Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnejYüklə 57,29 Kb.
tarix08.04.2018
ölçüsü57,29 Kb.
#36793

Regulamin

ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

dla doktorantów Politechniki Lubelskiej


§1
Formy pomocy


 1. Politechnika Lubelska działając na podstawie art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów
  i doktorantów.

W ramach tego funduszu doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:


  1. stypendium socjalne;

  2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

  3. zapomogę;

  4. stypendium dla najlepszych doktorantów.
   1. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni.
   1. Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni małżonka i dziecka.


§2
Ogólne zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów.


 1. Do przyznawania doktorantom świadczeń pomocy materialnej stosuje się odpowiednio przepisy o pomocy materialnej dla studentów ( art.199 ust.4 Ustawy z 19 grudnia 2006 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym ) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni.
 1. Świadczenia o których mowa §1 ust.1 przyznawane są w uczelni na wniosek doktoranta sporządzony odrębnie dla każdego ze świadczeń.
 1. Wniosek o przyznanie stypendium lub zapomogi doktorant składa do Wydziałowej Komisji Stypendialnej w Dziale Spraw Studenckich.
 1. Stypendia socjalne, oraz stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są na okres roku akademickiego i wypłacane co miesiąc przez 9 miesięcy: październik - czerwiec.
 1. Zapomoga przyznawana jest nie częściej niż dwa razy w roku akademickim.
 1. Wysokość świadczeń pomocy materialnej ustalana jest w uczelni, przy czym nie może być niższa niż 10 % minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
  1. Stypendium socjalne, może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
  1. Doktorantowi, który ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów ostatnie świadczenie wypłacane jest za miesiąc, w którym doktorant ukończył studia potwierdzone

świadectwem ukończenia studiów doktoranckich.


  1. Doktorant, który został skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w trakcie trwania roku akademickiego, traci prawo do otrzymywania pomocy materialnej.
  1. Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów oraz zapomogę doktorant może otrzymywać przez cały okres studiów, również na pierwszym roku studiów.
  1. Doktorant może otrzymywać jednocześnie kilka świadczeń pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
  1. Doktorant zachowuje prawo do pomocy materialnej w okresie urlopu i wydłużonego okresu studiów jednak nie dłużej niż 1 rok ponad regulaminowy czas trwania studiów.
  1. Łączna miesięczna wysokość stypendiów: socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów, nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
  1. Świadczenia o pomocy materialnej dla doktorantów zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz.307, z późn. zm.).§3
Stypendia dla osób niebędących obywatelami polskimi.


 1. Prawo do świadczeń pomocy materialnej z zastrzeżeniem ust. 2 przysługuje będącym doktorantami Politechniki Lubelskiej cudzoziemcom:

  • którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

  • posiadaczom ważnej Karty Polaka

  • posiadającym status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej;

  • korzystającym z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  • którzy są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkom ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

  • którym, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

  • którym, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.)
 1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, oraz osoby, które posiadają ważną Kartę Polaka, posiadający środki finansowe niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do świadczeń określonych w §1 ust.1.§4

Tryb przyznawania pomocy materialnej

 1. Decyzje w zakresie przyznania świadczeń, o których mowa w §1 ust. 1 pkt. 1-3 podejmuje Dziekan. O przyznaniu bądź odmowie świadczenia doktorant jest informowany pisemnie w formie decyzji administracyjnej
 1. Od decyzji podjętych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium lub zapomogi, doktorant ma prawo złożyć odwołanie do Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej (o ile taka zostanie powołana) w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez doktoranta zaskarżona wg przepisów kpa oraz przepisów o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego zgodnie z art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 1. Decyzje w zakresie przyznania stypendium dla najlepszych doktorantów podejmuje rektor lub do Odwoławcza Komisja Stypendialna. O przyznaniu bądź odmowie świadczenia doktorant jest informowany pisemnie w formie decyzji administracyjnej.
 1. Od decyzji Rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie, jednakże doktorant może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art.127 §3 kpa. w związku z art. 207 ust. 2 Prawa o Szkolnictwie Wyższym.
 1. Na wniosek wydziałowego organu Samorządu Doktorantów Dziekan powołuje Wydziałową Komisję Stypendialną.
 1. Dziekan powołując na wniosek wydziałowego organu Samorządu Doktorantów Wydziałową Komisję Stypendialną przekazuje jej swoje uprawnienia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 1. W skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej wchodzą doktoranci delegowani przez wydziałowy organ Samorządu Doktorantów i pracownicy uczelni. Doktoranci stanowią większość Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 1. Decyzje wydane przez Wydziałową Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
 1. Świadczenia określone w regulaminie przyznaje. Wydziałowa Komisja Stypendialna, a także opiniuje wnioski doktorantów właściwego wydziału do Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 1. Na wniosek uczelnianego organu Samorządu Doktorantów Rektor powołuje Odwoławczą Komisję Stypendialną.
 1. Rektor powołując Odwoławczą Komisję Stypendialną przekazuje jej swoje uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów, oraz do rozpatrywania odwołań od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 1. W skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą doktoranci wydelegowani przez uczelniany organ Samorządu Doktorantów nie wchodzący w skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej i pracownicy uczelni Doktoranci stanowią większość Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 1. Funkcję przewodniczącego Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje Prorektor ds. Studenckich.
 1. Odwołanie, wraz z kompletem dokumentów i opinią co do podjętej decyzji doktorant składa za pośrednictwem Wydziałowej Komisji Stypendialnej.
 1. Decyzje wydane przez Odwoławczą Komisję Stypendialną podpisuje przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
 1. W ramach nadzoru, odpowiednio Dziekan albo Rektor może:

- uchylić decyzję Wydziałowej Komisji Stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym regulaminem


i skierować do ponownego rozpatrzenia; 1. W przypadku zawieszenia Wydziałowej Komisji Stypendialnej jej prawa i obowiązki przejmuje Dziekan, który ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Rektora i przewodniczącego wydziałowego organu Samorządu Doktorantów.
 1. Na decyzję podjętą przez Rektora lub Odwoławczą Komisję Stypendialną w postępowaniu odwoławczym doktorantowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w myśl przepisów art. 207 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  z dnia 27 lipca 2005 r.


§ 5
Stypendium socjalne


 1. Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki doktorantowi studiów stacjonarnych i niestacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej na wniosek doktoranta złożony do Działu Spraw Studenckich. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wniosek składany jest w nieprzekraczalnym terminie:

do 06 października danego roku akademickiego; 1. Przy ustalaniu prawa do stypendium socjalnego bierze się pod uwagę stan faktyczny i prawny na dzień składania wniosku, z uwzględnieniem dochodów z roku podatkowego poprzedzającego rok akademicki na dzień 06 października.
 1. Doktorant, który nie złożył wniosku o stypendium lub oświadczenia w wyznaczonym terminie może wystąpić o to stypendium w trakcie semestru Prawo do stypendium przysługuje od następnego pełnego miesiąca, licząc od daty złożenia oświadczenia lub wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca okresu stypendialnego.
 1. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Do wniosku doktorant winien dołączyć potwierdzenie zakwaterowania w Domu Studenta Politechniki Lubelskiej, umowę najmu bądź umowę użyczenia lub oświadczenie stwierdzając fakt zamieszkiwania w innym obiekcie niż dom studencki.
 1. Doktorant studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymywać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim Politechniki Lubelskiej lub w obiekcie innym niż dom studencki Politechniki Lubelskiej. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zakwaterowania małżonka lub dziecka w domu studenckim Politechniki Lubelskiej, umowy najmu bądź umowy użyczenia lub oświadczenie stwierdzające fakt zamieszkiwania w innym obiekcie niż dom studencki.
 1. Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem Samorządu Doktorantów ustala wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne. Szczegółowe zasady ustalania tego dochodu i sposób jego dokumentowania określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 1. Wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu ogłoszone zostaje na każdy rok akademicki oddzielnym zarządzeniem rektora.§ 6
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek doktoranta bez względu na dochód w rodzinie. Do wniosku doktorant zobowiązany jest dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na okres 9 miesięcy (tj. październik-czerwiec) z zastrzeżeniem ust. 4.
 1. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych doktorant składa w Dziale Spraw Studenckich w terminie do 6 października. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
 1. Jeżeli orzeczenie o niepełnosprawności doktoranta zostało wydane po raz pierwszy
  w trakcie roku akademickiego przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych następuje od pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po dacie złożenia wniosku przez doktoranta.
 1. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności wydane jest czasowo stypendium,
  o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na okres ustalony w tym orzeczeniu, jednak nie dłużej niż okres, o którym mowa § 2 ust.4.
 1. Jeżeli orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność doktoranta pobierającego stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a doktorant dostarczył ważne orzeczenie, z którego wynikać będzie nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, doktorantowi przysługuje wyrównanie za czas jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia.
 1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać na każdej studiowanej dyscyplinie danej dziedziny nauki.
 1. Ubiegając się o świadczenie doktorant winien przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika traktowane na równi z tym orzeczeniem. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U.2011 r . Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz
  o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły ważności.
 1. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym ( jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu), jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem
  o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.


§ 7
Zapomoga


 1. Zapomoga może być przyznana na wniosek doktoranta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego Regulaminu. 1. Zapomoga może być przyznana doktorantowi, który udokumentuje okoliczności opisane we wniosku (zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, dokument USC, inne).
 1. Zapomogę doktorant może otrzymać dwa razy w roku akademickim.
 1. Wniosek o zapomogę losową należy złożyć niezwłocznie w Dziale Spraw Studenckich, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.
 1. Wniosek o zapomogę doktorant składa w Dziale Spraw Studenckich.


§ 8

Stypendium dla najlepszych doktorantów.

 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać doktorant na pierwszym roku studiów doktoranckich, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Stypendium o którym mowa w ust.1. na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich może być przyznane doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
  1. uzyskał bardzo dobre wyniki lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich;

  2. wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej;

  3. podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.
 1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów określa załącznik nr 6 do niniejszego regulaminu.
 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymywać doktorant na jednej studiowanej dyscyplinie danej dziedziny nauki.
 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na okres 9 miesięcy (tj. październik-czerwiec).
 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane jest na wniosek doktoranta złożony w Dziale spraw Studenckich. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2a i 2b do niniejszego regulaminu.


§ 10
Zwrot świadczeń uzyskanych na podstawie nieprawdziwych lub niepełnych danych


 1. Na podstawie art. 207 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) do decyzji wydawanych w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
 1. Jeżeli po wydaniu decyzji ostatecznej zostaną ujawnione takie okoliczności jak:

- złożenie przez doktoranta fałszywych dokumentów, oświadczeń niezgodnych
z prawdą, na podstawie których wydano taką decyzję;

postępowanie w sprawie przyznanego świadczenia wznawia się na zasadach określonych w art.145 kpa. 1. Po przeprowadzeniu postępowania w wyniku jego wznowienia organ właściwy w sprawie przyznania pomocy materialnej działając, na podstawie art. 151 §1 kpa wydaje decyzję,
  w której:

- odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, bądź

- uchyla decyzję dotychczasową i wydaje nową decyzje rozstrzygającą o istocie sprawy.
  1. W przypadku, gdy organ który przyznał świadczenie uchyli decyzję o jego przyznaniu, świadczenie wypłacane doktorantowi na jej podstawie stanowi świadczenie nienależne
   w rozumieniu art. 410 kodeksu cywilnego, które podlega zwrotowi na zasadach określonych przez przepisy kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu.


§ 9
Postanowienia końcowe


 1. Rektor w drodze zarządzenia po zasięgnięciu opinii Samorządu Doktorantów ustala:

  1. progi dochodu i wysokość świadczeń pomocy materialnej w poszczególnych progach

(dotyczy: stypendium socjalnego)

  1. wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów

  2. wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

  3. wysokość jednorazowej zapomogi.
 1. Rektor w drodze zarządzenia ustala wysokości opłat za korzystanie z zakwaterowania
  w domach studenckich .
 1. Uprawnienia o których mowa w ust. 1 i 2 Rektor może przekazać Prorektorowi d/s Studenckich.
 1. Doktoranci kierowani przez uczelnię na wyjazdy do partnerskich uczelni (np. w ramach programu SOCRATES/ERASMUS) zachowują prawo do korzystania ze świadczeń pomocy materialnej.
 1. Wypłata stypendiów dokonywana jest na osobiste konto bankowe doktoranta. Wypłata odbywa się między 10 a 25 każdego miesiąca. Wyjątek stanowi miesiąc październik. Termin wypłaty stypendiów za te miesiące zostanie podany odrębnym ogłoszeniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Dziale Spraw Studenckich.
 1. Wnioski o świadczenia pomocy materialnej wraz załącznikami doktorant pobiera w Dziale Spraw Studenckich.
 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

- Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym;(Dz. U.Nr 164poz 1365z późn.zm.)

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz.992, z późn. zm.);

- Ustawa z dn.14 czerwiec 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98 poz. 1071 , z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r (Dz.U. z 2005r. Nr

105, poz. 881 w sprawie sposobu i trybu postępowania o świadczenia rodzinne);

- Ustawa o podatku rolnym z dn. 15.11 1984. (Dz.U. z 2006 r. Nr 136 poz.969, z późn. zm).
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.
 1. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:
 1. Szczegółowe zasady ustalania dochodu doktoranta i członków jego rodziny uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne, oraz sposób dokumentowania tego dochodu.

 2. Wniosek o stypendium socjalne dla najlepszych doktorantów

 3. Wniosek o stypendium socjalne

 4. Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 5. Wniosek o zapomogę.

 6. Szczegółowe zasady przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów


Yüklə 57,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə