1906#01#Y14#01E15/1906#02#Y14#01E15/1905#01#Q15#01E15/BaxışYüklə 498,41 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/22
tarix14.05.2018
ölçüsü498,41 Kb.
#44068
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


B

AXIŞ


Testlәr

/1906#01#Y14#01E15/1906#02#Y14#01E15/1905#01#Q15#01E15/Baxış

T

EST


: 1905#01#Q15#01E15

Test


1905#01#Q15#01E15

Fәnn


1905 ­ Mikroiqtisadiyyat ­1

Tәsviri


 

Müәllif


Qasımova A.

Testlәrin vaxtı

80 dәqiqә

Suala vaxt

0 Saniyә

Növ


İmtahan

Maksimal faiz

500

Keçid balı170 (34 %)

Suallardan

500

Bölmәlәr


39

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

B

ÖLMӘ: 0101

Ad

0101Suallardan

13

Maksimal faiz13

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %


Sual: Siyasi iqtisad elminin adı kim tәrәfindәn ilk dәfә irәli sürülmüşdür: (Çәki: 1)

A. Monkretyen

F.Kene

U.Petti


D.Rikardo

P.Buaqilber

Sual: F.Kene görkәmli nümayәndәsi olmuşdur: (Çәki: 1)

merkantilizmin

fiziokratlarınmarjinalizmin

 keynsçiliyin

neoliberalizmin

Sual: Ticarәt burjuaziyasının mәnafeyini ifadә edәn nәzәriyyәyә aiddir: (Çәki: 1)

merkantilizm

fiziokratlar nәzәriyyәsi

marjinalizm

klassik siyasi iqtisad

proletar siyasi iqtisad

Sual: Tarixәn birinci olan iqtisadi nәzәriyyә mәktәbi hansıdır? (Çәki: 1)

merkantilizm

keynsçilik

klassik siyasi iqtisad

fiziokratlar

neoliberalizm

Sual: İqtisadi nәzәriyyәnin keynsçi istiqamәti meydana gәlmişdir. (Çәki: 1)

XIX әsrin ortalarında

XX әsrin 70­ci illәrindә

XX әsrin 30­cu illәrindә

XYII әsrdә

bizim dövrdә

Sual: Siyasi iqtisad termini meydana gәlib: (Çәki: 1)

1615­ci ildә

1776­cı ildә

1890­cı ildә

1902­ci ildә

1932­ci ildә

Sual: Monetarizm cәrәyanı iqtisadi nәzәriyyәnin hansı istiqamәtinә aiddir? (Çәki: 1)

keynsçilik

neoklassik

institusional­sosioloji

marksizm


merkantilizm

Sual: İqtisadi nәzәriyyәdә monetarizm cәrәyanının banisi kimdir? (Çәki: 1)

K.Marks

A.MarşallM.Fredman

L.ErxardV.Pareto

Sual: Adları sadalanan alimlәrdәn kim marjinalizmin nümayәndәsidir: (Çәki: 1)

A.Smit, D.Rikardo

K.Marks, F.Engels

Ş.Furye, J.Sismondi

U.Cevons, K.Menger

L.Erxard,M.Fridman

Sual: İqtisadi nәzәriyyәdә riyazi metodlardan geniş istifadә etmәyә kim başlamışdır:

(Çәki: 1)

L.Valras, V.Pareto

K.Marks, F.Engels

Ş.Furye. J.Sismondi

U.Cevons, K.Menger

A.Smit, D.Rikardo

Sual: İqtisadi nәzәriyyәnin neoklassik istiqamәtinә hansı müasir elmi cәrәyanlar aiddir:

(Çәki: 1)

sosial­institusionalizm, marjinalizm:

monetarizm, neoliberalizm

merkantilizm, monetarizm

marksizm, merkantilizm

keynsçilik, marjinalizm

Sual: «Ekonomiks» termini ilk dәfә harada meydana gәlmişdir. (Çәki: 1)

qәdim misirdә

qәdim Babilistanda

qәdim Çindә

qәdim Yunanıstanda

qәdim Romada

Sual: Klassik siyasi iqtisadın vә marjinalizmin tәlimlәrinin öz nәzәriyyәsindә birlәşdirәn

alim kimdir? (Çәki: 1)

A. Marşall

D.Rikardo

K.Marks


B.Pareto

D. Robinson

B

ÖLMӘ


: 0102

Ad

0102Suallardan

13

Maksimal faiz13


Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk

2 %

Sual: P.Samuelson iqtisad elminin görkәmli nümayәndәlәrindәn üçünü fәrqlәndirmişdir.Onlar kimlәrdir? (Çәki: 1)

Smit, Marks, Keyns

Smit, Rikardo, Marks

Marks, Keyns, Marşall

Keyns, Marks, Fridman

Kene, Marşall, Fridman

Sual: Hansı iqtisadi mәktәb proteksionist dövlәt siyasәtinin әsasını qoymuşdur: (Çәki: 1)

klassik siyasi iqtisad

proletar siyasi iqtisad

merkantilizm

keynsçilik

fiziokratlar

Sual: Әmәk­dәyәr nәzәriyyәsinin ilk müәllifi kim olmuşdur? (Çәki: 1)

A.Smit


A.Monkretyen

D.Rikardo

K.Marks

F.Kene


Sual: Hansı iqtisadi mәktәb ilk dәfә kәnd tәsәrrüfatında gәlirlәrin tәkrar istehsalı vә

bölgüsünü tәhlil etmişdir? (Çәki: 1)

merkantilizm

fiziokratlar

keynsçilik

marksizm


klassik siyasi iqtisad

Sual: İqtisadiyyat sahәsi üzrә Nobel mükafatının laureatı olan kimlәrdir? (Çәki: 1)

Pol Samuelson

Con Meynard Keyns

Karl Marks

Alfred Marşall

Adam Smit

Sual: İslamın müqәddәs kitabı «Qurani­Kәrim»dә nәyә icazә verilmir? (Çәki: 1)

sahibkarlıq fәaliyyәtinә

xüsusi mülkiyyәtçiliyә
sәlәmçiliyә, faiz almaq mәqsәdi ilә borc vermәyә

alqı­satqıya, ticarәtlә mәşğul olmağa

xarici malların alqı­ satqısına

Sual: «Ekonomiks» anlayışı aşağıdakı müәllifin әsәrinin başlığında istifadә edildikdәn

sonra qәbul olunmuşdur: (Çәki: 1)

Con Stüart Mill

Alfred Marşall

Karl Marks

Con Meynard Keyns

Adam Smit

Sual: İqtisadi fikrin hansı cәrәyanı da hәmçinin «marksizm» adı daşıyır: (Çәki: 1)

merkantilizm

klassik siyasi iqtisad

proletar siyasi iqtisadı

neoliberal istiqamәt

riyazi mәktәb

Sual: "Görünmәz әl» ifadәsi mәşhur iqtisadçılardan kimә mәxsusdur? (Çәki: 1)

K.Marks


A.Smit

A.Marşall

C.Keyns

D.RikardoSual: İqtisad elminә «iqtisadi insan» terminini kim daxil etmişdir? (Çәki: 1)

A.Marşall

F.Kene

K.Marks


A.Smit

D.Rikardo

Sual: İqtisad elmindә sosial ideyalara ilk dәfә kim baxmışdır? (Çәki: 1)

merkantilistlәr

marksistlәr

sosial­utopistlәr

neokeynsçilәr

fiziokratlar

Sual: Bu alimlәrin baxışlarında merkantilizmdәn klassik siyasi iqtisada keçid әks

olunmuşdur. (Çәki: 1)

A.Smit, D.Rikardo

U.Petti,P.Buaqilber

Yüklə 498,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə