Стандартлашдырманын нязяри ясасларыYüklə 0,71 Mb.
səhifə1/6
tarix08.01.2018
ölçüsü0,71 Mb.
#19932
  1   2   3   4   5   6

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya fənninin testləri(500)

Tərtib etdi: Keyfiyyət mühəndisliyi kafedrasının baş müəllimiQədimov İlham Oqtay oölu
1.Metrologiya nə sözüdür?

A) Yunan


B) Alman

C) Latın


D) İngilis

E) Fransız


2.Metrologiyanın əsas istiqamətlərinə (vəzifələrinə) aid olmayanı göstərin

A) Məhsulların unifikasiyası

B) Ölçmə vasitələri və üsulları

C) Etalon və nümunəvi ölçmə vasitələri

D) Ölçmələrin dəqiqliyinin təyin edilmə üsulları

E) Ölçmələrin ümumi nəzəriyyəsi


3.Metrologiyada tətbiq olunan terminlərə görə fiziki obyektlər və onlarda baş verən

proseslər üçün keyfiyyətcə eyni, kəmiyyətcə müxtəlif olan xassə necə adlanır?

A) Fiziki kəmiyyət

B) Ölçü


C) Ölçmə

D) Unifikasiya

E) Fiziki göstərici
4.Metrologiyada tətbiq olunan terminlərə görə məlum fiziki kəmiyyəti özündə tə-

cəssüm etdirən ölçmə vasitəsi necə adlanır?

A) Ölçü

B) ParametrC) Göstərici

D) Etalon

E) Fiziki kəmiyyət
5.Bu elə ölçmə vasitəsidir ki, onun tətbiqi digər ölçmə vasitələrinə təsir göstərir.

O, aşağıdakılardan hansıdır?

A) Köməkçi ölçmə vasitəsi

B) Ölçü cihazı

C) Ölçmə qurğusu

D) Ölçmə çeviricisi

E) Nəzarət sistemi
6.Metrologiyada ölçülən kəmiyyətin növündən asılı olaraq ölçmə çeviriciləri neçə

qrupa bölünürlər?

A) 2

B) 8


C) 10

D) 12


E) 15
7.Metrologiyada ölçmənin səmərəli təşkili üçün funksional və konstruktiv cəhətdən

birləşmiş ölçmə vahidləri və köməkçi qurğular cəminə nə deyilir?

A) Ölçmə qurğusu

B) Ölçmə aparatı

C) Ölçmə sistemi

D) Ölçmə aləti

E) Ölçmə cihazı
8.Beynəlxalq vahidlər sistemi necə işarə olunur?

A) Sİ


B) BS

C) SS


D) BVS

E) İS
9.1980-ci ildən etibarən qəbul edilən Sİ sisteminin neçə əsas vahidi var?

A) 7

B) 12


C) 5

D) 8


E) 2
10.1980-ci ildən etibarən qəbul edilən Sİ sisteminin neçə əlavə vahidi var?

A) 2


B) 7

C) 9


D) 11

E) 5
11.Metr, ton, saniyə sistemi (MTS) ilk dəfə hansı ölkədə qəbul edilmişdir?

A) Fransa

B) Rusiya

C) ABŞ

D) İtaliyaE) London
12.Metr, ton, saniyə sistemi (MTS) neçənci ildə qəbul edilmişdir?

A) 1919


B) 1939

C) 1959


D) 1989

E) 1999
13.Metrologiyada nəticəsi bilavasitə təcrübədən alınan ölçmələr necə adlanır?

A) Düz və ya birbaşa ölçmələr

B) Birgə ölçmələr

C) Cəm üsulu ilə ölçmə

D) Texniki ölçmə

E) Dolayı ölçmələ
14.Metrologiyada nəticəsi hesablama yolu ilə axtarılan kəmiyyətlə birbaşa ölçmə-

dən alınan kəmiyyət arasındakı məlum asılılıqdan alınan ölçmələr necə

adlanır?

A) Dolayı ölçmələr

B) Birgə ölçmələr

C) Cəm üsulu ilə ölçmə

D) Texniki ölçmə

E) Düz və ya birbaşa ölçmələr


15.Metrologiyada ölçülən kəmiyyətin nümunəsi kəmiyyətlə müqayisə edilərkən

ölçülməsi üsulu hansıdır?

A) Müqayisə üsulu

B) Araşdırma üsulu

C) Fərqləndirmə üsulu

D) Nəzarət üsulu

E) Analiz üsulu
16.Metrologiyada ölçmə nəticəsində alınmış qiymətin ölçülən kəmiyyətin həqiqi

qiymətindən fərqlənməsi necə adlanır?

A) Ölçmələrin xətası

B) Kənara çıxmalar

C) Fərqli qiymət

D) Düzgün olmayan qiymət

E) Ölçmələrin fərqi
17.Metrologiyada cihazın göstəricisi ilə ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiyməti arasındakı fərq necə adlanır?

A) Mütləq xəta

B) Təsadüfi xəta

C) Cihazın xətası

D) Gətirilmiş xəta

E) Nisbi xəta


18.Aşağıdakılardan hansı ölçmənin əsas xarakteristikasına aid deyil?

A) Ölçmənin standartı

B) Ölçmənin dəqiqliyi

C) Ölçmənin düzgünlüyü

D) Ölçmənin etibarlılığı

E) Ölçmənin xətası


19.Metrologiyada ölçmələrin neçə xarakteristikası var?

A) 5


B) 10

C) 15


D) 20

E) 25
20.Metrologiyada mütləq xətanın ölçülən kəmiyyətin həqiqi qiymətinə olan nisbəti

necə adlanır?

A) Nisbi xəta

B) Təsadüfi xəta

C) Mütləq xəta

D) Gətirilmiş xəta

E) Cihazın xətası


21.“Standard” sözü hansı dildən götürülmüşdür?

A) İngilis

B) Türk

C) Ərəb


D) Alman

E) Rus
22.«Standart» sözünün mənası nədir?

A) Etalon

B) Bərabərlik

C) Birincilik

D) Müxtəliflik

E) Eynilik
23.İki və çox dövlətlərin qarşılıqlı razılıq əsasında qəbul etdikləri və istifadə etdikləri standart hansı standartlardır?

A) Dövlətlərarası

B) Regional

C) Hövzə

D) Beynəlxalq

E) Milli


24.1996-cı ildən sonra standartların neçə kateqoriyası qəbul edilmişdir?

A) 6


B) 3

C) 4


D) 2

E) 8
25.Standartlaşdırmanın hansı üsulunda məmulatların tiplərinin, növlərinin, ölçülərinin

sayının rasional ixtisarı xarakterizə olunur?

A) Unifikasiya

B) Tipləşdirmə

C) Sistemləşdirmə

D) Simplifikasiya

E) Aqreqatlaşdırma


26.Standartlaşdırmanın bu üsulunun məqsədi məmulatların tiplərinin və ya digər növ

müxtəlifliyinin sayını hazırkı vaxtda onlara olan tələbatı ödəmək üçün lazım olan

miqdara qədər azaltmaqdır. Bu hansı üsuldur?

A) Simplifikasiya

B) Unifikasiya

C) Sistemləşdirmə

D) Tipləşdirmə

E) Aqreqatlaşdırma


27.Bu üsulun əsas prinsipi standart mexanizmlərdən istifadə edərək maşın, avadanlıq,

cihaz və digər məmulatların yaradılmasıdır. Bu hansı üsuldur?

A) Aqreqatlaşdırma

B) Tipləşdirmə

C) Sistemləşdirmə

D) Simplifikasiya

E) Unifikasiya
28.Standartların neçə növü mövcuddur?

A) 4


B) 6

C) 7


D) 10

E) 12
29.Sahə standartları necə işarə olunur?

A) SSAZ

B) MS


C) TŞAZ

D) ETMCS


E) ГОСТ
30.Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları necə işarə olunur?

A) AZS


B) TŞAZ

C) SSAZ


D) ГОСТ

E) ETMCS


31.Azərbaycan Respublikasının dövlət standartları hansı sənədə əsasən işlənib

hazırlanır və təsdiq edilir?

A) AZS 1.2-96

B) AZS 1.5-96

C) ГОСТ 1.0-81
D) AZS 1.3-96

E) AZS 1.6-96


32.Aşağıdakılardan hansı texniki şərtin indeksidir?

A) TŞAZ


B) AZS

C) ГОСТ


D) TŞ

E) MS
33.«Standartlaşdırma haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu nə vaxt təsdiq

edilmişdir?

A) 8 oktyabr 1996-cı ildə

B) 22 oktyabr 1996-cı ildə

C) 14 oktyabr 1996-cı ildə

D) 7 oktyabr 1993-cü ildə

E) 16 dekabr 1993-cü ildə

34.Standartların işləməsi üçün nə yaradılmalıdır?

A) Texniki Komitə

B) Standartlaşdırma komitəsi

C) Lobaratoriya

D) Texniki Şura

E) Elmi tədqiqat institutu


35.Standartların kateqoriyaları hansı göstəricisinə görə bölünürlər?

A) Təsir dairəsinə görə

B) Həcminə görə

C) İşlənib hazırlanma müddətinə görə

D) Əlifba sırası ilə düzülüşünə görə

E) Saylarına görə


36.Konkret məhsula, o cümlədən onun müxtəlif markalarına tələbləri təyin edən

standartlar hansı növə aiddir?

A) Məhsul (xidmət) üçün standartlar

B) Kompleks standartlar

C) Məhsul və marka standartları

D) Proseslər üçün standartlar

E) Əsasverici standartlara
37.Standartların işlənib hazırlanmasının 4-cü mərhələsi neçə adlanır?

A) Standart layihəsinin baxılması, təsdiqi və qeydiyyatı

B) Standart layihəsinin hazırlanması

C) Standartın işlənməsinin təşkili

D) Standartın nəşr edilməsi

E) Standart layihəsinin rəyə göndərilməsi


38.Standartların işlənib hazırlanmasının 2-ci mərhələsi necə adlanır?

A) Standart layihəsinin hazırlanması və onun rəyə göndərilməsi

B) Texniki tapşırığın işlənməsi

C) Texniki tapşırığın təstiq edilməsi

D) Standart layihəsinin təsdiq edilməsi

E) Standartın nəşr edilməsi


39.Standartın işlənib hazırlanmasının 5-ci mərhələsi necə adlanır?

A) Standartın nəşr edilməsi, onun geniş yayılması

B) Standart layihəsinin təsdiq edilməsi

C) Standart layihəsinin rəyə göndərilməsi

D) Standart layihəsinin qeydiyyatı

E) Standart layihəsinin razılaşdırılması


40.Standartların işlənib hazırlanmasının 7-ci mərhələsi necə adlanır?

A) Yoxdur

B) Layihənin rəyə göndərilməsi

C) Standart layihəsinin nəşr edilməsi

D) Standartın yayılması

E) Standartlayihəsinin tərtib edilməsi


41.Standartların işlənib hazırlanmasının 3-cü mərhələsi necə adlanır?

A) Rəylərin təhlili, layihəsinin son redaksiyanın işlənib hazırlanması

B) Layihənin rəyə göndərilməsi

C) Standart layihəsinin hazırlanması

D) Standart layihəsinin baxılması

E) Standartın nəşr edilməsi


42.Məhsul üçün yaradılmış standartların təsir müddəti bitdikdən sonra nə baş verir?

A) Onlara yenidən baxılır

B) Ləğv edilir

C) Müddət artırılır

D) Standart yenişi ilə əvəz edilir

E) Təsir müddəti 3 il də artırılır


43.Standart layihəsinin izahat vərəqi standartın işlənməsinin neçənci mərhələsində

tərtib olunur?

A) 2-ci mərhələdə

B) 1-ci mərhələdə

C) 3-cü mərhələdə

D) 4-cü mərhələdə

E) 6-cı mərhələdə
44.Standartların tətbiqinə, şərhinə, rəsmiləşdirilməsinə və məzmununa olan ümumi

tələbləri özündə əks etdirən standart hansıdır?

A) AZS 1.5 – 96.

B) AZS 1.2 – 96.

C) AZS 1.3 – 96.

D) AZS 1.0 – 96.

E) AZS 1.6 – 96.
45.Standartlar işlənən zaman praktiki təcrübənin geniş öyrənilməsi ilə yanaşı, nəzəri,

eksperimental və təcrübi konstruktor işlərinin aparılması zəruridir. Bu deyilənlər

standartlaşdırmanın hansı prinsipinə aiddir?

A) Elmi-tədqiqat prinsipi

B) Dinamiklik prinsipi

C) Qarşılıqlı uzlaşma prinsipi

D) Kompleslilik prinsipi

E) Sistemlilik prinsipi


46.Aşağıdakılardan hansı standartlaşdırmanın əsas prinsipinə aid deyil?

A) Normallaşdırma

B) Komplekslilik

C) Sistemlilik

D) Elmi-tədqiqat

E) Dinamiklik


47.Aşağıdakı əmsallardan hansı standartlaşdırma və unifikasiya səviyyəsinin əsas

göstəricilərindən biri hesab olunur?

A) Qrup məmumatlarının unifikasiya əmsalı

B) Kompleksləşdirmə əmsalı

C) Standartlaşdırma əmsalı

D) Qablaşdırma əmsalı

E) Tipləşdirmə əmslı
48.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hansı standartla təyin olunur?

A) ГОСТ 20779-81

B) AZS 1.2-96

C) AZS 1.3-96

D) AZS 1.4-96

E) ГОСТ 1.0-85


49.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən məhsul vahidinə sərf

olunan gətirilmiş xərc necə hesablanır?

A) G = M + EnK

B) G = (A1 + A2) M

C) G = (A1 + A2) ∙ EnK

D) G = E1 – E2

E) G = E (A1 + A2)
50.Standartlaşdırmanın iqtisadi səmərəliliyi hesablanarkən kapital qoyluşunun

normativ ödəmə müddəti necə hesablanır?

A) Töd =

B) Töd = K1 – K2

C) Töd = M1 + M2

D) Töd = K ∙ M

E) Töd =
51.Sertifikat sözü hansı dildən götürülüb?

A) Latın


B) Alman

C) İngilis

D) Rus

E) Fransız


52.Sertifikat sözünün mənası nədir?

A) Düzgün edilmişdir

B) Etalon

C) Ən yaxşı

D) Düzgün

E) Nümunə


53.“Sertifikatlaşdırma” termini neçənci ildən başlayaraq işlədilir?

A) 1982


B) 1946

C) 1926


D) 1991

E) 1996
54.İSO-nun 1982-ci ilədək sertifikatlaşdırma məsələləri üzrə komitəsi necə adlanırdı?

A) SERTİKO

B) STAKO


C) SERTİFİKO

D) REMKO


E) PLAKO
55.AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1993


B) 1992

C) 1991


D) 1996

E) 2000
56.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi. Əsas müddəalar”.Bu, hansı sənəddir?

A) RS-001-93

B) RS-002-93

C) RS-003-93

D) RS-004-93

E) RS-005-95

57.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırma sistemi”.

Bu, hansı sənəddir?

A) RS-003-93

B) RS-002-93

C) RS-001-93

D) RS-004-93

E) RS-005-93


58.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Dövlət Reyestrinin aparılma qaydaları.”

Bu, hansı sənəddir?

A) RS-005-93

B) RS-002-93

C) RS-003-93

D) RS-004-93

E) RS-001-93
59.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Sınaq laboratoriyalarına tələblər və onların

akkreditləşdirmə qaydaları”. Bu, hansı standartdır?

A) RS-004-94

B) RS-002-93

C) RS-003-93

D) RS-001-93

E) RS-005-95
60.”AZS Milli sertifikatlaşdırma sistemi.Sertifikatlaşdırma üzrə orqana tələblər və

onların akkreditləşdirilmə qaydaları”. Bu, hansı sənəddir?

A) RS-002-93

B) RS-001-93

C) RS-003-93

D) RS-004-93

E) RS-005-93
61.AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin rəsmi dili hansıdır?

A) Azərbaycan

B) Azərbaycan, ingilis

C) Azərbaycan, türk

D) Azərbaycan, rus, ingilis

E) Aərbaycan, türk, ingilis


62.AZS Milli sertifikatlaşdırma sisteminin təşkilati strukturuna aşağıdakılardan hansı

daxil deyil?

A) Sertifikatlaşdırma üzrə dövlətlərarası orqan

B) Sertifikatlaşdırma üzrə Milli orqan

C) Oxşar məhsulun sertifikatlaşdırılması üzrə akkreditləşdirilmiş orqan

D) Akkreditləşdirilmiş sınaq laboratoriyaları

E) Məhsulun istehlakçıları və tədarükçüləri
63.Sertifikatlaşdırmanın neçə növü var?

A) 2


B) 1

C) 3


D) 4

E) 5
64.Qanunvericiliklə tənzimlənən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

A) Məcburi sertifikatlaşdırma

B) Qanuni sertifikatlaşdırma

C) Tənzimlənən sertifikatlaşdırma

D) Könüllü sertifikatlaşdırma

E) Beynəlxalq sertifikatlaşdırma
65.Qanunvericiliklə tənzimlənməyən sertifikatlaşdırma necə adlanır?

A) Könüllü sertifikatlaşdırma

B) Qanuni sertifikatlaşdırma

C) Məcburi sertifikatlaşdırma

D) Tənzimlənməyən sertifikatlaşdırma

E) Beynəlxalq sertifikatlaşdırma


66.Məcburi sertifikatlaşdırılmalı məhsul və xidmətlərin namenklaturası kim tərəfindən

təsdiq edilir?

A) Nazirlər Kabineti tərəfindən

B) Sertifikatlaşdırma komitəsi tərəfindən

C) Milli məclis tərəfindən

D) Standartlaşdırma komitəsi tərəfindən

E) Prezident aparatı tərəfindən
67.Aşağıdakılardan hansı məcburi sertifikatlaşdırma obyekti deyil?

A) Bina və tikililər

B) Tibbi texnika

C) Yüngül sənaye malları

D) Baytar bioloji dərmanlar

E) Maşınqayırma kompleksi malları


68.Aşağıdakı xidmətlərdən hansı məcburi sertifikatlaşdırma obyekti deyil?

A) Humanitar yardım

B) Məişət xidmətləri

C) Rabitə

D) İctimai iaşə

E) Ticarət


69.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılma ardıcıllığı neçə bölmədən ibarətdir?

A) 7


B) 6

C) 5


D) 8

E) 9
70.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması qaydası haqda qərar neçənci ildə

qəbul olunmuşdur?

A) 1993


B) 1992

C) 1991


D) 1994

E) 1996
71.Məhsulun sertifikatlaşdırılmasının aparılması ardıcıllığının I bölməsi hansıdır?

A) Sertifikatlaşdırmaya sifarişin verilməsi

B) Nümunələrin seçilməsi

C) İstehsalatın qiymətləndirilməsi

D) Nümunələrin identifikatlaşdırılması

E) Nümunələrin sınağının aparılması
72.Metrologiyada ölçmələrin müqayisə üsulunun özü neçə növdür?

A) 4


B) 10

C) 15


D) 20

E) 25
73.Aşağıdakılardan hansı metrologiyanın müqayisə üsulunun növünə aid deyil?

A) Unifikasiya

B) Diferensial

C) Əvəzetmə

D) Üst-üstə düşmə

E) Sıfır üsulu
74.Ölçmələrdə istifadə olunan normallaşdırılmış metroloji xarakteristikalara malik

olan texniki vasitələr necə adlanır?

A) Ölçmə vasitələri

B) Ölçmə üsulları

C) Texniki vasitələr

D) Mertroloji vasitələr

E) Metrologiya vasitələri
75.Ölçmə vasitələri neçə xüsusiyyətinə görə təsnif olunurlar?

A) 7


B) 2

C) 15


D) 20

E) 25
76.Metrologiyada ölçülən kəmittətin qiymətini şkalada əqrəb vasitəsilə göstərən

cihaz necə adlanır?

A) Göstərici

B) Yazıçı

C) Cəmləyici

D) Siqnal verici

E) Kombinə adilmiş


77.Ölçmələrin vəhdətinin təmin olunmasının hüquqi əsasını nə təşkil edir?

A) Qanunverici metrologiya

B) Tətbiqi metrologiya

C) Nəzəri metrologiya

D) İnşaat metrologiyası

E) Kvant metrologiyası


78.Beynəlxalq vahidlər sistemində neçə əsas vahid nəzərdə tutulur?

A) 7


B) 17

C) 27


D) 30

E) 35
79.Metrologiyada ölçmələrdə istifadə edilən və normallaşdırılmış metroloji xarak-

teristikaları olan texniki vasitə necə adlanır?

A) Ölçmə


B) Analiz

C) Sınaq


D) Nəzarət

E) Yoxlama


80.Nəticələri qnuniləşdirilmiş vahidlərlə ifadə olunan, xətaları verilmiş ehtimalla

Məlum olan ölçmələrin vəziyyəti terminologiyaya görə necə adlanır?

A) Ölçmələrin vəhdəti

B) Ölçmələrin ardıcıllığı

C) Ölçmələrin xarakteristikası

D) Ölçmələrin düzülüşü

E) Ölçmələrin dəqiqliyi
81.Metrologiyada tətbiq olunan terminlərə görə asanlıqla qəbul edə biləcəyi forma-

da ölçmə informasiyası haqqında siqnal yaradan ölçmə vasitəsi necə adlanır?

A) Ölçü cihazı

B) Ölçmə çeviricisi

C) Ölçmə qurğusu

D) Ölçmə avadanalığı

E) Nəzarət sistemi
82.Metrologiyada tətbiq olunan terminlərə görə ölçmə informasiyasını ötürmək,

sonradan çevirmək, işləmək vəya yadda saxlamaq üçün münasib formada siqnal-

lar yaradan ölçmə vasitələri necə adlanır?

A) Ölçmə çeviriciləri

B) Ölçmə avadanlıqları

C) Ölçmə qurğuları

D) Əlavə qurğular

E) Köməkçi qurğular


83.Metrologiyada nasazlıqların səbəblərinin araşdırılmasına və onların lokallaşdı-

rılmasına imkan verən sistemlər necə adlanır?

A) Texniki diaqnostika sistemləri

B) Sertifikatlaşdırma sistemləri

C) Standartlaşdırma sistemləri

D) Texniki informasiya sistemləri

E) Texniki təhlükəsizlik sistemləri
84.Metrologiyada ölçülən kəmiyyətin qiymətini təyin etmək üçün həmin kəmiy-

yətlə funksional əlaqədə olan başqa kəmiyyətlərin bir neçə dəfə birbaşa üsulla öl-

çülməsi necə adlanır?

A) Cəm üsulu ilə ölçmə

B) Birbaşa ölçmə

C) Birgə ölçmə

D) Texniki ölçmə

E) Dolayı ölçmə


85.Metrologiyada aralarındakı asılılığı müəyyən etmək üçün müxtəlif adlı kəmiy-

yətlərin eyni zamanda öyrənilməsi necə adlanır?

A) Birgə ölçmələr

B) Cəm üsulu ilə ölçmələr

C) Birbaşa ölçmələr

D) Texniki ölçmələr

E) Dolayı ölçmələr
86.Aşağıdakılardan hansı metrologiyanın müqayisə üsuluna aid deyil?

A) Tipləşdirmə

B) Diferensial

C) Sıfır


D) Üst-üstə düşmə

E) Əvəzetmə


87.Metrologiyada ölçmələrin neçə xarakteristikası var?

A) 5


B) 2

C) 10


D) 15

E) 20
88.Metrologiyada cihazın mütləq xətasının ölçülən kəmiyyətin normallaşdırıcı qiy-

mətinə olan nisbəti necə adlanır?

A) Gətirilmiş xəta

B) Normallaşdırıcı xəta

C) Anormal xəta

D) Mütləq xəta

E) Kəmiyyət xətası


89.Vahid ölçünün bərpa olunmasını və saxlanmasını təmin edən, rəsmi qaydada

təsdiq olunmuş ölçmə vasitəsi necə adlanır?

A) Etalon

B) Orginal

C) Nümunə

D) Maket


E) Çertyoj
90.Ölçmə vasitələrinin təsnifatına görə elektrik və qeyri-elektrik kəmiyyətlərini öl-

çən cihazlardan ibarət olana təsnifat hansıdır?

A) Ölçülən kəmiyyətin fiziki təbiətinə görə

B) Ölçülən kəmiyyətin sayına görə

C) Ölçülən kəmiyyətin standartına görə

D) Ölçülən kəmiyyətin sertifikatına görə

E) Ölçülən kəmiyyətin tələblərinə görə
91.Ölçmə vasitələrinin təsnifatına görə analoq və rəqəm ölçmə cihazlarından ibarət

olan təsnifat necə adlanır?

A) Ölçülən kəmiyyətin və ölçü informasiya siqnalının növünə görə

B) Ölçülən kəmiyyətin sayına görə

C) Ölçülən kəmiyyətin standartına görə

D) Ölçülən kəmiyyətin sertifikatına görə

E) Ölçülən kəmiyyətin tələblərinə görə
92.Ölçülən kəmiyyətin qiymətini ifadə etmə üsullarına görə ölçmə vasitələri neçə

növ olurlar?

A) 5

B) 10


C) 12

D) 14


E) 15
93.Standartlara dövlət nəzarəti zamanı aparılan yoxlamalar necə olur?

A) İlkin və təkrar

B) Təkrar

C) Kompleks

D) İlkin

E) İlkin, təkrar və kompleks


94.Hansı müəssisə və təşkilatlarda dövlət nəzarəti aparılmır?

A) Poçt və rabitə müəssisələrində

B) Məhsul istehlak edən müəssisələrdə

C) Təmir müəssisələrində

D) Nəqliyyat müəssisələrində

E) Məhsul istehsal edən müəssisələrdə


95.Azərbaycan Respublikasının «Standartlaşdırma haqqında» qanunu neçənci ildə

qüvvəyə minmişdir?

A) 1996

B) 1993


C) 1994

D) 1995


E) 1991
96.Keçmiş Sovet ittifaqında standartlaşdırma komitəsi neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 1925


B) 1923

C) 1920


D) 1926

E) 1946
97.Standart nədir?

A) Normativ sənəd

B) Ölçmə vasitəsi

C) Nümunə

D) Etalon

E) Nəzarət vasitəsi
98.Dünya dövlətlərinin əksəriyyətinin qəbul və istifadə etdiyi standartlar hansı stan-

dartlardır?

A) Beynəlxalq

B) Regional

C) Hövzə

D) Dövlətlərarası

E) Milli
99.ГОСТ nədir?

A) Dövlətlərarası standart

B) Beynəlxalq standart

C) Milli standart

D) Rusiya standartı

E) Regional standart


100.Standartlaşdırma neçə üsulla həyata keçirilir?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 6

E) 7
101.Əşyanın hadisənin və anlayışın müəyyən ardıcıllıqla düzülməsi standartlaş-

dırmanın hansı üsuluna aiddir?

A) Sistemləşdirmə

B) Tipləşdirmə

C) Unifikasiya

D) Simplifikatlaşdırma

E) Aqreqatlaşdırma


102.Bu üsul standartlaşdırmanın elə növ müxtəlifliyidir ki, burada ümumi konstruktiv

və ya texnoloji xarakteristikalara malik olan bir sıra məmulatlar, tərkib hissələri,

proseslər üçün konstruktiv və texnoloji həllər işlənib hazırlanır və təyin edilir. Bu

hansı üsuldur?

A) Tipləşdirmə

B) Unifikasiya

C) Sistemləşdirmə

D) Simplifikatlaşdırma

E) Aqreqatlaşdırma
103.Standartların növlərinə aid olmayanı göstərin.

A) Kompleks standartlar

B) Məhsul, xidmət üçün standartlar

C) Proseslər üçün standartlar

D) Nəzarət metodları üçün standartlar

E) Əsasverici standartlar


104.Sahə standartı nədir?

A) Müvafiq nazirliyik tərəfindən təsdiq olunmuş standartlar

B) Müəssisədə tətbiq olunan standartlar

C) Bütün sahələri əhatə edən standartlar

D) Milli standartlar

E) Dövlətlərarası standartlar


105.Standartlarının işlənib hazırlanması neçə mərhələdən ibarətdir?

A) 5


B) 4

C) 3


D) 6

E) 7
106.Standartların işlənib hazırlanmasının I mərhələsi nə ilə yekunlaşır?

A) Texniki tapşırıq tərtib və təsdiq edilir

B) Standart layihəsi razılaşdırılırKataloq: user data -> files
files -> Ə.Ə. NƏBİyev, E. N. Dostiyari xurma meyvəSİNDƏn müXTƏLİF ÇEŞİDDƏ Qİda məhsullari istehsali texnologiyasinin təDQİQİ baki “elm” 2010 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
files -> Dərslik Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tarixli saylı əmri ilə dərc olunması üçün qrif verilmişdir
files -> «Mexanika və metallurgiya» kafedrası «ƏMƏk mühafiZƏSİ» fənnindən
files -> Azərbaycan texnologiya universiteti Qİda müHƏNDİSLİYİ VƏ ekspertiza fakultəSİ Qİda müHƏNDİSLİYİ kafedrasi
files -> Azərbaycan Texnologiya Universiteti “Qida və tekistil mühəndisliyi” fakultəsi
files -> TiKİŞ MƏmulatlarinin keyfiYYƏt göSTƏRİCİLƏRİ” FƏnnindən imtahan testləri

Yüklə 0,71 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə