Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri coğrafiya və TƏBİİ resurslarYüklə 1,14 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix10.01.2023
ölçüsü1,14 Mb.
#98419
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Coğrafiya və təbii resurslar 2021 N 1 (1) 40 45Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri 
 
COĞRAFİYA VƏ TƏBİİ 
RESURSLAR 

 
 
Proceedings of the Azerbaijan Geographical Society 
 
GEOGRAPHY AND 
NATURAL RESOURCES 
 
 
 
 
2021 
№1 (13) 
 


Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (13), 2021 
2
 
BAŞ REDAKTOR:
akademik 
Ramiz Məmmədov 
REDAKSİYA HEYƏTİ: 
c.e.d., prof. 
Fərda İmanov
(baş redaktorun müavini, Azərbaycan); akademik 
Axmetkal Medeu 
(Qazaxıstan); akademik
Vladimir F. Loginov
(Belarusiya); akademik 
Qərib Məmmədov (
Azərbaycan); akademik 
Məmməd Salmanov 
(
Azərbaycan); c.e.d., prof. 
Yuji Murayama 
(Yaponiya); c.e.d., prof. 
Çingiz İsmayılov (
Azərbaycan); c.e.d, prof. 
Tapdıq 
Həsənov (
Azərbaycan); c.e.d. 
Arkadi A.Tişkov
(Rusiya); dos. dr. 
T.Ahmet Ertek 
(Türkiyə);
 
c.e.d., prof. 
Rza 
Mahmudov (
Azərbaycan); c.e.d. 
Hüseyn Xəlilov (
Azərbaycan); c.e.d. 
Zakir Eminov (
Azərbaycan); c.e.d. 
Rəna 
Qaşqay (
Azərbaycan); c.e.d. 
Yaqub Qəribov (
Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. 
Mirnuh İsmayılov
(məsul redaktor, 
Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. 
Nazim Bababəyli (
Azərbaycan); c.ü.f.d., dos. 
Şahin Pənahov (
Azərbaycan); a.e.ü.f.d., dos. 
Mətanət Əsgərova (
Azərbaycan); p.e.ü.f.d., dos. 
Oqtay Alxasov (
Azərbaycan)

Tərtibatçı redaktor

Emil Cəbrayılov
Jurnal AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda yığılmış və səhifələnmişdir. 
Redaksiyanın ünvanı:
AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ 1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 
Telefon:
(+99412) 539 3376 
Email:
office@geonatres.az, geonatres.journal@gmail.com 
Vebsayt:
http://journal.geonatres.az/
*** 
 
EDITOR-IN-CHIEF:
academician 
Ramiz Mammadov 
EDITORIAL BOARD
:
Dr. geog., prof. 
Farda İmanov
(deputy of editor-in-chief, Azerbaijan); academician 
Akhmetkal Medeu
(Kazakhstan); 
academician 
Vladimir F.Loginov 
(Belarus); academician 
Garib Mammadov 
(Azerbaijan); academician 
Mammad 
Salmanov 
(Azerbaijan); Prof. Dr. 
Yuji Murayama
(Japan); dr. geog., prof.
 Chingiz Ismayilov 
(Azerbaijan); dr. geog., 
prof. 
Tapdyg Hassanov 
(Azerbaijan); dr. geog. 
Arkadi A.Tishkov
(Russia); dos. dr. 
T.Ahmet Ertek 
(Turkey); dr. geog., 
prof. 
Rza Mahmudov 
(Azerbaijan); dr. geog. 
Huseyn Khalilov 
(Azerbaijan)
;
dr. geog. 
Zakir Eminov 
(Azerbaijan)
;
dr. 
geog. 
Rena Gashgay 
(Azerbaijan); dr. geog. 
Yagub Garibov 
(Azerbaijan); PhD geog., dos. 
Mirnuh İsmayilov
(responsible editor, Azerbaijan); PhD geog., dos. 
Nazim Bababeyli 
(Azerbaijan); dr. geog. dos. 
Shahin Panahov 
(Azerbaijan); PhD agr. sci., dos. 
Matanat Askerova 
(Azerbaijan); PhD ped. sci., dos. 
Ogtay Alkhasov 
(Azerbaijan)

Editorial developer

Emil Jabrayilov
This journal has been composed at the Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, ANAS. 
Editorial address
: Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, ANAS, AZ 1143 Baku c. H.Javid ave. 115 
Phone:
(+99412) 539 3376 
Email:
office@geonatres.az, geonatres.journal@gmail.com 
Website:
http://journal.geonatres.az/ 
ISSN 2663-2438 (Print) 
ISSN 2706-8501 (Online)

 
© AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
 
 
 
--------------------------------------- 
Çapa imzalanmışdır 29.03.2021 
Formatı 70x100 Tiraj-100 
 
«AVROPA» nəşriyyatı, 2021 
 


Coğrafiya və təbii resurslar, №1 (13), 2021 
40
KÜR-ARAZ OVALIĞI VƏ ƏTRAF ƏRAZİLƏRİN MORFOMETRİK AMİLLƏR ƏSASINDA 
EKOGEOMORFOLOJİ RAYONLAŞDIRILMASI 
C.Y.Qasımov
AMEA akad. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutu 
AZ 1143, Bakı, H.Cavid pr., 115

jeyhungasimov@mail.ru 
_______________________________________________________________________________________
Məqalənin tarixi: 
Daxil olub: 23 iyun 2020
Təkrar işlənməyə göndərilib: 
17 sentyabr 2020 
Çapa qəbul olunub: 01 mart 2021
__________________________ 
 
Açar sözlər:
Ekogeomorfoloji rayonlaşdırma 
morfometrik göstəricilər 
üfüqi parçalanma 
şaquli parçalanma 
meyllik 
CİS 
X ü l a s ə
Məqalədə ekoloji mühitin ayrılmaz tərkib hissəsi olan relyefin morfo-
metrik göstəriciləri təhlil olunur. Relyefin parçalanmasını müəyyən edən 
kəmiyyət göstəriciləri (üfüqi və şaquli parçalanma, meyllik) məsafədən zond-
lama materiallarının emalı və CİS texnologiyası vasitəsi ilə hesablanmış və 
xəritələşdirilmişdir. Həmçinin qeyd edilən morfometrik kəmiyyət göstəricilə-
rinin müəyyən edilmiş qradasiyalar üzrə sahəsi hesablanmışdır. Ümumilikdə 
tədqiqat ərazisinin 75 %-dən çoxunda üfüqi və şaquli parçalanma, meyllik 
qiyməti mülayim dərəcəyə uyğun gəlmişdir. Bu da Kür-Araz ovalığı və ətraf 
ərazilərin relyefinin düzən ərazi olmasından irəli gəlir. Relyefin morfometrik 
göstəriciləri ayrı-ayrılıqda (1-8 bal) gərginlik dərəcəsinə görə qiymətləndiril-
mişdir. Üfüqi və şaquli parçalanma, meyllik göstəriciləri ayrı-ayrı xəritə lay-
ları şəklində üst-üstə otuzdurulmuş və ərazinin ümumi morfometrik gərginlik 
xəritəsi tərtib olunmuşdur və bu xəritə üzərində gərginlik dərəcəsinə görə aşa-
ğıdakı rayonlar ayrılmışdır: zəif (1-2 bal), mülayim (3-4 bal), orta (5-6 bal) və 
yüksək (7-8 bal). 

Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə