Žilinská univerzita v Žiline Stavebná fakulta Názov práce Bakalárska prácaYüklə 142,27 Kb.
tarix22.11.2017
ölçüsü142,27 Kb.
#11522Žilinská univerzita v Žiline

Stavebná fakulta

Názov práce

Bakalárska práca

Študijný program:

Študijný odbor:

Pracovisko:

Vedúci bakalárskej práce:

Žilina, 2011

Titul (y) Meno Priezvisko autora
Namiesto tohoto listu VLOŽTE originál zadania Bakalárskej práce


Abstrakt
Abstrakt býva spravidla informatívny a zachováva tematické a štýlové vlastnosti primárneho dokumentu. Podľa možnosti obsahuje kvalitatívnu a kvantitatívnu informáciu obsiahnutú v dokumente. Abstrakt sa píše súvisle ako jeden odsek a jeho rozsah je spravidla 100 až 500 slov. Súčasťou abstraktu je 3 až 5 kľúčových slov (Metodické usmernenie 14/2009-R, 2009; Katuščák, 2004).

Príklad:


SITKOVÁ, Zuzana: Hydrochemické vlastnosti vertikálnych a porastových zrážok horských smrečín v TANAP-e. [Diplomová práca] / Zuzana Sitková. – Technická univerzita vo Zvolene. Lesnícka fakulta; Katedra prírodného prostredia. – Školiteľ: Jaroslav Škvarenina. Zvolen: LF TU, 1998.

Práca prezentuje výsledky chemicko-fyzikálnych vlastností zrážkových vôd (pH, elektrická vodivosť, H+, SO42-, NO3-, NH4+, Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Al3+) a zaoberá sa výpočtom imisných atmosférických depozícií v poraste a na voľnej ploche za rok 1997. Objektom našej práce boli porasty v slt Cembreto-Piceetum a Mughetum acidofilum na lokalite Popradské Pleso (1540 m n. m) a v slt Lariceto-Piceetum na lokalite Vyšné Hágy (1140 m n. m). Analyzujeme a porovnávame chemizmus zrážok na voľnej ploche, podkorunových zrážok a zrážkových vôd stekajúcich po kmeni smreka, smrekovca, limby a kosodreviny. Na skúmaných plochách sme zistili výraznú acidifikáciu zrážok a látkovo imisné obohatenie porastových zrážok v porovnaní s voľnou plochou. Predpokladá sa, že kyslý imisný vstup prekračujúci kritické hodnoty zohráva významnú úlohu pri rozpade lesných ekosystémov v TANAP-e.

Kľúčové slová: atmosférická depozícia, acidita zrážok, koeficient obohatenia, kritická úroveň, kritická záťaž, porastové zrážky, vertikálne zrážky, elektrická vodivosť, imisie, mokrá depozícia (Katuščák, 2004).
Abstract
Abstrakt je povinne v slovenčine. Odporúča sa, aby text abstraktu bol aj v niektorom zo svetových jazykov.

Anotačný záznam bakalárskej práce
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta

Katedra.


Bakalárska práca – názov:

Titul (y) Meno Priezvisko autora:

Akademický rok:


Počet strán:

Počet obrázkov:

Počet tabuliek:

Počet grafov:

Počet príloh:

Použitá literatúra:

Anotácia v slovenskom jazyku:

Anotácia je krátka poznámka alebo vysvetlivka týkajúca sa dokumentu alebo jeho obsahu, ktorá niekedy obsahuje jeho veľmi krátku charakteristiku. Spravidla sa pripája k bibliografickému popisu dokumentu alebo k bibliografickému odkazu na dokument (Katuščák, 2004).

Kľúčové slová:

3 – 5 kľúčových slov

Anotácia v anglickom (alebo v nemeckom) jazyku:

Anotácia je krátka poznámka alebo vysvetlivka týkajúca sa dokumentu alebo jeho obsahu, ktorá niekedy obsahuje jeho veľmi krátku charakteristiku. Spravidla sa pripája k bibliografickému popisu dokumentu alebo k bibliografickému odkazu na dokument (Katuščák, 2004).

Kľúčové slová v anglickom (alebo v nemeckom) jazyku:

3 – 5 kľúčových slov


Vedúci bakalárskej práce: Meno Priezvisko

Konzultant bakalárskej práce: Meno Priezvisko

Oponent bakalárskej práce: Meno Priezvisko

Dátum odovzdania bakalárskej práce: Kliknutím zadáte text.


Obsah


Zoznam obrázkov a tabuliek 9

Zoznam značiek a skratiek 10

Slovník termínov 11

Úvod 12


Členenie záverečnej práce 13

Formálne náležitosti záverečnej práce 14

Registrovanie, kontrola originality, uchovávanie a sprístupňovanie záverečných prác 22

Záver 24


Zoznam použitej literatúry 25

Zoznam príloh 26

Príloha A Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela 27

Príloha B Vzor vyhlásenia autora práce o nesprístupnení diela 29


Zoznam obrázkov a tabuliek

Obr. 2 .1 - Formátovanie obrázka v ZP 16


Tab. 2 .1 - Formátovanie tabuľky v ZP 16

nepovinná strana

Zoznam značiek a skratiek

Značka

Jednotka

Význam značky

an

m.s-2

nevyrovnané priečne zrýchlenie

av

m.s-2

vertikálne kvázistatické zrýchlenie

b

m

dĺžka symetrickej tetivySkratka

Slovenský názov

Originálny názov

ČD

České dráhy, a. s.

České dráhy, a. s.

UIC

Medzinárodná železničná únia

Union internationale des chemnis de fer

ŽSR

Železnice Slovenskej republikySlovník termínov

Termín

Význam termínu

autor:

osoba alebo korporácia, ktorá zodpovedá za intelektuálny alebo umelecký obsah dokumentu

kapitola:

číslovaná časť dokumentu a/alebo časť dokumentu s názvom; môže existovať osobitne, ale súvisí s časťami, nachádzajúcimi sa pred ňou alebo nasledujúcimi za ňou

monografia:

neperiodická publikácia, ktorú tvorí jeden zväzok (časť) alebo vopred stanovený počet zväzkov (častí)nepovinná strana

Úvod

Záverečná práca je súčasťou vysokoškolského štúdia podľa každého študijného programu. Jej obhajoba je súčasťou štátnej skúšky a je jednou z podmienok riadneho ukončenia štúdia (§ 51 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Záverečnou prácou je:

bakalárska práca – pri štúdiu podľa študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program),

diplomová práca – pri štúdiu podľa študijného programu druhého stupňa alebo študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. (magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program) alebo

dizertačná práca – pri štúdiu podľa študijného programu tretieho stupňa (doktorandský študijný program).

Odporúčaný rozsah bakalárskej práce je 30 až 40 strán (54 000 až 72 000 znakov vrátane medzier), diplomovej práce 50 až 70 strán (90 000 až 126 000 znakov).

Šablóna textu záverečnej práce (ďalej aj ZP) je odporúčanou pre formálnu úpravu záverečných prác v súlade s medzinárodnými normami a štandardami (Metodické usmernenie 14/2009-R, 2009).

Úprava obalu a titulnej strany ZP je predpísaná (Výnos č. MŠSR-5/2010-071, 2010).

V texte je okrem formálnych náležitostí záverečných prác spracovaný postup na zabezpečenie zberu, uchovávania a sprístupňovania úplných textov záverečných prác v elektronickej podobe prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác (ďalej aj CRZP) vrátane overovania ich originality.Členenie záverečnej práce


Táto kapitola je spracovaná podľa Metodického usmernenia 14/2009-R (2009). Hlavnú textovú časť záverečnej práce tvorí úvod, jadro, záver, resumé (povinné iba v prípade, ak je práca vypracovaná v inom ako štátnom jazyku) a zoznam použitej literatúry.

V úvode autor stručne a výstižne charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom ZP a oboznamuje čitateľa s významom, cieľmi a zámermi práce.

Jadro je hlavná časť práce a jeho členenie je určené typom práce. Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,

cieľ práce,

metodika práce a metódy skúmania,

výsledky práce,

diskusia.V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom.

Ak je záverečná práca napísaná v cudzom jazyku, musí obsahovať resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce.


Formálne náležitosti záverečnej práce


Popis formátovania textovej časti záverečnej práce je stručne zameraný na rozloženie strany textu, formátovanie nadpisov kapitol, odsekov textu, vzorcov, ilustrácií, tabuliek a bibliografických odkazov.

1.1Rozloženie strany textovej časti záverečnej práce


Text záverečnej práce je písaný na biely hladký papier formátu A4 (210 mm x 297 mm). Text je možné na list papiera tlačiť jednostranne alebo obojstranne.

Rozmery okrajov rešpektujú spôsob tlače a viazania záverečnej práce. Pri jednostrannej tlači je odporúčané nastavenie okrajov nasledujúce:

horný: 2,5 cm,

dolný: 2,5 cm,

ľavý (určený pre väzbu práce): 3,5 cm,

pravý: 2,0 cm.

Pri obojstrannej tlači sa volí zrkadlenie strán, rozmery horného a dolného okraja sú rovnaké ako pri jednostrannej tlači, vnútorný okraj (väzba) sa nastavuje na 3,5 cm a vonkajší okraj na 2,0 cm

S ohľadom na zväčšenie prehľadnosti textu je vhodné zvoliť riadkovanie celého textu


1,2 až 1,5. Odporúčanými typmi písma pre písanie záverečných prác je Arial, Calibri, Courier, Times New Roman a pod.

1.2Formát nadpisov kapitol


V záverečnej práci sa používa viacúrovňové číslovanie nadpisov kapitol. Možnosti formátovania nadpisov:

1. úroveň nadpisu (1 Názov kapitoly) – odporúčaná veľkosť písma 16 bodov, tučné písmo, veľké písmená alebo kapitálky,

2. úroveň nadpisu (1.1 Názov kapitoly) – 14 b., tučné písmo,

3. úroveň nadpisu (1.1.1 Názov kapitoly) – veľkosť základného textu, tučné písmo.


1.3Formát textu


Text odsekov záverečnej práce je písaný písmom vhodnej veľkosti (11 až 13 bodov podľa typu písma). Pre zvýraznenie dôležitých informácií je možné text zvýrazniť hrúbkou alebo sklonom písma. Text je zarovnaný podľa okraja (do bloku) a pre prehľadnosť môžu byť jednotlivé odseky odčlenené pridaním medzier (6 b.).
Súčasťou textu sú:

zoznamy s odrážkami,

vzorce,

obrázky, grafy a tabuľky,bibliografické odkazy a poznámky,

prílohy.

1.3.1Zoznamy s odrážkami


Zoznamy s odrážkami majú základný formát odseku textu a môžu byť viacúrovňové. Značka odrážky má byť čo najjednoduchšia (  ● ○ ■ □ ►).

1.3.2Vzorce


Na písanie vzorcov sa využívajú aplikácie pre písanie rovníc. Umiestnenie vzorcov je podľa nasledujúceho príkladu:


(2.1)

Ak je v práci viac vzorcov, sú v práci priebežne číslované. Poradové číslo sa napíše do okrúhlych zátvoriek bez medzier pred a za číslom a celé číslo v zátvorkách sa zarovná vpravo. Číslo vzorca (2.1) je odvodené od čísla hlavnej kapitoly (2), v ktorej je vzorec uvedený a od poradia vzorca (1) v predmetnej kapitole. Odvolávky v texte na vzorce majú formu vzorec ( 2 .1).

1.3.3Ilustrácie a tabuľky


Obrazový materiál – obrázky, ktoré sa nachádzajú v hlavnej časti, sa rozdeľuje do dvoch hlavných skupín

ilustrácie (obrázky obsahujúce: grafy, diagramy, nákresy, fotografie, schémy),

tabuľky.

Ak je v práci väčší počet ilustrácií jedného typu (čiže viac grafov, diagramov, fotografií a pod.), každý typ sa môže číslovať samostatne. Ak je ilustrácií menej alebo ak sú takého typu, že nie je možné priradiť ich medzi vyššie uvedené typy ilustrácií, použije sa na ich spoločné označenie pomenovanie „Obrázok“ a jednotlivé typy ilustrácií sa nerozlišujú a číslujú sa priebežne jedným spôsobom (Katuščák, 2004).

Obrázky môžu byť v práci vložené v textovej časti alebo v prílohovej časti. Číslovanie obrázkov sprehľadní odkazovanie na obrázky v texte a v zozname obrázkov v úvode ZP. Spolu s číslom obrázku je umiestňovaný aj zrozumiteľný popis obrázku – a to pod obrázok. Obrázky majú mať zodpovedajúcu grafickú kvalitu. Pre elektronickú verziu ZP je vhodné použiť obrázky vo formáte JPG alebo GIF. Obrázky vo formátoch BMP alebo TIFF zbytočne zvyšujú objem dát práce.

Podľa počtu a významu môžu byť ilustrácie číslované jednotne (priebežne v celej práci), samostatne v kapitole, samostatne v prílohe. V ZP je číslo obrázku (tabuľky) 2.1 odvodené od čísla hlavnej kapitoly (2), v ktorej je obrázok (tabuľka) uvedený a od poradia obrázku (tabuľky) (1) v predmetnej kapitole. Odvolávky v texte na obrázky majú formu Obr. 2 .1. Obrázok treba umiestniť bezprostredne za textom, kde je odkazovaný prvýkrát (podľa možností na tej istej strane). Obrázok a popis obrázku sa v texte ZP umiestňuje centrovanie k okrajom strany (Obr. 2 .1).Obr. 2.1 - Formátovanie obrázka v ZP


Tabuľka má byť prehľadná, s logickým rozdelením údajov, označenie údajov v stĺpcoch a riadkoch musí byť zreteľné. Stĺpce alebo riadky musia byť oddelené čiarami alebo medzerami.

Každá tabuľka musí mať v texte svoje číslo (napr.: Tab. 2 .1) a musí mať svoj titulok alebo názov. Popis (číslo a názov) tabuľky (Tab. 2 .1) sa umiestňuje nad tabuľku – so zarovnaním k pravému okraju tabuľky. Tabuľku treba umiestniť bezprostredne za miestom, kde sa tabuľka cituje prvýkrát a podľa možnosti na tej istej strane. Ak sa tabuľka netýka textu práce (výkladu, vysvetlení, argumentov, opisu a pod.), nevkladá sa do hlavného textu ale do príloh.

Tab. 2.1 - Formátovanie tabuľky v ZP


označenie

αv [º]

tv [m]

tv‘ [m]

pz [m]

L [m]

V [km.h-1]

žel. zvršok

1:9-300

62024,69

16,6155

16,61533,231

50

1) 2) 3)

1:11-300

51139,94

13,6085

20,000

6,391

33,608

50

1) 2) 3)

1) Výhybky sústavy UIC 60 sú dodávané na betónových alebo drevených podvaloch

2) Výhybky sústavy S49 sú dodávané na drevených podvaloch

3) Výhybky sústavy R65 sú dodávané na drevených podvaloch

Označenie a názov obrázkov a tabuliek sa v prípade potreby v rovnakej forme uvedie aj v zozname obrázkov a tabuliek v prednej časti ZP. Ak je to nevyhnutné, v obsahu sa názov môže skrátiť.


1.3.4Číslovanie strán


Číslovanie sa začína na pravej, nepárnej, strane prvého tlačeného listu ZP. Spravidla je to lícová strana titulného listu. Obálka (väzba) sa do stránkovania nepočíta. Titulná strana má číslo 1, ale toto číslo sa nezobrazuje. Rub titulného listu má číslo 2. Ani toto číslo sa nezobrazuje. Prázdne strany, tzv. vakáty, sa v práci číslujú len pri obojstrannej tlači.

Abstrakt, obsah, zoznam ilustrácií a zoznam tabuliek, zoznam skratiek a symbolov, slovník termínov, ak sa v práci nachádzajú a sú na samostatných stranách, sa do stránkovania počítajú. Zoznam bibliografických odkazov sa tiež počíta do stránkovania. Celostránkové obrázky sa započítavajú do stránkovania hlavnej časti práce, aj keď na nich nie je možné alebo vhodné umiestniť číslo stránky.

Prílohy, ak sú súčasťou väzby ZP, sa stránkujú priebežne ako súčasť textu. Pokiaľ je priložený materiál, ktorého stránkovanie nie je možné alebo nie je účelné, tak sa stránkovanie vynechá. Prílohy sú v takom prípade identifikované iným číslovaním. Ak sú prílohami samostatné dokumenty, číslujú sa osobitne.

Sprievodný materiál, ako sú CD alebo DVD nosiče, obrazy, filmy a iné nosiče a materiály odlišného formátu či fyzickej formy, sa do stránkovania nepočítajú. (Katuščák, 2004)


1.3.5Citovanie publikácií a zoznam použitej literatúry


Zoznam použitej literatúry obsahuje úplný zoznam bibliografických odkazov. Rozsah tejto časti je daný množstvom použitých literárnych zdrojov, ktoré musia korešpondovať s citáciami použitými v texte ZP (Metodické usmernenie 14/2009-R, 2009)

Odkazy pod čiarou, citačné odkazy (Katuščák, 2004)

Autor pri písaní ZP použije na to okrem iného aj dokumenty, pramene, ktorých zoznam zaznamená v zozname bibliografických odkazov. Miesto v texte ZP, na ktorom odkazuje na použitý dokument, spojí so záznamom o dokumente, ktorý je v zozname bibliografických odkazov. Toto spojenie (vzťah, technika spojenia) sa volá citácia alebo citovanie.

Citát je text, ktorý sme doslovne prevzali z nejakého dokumentu, informačného zdroja. Píšeme ho v úvodzovkách. Ak má citát viac ako štyri riadky, oddelíme ho od ostatného textu a odsadíme od ľavého okraja.

Citácia je skrátené označenie prameňa podľa niektorej odporučenej metódy (STN


ISO 690:1998, STN ISO 690-2:2001) čiže metódou skrátených odkazov pod čiarou, metódou meno + dátum alebo metódou odkazové číslo. Označenie prameňa (citáciu) napíšeme v texte práce vždy na tom mieste, na ktorom sa odvolávame na použitý prameň.

Citácia slúži na spojenie citovaného miesta so záznamom o citovanom dokumente. Pritom tento záznam je položkou v zozname bibliografických odkazov. Citácia slúži aj na spojenie citovaného miesta so skráteným záznamom o dokumente umiestneným napr. pod čiarou.

Dokument, ktorý je zdrojom informácií pre autora ZP, môže mať ľubovoľnú formu. Môže to byť kniha, časopis, zborník, encyklopédia, slovník, noviny, rozhlasový alebo televízny dokument, film, videozáznam, mikrokópia, zvuková nahrávka, osobná komunikácia (rozhovor), katalóg, bibliografia, archívne pramene (archívny fond, zbierka, pozostalosť), webová stránka, elektronické dokumenty, CD alebo DVD nosiče, zákon, reklamný dokument, vyhláška, patent, norma, osobný list atď. Všetko toto sú legitímne zdroje, ktoré treba zaznamenať v zozname bibliografických odkazov.

Skrátený odkaz pod čiarou1 nie je povinný jeho používanie sa len odporúča. Slúži na ľahkú orientáciu v texte a v prameňoch. Názov musí umožniť jednoznačnú identifikáciu zdroja.

Pri ZP sa odporúča používať metódu citovania podľa mena a dátumu, pri ktorej sa v texte uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko autora, alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného dokumentu. Ak sa prvý údaj už nachádza v rámci textu, v zátvorkách za nim sa uvedie len rok. V prípade potreby sa v zátvorkách uvedú za rokom aj čísla citovaných strán. Ak majú dva alebo niekoľko dokumentov ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa malými písmenami (a, b, c, a pod.) za rokom vo vnútri zátvoriek. To isté sa urobí aj v zozname bibliografických odkazov.Bibliografické odkazy

Jednotlivé položky v zozname bibliografických odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého prvku (údaja), za ktorým nasleduje rok vydania dokumentu. Za nim v prípade potreby nasledujú malé písmená, ktorými sa odlišujú odkazy s rovnakým prvým údajom a rokom vydania.

Posudzovatelia by si mali všimnúť pri posudzovaní citovania, ako autor pracuje s prameňmi, či je dôsledný a korektný vo vzťahu k prameňom, či nepovažuje cudzie myšlienky a výsledky za svoje, či pozná a uvádza reprezentatívne informačné zdroje vzhľadom na danú tému, či používa správne a jednotne štandardnú techniku citovania (meno + dátum).

Zoznam bibliografických odkazov treba umiestniť na novej strane bezprostredne za hlavným textom. „Zoznam bibliografických odkazov“ sa tiež môže nazvať synonymami: „Citované práce“, „Zoznam citovanej literatúry“, „Zoznam použitej literatúry“, „Odkazy na literatúru“, „Použitá literatúra“, „Referencie“, „Zoznam citovaných prameňov“, „Bibliografia citovanej literatúry“, Zoznam citovaných dokumentov“ a pod. V tomto zozname sa musia zaznamenať všetky citované dokumenty, ktoré autor v ZP použil (Katuščák, 2004).Príklady popisu dokumentov citácií
(STN ISO 690:1998, STN ISO 690-2:2001, Metodické usmernenie 14/2009-R, 2009)

Citovanie kníh alebo monografií

Prvky popisu / Príklady:

Autor. rok vydania. Názov : podnázov (nepovinný). Poradie vydania. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. Rozsah strán. ISBN.

Ak sú maximálne traja autori, oddeľujú sa pomlčkou. Ak je viac autorov ako traja, uvedie sa prvý autor a skratka a kol. alebo et al., ak je to zahraničné dielo.

OBERT, V. 2006. Návraty a odkazy. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. 129 s. ISBN 80-8094-046-0.

TIMKO, J. – SIEKEL. P. – TURŇA. J. 2004. Geneticky modifikované organizmy. Bratislava : Veda, 2004. 104 s. ISBN 80-224-0834-4.

HORVÁT, J. a kol. 1999. Anatómia a biológia človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1999. 425 s. ISBN 80-07-00031-5.

Citovanie článkov v časopisoch

Prvky popisu / Príklady:

Autor. rok vydania. Názov. In Názov zdrojového dokumentu (noviny, časopisy). ISSN, rok, ročník, číslo zväzku, Rozsah strán (strana od-do).

STEINEROVÁ, J. 2000. Princípy formovania vzdelania v informačnej vede. In Pedagogická revue. ISSN 1335-1982, 2000, roč. 2, č. 3, s. 8-16.

BEŇAČKA, J. et al. 2009. A better cosine approximate solution to pendulum equation. In International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X, 2009, vol. 40, no. 2, p. 206-215.

Citovanie článkov zo zborníkov a monografií

Prvky popisu / Príklady:

Autor. rok vydania. Názov článku. In Názov zborníka. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania. ISBN, Rozsah strán (strana od-do).

ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001. ISBN 80-7157-524-0, p. 262-268.


BOĎOVÁ, M. et al. 1990. An introduction to algorithmic and cognitive approaches for information retrieval. In 18. Informatické dni : sborník referátů z mezinárodní vědecké konference o současných poznatcích informačních a komunikačních technologiích a jejich využití. Praha : Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-01-02079-7, s. 17-28.

Citovanie elektronických dokumentov – monografií

Prvky popisu / Príklad:

Autor. rok vydania. Názov [Druh nosiča]. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, dátum vydania. Dátum aktualizácie. [Dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISBN.

SPEIGHT, J. G. 2005. Lange's Handbook of Chemistry. [online]. London : McGraw-Hill, 2005. 1572 p. [cit. 2009.06.10.] Dostupné na internete: . ISBN 978-1-60119-261-5.Citovanie článkov v elektronických časopisoch a iných príspevkov

Prvky popisu / Príklad:

Autor. rok vydania. Názov. In Názov časopisu. [Druh nosiča]. rok vydania, ročník, číslo [dátum citovania]. Dostupnosť a prístup. ISSN.

HOGGAN, D. 2002. Challenges, Strategies, and Tools for Research Scientists. In Electronic Journal of Academic and Special Librarianship [online]. 2002, vol. 3, no. 3 [cit. 2003-01-10]. Dostupné na internete: . ISSN 1525-321X.Citované príspevky v zborníkoch na CD-ROM

Prvky popisu / Príklad:

Autor. rok vydania. Názov. In Názov zborníka [Druh nosiča]. Miesto vydania : Vydavateľ, rok vydania, Rozsah strán (strana od-do). ISBN.

ZEMÁNEK, P. 2001. The machines for "green works" in vineyards and their economical evaluation. In 9th International Conference : proceedings. Vol. 2. Fruit Growing and viticulture [CD-ROM]. Lednice : Mendel University of Agriculture and Forestry, 2001, p. 262-268. ISBN 80-7157-524-0.Citovanie vedecko-kvalifikačných prác

Prvky popisu / Príklad:

Autor. rok vydania. Názov práce : označenie druhu práce (dizertačná, doktorandská). Miesto vydania : Názov vysokej školy, rok vydania. Rozsah strán.

MIKULÁŠIKOVÁ, M. 1999. Didaktické pomôcka pre praktickú výučbu na hodinách výt-varnej výchovy pre 2. stupeň základných škôl : diplomová práca. Nitra : UKF, 1999. 62 s.Citovanie výskumných správ

Prvky popisu / Príklad:

Autor. rok vydania. Názov práce : druh správy (VEGA, priebežná správa). Miesto vydania : Názov inštitúcie, rok vydania. Rozsah strán.

BAUMGARTNER, J. a kol. 1998. Ochrana a udržiavanie genofondu zvierat, šľachtenie zvierat : výskumná správa. Nitra : VÚŽV, 1998. 78 s.Citovanie noriem

Prvky popisu / Príklad:

Označenie a číslo normy: rok vydania (nie rok schválenia, alebo účinnosti) : Názov normy.

STN ISO 690:1998 : Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.


1.3.6Prílohy


Do príloh sa zaraďujú podľa úvahy autora práce informácie širšie a hlbšie vysvetľujúce a dokresľujúce metódy a techniky, ktoré sú obsiahnuté v hlavnom texte ZP. Môžu obsahovať aj ďalšie informácie, dôležité na lepšie pochopenie hlavného textu. Prílohovú časť ZP tvorí aj výkresová dokumentácia.

Každá príloha, ktorá je súčasťou väzby ZP, sa začína na novej strane a je označená samostatným písmenom (Príloha A, Príloha B, Príloha C...). Číslovanie strán príloh je priebežné a nadväzuje na číslovanie strán v hlavnom texte. Odporúča sa, aby textové prílohy mali rovnakú orientáciu stránky a textu na výšku ako ostatný text. Považuje sa za účelné zoskupovať prílohy podľa druhov. Pri každej prílohe je potrebné uviesť prameň, z ktorého bol príslušný materiál získaný (Katuščák, 2004).

Za prílohy sa považujú tieto skupiny materiálov:

doplnkové ilustrácie alebo tabuľky (grafy, diagramy, nákresy, fotografie, schémy, mapy, plány, kópie dokumentov, rukopisov, dokladov),

výkresová dokumentácia,

osobitné materiály (špeciálne mapy, originálne fotografie),

bibliografia (nepoužitá, ale relevantná literatúra predmetu),

popis zariadenia, artefakty, predmety alebo počítačové programy (CD / DVD médiá). (Katuščák, 2004)

Neoddeliteľnou súčasťou prílohovej časti ZP je textová časť, relevantné prílohové materiály a výkresová časť na elektronickom nosiči (CD, DVD) vo formáte PDF.

Názvy príloh v zozname musia byt’ zhodné s názvami uvedenými na príslušných prílohách a spoločným identifikátorom je názov, meno a priezvisko autora a kód záverečnej práce.


Registrovanie, kontrola originality, uchovávanie a sprístupňovanie záverečných prác


Jednotný postup v náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní v podmienkach Žilinskej univerzity upravuje Smernica č. 87 (2010).

1.4Registrovanie záverečných prác


V zmysle § 63 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov je vysoká škola povinná zaslať každú záverečnú, rigoróznu a habilitačnú prácu v elektronickej forme do centrálneho registra záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorý spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Centrálny register záverečných prác (ďalej len „CRZP“) je informačný systém, ktorý sústreďuje záverečné a kvalifikačné práce študentov a zamestnancov vysokých škôl v Slovenskej republike. Nadväzuje na akademický informačný a vzdelávací systém Žilinskej univerzity (ďalej len „AIVS“), systém evidencie záverečných prác Žilinskej univerzity (ďalej len „EZP“) a knižničný informačný systém Žilinskej univerzity (ďalej len „KIS“).

Z CRZP získa vysoká škola informáciu potrebnú k overeniu miery originality – hodnotenie pôvodnosti.

1.5Postup pri evidovaní prác a overovaní miery originality


Pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia katedry, resp. iné zodpovedné pracoviská ŽU zverejňujú a po výbere študentmi prideľujú témy ZP v AIVS.

Autor spracuje ZP v zmysle Metodického usmernenia 14/2009-R (2009) a podľa pokynov katedry, resp. iného zodpovedného pracoviska.

V termíne stanovenom pre odovzdanie práce vloží autor práce jej elektronickú verziu (formát PDF) do systému EZP na stránke http://kniznica.utc.sk/ezp. Aktivácia hesla sa realizuje na https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main. Užívateľský manuál EZP je na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/download/doc/ezp_uzivatelsky_manual_local.pdf.

Vložením údajov do systému EZP vyplní autor analytický list práce. Kód práce (evidenčné číslo práce) pridelí autorovi katedra, resp. iné zodpovedné pracovisko ŽU.

Pri odovzdaní práce si autor zároveň vytvorí licenčnú zmluvu o použití školského diela (ďalej aj „licenčná zmluva“, vzor: Príloha A) alebo vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela (ďalej aj „vyhlásenie autora“, vzor: Príloha B) s uvedením dôvodu nesprístupnenia a potvrdenie o vložení práce v elektronickej podobe do EZP.

Záverečné práce autori odovzdajú aj v papierovej forme a na elektronickom nosiči podľa pokynov zodpovedného pracoviska a v zmysle Metodického usmernenia 14/2009-R (2009). Obsahovo musia byť obidve formy (elektronická aj papierová) identické.

Súčasťou odovzdania záverečnej práce v tlačenej podobe je:

vyplnená a študentom podpísaná licenčná zmluva alebo vyhlásenie autora,

potvrdenie o vložení záverečnej práce v elektronickej podobe do EZP.

Z EZP je práca automaticky exportovaná do CRZP. V CRZP sa vykoná kontrola jej originality. Protokol o kontrole originality sa z CRZP distribuuje do EZP a AIVS.

Vedúci práce na základe výsledku kontroly zhody textu posúdi mieru originality. Vo svojom posudku uvedie prehlásenie, či je práca podľa jeho názoru originálna, alebo ide o plagiát. Protokol o výsledku originality práce odovzdá školiteľ pracovisku, ktoré ZP zadalo.

Z AIVS sa výsledok hodnotenia práce generuje do EZP. V prípade úspešnej obhajoby práce sa automatizovane generuje pokyn pre univerzitnú knižnicu ŽU na bibliografické spracovanie a registráciu obhájených záverečných, rigoróznych a habilitačných prác a sprístupnenie prác v zmysle licenčnej zmluvy. Tieto práce sú trvale uchovávané v CRZP a EZP. V prípade neúspešnej obhajoby práce sa automatizovane generuje pokyn na vyradenie záverečnej práce z CRZP

Univerzitná knižnica ŽU práce archivuje a sprístupňuje prostredníctvom verejne prístupného elektronického katalógu KIS v súlade s licenčnou zmluvou a vnútornými pravidlami ŽU.


Záver

Záverečná práca musí byť vypracovaná podľa predpísaných formálnych náležitostí v dvoch exemplároch. Študent odovzdá záverečnú prácu najneskôr v termíne stanovenom dekanom v akademickom kalendári. Dekan fakulty môže v odôvodnených prípadoch určiť náhradný termín odovzdania (Študijný poriadok SvF ŽU, 2010).

Záverečné práce sa predkladajú vo vytlačenej forme, zviazané v pevnej väzbe (nie hrebeňovej) tak, aby sa jednotlivé listy nedali vyberať.

Študent predloží záverečnú prácu aj v elektronickej forme (CD, DVD) a vyplní jej analytický list vložením údajov do systému evidencie záverečných prác. Elektronická verzia záverečnej práce musí byť identická s vytlačenou formou záverečnej práce (Metodické usmernenie 14/2009-R, 2009).Zoznam použitej literatúry

KATUŠČÁK, D. 2004. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce. Nitra : Enigma, 2004.


s. 162. ISBN 80-8913-210-3.

METODICKÉ USMERNENIE 14/2009-R o náležitostiach záverečných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2009.

SMERNICA č. 87 o záverečných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline. Žilinská univerzita, 2010.

STN ISO 690 (01 0197):1998 : Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma


a štruktúra
.

STN ISO 690-2 (01 0197):2001 : Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie.


Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti
.

ŠTUDIJNÝ PORIADOK Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline, 2010.

VÝNOS č. MŠSR-5/2010-071 o vzore obalu a titulného listu záverečnej, rigoróznej
a habilitačnej práce a formáte výmeny údajov o záverečnej, rigoróznej a habilitačnej práci
. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2010.

ZÁKON č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Zoznam príloh

Príloha A – Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela

Príloha B – Vyhlásenie autora práce o nesprístupnení diela

...


Príloha X – Záverečná práca (CD/DVD)

Príloha A Vzor licenčnej zmluvy o použití školského diela


NEVYPĹŇAJTE – VZOR !
Licenčná zmluva o použití školského diela

uzatvorená podľa § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon)

medzi

autorom


Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Študent fakulty:
Názov práce (školského diela):
Kód (evidenčné číslo práce):
Druh záverečnej práce (článok 2)
Dátum odovzdania do CRZP:
a

nadobúdateľom:

Vysoká škola:
Fakulta:
Adresa:
IČO:
Fakulta zastúpená dekanom:
Čl. 1

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora školského diela (ďalej len dielo) špecifikovaného v čl. 2 tejto zmluvy nadobúdateľovi na použitie školského diela (ďalej len „licencia“) podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.Čl. 2

Určenie školského diela

  1. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu k tomuto školskému dielu (bakalárska práca, diplomová práca;)
Iná práca (charakterizovaná ako):
Názov práce (školského diela):
2. Školské dielo podľa odseku 1 bolo vytvorené jeho autorom - študentom vysokej školy, ktorá je nadobúdateľom licencie podľa tejto zmluvy. Vytvorením školského diela boli splnené študijné povinností autora vyplývajúce z jeho právneho vzťahu k nadobúdateľovi v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 3

Spôsob použitia školského diela a rozsah licencie

1. Autor udeľuje nadobúdateľovi právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom uchovávania a bibliografickej registrácie diela v súlade s § 8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z. z. (zákon o knižniciach).

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu v tomto rozsahu:


  • sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

  • sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

  • sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely,

  • sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla)

  • sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné):

Telefón:

e-mail:

3. Licencia udelená autorom nadobúdateľovi podľa tejto zmluvy je nevýhradná.

4. Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu na dobu neurčitú v súlade s trvaním majetkových práv autora podľa § 21 autorského zákona.

5. Zánikom nadobúdateľa ako právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z tejto zmluvy na právneho nástupcu nadobúdateľa.

Čl. 4

Odmena

Autor udeľuje nadobúdateľovi licenciu bezodplatne.Čl. 5

Pôvodnosť a nemeniteľnosť diela

1. Autor vyhlasuje, že samostatnou vlastnou tvorivou činnosťou vytvoril vyššie uvedené dielo a že dielo je pôvodné.

2. Autor garantuje, že všetky exempláre školského diela bez ohľadu na nosič majú identický obsah.

3. Nadobúdateľ nesmie žiadnym spôsobom zasahovať do obsahu diela.Čl. 6I

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom po jednom vyhotovení dostane autor a príslušná fakultná knižnica.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť po úspešnej obhajobe príslušného diela na vysokej škole.

3. Táto zmluva sa môže meniť alebo dopĺňať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

4. Na vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené, sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky, najmä ustanovenia autorského zákona a Občianskeho zákonníka.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

V......................................... , dňa ..............................


..................................................................................

..................................................................................

autor

nadobúdateľ

Príloha B Vzor vyhlásenia autora práce o nesprístupnení dielaNEVYPĹŇAJTE – VZOR !
VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ PRÁCE BEZ MOŽNOSTI SPRÍSTUPNENIA)

(vypisuje sa len vtedy, ak autor alebo školiteľ nesúhlasí so zverejnením práce)Titul, meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt:
Študent fakulty:
Názov práce (školského diela)
Kód (evidenčné číslo práce):
Druh záverečnej práce (bakalárska práca, diplomová práca)
Dátum odovzdania do CRZP:
Dolu podpísaný autor záverečnej práce udeľuje právo na vyhotovenie digitálnej rozmnoženiny školského diela za účelom jeho uchovávania a bibliografickej registrácie v súlade s §8 ods. 2 písm. b) zákona č. 183/2000 Z.z. Autor vyhlasuje, že školské dielo je poskytnuté bez možnosti sprístupnenia z nasledovných dôvodov:

 záverečná práca bola vytvorená na základe zmluvy s iným komerčným subjektom,

 obsah (alebo časť obsahu) záverečnej práce je v konaní na prihlášku patentu/vynálezu,

 iný závažný dôvod (v súlade s § 51 autorského zákona):Zdôvodnenie:


V......................................... , dňa ..............................

..................................................................................

..................................................................................

autor

vedúci práce1 Postup v textovom editore MS Word©: Referencie → Vlož poznámku pod čiarou; formát textu: veľkosť písma o 2 b. menšia ako veľkosť písma základného textu, zarovnanie odseku podľa okrajov (do bloku).

Yüklə 142,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə