Zkouška z filosofie pro studenty všech programů ff ukYüklə 86,03 Kb.
tarix23.11.2017
ölçüsü86,03 Kb.
#11943

Zkouška z filozofie pro studenty všech bakalářských a magisterských programů FF UK1
Výuku a atestaci zajišťuje Ústav filozofie a religionistiky (ÚFaR) FF UK. Předpokladem pro složení zkoušky je absolvování jednoho z vypsaných kursů. Cílem vypisovaných kursů je podat úvod do filozofického myšlení, do dějin filozofie nebo do dílčí filozofické problematiky s obecnou platností. Posluchači FF UK se zapisují do toho kterého kursu podle své volby. Všechny uvedené kursy jsou dvousemestrální, po druhém semestru zakončeny zkouškou. Zkouška se koná formou ústní nebo písemnou na základě pravidel, která stanoví přednášející.

Studenti FF UK mohou příslušnou atestaci získat také na základě absolvování dvou semestrů z oborové nabídky ÚFaR, vždy však po dohodě s vyučujícím na začátku semestru a na základě podmínek, které jim tento vyučující stanoví.

Studenti kombinovaného studia skládají zkoušku písemnou formou na základě předepsané studijní literatury bez povinnosti navštěvovat vypsané kursy.

Doporučená literatura ke studiu:

a) primární:


 • Platón: Faidón, Praha 1994

 • Aristotelés: Etika Nikomachova, Praha 1996

 • Augustin: Vyznání, Praha 1990

 • Anselm z Canterbury, Fides quaerens intellectum, Praha 1990

 • Tomáš Akvinský, O jsoucnu a bytnosti, in: S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha1992

 • Descartes, R.: Úvahy o první filosofii, Praha, 1970

 • Hume, D.: Zkoumání o lidském rozumu, Praha, 1996

 • Kant, I.: Základy metafysiky mravů, Praha 1990

 • Wittgenstein, L. Filosofická zkoumání (především I. část: 1.-140.), Praha, 1993

 • Heidegger, M.: Bytí a čas (především §§ 1-13 ; 28-38), Praha, 1996

b) sekundární:

 • Benyovszky, L. a kol.: Filosofická propedeutika I. a II., Praha 1999, 2001

 • Kenny, A.: Stručné dějiny západní filosofie, Praha 2000

 • Petříček, M.: Úvod do (současné) filosofie, Praha 1997

 • Sokol, J.: Malá filosofie člověka a Slovník filosofických pojmů, Praha 1998

 • Tretera, I.: Nástin dějin evropského myšlení, Praha 2002Anotace kursů vypsaných na akademický rok 2003/2004

Tomáš HALÍK: FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ

Různá pojetí oboru filosofie náboženství. Vztah filosofie a náboženství v 18. až 20. století. Osvícenské počátky filosofie náboženství. Kantova filosofie náboženství. Hegelova filosofie náboženství. Schleiermacherova filosofie náboženství. Teorie odcizení a projekce: Feuerbach, Marx a Freud. Feuerbachova teorie náboženství. Pojetí náboženství u Marxe a v marxismu. Kierkegaard a filosofie náboženství . Nietzsche a náboženství. Nietzsche: kritika křesťanství a pochopení Ježíše. Myšlenka smrti Boha u Hegela a Nietzsche. Heidegger a jeho vliv na filosofie náboženství a theologii. Reakce theologů na kritiku náboženství (protestantská theologie od Bartha po “theologii smrti Boha"). Filosofie náboženství u Tillicha a K.Rahnera. Pojetí náboženství ve “filosofii dialogu" (Buber, Rosenzweieg, Ebner, Marcel). Náboženství v myšlení E.Levinase. Filosofie jazyka a náboženství (Wittgenstein). Hermeneutický přístup k náboženství po Schleiermacherovi - P.Ricoeur. Fenomenologický přístup k náboženství - různá pojetí ve 20. století
Zdeněk KRATOCHVÍL: UVEDENÍ K FILOSOFII

Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, nikoliv chronologické, přesto časté odkazy na "dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování bytostné moudrosti?


Erazim KOHÁK: FILOSOFIE PRO OBČANA

Úvod do filosofie pro mimooborové posluchače. ZS: Filosofické zkoumání našeho místa v dějinách. Antická filosofie a křesťanská víra, reformace a renesance, osvícenství. Myšlení českého obrození, Masaryk, Rádl a další, zvl. Kosík, Patočka. LS: Filosofické zkoumání našeho místa v přírodě. Environmentální etika, člověk a jeho mimolidští bližní, filosofická pojetí přírody a místa člověka v ní.


Miroslav PETŘÍČEK: FILOSOFIE, UMĚNÍ, VĚDA

Filosofické myšlení 20. století: setkávání pojmů, obrazů a textů. Úvod do základních problémů filosofie prostřednictvím zamyšlení nad 20. stoletím.


Ivo TRETERA: DĚJINY FILOSOFIE

Přehled dějin filosofie od počátků do současnosti. Soustavný výklad dějin filosofie se zaměřením pro neoborové studenty. Literatura: Tretera, I., Nástin dějin evropského myšlení.


Přednášející


(v abecedním pořadí)


 • Jméno, příjmení: Tomáš Halík

 • Tituly: prof.., PhDr., ThDr.

 • Rok narození: 1. 6. 1948

 • Rozsah pracovního poměru k FF: interní úvazek 1,0

 • Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: FF UK, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

 • Absolvovaná VŠ/obor studia/rok ukončení VŠ:

FF UK filosofie-sociologie 1971

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:Od roku do roku

Název zaměstnavatele

Odborné zaměření prac. činnosti

1972 – 1975
podnikový sociolog

1975-1984

katedra psychologie práce Institutu ministerstva průmyslu ČR

pedagog

1984-1990

protialkoholní odd. Fakultní nemocnice v Praze

psychoterapeut

1990-1993


Česká křesťanská akademie

president

1993-nyní

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

docent, profesor
 • Výběr z bibliografie:

Du wirst das Angesicht der erde erneuern. Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. Leipzig, Benno-Verlag 1993, 129 s.

Víra a kultura. Praha, Zvon 1995, 207 s.

Mistica, anima della filosofia? Palermo 1999, 77 s.

Co je bez chvění, není pevné, Praha, Nakladatelství Lidové noviny; 2002, 378 s.

„Miteinander sprechen - miteinander schweigen“ , in: J. Röser (ed.): Mehr Himmel wagen. Spurensuche in Gesellschaft, Kultur, Kirche, Freiburg, Herder 1999, s. 236-239.

The Philosophical View of the Holocaust Phenomenon, in: Education on the Holocaust,

Praha, s. 9-12

Partnerschaft zwischen Ost und West in: G. Albert, J. Odelelmann (eds.), Renovabis faciem terrae. Kirchliches Leben in Mittel- und Osteuropa an der Jahrtausendwende, Trier, VerlagPaulinus, 2000, s.295-303.

Duchovní rozměr české společnosti, in: I.M.Havel, D.Třeštík (eds.), Co daly naše země Evropě a lidstvu, II.část, Praha, Evropský literární klub, Praha, s. 25-45.

Duchovní dimenze Hayekova liberalismu in: J.Schwarz (ed.), „Hayek semper vivus“, Praha, Liberální institut 2000, s. 92-95.

Katolická církev v české republice po r. 1989, in: Společnost v přerodu. Češi ve 20.století, Masarykův ústav AV ČR, Praha 2000, s. 144-158.

The Universality and Symbolic Character of Human Rights, in: The New International Law, Vilémov Castle, Foundation for International Studies 2000, str. 34-38.

Rückehr nach Europa, in: Ost-West, Europäische Perspektiven, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 2001, s.3-9.

Christsein in Europa am Beginn des neuen Jahrhunderts, in: Tatkräftig – Engagiert – Überzeugend. – vyd. Landeskomittee der Katholiken in Bayern. München 2001 , str. 12-24.

„Nový světový řád“ a náboženství, in: Střet civilizací? (Clash of civilizations), Praha, Evropský literární klub 2002, s.171-182.

The post-Tolerance Age, in: Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal, Vol. 16, 2002, No 1, s. 87-92.

The Churches in Civil Society, in: Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal, Vol. 16, 2002, No 1, s. 93-96.

Atheismus als eine Art religiöser Erfahrung, in: H.-O. Mühleisen (ed.), Visionen in einer Welt ohne religion (Visions in a world without religion), Freiburg i.Br. : Katholische Akademie Freiburg; 2002 s.11-26. • Jméno, příjmení: Zdeněk Kratochvíl

 • Tituly: Doc., Dr.

 • Rok narození: 30. 10. 1952

 • Rozsah pracovního poměru k FF: 0,5

 • Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: PřF UK, veřejná VŠ, Albertov 6, Praha 2, 128 43

 • Absolvovaná VŠ/obor studia/rok ukončení VŠ:

FF UK filosofie 1991

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:Od roku do roku

Název zaměstnavatele

Odborné zaměření prac. činnosti

1991 – 1997

PřF UK, katedra filosofie

odborný asistent, docent

1997 – 2000

FF UK, Ústav filosofie a religionistiky

docent, zástupce ředitele

2001 - dosud

PřF UK, katedra filosofie, UFaR FF UK

docent

 • Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních pět let:

Monografie:

Lyrika a filosofie; v: Jan Bouzek, Z.K.: Řeč umění a archaické filosofie, Praha, Herrmann a synové 1995, s. 129 - 250

Výchova, zřejmost, vědomí. (Poznámky k filosofii výchovy), 1995

Pluralita interpretací (s J. Bouzkem), 1996

Pramen poznání, 1996

Problémy myšlení přirozenosti, 1997

Hérakleitos, 1997

Páté století (s J. Bouzkem), 1997


Studie, eseje, sborníky:

Sen a vědomí, náhoda a smysl, Analogon 1996

Myslet přirozenost; v: Kritický sborník 4, XVI /1997, s. 9-20, ISSN 0862-819X

Metafyzika dnes; v: Kritický sborník 4, XVII/ 1998, s. 15-16

Řeč Hérakleitovy řeči; v: Kritický sborník 2-3, XVIII /1999, s. 43-67

Drama o probuzení (Král Oidipús); v: Souvislosti 3-4/1999, s. 157-166
 • Vědecké hodnosti:

1996 - docent - pro obor filosofíe výchovy • Jméno, příjmení: Erazim Kohák

 • Tituly: Prof. PhD.

 • Rok narození: 21. 5. 1933 Praha  

 • Rozsah pracovního poměru k FF: externí spolupracovník

 • Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele:

 • Absolvovaná VŠ/obor studia/rok ukončení VŠ: Yaleova univerzita Connecticut (USA)/ filozofie/1957 MA, 1958 PhD.

Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:Od roku do roku

Název zaměstnavatele

Odborné zaměření prac. činnosti

1958

1959


Gustavus Adolphus College, Minnesota USA

asistent

odb. asistent1960

1970


1977

1982-85


Boston University, katedra filozofie FF, Massachusetts USA

odb. asistent

docent


profesor

vedoucí katedry1985

Institutu für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni

"senior research fellow"

od 1995

FF UK v Praze

profesor

 • Výběr z publikační činnosti:

Monografie:

The Victors and the Vanquished (s H. Kovályovou), New York 1973


• Na vlastní kůži (s H. Kovályovou), Toronto 1973
• Národ v nás, Toronto 1978
• Idea and Experience, Chicago 1978, 1982
The Embers and the Stars, Chicago 1984, 1987
• Jan Patočka: His Thought and Writings, Chicago 1989
• Dopisy přes oceán, 1992
• Jan Patočka: filosofický životopis, 1993
• P.S.: Psové, 1993
• Život v pravdě a moderní skepse, 1994
• Člověk, dobro a zlo, 1994
• Hesla Erazima Koháka, 1995
• Pestrost a pravda, 1997
Studie, eseje, sborníky:

Being Young in a Postindustrial Society, The Seventies: Problems and Proposals, New York 1972


• To Live in Truth, T. G. Masaryk in Perspective, Washington 1981
• Salvation as a Philosophical Category, Studies in the Philosophy of J. N. Findlay, Albany 1985
• O život v pravdě, T. G. Masaryk a naše současnost, 1992
• Selves, People, Persons: An Essay in American Personalism, Selves, People, Persons, Notre Dame 1992
• Bůh přírody, Bůh dějin, Křesťanství, kultura a svět II, 1991
• The Real and the Rational, Artifacts, Representations and Social Practice, Dordrecht 1994
• Transcendental Experience, Everyday Philosophy, Transcendental Philosophy and Everyday Life, New York 1996
• Knowing Good and Evil..., Science, Mind and Art, Haag 1995
Vědecké hodnosti:

1958 PhD.

1970 docent

1977 profesor
 • Jméno, příjmení: Miroslav PETŘÍČEK

 • Tituly: Doc.Dr.

 • Rok narození: 1951

 • Rozsah hlavního pracovního poměru: 1,0

 • Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Univerzita Karlova, Fakulta filosofická, veřejná VŠ, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
 • Absolvovaná VŠ/obor studia/rok ukončení VŠ:

1998 Dr. filosofie FF UK Praha

1990 Mgr. filosofie FF UK Praha
 • Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Od roku do roku

Název zaměstnavatele

Odborné zaměření prac. činnosti

1972-1990

Hydrometeorologický ústav Praha
1990-1993

FF UK, katedra filosofie

asistent

1993-1995

Central European University Prague
1995-

FF UK Centrum komparatistiky a Ústav pro filosofii a religionistiku

odb. asistent

2002 -

Ústav filosofie a religionistiky FF UK

docent, zástupce ředitele


Výběr z bibliografie:
Úvod do (současné) filosofie, 1991, 2.vyd. 1993.

Majestát zákona. Raymond Chandler a pozdní dekonstrukce. Praha: Herrmann, 2001. 250 s.

Dublety (spolu s M. Marcellim), Kalligram, Bratislava 2002, 285 s.

Obraz a slovo (spolu s R. Filou), Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2003, 83 s.


Spravedlnost a magie krajnosti. Svět a divadlo, 1/2000, s. 4-7.

Vražda v textu. Svět a divadlo, 2/2000, s. 4-8.

Vražda a spravedlnost v horizontu vykoupení. Svět a divadlo, 4/2000, s. 4-7.

L'Affaire Kramasoff. Svět a divadlo, 5/2000, s. 4-7.

Pohyby očí, které sledují pohyb světa. Fragment 3-4, Bratislava 2000, s. 51-57.

Urbanizace v kosmickém měřítku, in: Magdalena Jetelová, Urban Landscape. Galerie hlavního města Prahy.

Literatura jako sklo nastavené světu, in: Svět a divadlo 4/2001, str. 19-23.

Synoptický obraz podměsíčného světa, in: Zdeněk Košek, Jak se dělá počasí, uspořádal J.F. Typlt, Fokus MYklub Liberec, 2001, str. 4-6.

Jaromír Typlt: Nakažlivost poesie, in. Host 10/2001, str. 27-29.

Gilles Deleuze. Film 1. Obraz-pohyb, Iluminace 3/2001, str. 7-12

Excalibur aneb duše obrněná tělem, Iluminace 3/2001, str. 94-96.

Die Landschaft und die Nähte“, in: J. Trinks (ed.), Möglichkeiten und Grenzen der Narration, Turia + Kant, Wien 2002, str. 39-51.

Obrazy moderního ducha. Michel Henry: Kultura a barbarství, Svět a divadlo 3/2002, str. 122-125.

Nomádské myšlení. G. Deleuze: Příčiny a důvody pustých ostrovů, Svět a divadlo 4/2002, str. 124-126.


překlady:

M. Frank. Co je neostrukturalismus?. Praha: SOFIS, 2000, 433 s.

E. Husserl. Idea fenomenologie. Praha: OIKOYMENH 2001, 150 s.

E. Graeser, Dějiny řecké filosofie. Praha: OIKOYMENH 2001, 445 s.

J.-F. Lyotard, Putování a jiné eseje, Herrmann, Praha 2001, 150 str.

G. Deleuze, F. Guattari, Co je filosofie?, OIKOYMENH, Praha 2001.

P. Ricoeur, Čas a vyprávění I. a II. : OIKOYMENH, Praha 2001, 2003.

 • Vědecké hodnosti:

Dr., 1998

Doc. 2002

 • Údaje o působení v zahraničí

1993 Institut fur die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň
Členství

člen ediční rady časopisů Svět a divadlo, Umění a Estetika


Další současné aktivity:

C.T.S. Praha

Grantová agentura ČR, oborová podkomise pro filosofii

Literární akademie J. Škvoreckého, Praha

CFB Praha


 • Jméno, příjmení: Ivo Tretera

 • Tituly: Prof., PhDr., CSc.

 • Rok narození: 1933

 • Rozsah hlavního pracovního poměru: interní úvazek 5,0 hod.

 • Název, sídlo a právní forma hlavního zaměstnavatele: Univerzita Karlova, Filosofická fakulta, veřejná VŠ, nám. Jana Palacha 2, 116 38, Praha 1
 • Výčet zabezpečovaných kursů:

Volitelné kursy


 • Absolvovaná VŠ/obor studia/rok ukončení VŠ:

Dipl. (PhDr.) filosofie - historie, FF UK Praha, 1955

CSc. FF UK Praha, 1966
 • Údaje o praxi od ukončení vysokoškolského studia:

Od roku do roku

Název zaměstnavatele

Odborné zaměření prac. činnosti

1955 - 1958

FF UK Praha Katedra filosofie

asistent

1958 - 1983

Katedra filosofie, FF UK Praha

odborný asistent

1983 - 1990

Archiv UK

vědecký pracovník

1990 - 1995

Katedra filosofie/UFAR FF UK Praha

docent

od 1995

UFAR FF UK

profesor
 • Přehled tvůrčí a publikační činnosti za posledních pět let:

Czech Philosophy. Heslo. In: The Oxford Companion to Philosophy. Ed.: Ted Honderich, Oxford University Press, Oxford - New York 1995

Gleichsam das Haupt der Paideia ist die Philosophie. In memoriam Johannes Schurr. Acta Comeniana 11 (XXXV), s. 244 - 246

Několik vzpomínek in margine Patočkových heideggerovských bytových seminářů. Studia Comeniana et Historica, 52 (XXIV), s. 52 - 61

Nástin dějin evropského myšlení, 1. vydání, COWI, Praha 1996, 330s.

Nástin dějin evropského myšlení, 2., rozšířené vydání, Paseka - Horáček, Praha 1999, 374s.

Nástin dějin evropského myšlení, 3., rozšířené vydání, Paseka - Horáček, Praha 2000, 374s.

Hesla: Fr. Čupr, J. Dastich, J. Durdík, Fr. Exner, G. A. Lindner, J. W. Nahlowsky, H. G. Schauer, I. Tretera, F. W. Volkmann, O. Ph. A. Willmann, R. v. Zimmermann. In: Slovník českých filosofů, Masarykova univerzita v Brně, Brno 1998

O některých filosofických a politických aspektech současného venkova. In: Sborník "Filosofické a politické aspekty současného venkova" ze semináře v Hudlicích z 3. 2. 1998, Lhota 1998, s. 4 - 10

Hesla: adiafora, Aetios, Agrippa, Ainesidémos, Akadémie, akcidens, aktualizace, alétheia, Alexandros z Afrodisiady, Alkidmés, Alkmaión z Krotónu, Ammónios Sakkás, anamnésis, ananké, Anaxagoras z Klazomen, Anaximandros, Anaximenés, Andronikos Rhodský, animal rationale, Annikeris Mladší, Antifón z Athén, Antiochos z Askalonu, Antisthenés z Athén, apatie, apeiron, apodiktika, Appolónios z Tyany, arché, Archealós z Athén, Archimedés, Archytas z Tarentu, Aristarchos ze Samu, Aristippos z Kyrény, Aristoxenos z Tarentu, Aristotelés, aristotelismus, aritmologie, Arkesilaos, Asklépiadés z Prúsy, atomismus řecký. In: Velká všeobecná encyklopedie, díl 1. DIDEROT, Praha 1999

Ke sporné otázce povahy metafyziky Josefa Durdíka. Filosofický časopis. Roč. 47, 1999, č. 1, s. 31 - 47

Překlady:
Rudolf Bultmann: Ježíš Kriastus a mytologie, př. z angl. a němč., Oukúmené, Praha 1999, 66 s.

Jan Patočka: Přítomný stav bádání o Komenském, týž: Komenského husitské antecedenty. Př. z franc. In: Jan Patočka, Sebrané spisy sv. 10, Komeniologické studie II, Oikúmené, Praha 1998, s. 7- 63; str. 108 - 123


Granty:

1993 - 1996 spolunavrhovatel (spolu s prof. Kohákem a prof. Sobotkou) grantu Učebnice dějin filosofie
 • Anotace nejvýznamnějších publikací, projektů, děl a realizovaných výsledků za dobu vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti:

Pravda a intuice. Kand. disertace z r. 1966 otištěná zčásti ve studii Filosofická záhada intuice. In: Filosofický časopis 1970, č. 3, s. 376 - 402. Zde je vyslovena teze, že demytologizační hermeneutický přístup k prožitkům mystické intuice umožňuje najít klíč k tajemství umělecké kreativity, a to v paradoxu identifikace a individuace.

J. F. Herbart a jeho stoupenci na pražské universitě. UK 1989, 474 s.. Autorovo hlavní dílo, které o Herbartovi, českém a německém herbartismu pojednává u nás nejobsáhleji. Svými novými poznatky, podloženými pramenným bádáním, a svým širokým záběrem patří k základní literatuře k českému myšlení 2. poloviny 19. století a počátku století 20.
 • Vědecké hodnosti:

CSc. - FF UK 1966

doc. - FF UK 1990

prof. - FF UK 1995


 • Údaje o působení v zahraničí:

1966 - 1967 studijní pobyty na univerzitách v Nancy a v Paříži, Francie

1988 Přednáška na universitě v Pasově, SRN: "Čeští a němečtí universitní herbartisté"1994, září Účast na světovém kongresu o hermeneutice na Universitě Martina Luthera v Halle, SRN

1 Netýká se studentů oboru Filosofie
Yüklə 86,03 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə