Atatürk ilkeleri ve inkilap tariHİYüklə 175,16 Kb.
səhifə1/12
tarix15.10.2018
ölçüsü175,16 Kb.
#74159
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ”ATA103 DERS İÇERİKLERİ

1

Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı; Klasik Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme; Fransız Devrimi ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi

Osmanlı Devleti’nde Siyasal ve Toplumsal Yapı

XIV. yüzyılın başında ortaya çıkan ve XV. yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte merkezi bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı Devleti, Ortadoğu ortaçağına uygun bir devlet yapılanması içinde siyasal ve toplumsal bir yapıdaydı. Klasik dönem olarak tanımlanan 1450 ile 1550 yılları arasını kapsayan Osmanlı devlet ve toplum düzeninde ayrıcalıklı konumda olan sadece Padişah ve onun mensubu olduğu hanedandı.1 Batı Avrupa’dan siyasal gelenek ve sosyo-ekonomik yapı yönüyle farklı bir niteliğe sahip olan Osmanlı’da devlet, yeni fethedilen bölgelerin halklarını, Müslüman olsun ya da olmasın, askeri sınıf (yönetenler) ve reaya (yönetilenler) şeklinde ikiye ayırmıştır.

Yönetenlerin en önemli kolunu Askerî sınıf oluşturmaktadır. Bu sınıfın önde gelenlerinden Kapıkulları, özel durumlarından dolayı reaya yani yönetilenlerin yüklendiği birçok yükümlülükten de muaftırlar ve sadece devlet yönetiminde padişaha hizmet etme ve yardımcı olma görevine sahiplerdir. Osmanlı Devleti, özellikle Balkanlar’ın ele geçirilmesinden sonra Hıristiyan tebaadan küçük yaştaki erkek çocukları toplama yöntemini, bilinen adıyla Devşirme Sistemi’ni geliştirmiştir.2 Padişah, devlet yönetiminde kendisine yardımcı olacak askeri (Yeniçeriler) ve idari kadroları bu şekilde oluşturmuştur. Bu sınıfın mensupları, maaş karşılığı devlet hizmetinde yer almışlardır.

Askerî sınıfın bir diğer kolunu Zaimler ve Sipahiler oluşturmaktadır. Bu grubu daha iyi anlayabilmek için, Osmanlı toprak sisteminin temelini oluşturan Tımar Sistemi’ni ele almak gerekir. Bu sistem, devleti, bazı görevlilerine maaş vermekten ve asker yetiştirmekten kurtarmakta; topraklar boş kalmadığından üretim artmakta; öte yandan, geçimlerini bu yolla sağlayan Zaimler ve Tımarlı Sipahiler bulundukları yerlerde güvenliği sağlamaktaydılar3. Klasik düzede Osmanlı toprakları büyük oranda Padişahın mutlak mülkiyetindeydi. Bir başka değişle Padişah, Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olarak bütün Osmanlı mülkünün sahibiydi. Bu nedenle reayaya toprağın mülkiyeti değil, sadece devlete hizmet karşılığı kullanım hakkı verilmiştir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren yönetici sınıfın sivil kanadını Ulema oluşturmuştur. Bu sınıfın başı Şeyhülislâmdır. Ulemanın Şeyhülislâmdan sonraki ikinci şefi ve esas itibariyle yargı teşkilâtının gerçek başı kazaskerdi. Ulemanın bütün üyelerini yetiştiren kaynak ise medreselerdir. Medreseyi bitiren öğrenciler ya müderris ya da kadı olarak görev yapmışlardır. Bu sınıf, devlet için hayati nitelikte olan eğitim ve yargı işlerini uzun süre tekeline almıştır.4

Osmanlı Devleti’nde yönetici sınıf dışında kalan tüm tebaa, reaya olarak kabul edilmiştir. Bundan da anlaşılacağı gibi, sadece kırsal kesimde yaşayanlar, tarımsal üretim yapanlar reaya değildir. Kasaba ve şehirlerde oturan, ticaret ve sanayi ile uğraşanlar da, göçebeler de reaya sınıfına dâhildir.

Nüfusun çok büyük bir kısmını oluşturan köylü reaya, hem devletin toprağını kullanma hakkına sahiptir hem de Tımar Sistemi’ne bağlı olarak birtakım yükümlülükleri vardır. Sürekli üretim yapmak zorundadır. Klasik Osmanlı toplum düzeninde yöneten-yönetilen ayrımı dikey bir nitelik taşırken, yatay olarak da Müslüman-Gayrimüslim şeklinde bir başka bölünme söz konusudur. Müslüman reaya, öşür ve hayvan vergisi, gayrimüslim reaya ise cizye ve haraç adı altında birtakım vergiler vermektedir. 5

Osmanlı toplumsal düzeninde öne çıkan önemli gruplardan biri de kentlerde yaşayan zanaat (hirfet) ve esnaf erbabıdır. Kentli reaya, yönetimin yüzyıllar boyunca büyük bir dikkat ve özenle gözleyip denetlediği toplumsal sistemin denge halinin en önemli araçlarından birini oluşturmuştur. XII. ve XIII. yüzyıllarda ortaya çıkarak gelişen ahilik geleneğini sürdüren kentli reaya, loncalar şeklinde örgütlenerek, üyeliğe kabulü, uygulaması, yaşayış tarzı ve benzerliğiyle dengeli bir toplumsal düzen yaratmıştır. 6

Göçebeler ise Osmanlı toplum düzenindeki reayanın ayrı bir kategorisini oluşturmaktadır. Aslında devletin kurucu unsurları olmakla beraber, göçebelerin önemli bir kısmı yerleşik hayata karşı büyük bir direniş göstermişler ve yönetim kademelerinden mümkün olabildiğince uzak kalmaya çalışmışlardır.

Osmanlı Düzeninde Değişim ve Gerileme

Klasik dönemde en ihtişamlı yıllarını yaşayan, Asya, Afrika ve Avrupa’da çok geniş bir coğrafyada egemenlik kuran Osmanlı Devleti, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren duraklama sürecine, XVII. yüzyılın sonlarından itibaren de hızla toprak kaybederek, ekonomik açıdan zayıflama ve gerileme sürecine girmiştir. XV. ve XVI. yüzyıllarda gerçekleştirilen Coğrafi Keşifler, ardından yaşanan Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa’da sosyo-ekonomik ve siyasal değişikliklere yol açmıştır. Feodalizmin sona erme süreci hızlanmış ve merkezi krallıklar güç kazanmıştır.

Söz konusu gelişmeler, Avrupa’da ciddi siyasal ve sosyo-ekonomik dönüşümlere yol açarken, Osmanlı Devleti, kendine özgü siyasal yapısı ve sosyo-ekonomik sistemi nedeniyle belli bir süre bu değişim ve dönüşümün dışında kalmıştır. Ancak, Osmanlı sistemi, XVII. yüzyıl sonlarından itibaren ihtiyaçları karşılamak konusunda yetersiz kalmaya başlamıştır.

Kanuni döneminde yapılan düzenlemelerle tamamlanan ve ekonominin temel taşı haline gelen Tımar Sistemi’nden tavizler verilerek, bu yeni dönemde İltizam Sistemi7nin yaygınlaşması ile toprak düzeni bozulmaya yüz tutmuştur. Buna göre, mültezim adı verilen kişi, devlete ait olan tımarlardaki ürün vergisini toplama hakkını bir süreliğine, devletçe yapılan açık arttırmaya katılarak peşin para karşılığı satın almaktadır. Bu sistemin XVI. yüzyılda yaygınlaşmasının temel nedeni ise yoğun savaşların yaşandığı bu dönemde hazinenin nakit ihtiyacının artmasıdır. Zamanla bozulan yapılarıyla ve azımsanmayacak sayılarıyla Yeniçeriler, başta İstanbul’da olmak üzere, taşrada da etkin bir siyasi güç haline gelmiş ve devlet yönetiminde etkili olmaya başlamışlardır. Ordunun bozulması, toprak sisteminin yozlaşması ve merkezi otoritenin sarsılması gibi nedenler, taşra yöneticilerini ön plana çıkarmış ve Ayan adı verilen yerel beylerin ortaya çıkmasına yol açmıştır.8 Ayanlar, bir yandan yerel halkı ezerek sömürürken, bir yandan da elde ettikleri haklarla birkaç kuşak egemenliklerini sürdürebilecek yerel hanedanlara dönüşmüş, Anadolu ve Rumeli’nin yarı-feodal taşra aristokrasisini meydana getirmişlerdir.9Fransız Devrimi ve Osmanlı Devleti’ne Etkisi

1789 Fransız Devrimi, soyluların ve Kilisenin ayrıcalıklarının kaldırılmasında, hem göreceli bir eşitlik anlayışının yerleşmesinde hem de laik düşüncenin gelişmesinde etkili olmuştur. Ayrıca ulusların kendi benliklerini bulmaları ve sonunda ulusal bilincin gelişmesiyle, ulusçuluk akımı Avrupa’da etkili hale gelmiş ve ulusal devletler çağı başlamıştır. Kısacası eşitlik, özgürlük, adalet, halk yönetimi, demokrasi, ulusçuluk ve laiklik gibi kavramlar Fransız Devrimi’nin dünyaya bir armağanı olarak belirmiştir.

Fransız Devrimi tüm dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de yankı bulmuştur. 10 Özellikle devrim sonrasında demokrasi, anayasacılık ve insan hakları gibi kavramların etkisinde kalan Osmanlı aydınları, mutlakıyet yönetimine karşı örgütlenmişler ve anayasalı bir rejim için mücadeleye başlamışlardır. Osmanlı Devleti’nde daha önce pek tartışılmayan hukuk devleti, yargı güvenliği, eşitlik, can, mal ve ırz güvenliği gibi kavramlar aydınlar arasında taraftar bulmaya başlamıştır. Beraberinde getirdiği ulus, ulusçuluk, ulusal özgürlük, ulus egemenliği ve cumhuriyetçilik gibi fikirlerle monarşileri sarsan Fransız Devrimi, çok uluslu imparatorlukların dağılma sürecini hızlandırmıştır.11 Özetle Fransız Devrimi ve sonuçları, Osmanlı modernleşmesini olumlu yönde etkilerken, toprak bütünlüğü, çok uluslu, çok kültürlü ve çok dinli yapısından kaynaklı bir tehdit kaynağı olmuştur. Belki de bu yüzden, Osmanlı modernleşmesi ile çöküş ve dağılma süreci birbirine paralel gelişmiştir.


2

XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi (III. Selim Dönemi -II. Mahmut Dönemi; Tanzimat Dönemi; I. Meşrutiyet Dönemi)

XIX. Yüzyıl Osmanlı Modernleşmesi

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Batı’nın neredeyse bütün alanlardaki üstünlüğü, kuvvetler dengesini Osmanlı Devleti aleyhine bozmuş ve yöneticiler dengeyi yeniden kurmak üzere çözüm yolları aramaya başlamışlardır.12

Söz konusu çözüm yolları, 18. ve 19. yüzyıllardaki askeri, idari ve ekonomik alandaki reformları ifade etmekle birlikte üç belirgin özelliğe sahiptir. İlk reformların hayata geçirildiği dönem Lale Devri13 (1718-1730) olarak bilinmektedir. Ancak bu çağcıl reformların ömrü, gelenekçilerin eleştirilerine uğramış olduğu için kısa olmuş ve bir isyanla bu devir neredeyse başlamadan bitmiştir. Ancak modernleşmeye duyulan ihtiyaç, Osmanlı’yı yeniden reformlar yapmaya itecektir. I. Mahmut, III. Osman, III. Mustafa ve I. Abdülhamit dönemlerinde özellikle askeri ağırlıklı reformlar gerçekleştirilmiş ve bazı ekonomik tedbirler alınmıştır. Ancak söz konusu düzenlenmeler kötü gidişi durduramadığı gibi, öze dönük kalıcı tedbirler de olmamıştır. Bundan dolayı Osmanlı Devleti’nde modernleşme dönemini ve sistematik yenilikleri, III. Selim dönemi reformları ile başlatmak daha sağlıklı olacaktır.

III. Selim Dönemi 1789-1807

Fransız Devrimi’nin gerçekleştiği 1789 tarihinde tahta çıkan III. Selim, devletin kötü gidişatının nedenini, geleneksel kurumların düzenli bir biçimde yönetilmemesi olarak görmüştür. Kötü kullanımın ve yeteneksizliğin sona erdirilmesi ile disiplinin yeniden sağlanması düşüncesinde olan Sultan14 siyasal sistemin düzeltilmesine, Meşveret Usulü’nün yeniden ve kalıcı bir şekilde düzenlenerek hayata geçirilmesi ile başlamış ve Meşveret Meclisi’nin kurulmasını sağlamıştır. 15 Ayrıca Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip eden ve burada yaşananlarla ilgilenen III. Selim, Londra, Paris, Viyana ve Berlin gibi önemli merkezlerde ilk kez devamlı elçilikler kurmuştur. Bu elçilikler sayesinde hariciyecilerin yetiştirilmesi ve Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa’da yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel değişimin yakından izlenmesi amaçlanmıştır. 16

III. Selim döneminde modernleşme yönünde atılan en önemli adım Nizam-ı Cedid adı verilen yeni düzenlemeler olmuştur. Yeni Düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid, III. Selim’in Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak, ulemanın yönetim ve halk üzerindeki etkisini kırmak, Osmanlı Devleti’ni Avrupa’nın bilim, sanat, askeri, ekonomik ve uygarlık alanlarında yaşamakta olduğu ilerlemelere ortak etmek düşüncesiyle girişmiş olduğu reformların tamamı olarak tanımlanabilir. Öncekilerden farklı bir özelliğe sahip olan bu reform girişimi, mevcut askeri yapının geliştirilmesini değil, askeri yapıya alternatif, yeni, modern askeri yöntemleri uygulayan talimli bir askeri teşkilatın hayata geçirilmesini öngörmüştür.17 Yeni ordunun ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de İrad-ı Cedit isimli yeni bir hazine de oluşturulmuştur.

Süreç içerisinde III. Selim’e ve reformlarına karşı çeşitli muhalif çevreler de oluştur. Nizam-ı Cedit Ordusu’nun kurulması Yeniçerileri ve diğer asker ocaklarını tedirgin ederken, bu dönemin reformlarından rahatsız olan ve yeniliğin her türlüsüne karşı çıkan Ulema da üzerinde durulması gereken muhalif kitleler arasında yer almıştır.

1807 yılında ise muhalif çevrelerin çoğunun desteğini alan Kabakçı Mustafa, taraftarlarıyla birlikte İstanbul üzerine yürümüş ve At Meydanı’nda karargâh kurduktan sonra reform taraftarları ile uygulayıcılarını tek tek yakalayarak öldürmüştür. Bu gelişmenin sonunda Nizam-ı Cedid kaldırılmış ve III. Selim tahttan indirilerek yerine IV. Mustafa tahta çıkarılmıştır.18 Yaşanan bu gelişmeye karşı tepki de gecikmemiştir. III. Selim döneminde yapılan reformları destekleyen ayanlar arasında yer alan Rusçuk Ayanı Alemdar Mustafa Paşa, III. Selim’i tekrar tahta çıkarmak için ordusu ile harekete geçerek İstanbul’a gelerek duruma el koymuştur. Ancak isyanı bastırmasına karşın, III. Selim’i kurtaramayan Alemdar Mustafa Paşa, IV. Mustafa’yı tahttan indirerek, II. Mahmutu tahta çıkarmıştır.19

II. Mahmut Dönemi 1808-1839

İktidarını ayanlara borçlu olan II. Mahmut, bunun bedelini önce Alemdar Mustafa Paşa’yı Sadrazam tayin ederek, sonra da taşrada oldukça güçlenmiş olan ayanlarla 1808 yılında Sened-i İttifak’ı imzalayarak ödeyecektir. Sened-i İttifak,20 II. Mahmut ile ayanlar arasındaki geçici ittifakın bir sonucudur.21 Bununla, Padişah tarafından kendilerine birtakım görev ve sorumluluklar verilmiş olan ayanlar, fiilî feodal statülerine süreklilik ve hukukilik eklemişler ve iyice kuvvetlenmişlerdir.22 Ancak klasik iktidarını zayıflatan yaşanan bu gelişmeyi bir türlü hazmedemeyen II. Mahmut, ayanların vesayetinden kurtulmak için fırsat beklerken yeniçeriler tekrar ayaklanmışlar ve Alemdar Mustafa Paşa’yı öldürmüşlerdir. Reformcu kimliğiyle tanınan II. Mahmut ise bu ayaklanma sırasında Osmanlı hanedanının tek şehzadesi olması sayesinde hayatta kalarak tahtını korumuştur.23

Bu sıralarda yönetim farklı kaynaklardan beslenen iki sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu sorunlardan birincisi; Fransız Devrimi ile yayılmaya başlayan ulusçuluk akımından etkilenen Sırplar ile Mora Rumların Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanmalarıdır. Sırplar, aynı dönemdeki Osmanlı-Rus Savaşından sonra imzalanan Bükreş Antlaşması ile özerklik elde etmişler, Rumlar ise Edirne Antlaşması ile bağımsızlıklarını kazanmışlar ve Yunanistan Büyük devletler tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmıştır.24

İkincisi ise Ayan adıyla anılan ve merkeze uzak bir kısım yerel yöneticilerin yönetime karşı ayaklanmalarıdır ki, bunlar arasında Yanya Ayanı Tepedelenli Ali Paşa ve Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa İsyanları, devleti en çok uğraştıranlar olacaktır. Tepedelenli Ali Paşa İsyanı bertaraf edilmişse de Mehmet Ali Paşa İsyanı, II. Mahmut’un son yıllarında uğraştığı en önemli siyasi gelişme olmuştur.

Rum İsyanı’nın iç politikaya özellikle askeri alana birtakım yansımaları olmuş ve Yunan birliklerinin Yeniçerileri mağlup etmeleri üzerine II. Mahmut, yeni bir ordu (Eşkinci Ocağı) kurulacağını ilan etmiştir. Gerekli hazırlıklardan sonra yeni ordu oluşturulmuş ancak bu gelenekçi Yeniçeri çevrelerince hoş karşılanmamıştır. Yeniçerilerin ayaklanmasına hazırlıklı olan ve ulemanın da önemli bir kısmının desteğini alan II. Mahmut, halkın da katılımıyla 1826’da Yeniçeri Ocağını kaldırmayı başarmıştır.25 Bu olay Osmanlı Tarihine Vakay-ı Hayriye olarak geçmiştir.

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından sonra, 1826 ile 1839 yılları arasında II. Mahmut, merkezi ve modern bir devlet kurmak için büyük bir reform programını hayata geçirmiştir. Bu reformlarla sağlanan birinci önemli değişiklik, merkezi-bürokratik sistemin yeniden ele alınması ile sürekli danışma ve karar organlarının kurulmasıdır. Dar-ı Şuray-ı Askeri, Meclis-i Ahkâm-ı Adliye (Yargıtay) ve Dar-ı Şuray-ı Bab-ı Ali bunların en önemlileridir. 26 Merkezi devletin yeniden düzenlenmesindeki ikinci değişiklik ise Divan örgütünün kaldırılması ve Kabine Sistemi’ne geçilmesi, Nazırlıklar’ın (Bakanlıkların) oluşturulmasıdır.27 Yeni kurulan Nazırlıklarda çalışan memurların kul statüsünden çıkarılmasını sağlayan düzenlemelerin de yapıldığı bu dönemde, Müsadere Usulü de kaldırılarak memurların mülk ve miras hakkı güvence altına alınmıştır.28 Bu arada, memurların kılık-kıyafeti yeniden düzenlenmiş ve fes giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 1829’da yapılan yeni bir düzenlemeyle fes giyme zorunluluğu halkı da kapsamış ve Fes her türlü başlığın yerini almıştır.29

Askeri alanda da önemli reformların yapıldığı bu dönemde 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu kurulmuştur. 1827’ye gelindiğinde de İstanbul’da Askeri Tıbbiye açılmıştır. 1831-1834 yılları arasında askeri amaçlı iki okulun daha açıldığı görülmektedir. Birincisi, Mızıka-i Hümayun Mektebi, ikincisi ve daha önemlisi ise 1834’te açılan Harbiye’dir. 30 II. Mahmut’un eğitime verdiği önemin bir diğer göstergesi ise ilköğretimi zorunlu hale getirmiş olmasıdır. II. Mahmut, ilkokullara öğretmen yetiştirmek ve Tıbbiye, Harbiye gibi askeri okullara öğrenci yetiştirmek amacıyla 1838’de Rüştiyeler açılmasına ön ayak olmuştur. 31 Yine 1827’de bir grup öğrenci eğitim görmek üzere ilk defa Avrupa’ya gönderilmiştir. 32 Ayrıca 1833’te Saray’da bir Tercüme Odası açılmış ve dış ilişkilerde tercümanlık yaparak kilit bir yere sahip olan Rumlar da devre dışı bırakılmıştır.33

Toplumsal alanda da çeşitli düzenlemelerin yapıldığı bu dönemde, devletin uygulamalarda taşra-merkez ayrımını ortadan kaldırmak maksadıyla 1831 yılında resmi gazete özelliğini taşıyan Takvim-i Vekayi çıkarılmıştır.34 1834’te kurulan ilk Posta Teşkilatı da yine merkeziyetçi anlayışın bir göstergesi olarak ele alınabilir. 35 Sadece erkeklerin sayıma tabi tutulduğu ilk nüfus sayımı da II. Mahmut döneminde gerçekleşmiştir.36 Modernleşen devlette, halkın sağlığının da önceki dönemlere oranla devlet tarafından önemsendiğinin bir göstergesi olarak 1831–1833 yılları arasında Hindistan’dan Avrupa’ya doğru yayılan kolera salgınına karşı Karantina Servisi oluşturulmuş, ayrıca ilk Karantina Müdürlüğü kurulmuştur.37

II. Mahmut döneminde ekonomi alanında da birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı Devleti’nin yıkılma sebepleri arasında en önemli paya sahip olan ve artık iyice zayıflamış olan Tımar Sistemi, 1831’de kaldırılmıştır. Yerli sanayi üretiminde, yeni orduya giysi, teçhizat ve silah üretimi yapan az sayıda küçük imalathaneler de bu dönemde açılmıştır. Bunların arasında en bilineni ise Feshane’dir. 38 Osmanlı Devleti’nin en reformist padişahı olarak kabul gören II. Mahmut, yukarıda aktarılan girişimlerden de anlaşılacağı üzere, oldukça yoğun reformlar yapmış ve birçok alanda önemli bir dönüşüm gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu dönemde Sırp İsyanı, Yunan İsyanı, Tepedelenli Ali Paşa İsyanı, Mehmet Ali Paşa İsyanı gibi gelişmeler reformların halka yansımasını engellemiştir. Diğer taraftan, yine bu dönemde Ruslarla imzalanan Hünkâr İskelesi Antlaşması ile İngilizlerle imzalanan Balta limanı Ticaret Sözleşmesi döneme damgasını vuran ve Osmanlı Devleti’ni hem siyasi hem de ekonomik açıdan bir hayli zayıf duruma düşüren gelişmeler olarak değerlendirilebilir.

Tanzimat Dönemi

II. Mahmut, 1839’da vefat etmiş ve yerine on sekiz yaşındaki büyük oğlu Abdülmecit geçmiştir. Babasının izinden yürüyen Abdülmecit, yeni bir dönemi, Tanzimat Dönemi’ni başlatarak Osmanlı reform sürecine damgasını vuracaktır. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa’nın39 günümüzde Gülhane Parkı olarak bilinen yerde, Padişah Abdülmecit’in iradesi olan Tanzimat Fermanı’nı okuması, Osmanlı Devleti’nde yeni bir dönemin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecit adına kaleme aldığı ve devlet idaresinde kökten birtakım değişiklikleri öngörerek yeni bir dönemi açan Tanzimat Fermanı’nda, fermanın yayınlanma amacı belirtildikten sonra hedeflenen reformlar şu şekilde sıralanmıştır:


  • Müslüman-gayrimüslim bütün yurttaşların can, mal ve ırz güvenliği sağlanacak.

  • Bütün Osmanlı yurttaşları kanun önünde eşit olacak.

  • Vergi konusundaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için birtakım düzenlemeler yapılacak ve herkes kazancına göre vergi ödeyecek.

  • Ordu için asker toplama konusunda yaşanan sıkıntılar ortadan kaldırılacak. Bu düzenlemeyle hem asker toplanan bölgelerin nüfusları göz önünde bulundurulacak hem de askerlik süresi, eskiden olduğu gibi ömür boyu değil 4-5 yıl gibi bir süre olacak.

  • Mahkemeler açık ve bağımsız olacak.

  • Müsadere Usulü kaldırılacak.40

Tanzimat Fermanı’ndan bağımsız düşünülmemesi gereken ve dönem içerisinde yapılmış olan reformların arasında belki de en önemlisi olan 1856 Islahat Fermanı, bir yandan Tanzimat Fermanı’nda vaat edilen reformların gerçekleşebilmesi için birtakım somut önlemleri içerirken, bir yandan da özellikle gayrimüslim yurttaşlara yönelik yeni düzenlemelerin yapılmasını öngörmüştür.41

Islahat Fermanı ile Tanzimat Fermanı’nda tanınmış olan can, mal ve ırz güvenliği teyit edilmiş, gayrimüslimlerin Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapılmıştır ki, zaten bu fermanla ana hedef, Müslümanlarla gayrimüslimlerin eşit haklara sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca, gayrimüslimlerden alınan Cizye vergisinin kaldırılması öngörülmüş ve gayrimüslimlerin devlet memuru olabilmelerinin sağlanacağı da vaatler arasında yer almıştır. Sadece Müslümanların değil, bundan sonra gayrimüslimlerin de askerlik yapabilmelerinin yolu açılmış ancak bu mesleğe pek de istekli olmayan gayrimüslimlerin belirli bir bedel karşılığında askerlikten muaf tutulmaları uygulamasına geçilmiştir. Din ve mezhebinden dolayı gayrimüslimlere yönelik aşağılayıcı sözler kullanılması yasaklanmış, İslam dininden çıkanların idamla cezalandırılması uygulamasına son verilmiş, gayrimüslimlerin mahkemelerde yapacakları tanıklıkların Müslümanların tanıklıklarıyla eşdeğerde sayılması öngörülmüş ve mahkemelerin açık yapılması karara bağlanmıştır.42

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden hemen sonra, fermanda öngörüldüğü üzere çeşitli hukuki düzenlemeler birbiri ardına hazırlanarak yayınlanmaya başlamıştır. Hukuk alanındaki ilk düzenlemeyle bütün yurttaşları kapsayan bir Ceza Kanunu (3 Mayıs 1840) Fransa’dan örnek alınarak uygulamaya konulmuştur. Yine bu dönemde, Fransız Ticaret Kanunu’nun çevirisi yoluyla Kanunname-i Ticaret (1850) isimli bir ticaret kanunu yürürlüğe girmiştir. 1854 yılında ise kanun taslaklarını, nizamnameleri ve reform esaslarını hazırlamak üzere Meclis-i Ali Tanzimat isimli bir kurul oluşturulmuştur. Osmanlı toprak sistemini yeniden şekillendirecek olan ve özel mülkiyeti öngören, İslam esaslarına göre hazırlanan bir Arazi Kanunnamesi de 1858’de hazırlanarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. 1864’te ise taşranın merkeze bağlanmasını sağlamak ve bir anlamda merkezi otoriteyi sağlamlaştırmak için Vilayet Nizamnamesi hazırlanmıştır. 1868’de ise Divan-ı Ahkâm-ı Adliye (Yargıtay) ve Şuray-ı Devlet (Danıştay) gibi hukuk alanında oldukça önemli iki kurum ihdas olunmuştur. Gayrimüslimleri de kapsayan davalara bakmak üzere 1869’da Nizamiye Mahkemeleri kurulmuştur. Dönemin hukuk alanındaki en önemli gelişmelerinden biri ise Osmanlı toplum ve aile yapısını yeniden şekillendiren Mecelle’nin bu dönemde hazırlanmaya başlanmış olmasıdır. Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanlığındaki kurul, Mecelle’yi hazırlamak üzere 1868’de çalışmalara başlamış ve 1876’da bu çalışmalar tamamlanarak İslam dünyasının ilk Medeni Kanunu olan Mecelle yürürlüğe girmiştir.43

II. Mahmut döneminde başlayan eğitim reformunun yoğun olarak devam ettirildiği Tanzimat döneminde hem Batı’dan örnek alınarak çeşitli düzeylerde okullar açılmış hem de eğitim alanındaki düzenlemeleri geliştirecek olan kurumlar da oluşturulmuştur. Dikkati çeken ilk düzenlemeler, 1847’de Maarif Nezareti’nin kurulması ve 1854’te eğitim ve bilim alanlarını düzenleyecek olan Encümen-i Daniş isimli bilimler akademisinin kurulmuş olmasıdır.44 Bürokrat yetiştirilmesi amacıyla Tanzimat döneminin en önemli kurumlarından biri olan Mülkiye, 1859’da açılmıştır.45 Eğitim işinin daha akılcı ve gerçekçi yöntemlere dayanılarak ele alındığı bu dönemde, okulların sayısı arttırılmaya çalışılmış, hatta kız çocukları için 1858 yılında Kız Rüştiyeler açılmıştır. Yine bu dönemde rüştiyelere öğretmen yetiştirmek amacıyla 1847 ve 1849 yıllarında Darülmuallimat (Kız Öğretmen Okulu) ve Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) gibi modern okullar açılmıştır. Ayrıca üniversite öğrenimine başlangıç olmak üzere Sultani adı altında modern liselerin açılması öngörülmüş ve Osmanlı Devleti’nin ilk lisesi olarak kabul edilen Galatasaray Sultanisi 1868’de hizmete girmiştir. Tanzimat döneminin eğitim alanındaki önemli gelişmelerinden biri de, ilk modern üniversite olarak Darülfünun’un 1863’te açılmasıdır.46

Tanzimat döneminin bir diğer önemli gelişmesi ise 1854’te Kırım Savaşı’nın giderlerini karşılamak amacıyla yüksek faizli dış borçlanma yolunu tercih etme ve Osmanlı maliyesinin Batılıların sıkı denetimi altına girmesidir. Bu bağlamda aldığı borçların faizini bile geri ödeyemeyecek duruma düşen Osmanlı Devleti, 1875’te iflasını ilan etmiştir.47

Tanzimat döneminin reform politikası Osmanlı Devleti’ndeki entelektüel hayatı da önemli ölçüde etkilemiştir. Bu dönemde açılan Batı tarzı okullarda eğitim alan ve Tercüme Odası’nda görev alarak yurt dışına, özellikle de Fransa’ya giden genç reformcu bürokrat ve aydın bir grup oluşmuştur. Osmanlı aydınlarının öncüleri olarak kabul edilen bu kişiler, Tanzimat döneminin başlarında ve dönemin mimarı olarak kabul edilen Mustafa Reşit Paşa’nın himayesi altında mesleklerine (çoğu Tercüme Odası’nda belli bir süre görev almıştı) umut verici bir şekilde başlangıç yapmışlardır. Fakat 1861’de Abdülaziz’in tahta geçmesi ve Mustafa Reşit Paşa’nın yerini Ali ve Fuat Paşaların almasıyla iktidar merkezinden uzaklaştırılmışlar ve görevlerinde yükselememişlerdir. Bu dönemde çoğunlukla gazeteciliğe yönelen muhalif aydınlar, düşüncelerini gazeteleri aracılığıyla yaymaya başlamışlardır.48 Bunların en tipik örnekleri de 1860’larda seslerini duyurmaya başlayan Şinasi, Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa ve Agâh Efendi gibi Yeni Osmanlı olarak anılan aydınlardır. Abdülaziz’in tahta geçmesinden sonra, basın üzerindeki baskılar da artmaya başlamış ve 1865’te bir Matbuat Nizamnamesi çıkarılmıştır.

Aydınlanma felsefesinden de etkilenmiş olan Yeni Osmanlılar, kişi egemenliğine dayanan mutlak monarşi sistemi içinde ülke sorunlarının çözülebilmesinin zor olduğuna inanmışlardır. Çözümü, Tanzimat’ın getirdiği ilkeleri kamusal özgürlüklerle desteklemek, Müslüman ya da Gayrimüslim tüm Osmanlı tebaasına tam bir yurttaşlık ve devlet sadakati içinde yaşayabilecekleri anayasal, temsili ve parlamenter bir yönetime geçmek olarak görmüşlerdir. Osmanlıcılık adı verilen bu düşüncenin yayılmasıyla Balkanlar’da yayılan ulusçu hareketlerin önüne geçilebilecek ve Osmanlı Devleti’nin dağılması önlenebilecektir.49

Abdülaziz yönetiminin baskısı karşısında 1867’den itibaren bazı Yeni Osmanlılar ülke dışına kaçmak durumunda kalmışlardır. Önce Paris’i, sonra da Londra’yı merkez olarak benimseyen Yeni Osmanlılar, burada örgüt çalışmalarına ve basın-yayın yoluyla fikirlerini yaymaya devam etmişlerdir. Bu arada Batılı aydınlar da Yeni Osmanlıları desteklemiş ve bu harekete Jön Türk (Jeune Turc) ismini vermişlerdir.

Yeni Osmanlıların düşünceleri, dönemin önde gelen devlet adamlarından Mithat Paşa tarafından da desteklenmiştir. Tuna Valiliği döneminde ön plana çıkan ve Şurayı Devlet Başkanlığı yapan Mithat Paşa’nın başını çektiği bir grup devlet adamı, anayasal ve temsili sisteme (Meşrutiyet=Meşruti Sistem) karşı olan Padişah Abdülaziz’i (1861–1876) tahttan çekilmeye zorlamıştır. Ordunun da desteğini alan aydınlar, meşrutiyet rejimine geçmemekte direnen Abdülaziz’i tahttan indirmiş ve kendi fikirlerine yakın olarak bildikleri V. Murat’ın padişah olmasını sağlamışlardır. Ancak üç ay gibi kısa bir süre sonra, psikolojik sorunları artan V. Murat’ı da tahttan indirerek yerine Anayasayı ilan edeceği sözünü vermiş olan II. Abdülhamit’i tahta çıkarmışlardır. II. Abdülhamit, Mithat Paşa’nın başkanlığındaki komisyon tarafından hazırlanan Osmanlı’nın ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’yi, 23 Aralık 1876’da ilan etmiş ve Osmanlı siyasal hayatında yeni bir dönem başlamıştır.50


Yüklə 175,16 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə