Qlobal kompüter şəbəkəsi İnternet. İnternet şəbəkəsinin təşkilati strukturu. Qlobal şəbəkənin iş prinsipi Qlobal şəbəkələrdə istifadəcilər arasında məsafə nə qədər olmalıdırYüklə 80,5 Kb.
tarix09.04.2022
ölçüsü80,5 Kb.
#85239
UNEC 1649443581


2.Qlobal kompüter şəbəkəsi İnternet. İnternet şəbəkəsinin təşkilati strukturu. Qlobal şəbəkənin iş prinsipi

1) Qlobal şəbəkələrdə istifadəcilər arasında məsafə nə qədər olmalıdır?

A)) 10000-15000 km;

B). 10000 km-ə qədər;

C). 100 km;

D). 1000 km;

E). 50000 km.
2)Qlobal şəbəkə nədir?

A)) Beynəlxalq miqyaslı şəbəkə;

B). Ərazi miqyaslı şəbəkə;

C). Məhdud sahəni əhatə edən şəbəkə;

D). Yalnız bir bina daxilində olan şəbəkə;

E). Kiçik məsafələrdə olan şəbəkə.


3)Şəbəkədə əlaqə xəttinin əsas göstəricisi

a))informasiyanın maksimal ötürülməsi sürəti

b) informasiyanın əyaniliyi

c) informasiyanın çoxluğu

d) informasiyanın qiyməti

e) informasiyanın saxlanma müddəti


4) şəbəkədə resursların “mənbəyi” kimi nə çıxış edir?

a)) server

b)şlüz

c) istənilən kompüterd) terminal

e) heç biri


5) Wi Fi nədir?

a)) simsiz internet rabitəsi

b)şlüz

c) istənilən kompüterlə əlaqəd) terminal

e) heç biri

6.COM hansı portu ifadə edir?

A)) ardıcıl

B) universal

C) paralel

D) video

E) səs


7.İnternet Explorer brauzeri hansı şirkətin məhsuludur?

A)) Microshoft

B) Windows

C) GoogleD) Adobe

E) Sun Microsystems

8)Açıq sistemlərin qarşılıqlı münasibət modelində (OSİ) şəbəkə funksiyalarının neçə səviyyəsi mövcuddur?

A))7

B) 6


C) 4

D) 5


E) 9

9) açıq sistemin yeddisəviyyəli modelinə müvafiq protokollar olmalıdır?

a)) hər səviyyə üçün

b) bir səviyyə üçün

c) hər hansı səviyyə üçün

d) aşağı səviyyə üçün

e) sonuncu səviyyə üçün

10) WiMax nədir?

a)) uzaq məsafəyə simsiz internet rabitəsi

b)şlüz


c) istənilən kompüter

d) terminal

e) heç biri
11)Şәbәkәnin mәhsuldarlığı dedikdә başa düşülür


 1. ) sәbәkәnin sorğuya reaksiyası kimi başa düşülür

 2. vahid zamanda şәbәkәnin ötürdüyü vә qәbul etdiyi mәlumatların hәcmi

 3. şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt mexanizmi

 4. şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü

 5. müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü

12.Sadalananlardan hansı analoq siqnaldır?

 1. kardioqram

 2. mayakın siqnalı

 3. SOS siqnalı

 4. ) Düzgün cavab yoxdur

 5. svetoforun işığı

13.Internetin ilk prototipi yaradılmışdır

 1. 1970

 2. )19601970

 3. 1960

 4. 19701980

 5. 1980

14. İNTERNET yaradılmışdır

 1. ABŞmüdafiyә nazirliyi tәrәfindәn

 2. )ABŞ-elm fondu tәrәfindәn

 3. ABŞmüdafiyә sәnayesi tәrәfindәn

 4. IANAtәrәfindәn

 5. ABŞprovayder şirkәti tәrәfindәn

15. İNTERNET yaradılmışdır 1. 1970

 2. 19601970

 3. 1960

 4. 19701980

 5. )1980

16. Dünyada әn geniş istifadә edilәn kompüter şәbәkәsi hansıdır?

 1. WWW

 2. WAN

 3. )Internet

 4. Yahoo

 5. LAN

17)Webbrauzer deyil?

 1. Mozilla

 2. Opera

 3. Enternet Explorer

 4. )Moestro

 5. Safari

18. Qlobal şәbәkәnin әsas elementlәrininә aiddir 1. )modem, serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri, telefon xәtti

 2. modem, serverlәr, telefon xәtti

 3. ötürücü kabel, qoşulma vasitәlәri, işçi stansiyalar, serverlәr

 4. serverlәr, peyk rabitә vasitәlәri

 5. modem, serverlәr, ulduz birlәşmә

19. ADSL texnologiyası yaranmışdır 1. 1990

 2. 1986

 3. 1984

 4. 1981

 5. )1989

20. Internet kompüterlәr arasındakı әlaqәyә nәzәrәt edir 1. FTP vasitәsilә

 2. )TCP/IP protokolları vasitәsilә

 3. SSl vasitәsilә

 4. SKL vasitәsilә

 5. SET vasitәsilә

21. ADSL “çıxış” verilәnlәr seli üçün tәmin edir 1. 1,1 Mb/S dәn 9 Mb/S dәk

 2. )1,5 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk

 3. 1,4 Mb/S dәn 8 Mb/S dәk

 4. 1,5 Mb/S dәn 7 Mb/S dәk

 5. 1,5 Mb/S dәn 11 Mb/S dәk

22. ADSL giriş verilәnlәr seli üçün tәmin edir 1. )640 Kb/S dәn 1.5 Mb/S dәk

 2. 540 Kb/S dәn 1.8 Mb/S dәk

 3. 740 Kb/S dәn 1.5 Mb/S dәk

 4. 840 Kb/S dәn 2.5 Mb/S dәk

 5. 640 Kb/S dәn 3.5 Mb/S dәk

23). ADSL texnologiyasında (G 992.3, G9998.4 standartları) maximum ötürmә sürәtini çatdırmışdır 1. 15 Mb/Sә çatdırmağa

 2. 11 Mb/Sә çatdırmağa

 3. 13 Mb/Sә çatdırmağa

 4. 14 Mb/Sә çatdırmağa

 5. )12 Mb/Sә çatdırmağa

24. ADSL 2+ da (G 992.5 standartı) istifadә olunan tezlik diapazonu 2.2 Mhs olduqda 1500 m uzunluğunda naqildә verilәnlәrin ötürülmә sürәti çata bilir 1. )20 Mb\s ә

 2. 18 Mb\s ә

 3. 30 Mb\s ә

 4. 50 Mb\s ә

 5. 15 Mb\s ә

25. ADSL 2++ da tezlik vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti çatır 1. tezlik 4.2 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 46 Mb/sә qәdәr

 2. )tezlik 4.4 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/sә qәdәr

 3. tezlik 4.8 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/sә qәdәr

 4. tezlik 4.6 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 48 Mb/sә qәdәr

 5. tezlik 4.1 Mhs dәk vә verilәnlәrin ötürülmәsinin maksimum sürәti 44 Mb/sә qәdәr

26) Kliyentserver texnologiyasına aiddir edilir 1. uzun kliyent

 2. )düzgün cavab yoxdur

 3. xeyirxah kliyent

 4. arıq kliyent

 5. xәsis kliyent

27)Şәbәkәlәrin şәffaflığı dedikdә nәzәrdә tutulur 1. )müxtәlif әmәliyyat sistemlәrindә işlәyәn kompüterlәrin әlaqәsinin mümkünlüyü

 2. sәbәkәnin sorğuya reaksiyası

 3. informasiyanın tәhlükәsizliyinә tәminat

 4. şәbәkәnin ixtiyari elementinә nәzarәt

 5. şәbәkәyә yeni elementlәrin әlavә olunması mümkünlüyü

. 28) Etalоn modelinin (OSİ) sәviyyәlәrinә aid deyil 1. fiziki sәviyyә;

 2. kanal sәviyyәsi vә ya ötürmә xәttini müәyyәn edәn sәviyyә;

 3. şәbәkә sәviyyәsi;

 4. nәqliyyat sәviyyәsi;

 5. )regional sәviyyәsi;

29. İdarәetmәdә istifadә olunan modellәr hansılardır 1. lokal vә qlobal

 2. mәntiqi vә abstrakt

 3. sadә vә mürәkkәb

 4. mәntiqi vә fiziki

 5. )fiziki vә abstrakt

30. Lоkаl şәbәkәnin elementlәrinә aid deyil 1. ötürücü kаbel,

 2. qоşulmа vаsitәlәri

 3. stаnsiyаlar

 4. )riyazi tәminat

 5. serverlәr

31. Аrdıcıl birlәşmә neçә hissәyә bölünür 1. 2

 2. )3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

32)Mәlumаt аrdıcıl оlаrаq bir kоmpü¬terlәrdәn digәrinә ötürülür. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir 1. )sаdә аrdıcıl birlәşmә

 2. dаirәvi birlәşmә

 3. şin birlәşmә

 4. ulduz birlәşmә

 5. mürәkkәb birlәşmә

33. Mәlumаt bir kоmpüterlәrdәn digәr kоmpüterә iki istifqаmәtdә ötürülür. Bu

birlәşmәdә bir istiqаmәtdә şәbәkә sırаdаn çıxаndа digәr istiqаmәtdә işlәyir. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir 1. sаdә аrdıcıl birlәşmә

 2. )dаirәvi birlәşmә

 3. şin birlәşmә

 4. ulduz birlәşmә

 5. mürәkkәb birlәşmә

34. Bu birlәşmәdә şәbәkәdә оlаn istәnilәn kоmpüterlәr аrаsındа digәr kоmpüterlәrdәn аsılı оlmаyаrаq mәlumаt dәyişmәsi bаş verir. Birlәşmәdә bir kömpüter sırаdаn çıxdıqdа belә, şәbәkә işlәyir. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir, 1. sаdә аrdıcıl birlәşmә

 2. dаirәvi birlәşmә

 3. )şin birlәşmә

 4. şin birlәşmә

 5. mürәkkәb birlәşmә

35)Mәlumаt bir kоmpüterlәrdәn digәrinә birbаşа ötürülür. Birlәşmәlәrdәn biri

zәdәlәndikdә, yаlnız kоmpüterlәrdәn biri sırаdаn çıxır. Bu proses hansı növ birlәşmәdә baş verir


 1. sаdә аrdıcıl birlәşmә

 2. dаirәvi birlәşmә

 3. şin birlәşmә

 4. mürәkkәb birlәşmә

 5. )ulduz birlәşmә

36. İTnin neçә keyfiyyәt xarakteristikası var? 1. 2

 2. )3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

37)WAIS ... 1. internetin tәrkibinә daxil olan diskussion qruplardır.

 2. Istәnilәn internet istifadәçisinin iştirak edә bildiyi iri elektron elanlar lövhәsidir.

 3. xüsusi bitlәr ardıcıllığı ilә tәchiz olunmuş paketdir.

 4. )verilmiş açar sözlәrә görә sәnәdlәrin axtarılması üçün nәzәrdә tutulmuş xidmәt növüdür

 5. Bütün cavablar doğrudur

38). INTERNISTI sisteminin prototipi neçәnci ildә hazırlanıb

 1. 1973

 2. 1976

 3. 1975

 4. 1978

 5. )1974

39). Birranqlı şәbәkәlәrin çatışmazlıqları 1. )şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi

 2. yüksәk etibarlılıq

 3. şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması

 4. bir kompyuterin server kimi seçilmәsinә çәkilәn xәrclәrin yüksәk olması

 5. aşağı dәyәr

40). Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin üstünlüklәri: 1. yüksәk etibarlılıq, yüksәk sürәt;

 2. informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, aşağı dәyәr;

 3. yüksәk sürәt, aşağı dәyәr;

 4. )informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi, yüksәk sürәt;

 5. yüksәk etibarlılıq, aşağı dәyәr.

41). Seçilmiş serverli şәbәkәlәrin çatışmazlıqları: 1. )şәbәkәnin etibarlılığının vә sürәtinin serverdәn asılı olması

 2. şәbәkәnin idarә olunmasının müxtәlifliyi

 3. şәbәkә işinin sәmәrәliliyinin stansiyaların sayından asılılığı

 4. işçi stansiyaların sayına mәhdudiyyәt qoyulmaması;

 5. stansiyaların proqramtәminatının dәyişilmәsi vә yenilәşmәsindә olan çәtinliklәr.

.42) Birranqlı şәbәkәlәrin üstünlüklәrinә aşağıdakılardan hansılar aiddir? 3 1.yüksәk etibarlılıq; 2. aşağı dәyәr; 3. yüksәk sürәt; 4. idarәetmәnin sadәliyi; 5. informasiyanın etibarlı mühafizә sistemi. 1. 1,2,3

 2. 3,4,5

 3. )1,2

 4. 2,4,5

 5. 1,2,3

43). Server nәdir? 1. istifadәçinin resurslarından istifadә etdiyi şәbәkәyә birlәşdirilmiş fәrdi kompyuterdir

 2. istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin ümumi hissәsidir

 3. istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn kompyuterdir

 4. istәnilәn informasiyanın ötürülmә sisteminin xüsusi hissәsidir

 5. )istifadәçini müәyyәn xidmәtlәrlә tәmin edәn vә şәbәkәyә qoşulan kompyuterdir.

Yüklə 80,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə