Атяшэащ Сыьорта ШиркятиYüklə 208,3 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix21.10.2017
ölçüsü208,3 Kb.
#6236
növüQaydalar
  1   2   3   4   5   6   7   8


«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC

AVTONƏQLIYYAT VASITƏLƏRININ KÖNÜLLÜ SIĞORTASI

Qaydaları_____________________________________________________________________________________________________

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC

Avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortası

QAYDALARI

2

MÜNDƏRICAT:

Anlayışlar

I Fəsil. Avtonəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərərin sığortası

Maddə 1.


Sığorta riskləri

Maddə 2.


Sığorta predmeti

Maddə 3.


I Fəslə aid olan Sığorta risklərindən istinalar və ya sığorta təminatında məhdudiyyətlər

Maddə 4.


Sığorta ödənişi

Maddə 5.


Sığorta məbləği və sığorta dəyəri

Maddə 6.


Ön, arxa şüşələrə və yan pəncərələrə dəymiş ziyan

Maddə 7.


Qismən sığorta

Maddə 8.


Qalıqlara olan hüququn keçməsi

II Fəsil. Mülki məsuliyyətin sığortası

Maddə 9.

Sığorta predmeti və sığorta riski

Maddə 10.

II Fəslə aid xüsusi istisnalar

Maddə 11.

Sığorta ödənişi

III Fəsil. Sərnişinlərin və Səlahiyyətləndirilmiş sürücülərin fərdi qəza sığortası

Maddə 12.

Sığorta predmeti və sığorta riski

Maddə 13.

III Fəslə aid xüsusi istisnalar

Maddə 14.

Sığorta ödənişi

Maddə 15.

Fərdi qəzanın nəticələrinin təzahür müddəti

IV Fəsil.Sərnişinlərin və səlahiyyətləndirilmiş sürücülərin tibbi xərcləri

Maddə 16.

Sığorta predmeti və sığorta riski

Maddə 17.

Sığorta ödənişi

V Fəsil. Bütün fəsillərə aid olan ümumi qaydalar

Maddə 18.

Sığorta sinifləri

Maddə 19.

Sığortalının fəaliyyəti, üçüncü şəxslər

Maddə 20.

Sığorta təminatı

Maddə 21.

Bütün Fəsillərə aid olan Sığorta risklərindən istinalar və ya sığorta təminatında məhdudiyyətlər

Maddə 22.

Sığortanın əhatə etdiyi ərazi

Maddə 23.

Sığorta müqaviləsinin bağlanması qaydası

Maddə 24.

Sığorta müqaviləsinə əlavələr, dəyişikliklər edilməsi və xitam verilməsi qaydası

Maddə 25.

Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam vermə ilə bağlı xəbərdar etmə

Maddə 26.

Sığorta müqaviləsinə vaxtından əvvəl xitam vermənin nəticələri

Maddə 27.

Sığorta müqaviləsində əlavə şərtlərin nəzərdə tutulması

Maddə 28.

Sığorta müqaviləsinin qüvvəyə minməsi

Maddə 29.

Sığorta müqaviləsi qüvvədə olduğu zaman tərəflərin qarşılıqlı münasibətləri

Maddə 30.

Sığorta haqqının hesablanması və ödənilməsi

Maddə 31.

Sığorta haqqının vaxtında ödənilməməsi

Maddə 32.

Valyuta haqqında qeyd-şərt

Maddə 33


Sığortaçı tərəfindən nəzarət

Maddə 34.

Sığorta hadisəsi baş verdikdə Sığortalının vəzifələri

Maddə 35.

Sığorta ödənişinin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı

Maddə 36.

Sığorta ödənişinin həyata keçirilməsi qaydası və şərtləri

Maddə 37.

Sığorta ödənişinin verilməsi, yaxud sığorta ödənişinin verməkdən imtina olunması haqqında

qərarın qəbul edilməsi müddəti

Maddə 38.

Sığorta ödənişinin verilməsindən imtinanın əsasları

Maddə 39.

İtkilərin qarşısının alınması və azaldılması

Maddə 40.

Zərərin azaldılması məqsədilə çəkilən xərclər

Maddə 41.

Subroqasiya hüququ

Maddə 42.

Sığorta müqaviləsinin şərtlərinin yerinə yetirilməməsinə və ya lazımi qaydada yerinə

yetirilməməsinə görə tərəflərin məsuliyyəti

Maddə 43.

Mübahisələrin həlli qaydası

Maddə 44.

Marağın keçməsi

Maddə 45.

Məlumatın təhrif edilməsi və aldatma_____________________________________________________________________________________________________

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC

Avtonəqliyyat vasitələrinin könüllü sığortası

QAYDALARI

3

ANLAYIŞLAR

Bu Qaydalarda istifadə olunan anlayışlar aşağıdakı mənaları daşıyır:Sığortaçı - «Atəşgah» Sığorta şirkəti;

Sığortalı - sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan, Sığorta

müqaviləsinin tərəfi;Sığorta olunanlar –bu Qaydaların məqsədləri üçün, sığorta hadisəsi zamanı Avtonəqliyyat vasitəsində olan və

ya ona minən, yaxud ondan çıxan (düşən) Səlahiyyətləndirilmiş sürücü və (və ya) sərnişinlər;Sığorta obyekti – Sığortalının, yaxud Sığorta olunanın sığortalanmış Avtonəqliyyat vasitəsi ilə bağlı

qanunazidd olmayan əmlak mənafeyi;Sığorta predmeti - Sığorta müqaviləsi üzrə sığortalanmış Avtonəqliyyat vasitəsi, mülki məsuliyyət, həyat və

sağlamlıq;Faydalanan şəxs - Sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığorta ödənişini almaq hüququ olan şəxs; Sığorta

müqaviləsində Faydalanan şəxs qismində başqa şəxs nəzərdə tutulmamışdırsa, Sığortalı və (və ya) Sığorta

olunan Faydalanan şəxs sayılır.

Sığorta ödənişi – sığorta hadisəsi baş verdikdə qanunvericiliyə, həmçinin Sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq

Sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası;Azadolma məbləği - sığorta hadisəsi nəticəsində yaranan itkilərin və ya dəyən zərərin sığorta təminatı ilə əhatə

olunmayan və Sığortalının üzərində qalan hissəsi;Mühüm şərtlər – Sığorta müqaviləsində, yaxud Sığorta şəhadətnaməsində göstərilmiş və Sığortalı tərəfindən

yerinə yetirilməməsi Sığortaçının sığorta ödənişi verməkdən imtina etməsi və ya Sığorta müqaviləsini, yaxud

Sığorta şəhadətnaməsini ləğv etməsi üçün əsas olan şərtlər;

Səlahiyyətləndirilmiş sürücü – Sığorta müqaviləsində göstərilmiş və ya Sığortaçı tərəfindən başqa cür

tanınmış, qanunvericiliyiə uyğun olaraq müvafiq avtonəqliyyat vasitəsini idarə etmək hüququna malik olan şəxs;Avtonəqliyyat vasitəsi – Sığorta müqaviləsində göstərilən, bu Qaydalara uyğun olaraq sığortalanmış və ya

istismarı ilə əlaqədar sığorta təminatının verildiyi nəqliyyat vasitəsi;Avtonəqliyyat vasitəsinin istismar olunması – Avtonəqliyyat vasitəsinin ərizə formasında göstərilmiş

məqsədlərə müvafiq olaraq istismar olunması;Avtonəqliyyat vasitəsinin tam məhv olması – Sığorta hadisəsi nəticəsində Avtonəqliyyat vasitəsinə dəymiş

zərərin aradan qaldırılması (təmiri) ücün tələb olunan pul vəsaitinin ümumi məbləğinin sığorta məbləğinin

75%-ni və ya ondan daha artıq məbləği təşkil etməsi halında Avtonəqliyyat vasitəsi tam məhv olmuş sayılır.

Sərnişin - Sığorta hadisəsi zamanı Avtonəqliyyat vasitəsində olan, lakin onun idarə edilməsinə aidiyyəti

olmayan şəxs;Tibbi xərclər – Avtonəqliyyat vasitəsinin qəzaya uğraması nəticəsində sığorta olunanın zəruri olaraq məruz

qaldığı və sənədləşdirilmiş sığorta hadisəsi ilə bağlı olan tibbi xərclər;Цмуми ямяк габилиййятинин даими итирилмяси - вахт кечдикжя бярпа олуна билмяйян, цмуми ямяк

габилиййятинин там вя йа гисмян итирилмяси (ялиллик);Ərizə - Sığorta olunmaq məqsədilə Sığortalı tərəfindən doldurulan ərizə forması; ərizə formasında sığorta

predmetinə dair Sığortalı tərəfindən göstərilən bütün məlumat və halların həqiqətəuyğun və dolğun olması bu

Sığorta müqaviləsinin Mühüm şərtidir;

Assistans şirkəti - sığorta sahəsində yardımçı hüquqi şəxs.

I FəsilYüklə 208,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə