İ zo ca m m a n toYüklə 0,49 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/19
tarix18.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#49337
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Nisan

Mayıs


Haziran 2013

zoca

Ma

n

toilk

a

lite

li 


ve 

g

üve

n

ilir 

ç

öm

ler

D

i ya log

iZOCAM

İzocam geleceğin binalarını anlattı, 

“Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az”,

 İzocam 13. Yalıtım Yarışması’nda dereceye girenler ödüllendirildi,

Yalıtımın liderinden güvenilir mantolama: “İzocam Manto”,

 Sinpaş GYO, tüm seçkin projelerini İzocam ile yalıtıyor


2

İZO CAM Di ya log

İzo


 

cam Ya


 

yın Or


 

ga

 Ya yın tü rü

Ye

 

rel, sü

 

re

 

li, üç ay

 

lık der


 

gi 


İzo cam Adı na İm ti yaz Sa hi bi

A. Nu


 

ri Bu


 

lut


Ya yın So rum lu su

İpek Sey


 

han


Ya yın Ku ru lu

Fa

 

tih Ök

 

tem, İpek Sey 

han, Be


 

tül Kı


 

lıç


Da nış man

Dr. Ke


 

mal Ga


 

ni Bay


 

rak


 

tar


Edi tör

De

 

met Şe

 

ker Ak


  

neş

Gra fik Ta sa rım

Kadir KaymakçıYa zış ma Ad re si

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

Di

 

lo

 

va

 

sı Organize Sanayi Bölgesi,

1. Kısım Dicle Caddesi No: 8 Dilovası/Ko

 

cae


 

li 


Tel: (0 262) 754 63 90 Faks: (0 262) 754 61 62 

kurumsaliletisim@izo 

cam.com.trYa pım

Konak Medya

Selahattin Pınar Cad. Cemal Sahir Sok. 

Polat İş Merkezi No: 29 Kat: 4-5 D: 45 

Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: 0 212 216 97 00

www.konakmedya.comRenk Ay rı mı ve Bas kı

Özgün Ofset

Aytekin Sok. Yeşilce Mah. No: 21 34418

4. Le vent / İs tan bul 

Tel: (0212) 280 00 09

Faks: (0212) 264 74 3306

14

18

32

Nisan - Mayıs - Haziran 2013

s. 04

İzocam’dan Haberler

İzocam geleceğin binalarını anlattıs. 06

Rö por taj

“Yalıtım sektöründe buluş sayısı çok az”s. 08

Rö por taj

“Çevre dostu” yerleşkeler tasarlıyoruzs. 14

İzocam’dan Haberler

İzocam 13. Yalıtım Yarışması’nda dereceye girenler 

ödüllendirildi

s. 18

İzocam’dan Haberler

Yalıtımın liderinden güvenilir mantolama: 

“İzocam Manto”

s. 19

Bayilerimiz

“Son kullanıcılara doğru uygulamayı anlatmaya çalışıyoruz”s. 32

İzo cam Kul la nan lar

Sinpaş GYO, tüm seçkin projelerini İzocam ile yalıtıyors. 34

Ki şi sel Ge li şim

“Tükenmiş” olabilirsiniziçin de ki ler


Başlar ken

“İzocam Manto” ile kaliteli ve güvenilir çözümler sunuyoruz

Dergimizin Nisan-Mayıs-Haziran 

sayısında, Avrupa Birliği 7. 

Çerçeve Programı kapsamındaki 

HERB Projemiz çerçevesinde 

TTMD ve İTÜ Makina Fakültesi 

ile işbirliğinde düzenlediğimiz, 

geleceğin bina tasarımları ve 

teknolojilerini konuştuğumuz 

semineri ve yenilikçiliği ele 

aldık. Aynı zamanda, İzocam 

Manto Uygulama Bayilerine ve 

son kullanıcılara da bu sayımızda 

yer verdik. 

A.  Nu ri  Bu lut

Ge nel Mü dür

B

u yılın ikinci Diyalog dergisinde sizler-

le, İzocam, İTÜ Makina Fakültesi ve 

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 

(TTMD) işbirliğinde düzenlenen “Ge-

leceğin HVAC ve Bina Tasarımında Yenilikçi Fi-

kirler” (From Idea To Innovation, Practicing Fu-

ture in HVAC and Building Design) konulu se-

minerin detaylarını paylaşıyoruz. Seminere, Av-

rupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında 

desteklenen “Holistic Energy Efficient Retrofit-

ting of Residential Buildings” (HERB), “Konutla-

rın Yüksek Enerji Verimliliği Sağlayacak Şekilde 

Bütünsel Olarak İyileştirilmesi” projesinin ortak 

kurumlarından katılan bilim adamları tecrübeleri-

ni paylaştılar. 

TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Türkmen 

ve benim seminerde yaptığımız konuşmaların 

yanı sıra; Notthingham Üniversitesi Mimarlık ve 

Çevreci Yapılar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Saffa 

Riffat, Green Evolution CEO’su Dr. Ioannis Pap-

pas ve Bologna Üniversitesi Enerji, Nükleer ve 

Çevresel Kontrol Mühendisliği Daire Başkanı 

Prof. Dr. Enzo Zanchini seminerde değerli gö-

rüşlerini paylaşan bilim insanları arasında yer 

alıyor. HERB projemiz, Avrupa’nın pek çok ül-

kesinde üniversiteler ile endüstrinin bir araya 

gelerek, binalarda yenilikçi enerji verimliliği çö-

zümleri geliştirdiği önemli bir proje... Projeyle, 

eski binaların, günümüz teknolojileri kullanıla-

rak daha verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. 

İzocam olarak bu tür projelerde yer almaya, çe-

şitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya de-

vam edeceğiz. 

Dergimizin bu sayısında, seminerin iş ortakların-

dan TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri 

Türkmen ve konuşmacılardan, Notthing-

ham Üniversitesi Mimari ve İnşaat Fakül-

tesi Başkanı Prof. Dr. Saffa Riffat, Green 

Evolution CEO’su Dr. Ioannis Pappas ile 

söyleşiler yaptık. Kendileriyle, kurumları-

nın faaliyetleri, enerji verimliliği ve yeşil 

binalara yönelik yaptıkları çalışmalar ile 

ilgili görüştük. Sayın Türkmen, Sayın 

Prof. Dr. Riffat, Sayın Dr. Pappas’a, de-

ğerli görüşleriyle dergimizde yer aldıkla-

rı için teşekkür ediyorum. Ayrıca, 

İzocam’ın Ar-Ge’ye yaklaşımını, Ar-Ge 

çalışmalarını, sektörün bu konudaki ih-

tiyaçlarını da, benimle gerçekleştirilen 

röportajda bulabilirsiniz. 

Dergimizin bu sayısında sıvalı dış cep-

he ısı yalıtımı (manto) uygulamalarına 

geniş yer ayırdık. Mantolama pazarı 

her geçen yıl büyüyeyerek sürekli 

gelişmektedir. Geçtiğimiz günlerde, 

sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde 

İzocam Manto’yu profesyonellerin ve 

tüketicinin kullanımına sunduk. İzo-

cam Manto Dış Cephe Yalıtım Sis-

temleri, birbiriyle uyum içinde çalı-

şan tüm sistem elemanlarıyla kaliteli 

ve güvenilir çözümler sunuyor. Dış cephe yalıtı-

mı için gerekebilecek tüm detaylar “İzocam 

Manto”da yer alıyor. Üstelik bu detayların hepsi 

kullanıcıya tek seferde ve bir sistem kurgusu ile 

sunuluyor. Sistemin içinde farklı ısı yalıtım levha 

alternatiflerimiz de bulunuyor. İzocam Manto ile 

ilgili hazırladığımız 

www.izocammanto.com.tr 

web sitesi ile tüketicilerimizi mantolama üzerine 

daha fazla bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayı-

da İstanbul’daki Manto Uygulama Bayilerimiz-

den, Genç İzolasyon İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kuru-

cusu Ekrem İnce, İstanbul İnşaat ve İzolasyon 

Taahhüt Ticaret’in Sahibi Tarkan Uzunkaya ve 

Ekip Yapı Elemanları İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Sahibi Orkan Akbaş ile görüştük. Kendilerinden 

yaptıkları uygulamalar ve mantolama pazarıyla il-

gili bilgiler aldık. Son dönemde İzocam mantola-

ma ürünleriyle yaptıkları projelere yer verdik. Bu 

sayımızda ayrıca, apartman, site ve müstakil ev-

lerine, İzocam ürünleriyle mantolama yaptıran 

ve yalıtım öncesi ile sonrası edindikleri tecrübe-

leri paylaşan son kullanıcılarla görüştük. 

Dergimizde duyurduğumuz bir diğer yeni siste-

mimiz de, alçı levhada dünya markası olan Ri-

gips ile işbirliği yaparak geliştirdiğimiz bölme du-

var sistemi olan InWall… Yangın güvenliği konu-

sunda yüksek korunum sağlayan InWall, Rigips 

alçı levhalarla İzocam Camyünü ve Taşyünü ya-

lıtım şilte ve levhalarının birlikte kullanıldığı bir 

sistem. 30, 60 ve 90 dakika yangına dayanım 

sağlayan InWall Bölme Duvar Sistemleri özellik-

le ofisler, okullar, oteller, alışveriş merkezleri ve 

hastaneler gibi kalabalık mekânlara uygulanma-

ya elverişli özellikler içeriyor. 

Bu yıl 36.’sı gerçekleştirilen Yapı Fuarı’na yeni 

ürün ve sistemlerimizle katıldık. İzocam standın-

da yeni ürünümüz Foamboard Lambda 30, İzo-

cam Manto, InWall ve Tekiz Panelleri’ni sergile-

dik. “Foamboard Lambda 30”u ilk kez Yapı 

Fuarı’nda sergilediğimizi belirtmek isterim. Fuar-

da katılımcılara yeni ürün ve sistemlerimizi su-

narken, aynı zamanda yalıtımla ilgili her zaman 

olduğu gibi kendilerini bilgilendirdik. 

İzocam olarak, Yalıtım Yarışması ile genç yete-

nekleri keşfetmeye ve onları desteklemeye de-

vam ediyoruz. Yarışmanın bu yılki proje konusu

Almanya’nın Mannheim şehrinin Glückstein 

Bölgesi’ndeki mevcut durumu göz önünde bu-

lundurarak, geleceğin imarına ilişkin bir vizyon 

sunulmasıydı. Bu yıl 13.’sünü gerçekleştirdiği-

miz Yalıtım Yarışması’nı geçtiğimiz Mayıs ayında 

sonuçlandırdık. Yarışmaya katılan 50 proje ara-

sından dereceye giren en başarılı 3 projenin sa-

hiplerini ödüllendirdik. Gençlerimizi tebrik edi-

yor, başarılarının devamını diliyorum. Dergimiz-

de dereceye giren öğrencilerimizle yaptığımız kı-

sa söyleşileri de bulabilirsiniz.

Sevgi ve Saygılarımla,Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə