl

etmək.


2. Xüsusi razılıq (lisenziya) tələb olunan fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq üçün

investisiya fəaliyyətinin iştirakçıları lisenziya almalıdırlar

Maddə 8. İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında münasibətlər

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında münasibətləri tənzimləyən əsas

hüquqi sənəd müqavilədir (kontraktdır).

Müqavilənin bağlanması, tərəflərin seçilməsi, öhdəliklərin, təsərrüfat

münasibətlərinin Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan hər

hansı şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi investisiya fəaliyyəti subyektlərinin

müstəsna səlahiyyətinə daxildir. Dövlət orqanlarının və vəzifəli şəxslərin mövcud

qanunvericilik aktları ilə müəyyənləşdirilmiş həddən artıq investisiya fəaliyyəti

subyektlərinin müqavilə münasibətlərinə qarışmasına yol verilmir.

Maddə 9. İnvestisiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi mənbələri

İnvestisiya fəaliyyəti aşağıdakı mənbələrdən maliyyələşdirilə bilər:

investorun özünün maddi və intellektual sərvətləri, maliyyə vəsaiti və

təsərrüfatdaxili ehtiyatları (mənfəət, amortizasiya ayırmaları, fiziki və hüquqi

şəxslərin pul yığımları, əmanətləri, qəza və təbii fəlakət nəticəsində dəymiş ziyanın

ödənilməsi üçün sığorta orqanlarının müvafiq ödənişləri və s);

investorun borc maliyyə vəsaiti (bank və büdcə kreditləri, istiqrazlar və digər

vəsait);

investorun cəlb edilmiş maliyyə vəsaiti (əmək kollektivlərinin, vətəndaşların,

hüquqi şəxslərin payları və digər haqları, səhmlərin satışından əldə edilən vəsait);

büdcədən və büdcədənkənar fondlardan investisiya məqsədli təxsisatlar;

xarici investisiya;

müəssisələrin, təşkilatların və vətəndaşların əvəzsiz və xeyriyyə haqları, ianələr və

s.Zərurət yarandıqda investisiya fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə müvafiq

investisiya fondları və digər təsisatları yaradıla bilər.

III fəsil

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ

Maddə 10. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin məqsədi

İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi vahid iqtisadi, elmi-texniki və sosial

siyasət yeridilməsi məqsədi ilə həyata keçirilir və Azərbaycan Respublikasının

sosial-iqtisadi inkişaf proqramında nəzərdə tutulmuş həcmlərdə dövlət büdcəsi

hesabına maliyyələşdirilir.

İctimai tələbatın ödənilməsinin daha vacib istiqamətlərində investisiya fəaliyyətini

həyata keçirən investorlara Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə

nəzərdə tutulan güzəştlər verilir.

Maddə 11. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin formaları

 1. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinə dövlət investisiyasının

idarə olunması, habelə investisiya fəaliyyəti şərtlərinin tənzimlənməsi və bu

şərtlərə investisiya fəaliyyətinin bütün subyektləri tərəfindən əməl

edilməsinə nəzarət daxildir.

 2. Dövlət investisiyasının idarə olunması respublika və yerli dövlət

hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən həyata keçirilir və büdcə,

büdcədənkənar vəsaitin və həmin orqanlar tərəfindən cəlb edilən başqa

vəsaitin planlaşdırılmasından, investisiyanın şərtlərinin

müəyyənləşdirilməsindən və bunlarla bağlı digər məsələlərin həllindən

ibarətdir.

 3. İnvestisiya fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi aşağıdakı vasitələrlə həyata

keçirilir:

(Çıxarılıb)

kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən əsas fondların

sürətli amortizasiyası yolu ilə. Amortizasiya üzrə güzəştlər ayrı-ayrı iqtisadi

sahələr, əsas fondların və avadanlığın müxtəlif növləri və elementləri üçün

dəyişkən və fərqli müəyyən edilə bilər;ayrı-ayrı region, sahə və istehsalatların inkişafı üçün subvensiya, subsidiya büdcə

borclarının verilməsi;

dövlət norma və standartlarının müəyyənləşdirilməsi;

antiinhisar tədbirlərin görülməsi;

mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi;

torpaqdan, sudan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə şərtlərinin

müəyyənləşdirilməsi;

qiymətqoyma siyasətinin həyata keçirilməsi;

investisiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi;

başqa tədbirlər.

Maddə 12. Respublika ərazisində dövlət investisiyalarına dair qərarların qəbul

edilməsi qaydası

 1. Respublika ərazisində dövlət investisiyalarına dair qərarlar respublikanın

iqtisadi və sosial inkişaf proqnozları, məhsuldar qüvvələrin inkişafı və

yerləşdirilməsi sxemi, bu investisiyaların məqsədəuyğunluğunu

müəyyənləşdirən texniki-iqtisadi əsaslandırmalar, məqsədli elmi-texniki və

kompleks proqramlar əsasında qəbul edilir.

 2. Respublika üzrə məqsədli kompleks proqramların layihələri Azərbaycan

Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydada

müvafiq icra hakimiyyəti orqanında işlənib hazırlanır və müvafiq icra

hakimiyyəti orqanı tərəfindən təsdiq edilir.

 3. həyata keçirilmə müddəti iki ilə qədər olan və fövqəladə vəziyyət, qəzalar

və təbii fəlakətlərlə bağlı dövlət investisiyaları haqqında qərarları

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müvafiq icra hakimiyyəti

orqanının təklifləri əsasında qəbul edir.

Maddə 13. Əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi üçün dövlət sifarişinin

yerləşdirilməsi qaydası

 1. Respublika ərazisində dövlət investisiyasının həyata keçirilməsi

formalarından biri əsaslı tikintidə işlərin yerinə yetirilməsi üçün dövlət

sifarişidir. 2. Dövlət sifarişi, bir qayda olaraq, müəssisə və təşkilatlar üçün bu sifarişin

iqtisadi sərfəliyi nəzərə alınmaqla müsabiqə (tender) əsasında yerləşdirilir.

Bu zaman həmin müəssisə və təşkilatlar üçün qanunvericiliklə müəyyən

güzəştlər də nəzərdə tutula bilər.

 3. Respublika dövlət sifarişi obyektləri Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi qaydada istismara qəbul olunur.

Maddə 14. İnvestisiyaların dövlət ekspertizası

1. Büdcə və büdcədənkənar vəsaitlər, o cümlədən xarici investisiya hesabına

maliyyələşdirilən respublika, dövlətlərarası və regional investisiya layihə və

proqramları Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi

qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanında mütləq dövlət ekspertizasından

keçirilməlidir.

Başqa mənbələr hesabına maliyyələşdirilən investisiyalar ekoloji, seysmoloji və

sanitariya-gigiyena tələblərinə əməl edilməsi baxımından Azərbaycan Respublikası

Nazirlər Kabinetinin müəyyənləşdirdiyi qaydada dövlət ekspertizasından

keçirilməlidir.

(Çıxarılıb)

Maddə 15. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və yerli dövlət

hakimiyyət və idarəetmə orqanları tərəfindən investisiya fəaliyyətinin

tənzimlənməsi

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi və respublika tabeli şəhər və

rayonların yerli dövlət hakimiyyət və idarəetmə orqanları öz səlahiyyətləri

daxilində ərazilərində investisiya fəaliyyətinin subyektləri tərəfindən istehsal və

sosial obyektlərin yaradılması, təbii ehtiyatlardan istifadə edilməsi məsələlərinin

razılaşdırılması yolu ilə investisiya fəaliyyətini tənzimləyirlər.

İnvestisiya məqsədləri sosial infrastruktur obyektləri tikdirmək, tikinti üçün torpaq

sahəsi ayırmaq, torpaqdan istifadə şərtlərinin, sosial sahə və təbiəti mühafizə

təyinatlı obyektlərin tikintisi həcminin və müddətlərinin, habelə tikinti norma və

qaydalarının pozulduğu halda tikintinin dayandırılması haqqında səlahiyyətli

dövlət orqanları qarşısında məsələ qaldırmaq yerli dövlət hakimiyyət və idarəetmə

orqanlarının müstəsna səlahiyyətinə aiddir.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi investisiyanın dövlət tənzimlənməsi

məqsədilə bu Qanuna zidd olmayan əlavə şərtlər müəyyənləşdirə bilər.Maddə 16. İnvestisiya fəaliyyətində qiymətqoyma

İnvestisiya fəaliyyəti prosesində məhsulların, işlərin və xidmətlərin dəyəri sərbəst

qiymət və tariflərlə, o cümlədən müsabiqələrin nəticələrinə əsasən, qanunvericilik

aktları ilə nəzərdə tutulmuş hallarda isə dövlət tərəfindən tənzimlənən qiymət və

tariflərlə müəyyənləşdirilir.

Tikintidə müqavilə qiymətləri tövsiyə edilən dövlət smeta normalarından və

qiymətlərindən istifadə etməklə də müəyyənləşdirilə bilər.

IV fəsil


İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİ SUBYEKTLƏRİNİN HÜQUQLARININ

TƏMİNATI VƏ İNVESTİSİYANIN QORUNMASI

Maddə 17. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin hüquqlarının təminatı

Dövlət investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi şərtlərinin sabitliyinə, onun

subyektlərinin hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasına təminat verir.

İnvestisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış müqavilənin şərtləri bu

müqavilənin bütün müddəti ərzində və hətta o bağlandıqdan sonra qanunvericiliklə

subyektlərin vəziyyətini pisləşdirən və ya hüquqlarını məhdudlaşdıran şərtlər

müəyyən edildikdə belə, əgər onlar müqavilə şərtlərinin dəyişdirilməsi barədə

razılığa gəlməyiblərsə, qüvvəsini saxlayır.

Dövlət orqanları və onların vəzifəli şəxsləri qanunvericiliklə yol verilən və onların

səlahiyyətinə daxil olan hallardan başqa, investisiya fəaliyyəti subyektlərinin işinə

qarışa bilməzlər.

Bu Qanunla müəyyənləşdirilən hallardan başqa, investisiya qoyulan obyektlərin

seçilməsində investorların hüquqları məhdudlaşdırıla bilməz.

Dövlət orqanları və başqa orqanlar investorların və investisiya fəaliyyətinin digər

subyektlərinin hüquqlarını pozan aktlar qəbul etdikdə investisiya fəaliyyəti

subyektlərinə dəyən zərəri bu orqanlar tam həcmdə ödəməlidirlər. Zərərin

ödənilməsi barədə mübahisələrə aidiyyəti üzrə məhkəmə baxır.

Maddə 18. İnvestisiyanın qorunması1. Dövlət mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün investisiyaların, o

cümlədən xarici investisiyanın qorunmasına təminat verir.

İnvestisiyanın qorunması Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi,

habelə başqa dövlətlərlə bağladığı müqavilələrlə təmin edilir. İnvestorlar, o

cümlədən xarici investorlar investisiyasını idarə, istifadə və ona xitam verməyə

maneçilik törədə bilən ayrı-seçkilik xarakterli tədbirləri istisna edən, habelə

qoyulmuş sərvətlərin və investisiyanın nəticələrinin respublikadan aparılması

şərtləri və qaydasını müəyyənləşdirən bərabər hüquqi rejimlə təmin olunurlar.

2. Azərbaycan Respublikasının sonrakı qanunvericiliyi investisiya qoyuluşu

şəraitini pisləşdirdikdə investisiya fəaliyyətinə dair bağlanmış müqavilədə nəzərdə

tutulan müddətdə investisiyanın qoyulduğu zaman qüvvədə olmuş qanunvericilik

tətbiq edilir.

3. Azərbaycan Respublikası ərazisində investisiya əvəzsiz milliləşdirilmir,

rekvizisiya edilmir və onlara nəticələrinə görə dikər oxşar tədbirlər tətbiq olunmur.

Belə tədbirlər investorlara vurulmuş zərərin, o cümlədən itirdikləri faydanın əvəzi

tam həcmdə real dəyər üzrə ödənilməklə yalnız Azərbaycan Respublikasının

qanunvericilik aktları əsasında həyata keçirilə bilər. Zərərin ödənilməsi qaydası

həmin qanunvericiliklə müəyyənləşdirilir.

İnvestorların qoyduğu və ya əldə etdiyi məqsədli bank əmanətləri, səhmlər və digər

qiymətli kağızlar, əldə edilmiş əmlak və ya icarə hüquqları üçün ödənişlərin əvəzi

Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq alındıqda,

investorların öz hərəkətləri və ya onların iştirakı ilə edilmiş hərəkətlər nəticəsində

istifadə olunan və ya itirilən məbləğlər istisna edilməklə investorlara qaytarılır.

4. İnvestisiyalar sığortalana bilər, qanunvericiliklə nəzərdə tutulan hallarda isə

hökmən sığortalanmalıdır.

Maddə 19. İnvestisiya fəaliyyəti subyektlərinin məsuliyyəti

 1. Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş tələblərə

və ya investisiya fəaliyyətinin subyektləri arasında bağlanmış müqavilə

(kontrakt) öhdəliklərinə əməl olunmadıqda tərəflər həmin aktlarla

müəyyənləşdirilmiş qaydada məsuliyyət daşıyırlar.

 2. Dövlət orqanları investisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə dair

öhdəliklərini və ya qanuni əsaslar üzrə onlara həvalə edilmiş vəzifələri

yerinə yetirmədikdə, yaxud lazımınca yerinə yetirmədikdə investisiya fəaliyyətinin digər subyektləri qarşısında həmin öhdəliklərə görə əmlak

məsuliyyəti daşıyırlar.

3. Qanunvericiliyin tələblərinin və müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə

cərimənin və dəbbə pulunun, habelə dəymiş zərərin ödənilməsi təqsirkar tərəfi,

qanunvericiliklə və müqavilə ilə digər hal nəzərdə tutulmayıbsa, tələblərin və

öhdəliklərin tam yerinə yetirilməsindən azad etmir.

4. İnvestisiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi zamanı yaranan mübahisələrə

müvafiq olaraq məhkəmə və ya münsiflər məhkəməsi baxır.

Maddə 20. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi

şərtləri

1. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılmasına və ya ona xitam verilməsinə

aşağıdakıların qərarı ilə yol verilir:

investorların özünün (bu zaman investorlar investisiya fəaliyyətinin digər

iştirakçılarına dəymiş zərəri ödəyirlər); səlahiyyətli dövlət orqanının.

2. İnvestisiya fəaliyyətinin dayandırılması və ya ona xitam verilməsi barədə

səlahiyyətli dövlət orqanının qərarı aşağıdakı hallarda qəbul edilə bilər:

onun davam etdirilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə

müəyyənləşdirilmiş ekoloji, seysmoloji, sanitariya-gigiyena, arxitektura və başqa

normaları, vətəndaşların və hüquqi şəxslərin, dövlətin qanunla qorunan hüquq və

mənafelərini pozduqda;

investor qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada müflis elan edildikdə;

qəza və təbii fəlakət baş verdikdə;

Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş digər hallarda.

Belə hallarda investisiya fəaliyyətinin subyektlərinə zərərin ödənilməsi qaydası

Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilir.

Maddə 21. Beynəlxalq müqavilələr

Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqaviləsində investisiya fəaliyyəti

haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydalardan fərqli qaydalar müəyyən olunduqda, beynəlxalq müqavilənin

qaydaları tətbiq edilir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Heydər ƏLİYEV.Bakı şəhəri, 13 yanvar 1995-ci il.

№ 952.
Yüklə 62,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə