7 Dİl və MİLLİ elmi-FƏLSƏFİ İNKİŞaf problemləRİYüklə 56,2 Kb.
tarix25.11.2017
ölçüsü56,2 Kb.
#122507-4. DİL VƏ MİLLİ ELMİ-FƏLSƏFİ İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

...Xalqın dilini yaşatmaq, inkişaf etdirmək və dünya mədəniyyəti səviy­yə­sinə qaldırmaq xalqın qabaqcıl adam­larının, elm, bilik xadimlərinin fəaliy­yəti nəticəsində mümkün olur.

Heydər ƏLİYEV
Dil sosial həyatın ayrılmaz tərkib hissəsidir və onu ümumi ic­ti­­mai tərəqqidən kənarda təsəvvür edənlər, dilin inkişaf poten­sia­lı­nı yalnız onun öz hüdudları daxilində axtaranlar yanılırlar. Dil əmə­li fəaliyyət prosesində yaranmışdır və əmək bölgüsü nəti­cə­sin­də tarixən dilin özündə də daxili bölgü getmiş, adi danışıq dili zə­mi­nində profesional dil üslubları formalaşmağa başlamışdır. Bu üs­lublar, lazım gəldikdə müəyyən ixtisas sahəsinin tam spesifik dili olan somvolika sistemi ilə danışıq dili arasında körpü rolunu oy­na­yır. Məsələn, riyazi simvollarla ifadə olunmuş qanun müvafiq ter­minlər vasitəsilə danışıq dilində də ifadə oluna bilər. Lakin bu, artıq adi danışıq dili deyil, milli elmi dildir. Onun inkişafı bir tə­rəf­dən elmin regional inkişaf səviyyəsi, digər tərəfdən də milli danışıq di­linin potensial imkanları ilə müəyyən olunur. Elm inkişaf etdikcə da­ha çox nisbi müstəqillik qazanan elmi dil, dönüb adi danışıq dili ilə əks əlaqəyə girir, onun daha da zənginləşməşinə səbəb olur. Söz­lərin mənaları dəqiqləşir, incə mahiyyət və məzmun fərqləri adi da­nışıqda da nəzərə alınır.

Milli dili zənginləşdirən, inkişaf etdirən ən mühüm pro­fes­sio­nal dil sahələrindən biri də, hec şübhəsiz, bədii dildir. Sözlər ob­raz­la­şır və bədii obrazlar sözə çevrilərək milli bədii dilin nisbi müs­tə­qil­liyini artırır. Bu sahədəki inkişaf da yenə əks əlaqə vasitəsilə adi danışıq dilində iz buraxır. Beləliklə, söz ehtiyatı bədii ifadələr və elmi terminlər hesabına artır, dilə yeni üslub çalarları əlavə olunur.

Lakin biz dilimizin bu iki mühüm inkişaf mənbəyinə müna­si­bət­də açıq-aşkar ayrı-seçki­li­yə yol veririk. Nəinki, ümumiyyətlə Azər­baycan bədii dilinin, hətta ayrı-ayrı yazıçıların bədii dil xüsu­siy­yətlərinin öyrənilməsinə dair xüsusi kitablar yazıldığı halda, Azər­baycan elmi dili təzə-təzə öyrənilir, milli fəlsəfı dilimiz isə hələ də müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Be­lə vəziyyət Azər­bay­can dilinin ahəngdar inkişafına mane olur və habelə dilçilik el­minə qeyri-sağ­lam mənəvi iqlim gətirir. Əsl mütəxəssislər tərə­fin­dən araşdırılmamış belə "xam sahə"nin ol­ma­sı bəzən elm və fəl­sə­­fə­dən baş çıxarmayan və elmi tədqiqat səriştəsi olmayan adam­lar tə­rə­fin­dən sui-istifadə olunur. Nə qədər ki, bu sahənin həqiqi elmi təd­qiqinə başlanmamışdır, nə qə­dər ki, ciddi daxili rəqa­bət yox­dur, dilçilikdəki bu boşluq, "ağ ləkə" diletantlar tərə­fin­dən mə­ha­rət­lə istifadə ediləcək, hətta onlara dilçiliyin yeni sa­hə­lə­rinin pio­ner­ləri adı veriləcəkdir. Hal­buki, bu problem də yalnız dil­çilik prob­lemi deyil. Bizcə, alimlərimiz, milli elmi-fəlsəfi fik­rin bü­tün təəs­sübkeşləri bu mühüm sahəyə xüsusi diqqət yetirməlidirlər.

Xüsusi diqqət, lap elə ilk yaxınlaşmada, bizi etiraf edilməsi ağır olan iki faktla qarşılaş­dı­racaqdır. Biri budur ki, elmi-fəlsəfi di­li­mizin xüsusiyyyətlərini öyrənmək üçün tədqiqat ob­yek­ti, orijinal material yox dərəcəsindədir. Çox nadir və cüzi misallar tapmaq olar ki, hər hansı ye­ni elmi ideya, nəzəriyyə həyata vəsiqəni bizim dildə almış olsun. Orijinal fəlsəfi tədqiqatlar da həmçinin.

Deməli, Azərbaycan elmi-fəlsəfi dilini öyrənmək istəyən təd­qi­­qatçılar əslində nə isə baş­qa bir şey - özgə dillərdə yaranmış elmi bi­liklərin bizim dilə tərcüməsinin xüsusiyyətlərini öy­rən­miş olur­lar. Milli elmi və fəlsəfi dilin təfəkkürlə üzvi vəhdətdə inkişaf et­mə­mə­si, dilimizin bu istiqamətdə inkişafının ləngiməsi, ümumən milli ədəbi dilin strukturuna təsir göstərir, onun da­­xili ahəngi pozulur. Bütün xalqların milli ədəbi dili adi danışıq dili zəminində bədii, fəlsəfi və el­mi üslubun, habelə digər profesional dil üslublarının (mə­sələn, idarə dili, konkret təsərrüfat sa­­hələri ilə bağlı ixtisas dil­lə­ri və s.) təsiri ilə formalaşır. Müasir Azərbaycan ədəbi dili isə da­ha çox dərəcədə bədii dilə arxalandığından və məhz bu istiqamətdə "düz yola" çıxdığından, hələ də özünə cığır aça bilməyən elmi dilə bir növ yuxarıdan aşağı baxır, onu yaxına buraxmır. Ar­tıq bir­tə­rəf­li surətdə formalaşmış olan ədəbi dilimizin özünümüdafiə ins­tink­ti işə düşmüş və vax­tında bu sistemə daxil ola bilməmiş pro­fes­sional dillərə, dil üslüblarına ögey münasibət yaranmışdır.

Elmi dil, idarə dili və s. nisbi müstəqillik səviyyəsinə qalxa bil­mədiyindən, öz təsir imkanlarına görə bədii dillə rəqabət apara bil­mir. Nəticədə dil üçün olduqca ziyanlı bir proses başlanır. Ha­zır­kı səviyyəsindən müştəbeh olan ədəbi dil özünün gələcək in­ki­şa­fı ücün təminat verə biləcək profesional dillərin nisbi müstəqilliyini əlindən alır, müxtəlif daxili dil üslubları arasında rəqabət itir, yaranmış yeknəsəklik sonrakı inkişaf üçün maneəyə çevrilir.

Son vaxtlar mətbuatımızda Azərbaycan dilinin təmizliyini mü­ha­fizə uğrunda mübarizə meyli güclənmişdir. Bu, əllbəttə, gözəl məq­sədə xidmət edən təşəbbüsdür. Lakin hər bir təşəbbüs o zaman həqi­qətən faydalı olur ki, möhkəm elmi təmələ malik olsun. Əv­və­la, "dil" anlayışının özünü məhdud mənada başa düşmək, onu yal­nız danışıq dili və ya ədəbi dillə eyniləşdirmək və onun "təmiz­li­yi­ni" qorumaq üçün qərarlaşmış mətbuat "norma"larına istinad et­mək düzgün deyil. Dil nə isə mütləq sabit bir şey olmayıb, cə­miy­yə­tin bütün sahələrinin, o cümlədən də elmin, texnikanın tərəq­qi­si­ni özündə əks etdirən, həyatla daim ayaqlaşmalı olan dinamik pro­ses­dir. Təfəkkürün inkişafı dilin inkişafından kənarda mümkün deyil. Belə olduğu halda dilin qorunmasını, onun saflığı uğrunda mübarizəni necə başa düşmək lazımdır?

Bəzən bəsit vətənpərvərlik mövqeyindən çıxış edən bir sıra ədəbiyyatçılar, jurnalistlər di­limizə kənar sözlərin daxil olması və bunun yolverilməzliyi haqqında böyük təşvişlə danışır, mət­buatda belə sözlərin işlənməsinə yol verməməyə çağırırlar. "Qlobus" sözü çoxdan dilimizə da­xil olduğu halda, "qlobal" sözünə müqavimət gös­tərilir. "Sivilizasiya", "informasiya", "eko­lo­­giya", "kibernetika", "sub­yekt", "obyekt" sözlərini işlətmək pislənir, onların Azərbaycan di­­­lin­­­də qarşılığı axtarılır. "Riyaziyyat", "mənəviyyat", "mə­də­niy­yət" və s. bu kimi terminlər də dil­çi alimlərimizi narahat edir, on­la­rı azərbaycanlaşdırmaq, dilimizi ərəb-fars mənşəli söz­lər­dən tə­miz­lə­mək üçün yollar axtarılır. Məhz belə bir meylin nəticəsidir ki, son vaxtlar dilimizdə "söz yaradıcılığına" alüdəçilik baş alıb gedir, artıq qərarlaşmış ifadə və terminlərin əvəzinə on­la­rın mənasını dəqiq ifadə etməyən və ya hələ ki, ancaq tapmaca kimi səslənən sözlər işlədilir. Mə­sələn, mətbuatda "dəlil", "isbat", "təxəyyül", "təh­lil" sözlərinin əvəzinə "tutarqa", "doğrult­ma", "qurama", "açıq­la­ma" kimi sözlərin işlənməsi dilimizə heç də aydmlıq gətir­mir. "Struk­tu­ru"- "quruluş", "sferanı" - "sahə", "elementi" -"ünsür", "bü­rokratiyanı" - "sü­rün­dürməcilik" ki­mi tərcümə edənlər əslində el­mi mənanın xeyli dərəcədə təhrif olunduğu­nu nəzərdən qa­çı­rır­lar. Hət­ta "material" və "ideal" sözlərinin "maddi" və "mənəvi" ki­mi tərcü­mə­si də ilk baxışda uğur­lu görünməsinə baxmayaraq, fəl­sə­fi dilə xeyli dolaşıqlıq gətirir, çünki rus dilindəki "ve­hest­ven­­noe" və "duxovnoe" terminləri də eyni sözlərlə tərcümə olunur. Bəzi ki­tab­­larda "sintez"in "tər­kib" kimi işlənməsinə isə heç cür bəraət qa­zan­dırıla bilməz, çünki bu söz əslində tamam baş­qa mənanı ifadə edir. Belə misallardan çox gətirmək olar. Məqsəd isə diq­qə­ti ancaq buna yö­nəltməkdir ki, beynəlxalq miqyasda qəbul olunmuş elmi ter­minləri nə­yin bahasına olursa-ol­sun tərcümə etməkdənsə, di­li­mizi onların hesabına zənginləşdirmək və di­lin dəqiq ifadə im­ka­­nı­nı artırmaq daha məqsədəuyğundur. Xüsusən, elmi dilimizin mü­hüm tər­kib hissəsini təşkil edən ərəb mənşəli sözlərə qısqanclıqla yanaşmağa heç bir əsas yoxdur.

Çünki neçə əsrlər ərzində İslam Şərqində elmin inkişafında və ərəb elmi-fəlsəfi dilinin formalaşmasında həmvətənlərimizin də rolu az olmamışdır və bu sözlər bizim milli elmi yaradıcılıq ənənələrimiz və təfəkkür mədəniyyətimizlə sıx surətdə bağlıdır.

Əlbəttə, ədəbiyyatçı təəccüblənə bilər ki, görəsən niyə istəni­lən obrazın sözlə ifadəsinə imkan verən zəngin Azərbaycan dili alim­lərimizə azlıq edir? Bəlkə yazıçılarımız, şairlərimiz milli dia­lekt­lərdən, şivələrdən istifadə etməklə öz milli bədii dilimizi daha da inkişaf etdirdiyi kimi, başqa dillərdən söz almağa ehtiyac duy­ma­dığı kimi, alimlərimiz də dilimizin geniş ehtiyatlarına müraciət et­sinlər, axtarışiar aparsınlar, çətinlik çəksələr dilçilər, jurnalistlər kö­məyə gəlsin? Nəyə görə xüsusi elmi əsərlərdə işlədilən alınma söz­lər ədəbi dilə də keçir, bəziləri bu sözləri mətbuata, televiziyaya da gətirməkdən çəkinmirlər?

Suallar, əlbəttə, məntiqi əsasdan məhrum deyil. Lakin bütün məsələ elm və bədii ədəbiyyatın fərqində, elmi dilin spesifikasın­da­dır. Bu spesifika elmin ümumbəşəri xarakterin­dən, vahid planetar ha­disə olmasından irəli gəlir.

Elm bütün dünya xalqlarının birgə səyi nəticəsində yaradılan vahid bütöv prosesdir. İngilislərin ayrı, ərəblərin ayrı, rusların ayrı elmi yoxdur. Eləcə də, müstəqil Azərbaycan elmi yoxdur. Elm hamı üçün ümumidir. Lakin onun yaradılmasında, inkişafında heç də hamı eyni rol oynamamışdır. Müxtəlif dövrlərdə öz inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq bu və ya digər xalqın, ölkənin, regionun elmə verdiyi pay müxtəlif olmuşdur. Həm də böyük elm məbədin­də heç kimin xidməti unudulmamışdır. Müasir elmi biliyin məntiqi strukturuna və elmi dilin, terminlərin etimalogiyasına nəzər salsaq, elmi yaradıcılıq yolunun tarixi, coğrafi və milli xəritəsini ayırd etmək çətin deyil. Yunan və latın mənşəli terminlər min illər keç­mə­sinə baxmayaraq, müasir elmi dilin əsasını təşkil edir ki, bu da antik elmin tarixi xidmətini düzgün əks etdirir. Orta əsrlərdə ərəb alimlərinin, islam mədəniyyətinin elmin inkişafına göstərdiyi bö­yük təsirin nəticəsidir ki, elmi dilin beynəlmiləl arsenalına bir sıra ərəb mənşəli terminlər daxil olmuş və bu gün də bütün dünya xalq­ları tərəfindən işlədilməkdədir.

Biz beynəlmiləl elmi terminlərin əsasən saxlanması zərurə­tin­dən danışarkən, bunun heç də yalnız başqa xalqların elmin in­ki­şa­fı­na göstərdikləri xidmətə hörmət mənasında başa dü­şül­mə­­sini is­tə­məzdik. Əlbəttə, bu da mühüm şərtdir. Lakin ən başlıcası odur ki, hər bir termin sa­də­­cə söz olmayıb bütöv nəzəri təlimdir, kon­sep­tual bir sistemin ifadəsidir. Termini əvəz etdi­yi­miz milli sözün isə heç şübhəsiz, öz ənənəvi məzmunu vardır. Bu məzmunun hə­min konseptual sis­­temlə üst-üstə düşməsi ehtimalı çox azdır. Ona gö­rə də, elmi dildə gəlişigözəl "tərcümələr" məz­mu­nun dəqiqliyinə xələl gətirir. Qondarma tərcümə elmi idrakın adi şü­ur müstəvisinə kö­çü­rülməsinə uyğun gəlir. Bu isə könüllü surətdə elmdən uzaq­laşmaq, onu bəsitləşdirmək və təhrif etmək olardı.

Əgər elmin gündəlik həyata getdikcə daha çox nüfuz etməsi sa­yəsində beynəlmiləl elmi ter­­minlər də elmi dildən danışıq dilinə ke­çirsə, kütləvi ədəbiyyata, mətbuata nüfuz edirsə, bun­dan təşvişə düş­­mək lazım deyil. Bunu zəruri təbii proses kimi qəbul etmək la­zım­­­dır. Bey­nəl­mi­ləl elmi terminləri süni yolla tərcümə etmək, kə­nar­da oturub hazır elmi biliklərə milli don ge­yin­­dirmək iddiası istər-is­tə­məz vahid ümumbəşəri elm sistemindən imtina etməyə ekvivalentdir.

Biz beynəlmiləl elmi terminlərin əsasən saxlanması zərurə­tin­dən danışarkən bunun heç də yalnız başqa xalqların elmin inkişa­fında.... "Adət'', ''şəriət", "şahmat" və s. onlarca bu cür söz bir çox xalqların ədəbi dillərinə nə üçün tərcüməsiz daxil olub? Çünki sözlər eynilə saxlandıqda məna çalarını, həmin hadisənin tarixi spesifikliyini daha düzgün əks etdirir, daha tutumlu olur, mənaca daha zəngin və daha konkret olur. Nə üçün biz istisna olunmaqla (doğurdanmı buna yalnız bizim dilin imkanları çatırdı?) az qala bütün dünya xalqları "perestroyka", "qlasnostğ" sözlərini olduğu kimi işlətməyi üstün tutdular? Məhz həmin hadi­sə­lərin özünə­məxsusluğunu, spesifık rus təcrübəsi olduğunu nəzərə carpdırmaq üçün.

Avropalılar, ruslar artıq ədəbi dilə də sirayət edən "alqo­ritm", "alqebra", "alkoqol", "kimya", "əlkimya", "neft", "benzol" söz­­lərinin qarşılığını niyə axtarmırlar? Çünki elmin tarixi, onun real inkişaf prosesi ilə elmi dil arasında sıx bir əlaqə vardır. Çünki sözlər elmi prosesin və ya tarixi təcrübələrin bətnindən dünyaya gəlir və onları dəyişəndə məna spesifikliyi itir.

Elmi dilin inkişafına mane olan ikinci əsas amil isə budur ki, jurnalist üslubu üçün düzəldilmiş dil qəliblərinin kortəbii surətdə elmi dilə tətbiq edilməsi dilin ifadə imkanlarını süni surətdə məhdudlaşdırır, mürəkkəb məntiqi təfəkkür strukturlarının adek­vat ifadəsinə mane olur. Mürəkkəb cümlələrə və bir cümlədə, hətta bir abzasda eyni sözün bir neçə dəfə təkrar olunmasına qoyulan qadağanlar fikrin dəqiq ifadəsini çətinləşdirir. Forma "gözəlliyi" naminə məzmun kobudlaşır, dəqiqliyini və incəliyini itirir.

Artıq "rəsmən" qərarlaşmış olan dil stereotiplərinə, məlumat­çı­lıq və «canlı təsvir» üslublarına hədsiz sədaqət göstərən dövri mət­buatımız "mühakimə" və "təhlil" üslublarını hec cür yaxına bu­rax­maq istəmir. Mətbuatın üzünü elmi terminlərə, elmi-fəlsəfi üs­luba və mürəkkəb cümlələrə bağlamaqla jurnalistlərimiz, na­şir­lə­ri­miz oxucularda elmi təfəkkürün, rasional düşüncənin inkişafına nə qə­dər ziyan vurduqlarını, görünür, heç ağıllarına da gətirmirlər. Unu­durlar ki, vahid üslub yaratmaq təşəbbüsü əslində fikirlərin sol­ğunlaşmasma, rəngarəngliyin itməsinə səbəb olur. Unudurlar ki, hər müəllifə fikir azadlığı ilə yanaşı üslub azadlığı da verilməsə dil inkişaf edə bilməz. Əlbəttə, biz üslub plüralizminin dildə anarxiya kimi başa düşülməsinin əleyhinəyik. Zira hər bir sahənin öz invariantları olduğu kimi, dilin də müəyyən prinsipləri, sabit qaydaları, invariantları olmalıdır. Lakin bu ümumi prinsipləri konkret qəliblərlə əvəz etmək, mahiyyətləri qorumaq əvəzinə təza­hür­ləri mütləqləşdirmək mey­li ilə bağlıdır? İstər-istəməz dilimizin əsl invariantlarının hələ də dəqiq müəyyənləşdiril­mə­məsi ehtimalı ortaya çıxmırmı?

Elmi-fəlsəfi fikrin xalqdan, xalqın isə fəlsəfi təfəkkür və ra­sio­nal düşüncədən ayrı düş­mə­sinə aparan bu cür vəziyyətdən necə çıxmaq olar? Dar qəliblər, yersiz mühafizəkarlıq və qon­darma ter­min­lər hesabına dili inkişaf etdirmək və bununla elmin, milli fəl­sə­fə­nin inkişafı üçün meydan açmaq olarmı? Əgər dil rasional idraka və ona müvafiq olan zəruri formalara bi­ga­nə qalırsa, elmi-fəlsəfi təfəkkürlə adi şüur arasmda körpü salmaq, geniş xalq kütlələrinə mən­tiqi təfəkkür mədəniyyəti aşılamaq mümkündürmü? Xeyr. Əvvəlcə müəyyən səbəblər üzün­dən elmin geri qalması, milli fəlsəfi fikrin buxovlanması dilin inkişaf ahəngini pozurdusa, ya­ran­­mış indiki vəziyyətdə artıq ahəngi pozulmuş dil özü də elmi-fəlsəfi fik­rin inkişafına mane olan amillərdən birinə çevrilmişdir. Dilin məh­dudluğu təfəkkürə də çəpər cəkməyə başlamışdır.

Həm rusca, həm də Azərbaycanca sərbəst danışan adam üçün müəyyən bir mövqeni şərh etmək, məqalə yazmaq, elmi surətdə əsaslandırmaq görəsən hansı dildə asandır? Praktika göstərir ki, rus dilində. Niyə? Ona görəmi ki, bizim dilimiz kasıb­dır? Xeyr. Ona görə ki, ruslar dil üçün dar-dar qəliblər düzəlt­mir­lər. Darvazanın ağzını gen açırlar və hətta alınma sözləri də cə­sa­rət­lə öz sözləri kimi işlədirlər. Ona görə ki, ruslar bütün fikirlər üçün eyni cümlə stereotipləri düzəltmirlər. Onlar bilirlər ki, əksinə, dil özünüqoruma instinktinin təsir dairəsin­dən kənara çıxa bil­mə­sə, onun həyati enerjisi azalır, rəqabət imkanları məhdudlaşır. Bilirlər ki, öz qınına cəkilənlər məkhə məhkumdurlar. Təbii inkişaf meylinə qarşı çıxaraq bir sözdə belə "güzəştə getmək" istəməyənlər bütövlükdə dilin mövqeyinin zəifləməsinə səbəb olurlar.

Müasir dövrdə mütləq izolyasiya dil üçün ən təhlükəli meyllərdən biridir. Dünyanın heç bir dili başqa dillər hesabına zənginləşmədən mədəniyyətin bütün sahələrini dolğun surətdə əks etdirə bilməz. Çünki mədiəniyyət özü xalqların birgə səyi ilə inki­şaf edir. Müasir Avropa dillərinin və ya rus dilinin etimalogiyasına və hazırda həmin dillərdə gedən proseslərə nəzər salsaq onların məhz başqa dillər hesabına, beynəlxalq terminlərin qəbul edilməsi sayəsində zənginləşdiyini görmək çətin deyildir. Lakin həmin dillər alınma üslub və sözləri üzvi surətdə vahid sistemə daxil etməyi, onları özününküləşdirməyi bacarır. Alınma sözləri tərcümə etmək yox, dil sisteminin özünü mürəkkəbləşdirmək üstün tutulur.

Deməli, başlıca vəzifə dilin genişlənməsinin, zənginləşməsi­nin qar­şısını almaq deyil, bu zən­gin­ləşməni elmi əsaslarla təmin etmək, im­kan daxilində dilin özünəməxsus qanuna­uyğun­luq­larına riayət et­mək, onun spesifikasını nəzərə almaqdan ibarətdir. Lazım gəl­dik­­­də dildə ge­dən yeni prosesləri də əhatə etməklə onun struk­tu­ru­na, qa­nu­nauyğunluqlarına yenidən bax­maq variantı istisna edilməməlidir.

Milli elmi dilin formalaşması və ədəbi dilin beynəlmiləl terminlər və elmi üslüb hesabına zən­ginləşməsi prosesinə nəzarət etmək üçün təkcə müşavirələr, terminologiya komitələrinin ic­las­ları kifayət deyil. Bunun üçün həmin dildə elmi və fəlsəfi əsərlər yaradılmalıdır. Dilin gö­zəl­li­yi onun səslənmə xüsusiyyətləri və bədii ifadə imkanları ilə müəyyən olunduğu kimi, dilin tu­tu­mu da onun ifadə edə bildiyi fikrin dərinliyi və dəqiqliyi ilə müəyyən olunur. Təsadüfı deyil ki, K.V.Hekel öz fəlsəfi əsərlərini həm də alman dilinin nailiyyəti və böyüklüyü kimi izan edir­di. Bəli, Hegel fəlsəfəsinin yaranmasında yalnız alman təfəkkürü, onun fəlsəfi ənənələri deyil, həm də alman dilinin verdiyi imkanlar müəyyən rol oynamışdır. Bir qədər sonra K.Marksın "Kapital"ı bu dilin böyük imkanlarmı daha bir səpgidə - siyasi iqtisad sahəsində də, nüma­yiş etdirdi. Q.V.PIexanovun, V.İ.Leninin, NABerdyayevin əsərləri rus dilinin də fəlsəfi təfəkkürü ifadə etmək potensialının necə bö­yük olduğunu göstərdi. Bu dilin həmin imkan səviyyəsinə yük­səl­məsi üçün, şübhəsiz ki, A.S.Puşkin, L.N.Tolstoy, F.M.Dostoyev­ski ənənələri kifayət deyildi. Bunun üçün həm də A.İ.Kertsen, N.Q.Cernışevski, V.S.Solovyov ənənələri lazım idi.

Bəs Azərbaycan dilinin elmi-fəlsəfi fikrin inkişafında tarixən nə kimi rolu olub? Orta əsr­­lərdə Azərbaycanda fəlsəfi fikir də çox vaxt şer qəlibinə salındığından, xüsusi elmi-fəlsəfı trak­­tatlar isə əsasən ərəb dilində yazıldığından Azərbaycan fəlsəfi dilinin formalaşması xeyli lən­­gimişdir. Lakin artıq XIX əsrdə uzaqgörən Azərbaycan mütəfəkkirləri bu problemə xüsusi əhə­­miyyət ve­rir­di­lər. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan dilində fəlsəfi və elmi-tarixi əsər­lə­rin hələ təzə-təzə yazılmağa başladığı vaxtlarda M.F.Axundov bu dildə müvafiq üslubun qərarlaşması zə­­rurətindən və onun sə­ciyyəvi cəhətlərindən bəhs edən xüsusi əsər ("Tənqid risaləsi") yaz­mışdı.

Azərbaycan elmi və fəlsəfi dilinin nə vaxt, necə formalaşması problemi çox ciddi problemdir və onun müstəqil surətdə araş­dı­rıl­ma­sına böyük ehtiyac vardır. Lakin təəssüf ki, bu sahədə xüsusi xid­mətləri olan M.F.Axundovun haqqında cildlərlə əsərlər yazılsa da, onun məhz fəlsəfi dilimizin inkişafında rolu lazımınca işıqlan­dı­rılmamış, Azərbaycan fəlsəfi dilinin çox mühüm qaynaqlarından biri müstəqil tədqiqat obyektinə çevrilməmişdir. Bəlkə bu onunla əla­qədardır ki, sonralar milli dildə orijinal fəlsəfi əsərlər yara­dıl­ması prosesi davam etdirilmə­miş, stalinizm fəlsəfi dilin milli tə­fək­kür tərzi ilə birləşməsinə mane olmuşdur. Nəticədə, sxemə salın­mış fəl­səfə, hansı dildə yazılmasından asılı olmayaraq, həmin dilin inkişafına heç bir təkan verə bilməmişdir.

Belə bir şəraitdə dilin inkişafına ancaq klassik fəlsəfı ədəbiy­ya­tın tərcüməsi müsbət təsir göstərə bilər. Lakin təəssüf ki, dünya elmi-fəlsəfi irsinin, hətta klassik Azərbaycan fəlsəfi fikrinin heç ən na­dir inciləri də hələ indiyədək dilimizə tərcümə olunmamışdır. Azər­baycan ədəbi dilinin pozulmaqda olan daxili ahəngini bərpa etmək üçün bu sahədə operativ tədbirlər görülməsinə böyük ehtiyac vardır. Həm də bu iş mühüm olduğu qədər də çətindir və onun yerinə yetirilməsi xüsusi dövlət qayğısı tələb edir. Bəs res­pub­li­kamızda bu istiqamətdə nə kimi addımlar atılıb? Təəssüflənməli hal­dır ki, belə bir şəraitdə respublikamızda Azərbaycan dilinin in­ki­şafı və xalqın ümumi mədəni tərəqqisi naminə görülən tədbirlər ye­nə yalnız ədəbi əlaqələrin, bədii tərcümənin daha mütəşəkkil təş­ki­linə yönəldilir, bu sahədə xüsusi Mərkəz yaradılır, elmi-fəlsəfi tər­cümə problemi isə yenə də yaddan çıxır, diqqətdən yayınır və da­ha pis halda bədii tərcümənin əlavəsinə çevrilir. İnanmaq istər­dik ki, son illərdə respublikamızda Azərbaycan dilinə göstərilən diq­qət və qayğının birtərəfli mənzərəsini tamamlamaqla, onu ayrı­seç­kilikdən azad etmək üçün elmi-fəlsəfı dilimizin də inkişafı üçün xüsusi tədbirlər müəyyən ediləcəkdir. Və nəzərə alınacaqdır ki, bu problem tam halda yalnız ümumiyyətlə elm və fəlsəfənin inkişafı kontekstində həll edilə bilər.


Son vaxtlar dilin fəlsəfi məsələlərinə diqqət artmış və bəzi fəl­sə­fi cərəyanlar tərəfindən bütöv­lük­də fəlsəfənin dil problematikası çərçivəsinə salınması cəhdləri dünya fəlsəfi fikrində geniş yayıl­mışdır. Lakin təəssüf ki, Azərbaycan fəlsəfi fikri dünyada gedən proseslərlə nəinki ayaqlaşa bilmir, hətta müasir təlimlərin vaxtında Azərbaycan dilinə çevrilməsi və şərhi məsələsində də geri qalır.
Milli elmi-fəlsəfi dilimizin inkişafı üçün ilk növbədə azər­bay­canlı alimlərin və filo­­sof­la­rın oriiinal tədqiqat nümunələrinə böyük eh­tiyac vardır. Necə ki, Dantenin, Şekspirin, Dray­ze­­rin, Tolstoyun Azər­baycan dilinə tərcümələri milli bədii dilin inkişafındakı rolu baxımından M.F.Axun­dovun, C.Cabbarlının, M.S.Ordubadinin, Sə­məd Vurğunun oricinal bədii yaradıcı­lı­ğı ilə müqayisə oluna bil­məz, eləcə də xarici dillərdə yazılmış elmi-fəlsəfi kitabların Azər­bay­can dilinə tərcüməsinin dilin inkişafına təsiri bu dilin öz daxili po­ten­sialı hesabına meydana gə­lən, milli dillə milli təfəkkürün vəh­də­ti­nin ifadəsi olan orijinal tədqiqat əsərlərinin yerini verə bilməz.

Lakin bununla belə elmi-fəlsəfi dil bədii dildən fərqli olaraq milli çərçivələr daxilində deyil, daha çox ümumbəşəri elmi-fəlsəfi fikir prosesinin təsiri altında formalaşır. Fundamental elmi əsərlər təkcə müəllifin mənsub olduğu millətin yox, bütün bəşəriyyətin intellektual sərvətinə çevrilir. Burada aparıcı olan ümumbəşəri elmi təfəkkürdür ki, o da ilk dəfə bu elmi yaradan xalqın dilində ifa­də olunur, həmin dilin qəlibinə salınır. Başqa xalqlar isə ori­jinal­da deyilmiş fikirləri ilkin dil qəlibindən çıxardaraq öz dil qə­lib­lə­rinə salmaq və müstəqil yaradıcılıqla yox, tərcümə ilə bağlı «baş sındırmaq» məcburiyyətində qalırlar.

Ancaq tərcümələr sayəsində inkişaf etmək istəyən dillər kə­nar təsirlərə məruz qalır, təbii inkişaf meyllərindən, immanent xü­su­siyyətlərindən uzaqlaşmış olur və nəticədə dildə özgələşmə pro­sesi gedir. Lakin əgər ancaq sözlər yox, həm də elmi mətnin ümu­mi ruhu milli dilə çevrilirsə və milli dilin potensialı buna imkan ve­rir­sə, – ancaq bu zaman dil özgələşmədən xilas ola bilər və milli el­mi dil üslubu formalaşmış olar. Bunun üçün isə əsas yük, ağırlıq mər­kəzi dilin üzərinə yox, elmi-fəlsəfi fikir prosesinin üzərinə düşməlidir.

Azərbaycanda nəinki dilçilər, heç fəlsəfəçilər də ümumi dil­çi­lik, dilin fəlsəfəsi sahəsində müa­sir tə­ləblər səviyyəsində elmi təd­qi­qat aparmadığından, dilşünaslarımız bu sahədə dərslik ya­zarkən an­­caq rus mənbələrinə istinad etmək məcburiyyətində qalırlar. Lakin Rusiyada da dil­şünaslıq əsa­sən öz məcrasında inkişaf etdi­yin­dən müasir fəlsəfi tədqiqatlarla əlaqə ya­ra­dıl­ma­mışdır. Düzdür, «ümu­­mi dilçilik» məsələləri, «dilin mahiyyəti», «dil və nitq», «dil və tə­fək­kür» kimi problemlər əsa­sən fəlsəfi ədəbiyyata istinadla işıq­landırılır, lakin burada başlıca ola­raq klassik fəlsəfi irs nəzərə alı­­nır. Halbuki, XX əsrin ikinci yarısında dilin fəlsəfi məsələləri bi­la­­vasitə fəlsəfənin aparıcı tədqiqat isti­qa­mətlərindən birinə çev­ril­miş və bu təməldə tənqidi ra­sio­nalizm, analitik fəlsə­fə, linqvistik ana­liz, struk­turalizm, germenevtika və s. təlimlər inkişaf tap­mış­dır. Lakin filosoflar bu prob­lem­lə dilçilik kontekstində deyil, məhz fəl­səfənin əsas mə­sə­lə­si kimi məşğul olduqlarından, gö­rü­nür, dilçi­lə­rin bu prosesə müdaxiləsi o qədər də asan de­yil. Hər halda dil­şü­nas­lığın rus dilli mən­bə­lərində bu baryer keçilmədiyindən, Azər­baycan dil­şü­nas­larından bunu gözləmək sadəlövhlük olardı.

Azərbaycanda fəlsəfi fikrin də səviyyəsi ən azı yarım əsr geri qaldığından fəlsəfi fikirlə dilşünaslıq arasında müəyyən bir paritet əmələ gəlmişdir. Həm də etiraf etmək lazımdır ki, bu paritet hərdən bir pozulursa, onu yenə də fəlsəfəçilər yox, dilçilər pozur, çünki fəlsəfəçilər bu mövzuya daha az müraciət edirlər.

Azərbaycan dilinin müasir mərhələdəki inkişaf yolu milli-elmi fəlsəfi dil üslubunun formalaşmasından keçir.


Yüklə 56,2 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə