TüRKİYE'de oğuzlarin avşar boyu casus g. Bell'İn arşİVİnden / 1899-1918Yüklə 44,37 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix15.03.2018
ölçüsü44,37 Kb.
#32168


 

 

TÜRKİYE'DE OĞUZLARIN AVŞAR BOYU - CASUS G.BELL'İN ARŞİVİNDEN / 1899-1918 

 

Türkmenlerin Kürtleşmesi Olayı ve Avşar  Türk topluluklarından bazılarının ilişkiye girdiği milletlerle kaynaşarak eridikleri malumdur. 

Türk tarihi incelendiğinde, İran ve Afganistan’da olmak üzere Türk oymaklarının bir kısmının 

(Afşarlar da dahil) kültürel değişime uğradıkları görülür. Bunun gibi Türk boyları arasında da 

böyle karışımlar ve erimeler söz konusudur.  

 

Asırlar boyunca yaşanan boy mücadeleleri ve yapılan göçler esnasında kimi Türk boylarının başka Türk boyları arasına girerek ana boy adını unuttukları ve tabi oldukları boyun adıyla 

anıldıkları bilinmektedir. Kimi zamanda boyların birleşiminden yeni boylar teşekkül etmiştir. 

Avşarlarda da bu durum mevcuttur.  

 

Yaptığımız araştırmalarda aslını unutmuş Afşar kökenli kişi veya köylerin kendisini Türk, Türkmen, Yörük, Yerli, Köylü gibi adlarla tanıttıklarına, hatta bunlardan bazılarının aralarında 

geçen münasebetler dolayısıyle Afşarları pek sevmediklerine tanık olduk.  

 

Bursa’da yaşayan Maraş Elbistan’lı bir arkadaşım kendilerinin aslını anlatırken “Biz Türkmen’iz. Bizim köye Dodurlular denir, komşu köyümüz ise Afşar köyüdür.” demişti. 

Dodurluların Recepli Avşarlarının bir obası olduğunu söylediğimde çok şaşırmıştı. Bu köyün 
oba adını muhafaza etmesine rağmen ana boy adını unuttuğu görülüyor. Kimi yerlerde ise 

Avşarlar azınlıkta kaldıkları için yörede etki ve nüfus olarak baskın olan aşiretin adıyla 

anılmaya başlanmıştır. Adana’da Varsaklar, Antep’te ise Beydililer arasındaki Avşarlar buna 

örnek verilebilir. Diğer bir husus ta, Alevi Avşarların durumudur. Bunlar, Sünni-Alevi 

farklılaşmasından dolayı genel ad olan Alevi adını kullanmışlar ve boy adlarını muhafaza 

edememişlerdir. 

 

Biz bu bölümde ülkemizde ve çevresindeki topraklarda yüzyıllar boyu meydana gelen Türk boyları arasındaki kaynaşmaya örnek olacak böyle bir olaydan bahsedeceğiz.  

 

Bu “Türkmenlerin Kürtleşmesi” hadisesidir. Peki, insanlarımızın kendisini yukarıda sıraladığımız isimlerle ifade etmesi mesele olmuyorda neden “Kürt” adını taşıyınca sıkıntı 

çıkarıyor.  

 

Bunun sebebi Kürtlüğün, Türk milletini ve devletini bölüp parçalamak isteyen mihrakların kullandığı bir unsur olmasıdır. Açık söylemek gerekirse Kürtlük, Türklükten ayrı bir şey 

değildir. Bu yüzden bir Türk’ün Kürtleşmesi veya bir Kürdün Türkleşmesi, biraz önce 

bahsettiğimiz Türk boyları arasındaki kaynaşmalara örnektir. Biz olaya böyle bakıyoruz ve 

işin aslı da budur.  

 

Ancak geriye dönüp baktığımızda tarihimizde Kürt olayı çok farklı cereyan etmiştir. Dış güçler, Kürtleri Türk devletinin başına bela etmek için inanılmaz oyunlar oynamışlardır. 

Ancak o dönemlerde ve günümüzde dahi bu oyunlara alet olmayıp erdemli davranan Kürt 

aşiretleri oldukça fazladır. Kürt konusunda bizim politikacıların da ihmalkar davrandığını 

belirtmek yerinde olacaktır. Yapılan bir çok araştırma sonunda Kürt adı ile tanınan insanların 

önemli bir kısmının Türk boylarından geldiğinin kanıtlanmış olması aslında sorunu halletmiş 

oluyor. Yani kimi kimden koparacaklar. Öz, aslına ihanet etmez. Edenlerin soyunu bir 

araştırın bakın neler çıkacaktır. Abdullah Öcalan’ın Ermeni asıllı olduğunu ilk kez rahmetli 

Türkeş ortaya çıkarmıştı. Öldürülen PKK militanları arasında çok sayıda sünnetsiz kişilerin 

olması da bu açıdan önemlidir. Bu kişiler Kürtlere de düşmandır unutulmasın. 

 

Kürt olayının bu hallere gelmesinde hükümetlerin milli politikalarının olmaması, Kürtlerin Türklükleriyle olan ilgilerinin akademik bir tez olarak kabul edilmemesi ve politik kaygılar 

sebep olmuştur. Bütün bu sebepler zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Türkmen 

cemaatlerinin ve konumuz itibariyle Avşar Türkmenleri’nin Kürtleşmiş olmalarına veya 

Kürtleşmeye doğru gitmelerine sebep olmaktadır.  

 

Bu sebeple Bazı bölgelerde Kurmanç adı altında Türk dilinden Bayat, Bayındır, Salur, Beydili, Döğer, Büğdüz, Yıva, Karkın, Küresinli (Kasımoğlu), Milli, Karakeçili, Türkan, Tilki, Atmalı, 

Kızkapanlı, Çakallı.... gibi Türkmen boylarıyla birlikte Avşar Türkmenleri de uzaklaşmış ve 

Türklüklerini unutmuşlardır. Kürt denilen bu insanların şahıs adları da Türkçe’dir. Sözgelimi, 

Milli aşiretine mensup kişiler arasında adı Avşar olanlar vardır. Bugün hala Kürtler arasında 

Avşar adlı obalara rastlanması önemlidir. 

 Avşar Türkmenleri 

Adnan Menderes Kaya 

 

PDF 

 

  

Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyunun Bozoklar 

kolundandır. Germiyanoğlulları, Karamanoğulları Avşar boyundandır. Bunun yanında 

günümüzde Çuvaş Türkleri arasında “Yapşar” şeklinde bir kelime vardır ki; bu Avşar ile 

aynıdır. 

 

Kitaptan : "Mahmudlu Oymağı 

 

Avşar elinin kollarından biri de Mahmudlu oymağıdır. Önce Araşlı oymağının terkibinde olmuştu. Sonra Araşlı oymağından çıkıp, müstekil oymağa çevrilmişti. Mahmudlu oymağı 

esasen, Urmiye yöresinde meskunlaşmıştı. 

 

Mahmudlu oymağının tanınmış simalarından biri Mehemmed beydir. Mehemmed bey Feteli Han Araşlı-Avşara hzmet etmişti. Mahmudlu oymağının adlı emirlerinden biri Bahadur 

beydir. Bahadur bey Nadir şahın hakimiyeti döneminde Mahmutlu oymağının başçısı idi. 

 

Bahadur beyin öldürülmesi hakkında tarihi kitaplarda kaydiyyat var. Nadir şah ordusu ile Urmiyenin Göytepe menzilinden Mahmudlunun Keçebaş çemenliyine gelmişti. Orda bir 


neçe oturak etmişti. Bahadur beyi yanına çağırttırır. Günahını, suçunu boynuna koyup, 

öldürtmüştü. Mahmudlu oymağının tanınmış simalarından biri de Löhrasp beydir. Löhrasp 

bey Nadir şah Avşara hizmet etmişti. Löhrasp beyin Miran bey, Masum bey adlı oğulları 

vardı. 


 

Miran bey Urmiye şehrinde doğmuştu. Mükemmel medrese tahsili almıştı. Feteli han Araşlı-

Avşarın teşrifat işlerine nezaretçi idi. Eşikağasıbaşı vazifesini aparırdı. Miran beyin Uğurlu 

bey adlı oğlu vardı. 

 

Uğurlu bey Urmiye şehrinde dünyaya penah getirmişti. Mükemmel medrese tahsili almıştı. Savadlı olduğundan dolayı mirza ünvanı daşırdı. İmamkulu han Kasım-Avşarın övladlarına 

lalalık etmişti." 

 

 

Bu Mahmudlu ailesi (de diğerleri gibi) Avşar boyundan olmasına rağmen Kürt olarak tanıtılıyor.... 

 

Avşarlar Ənvər Çingizoğlunun və Aydın Avşarın  

 

Jurnalist-etnoqraf Ənvər Çingizoğlunun və tədqiqatçı Aydın Avşarın bu kitabı Azərbaycan xalqının etnogenezində, siyasətində və mədəniyyətində mühüm rol oynayan Avşar eli və 

oymaqlarının yaşam yolundan bəhs edir. Onların dünyaya bəxş etdiyi dühalardan, böyük 

simalardan söhbət açır. 

 

LİNK 

 

  

"Saddam rejiminden sonra, Türk soylarına dönen Türkmenler ana dillerini koruyarak, Aşiret, 

oymaklarının, boylarının Türkmen olduğunu savunmaktadırlar, ayrıca binlerce Türkmenlerde hala birçok nedenlerden dolayı Arap, Kürt olarak kimliklerine dönmemeleri 

buda çok üzücü bir durum sergilemektedir, günümüzde Araplaşan Türkmen yanında daha 

fazlasıyla korku, her türlü baskılarla, asimilasyonla Kürtleştirilmektedirler. 

 

Tek umudumuz bir an önce Türkmen kardeşlerimiz kendi anne, baba Türk kimliklerine dönmelidirler." 

 

Av. 

Sadun Köprülü 

Kerkük'e bağlı Altunköprü ilçesinde 1957 yılında doğmuştur. Bağdat üniversitesi Kanun 

Şeriat (Hukuk) fakültesinden mezundur. Irak Türkmen cephesi eski temsilcisi araştırmacı 

yazardır. 2014 te hayata veda etmiştir.

 

 Öz be Öz Türk aşiretleri olan Kürtler.... 

 

İNDİR : 


Türkmen Aile, Aşiret, Oymakları, Boyları, Kolları Araştırması! (1)  

İNDİR : 


Türkmen Aile, Aşiret, Oymakları, Boyları, Kolları Araştırması! (2)  

 

Kürdoloji Yalanları - Ahsen Batur / Selenge Yayınları,2011  

KİTAP OKUNMAK İÇİNDİR! 

 

“Siyasî Kürtçüler de tarihlerini istedikleri gibi yazarlar, istediklerini ata seçerler ve bunlar beni rahatsız etmez. Ama hayalî iddialara, mesnetsiz çıkışlara dayanarak ’Biz bu bölgenin aslî 

sakinleriyiz, sizler sonradan gelip vatanımızı işgal ettiniz; Salahaddin Eyyubî’nin ordusu 

saflarında on bin Kürt savaşçı olmasaydı, siz Anadolu’ya giremezdiniz, dolayısıyla Anadolu 

kapılarını size bizler açtık; biz de bu ülkenin kurtuluşu için savaştık ve şehitler verdik, bu 

yüzden biz de bu devletin kurucu unsuruyuz’ demeye başlamışlarsa, artık o iddialar beni 

ilgilendiriyor demektir.” 

 

"Türkmenlerin Kürtleşmesi olayı çerçevesinde düşündüğümüzde bazı Alevi Avşarların Kürtleşerek, Alevi-Kürt toplumunun bir parçasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bize düşen bu 

gibi soydaşlarımıza Türk kökenli olduklarını anlatarak özüne dönmelerini sağlamaktır.." 

 

1927 yılından 1985 yılına kadarki Genel Nüfus Sayımları’ndaki tespitler ve 2001 yılına kadar yapılan araştırma ve anketlerdeki veriler değerlendirildiğinde Türkiye’deki etnik grupların 

nüfusları aşağıdaki gibi tespit edilmiştir. Etnik Kimlik......Nüfus...........Oran(%) 

Türk ............64.650.000......89.79 

Kürt..............5.000.000........6.94 

Zaza............1.000.000.........1.4 

Arap...............600.000.........0.83 

Çerkes...........250.000.........0.35 

Laz...............200.000..........0.28 


Diğer............300.000...........0.42 

Toplam........ 74.000.000.......100.00 

 

Burada görüldüğü gibi etnik nüfus toplamda %10’dur. Bir ülkenin etnik bir mozaik olarak tanımlanabilmesinin ön şartı nüfusun genel nüfus içindeki oranın en az %35’ini 

oluşturmasıdır. Bu değerlendirme Uluslararası ölçüt olarak kabul edilmiştir. (Prof.Dr.Martin 

Lispet) 

 

....8500 KELİMENİN 3080’İ TÜRKÇE, 2230 Farsça (1200’ü Zend lehçesi), 370 Pehlevi Lehçesi, 2000 Arapça, 220 Ermenice, 108 Keldanice, 60 Çerkezçe, 20 Gürcüce ve 300’ü menşei belli 

olmayandır. Alman De Groot ise 1300 yıl önce kullanılan Göktürk Türkçesine ait 532 

kelimenin bugünkü Kürtçede halen kullanıldığını tespit etmiştir.  

 

Kaynak : Türkiye'nin Etnik Yapısı - Ali Tayyar Önder   

“Bunlar her bilinçli yurttaşın bilmesi ve üzerinde düşünmesi gereken şeyler…Sayın Ali Tayyar 

Önder’in 5 yıllık araştırması hemen tüm malzemeyi önümüze koyuyor” 

Prof.Dr.Ahmet Taner Kışlalı 

 

"HER BİLİNÇLİ...."  

AMERİKA’DA 317 MİLYON AMERİKALI YAŞIYOR, BUNUN 50 MİLYONU ALMAN, 40 MİLYONU 

AFRİKA AMERİKALI VEYA SİYAH , 36 MİLYONU İRLANDALI , 32 MİLYONU MEKSİKALI , 27 

MİLYONU İNGİLİZ, 17 MİLYONU İTALYAN, 10 MİLYONU POLONYALI, 10 MİLYONU 

FRANSIZ’DIR. 20 MİLYONU İSE KENDİSİNE AMERİKALI ATASI OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİR. 

BU SAYININ İÇİNDE GERÇEK AMERİKA YERLİLERİ DE VARDIR.  

 

"The map that shows where America came from: A truly captivating map that shows the ancestry of everyone of the 317 million people who call the melting pot of America home 

can now be seen on a U.S. Census Bureau map." 

 

Dailymail news , Eylül 2013  

BİZİM BURALARDA O KADAR ETNİK YAPI DA 

Y

OK, OLSA BİLE HEPSİ TÜRK BOYLARI,

 BATI HER 

ZAMAN "ELE VERİR TALKINI, KENDİ YUTAR SALKIMI" 

 

KÖRFEZ SAVAŞINDA TÜRKİYE'YE SIĞINAN 500 BİN PEŞMERGE , ONUR ÖYMEN’İN MECLİS ÖNERGESİNE VERİLEN CEVAPTA 450 BİNİNE VATANDAŞLIK DAĞILTIĞINI BİLDİRİR ŞİMDİ 

KALKMIŞ BU SONRADAN GÖRMELER BİZDEN TOPRAK İSTİYOR, MEMLEKETTE KAOS 

YARATIYOR... !? 

 

"Bugün ülkemizde yaşayan Kürtlerin %10-12 si Türk kökenlidir, geri kalanı ise Yahudi , Ermeni, Fars ve Araptır. Bu çalışma Batılılara aittir." Yrd.Doç.Dr.Osman Çataloluk 

 Peki Suriye’de başlayan savaş ile kaç “göçmen vatandaşımız” oldu?  20 yıl sonrası 

düşünülürse….. 

 

"Encyclopedia Britannica’nın 1875 ile 1911 yılları arasındaki bütün baskılarında Kürtler, Turanî bir toplulukken 1911 yılından sonraki baskılarında birdenbire Mezopotamyalı bir 

kavme dönüşmüşlerdir. 

 

Zazaca ve Kurmançca konuşan Alevî aşiretlerin ileri gelenleri de, Zazacayı ya da Kurmançcayı sonradan öğrendiklerini ve ‘Öz Türk’ olduklarını atalarından gelen bir bilgi olarak ifade 

ediyorlardı. Hala da bu tezi savunmakta, bilhassa ‘Horasan’dan gelen Türkler’ olduklarını 

iddia etmektedirler." Zazalar ve Türklük - Ali Rıza Özdemir, Kripto yayınları 

 

İŞTE BU TÜRKİYE’NİN ETNİK YAPISINA YAPILAN BİR SOYKIRIM’DIR. VE DE SAVAŞIN TA KENDİSİDİR.

 

GERÇEKLER.

 

SB 

 

[status draft]  [nogallery]  

[geotag on] 

[publicize off|twitter|facebook] 

[category terör] 

[tags KÜRT SORUNU DOSYASI, TÜRKİYE, OĞUZ, AVŞAR BOYU, TÜRKMENLER, 

KÜRTLEŞME]  

Yüklə 44,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə