Osnovna podela: Osnovna podelaYüklə 471 b.
tarix02.10.2017
ölçüsü471 b.
#2690Osnovna podela:

 • Osnovna podela:

  • Eksperimentalna
   • Laboratorijski eksperimenti
   • Eksperimenti u prirodnim uslovima
  • Neeksperimentalna
   • Anketna istraživanja na populaciji
   • Terenska istraživanja
  • Kombinovane metode


Osnovne karakteristike:

 • Osnovne karakteristike:

  • Cilj: utvrdjivanje UZROČNE POVEZANOSTI nezavisnih i zavisnih varijabli
  • Postupak: Eksperimentalna manipulacija nezavisnom varijablom – beleženje uticaja na zavisnu varijablu
  • Ključni aspekt: kontrola svih relevantnih uslova


  • Namerno izazivanje pojave koja se želi proučavati
  • Ponavljanje javljanja pojave
  • Kontrola svih relevantnih uslova pod kojima se javlja pojava
  • Sistematsko variranje uslova pod kojima se pojava javlja
   • Uslov koji se namerno menja – NEZAVISNA PROMENLJIVA
   • Promena na pojavi koju to izaziva – ZAVISNA PROMENLJIVA
  • 5. Kvantifikacija – brojčano izražavanje posmatranih pojava


Nezavisne promenljive

 • Nezavisne promenljive

  • One koje namerno i sistematski variramo
 • Zavisne promenljive

  • One na kojima registrujemo promene
 • Eksterne (kontrolne promenljive)

  • One čiji uticaj želimo da eliminišemo


 • Ključna prednost: najpouzdaniji metod za donošenje zaključaka o kauzalnim odnosima

 • Namerno izazivanje pojave – ne čekamo da se spontano javi, proučavanje u najpogodnijim uslovima

 • Ponavljanje – mogućnost proveravanja i validiranja rezultata

  • *Repliciranje


Možemo zaključiti da varijabla X utiče na varijablu Z ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • Možemo zaključiti da varijabla X utiče na varijablu Z ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

 • sistematska kovarijacija (korelacija) varijabli

 • vremenski poredak – uzrok mora prethoditi posledici

 • eliminacija alternativnih uzroka (ne postoji treća varijabla koja je odgovorna za povezanost dve posmatrane)

 • postoji teorijsko potkrepljenje za uzročni odnos   • Nezavisna promenljiva
   • Zavisna promenljiva
   • Eksterne promenljive
   • Manipulacija i kontrola
   • Eksperimentalni scenario
   • Dodatne mere
   • Debrifing


Promenljiva kojom eksperimentator namerno manipuliše

 • Promenljiva kojom eksperimentator namerno manipuliše

  • Aspekt scenarija koji se menja na definisan način, dok ostali uslovi treba da ostanu konstantni.
 • Svaka promena NV daje novu eksperimentalnu situaciju ili nivo promenljive

 • Subjekti treba da budu slučajno raspoređeni po nivoima varijable – kako bismo mogli pripisati efekte dejstvu ove varijable

 • Preporučljivo je izvesti proveru efektivnosti manipulacije • Odlika ponašanja ili unutrašnjeg stanja subjekata

 • Sistematske promene ZV treba da budu rezultat varijacija u nezavisnoj varijabli

 • Ključna pitanja:

  • koliko je dobra mera teorijskog konstrukta
  • način merenja


Promenljive koje istraživač nije uključio u istraživanje, ali koje mogu da utiču na rezultate:

 • Promenljive koje istraživač nije uključio u istraživanje, ali koje mogu da utiču na rezultate:

  • NESISTEMATSKE (VARIJABLE ŠUMA) – njihovo dejstvo na zavisnu varijablu je slučajno
   • Primer: buka, koncentracija ispitanika, zamor eksperimentatora, kvarenje opreme
  • SISTEMATSKE (KONFUNDIRAJUĆE) VARIJABLE – njihovo dejstvo na zavisnu varijablu je sistematsko – deluju u istom / suprotnom pravcu kao NV
  • Šta to podrazumeva?
  • Dolazi do mešanja (konfundacije) efekata neke varijable sa efektima naše nezavisne varijable
  • Rezultat = ne znamo šta je dovelo do efekata koje smo zabeležili
  • Primeri:
   • Inteligencija (kada ispitujemo znanje ili veštine),
   • Socijalne veštine predavača (kada ispitujemo strategije podučavanja)
   • Prvobitna jačina stava (kada ispitujemo promenu stavova)
  • Ozbiljan metodološki problem!


MANIPULACIJA

 • MANIPULACIJA

 • aktivno, namerno, sistematsko uticanje na promenljive (odnosi se na NP)

  • Direktna – primena zvučnih, taktilnih i drugih draži na čula, stavljanje ispitanika u posebne uslove (glad, izolacija), potkrepljivanje
  • Inscenirana – kreiranje situacija koje liče na životne; složena, zahteva scenario i saradnike
 • KONTROLA

 • držanje uslova konstantnim (odnosi se na eksterne varijable)

  • Nesistematske varijable – homogenizacija: svi činioci treba da budu u što većoj meri homogeni, to jest konstantni
  • Sistematske varijable – dekorelacija (ujednačavanje): grupe ispitanika treba da se ujednače s obzirom na spoljnu varijablu
  • Najpreporučljivije:
   • repeticija (korišćenje istih subjekata – ispitanik je sam sebi kontrola) i
   • randomizacija (ujednačavanje korišćenjem slučaja)


 • Kontekst u kome je studija prezentovana

 • Nalik na scenario filma ili predstave – opis situacije i uloge ispitanika koji treba da izgleda uverljivo i prirodno

 • Glavne uloge: naivni subjekt i instruirani subjekt (confederate)

  • Neki učesnici su u stvari saradnici eksperimentatora i imaju tačno predviđenu ulogu u eksperimentu
 • Primer: Milgramov ogled o poslušnosti autoritetuDodatne mere: provera manipulacije

 • Dodatne mere: provera manipulacije

  • Provera efikasnosti nezavisne varijable - obično percepcija ključnih odlika eksperimentalnog scenarija
  • Ključna uloga: pomoć pri interpretaciji rezultata, posebno ako ključna varijabla nema efekta
 • Debrifing – što potpunije informisanje subjekata o prirodi i svrsi eksperimenta, kao i o njihovoj specifičnoj ulozi.

  • Dešava se na kraju učešća u eksperimentu
  • Posebno važno ako je ispitanik naveden da veruje da je svrha ili procedura nešto drugo nego što zaprvo jeste.
  • Cilj: ispitanik razume svrhu eksperimenta, zadovoljan je svojim učešćem i jednako poštuje sebe kao i pre eksperimenta.


Pravi i kvazi-eksperiment razlikuju se po:

 • Pravi i kvazi-eksperiment razlikuju se po:

  • Stepenu kontrole
  • Realizmu okruženja
  • PRAVI (RANDOMIZIRANI) EKSPERIMENT
 • Istraživač kontroliše:

 • veliki broj odlika sredine (pre svega, NV)

 • ko je izložen dejstvu varijable: slučajno dodeljuje ispitanike eksperimentalnim situacijama

  • Zato kažemo da je sprovedena RANDOMIZACIJA
 • Tipično se izvodi u laboratorijskim uslovima

 • Ključna prednost: visoka pouzdanost kauzalnih zaključaka (potpuna kontrola)

 • Ključna mana: ekološka validnost (artificijelnost uslova)KVAZI-EKSPERIMENT

 • KVAZI-EKSPERIMENT

 • Prema nekim autorima, posebna vrsta istraživanja, na granici eksperimentalnih i neeksperimentalnih

 • Ključna razlika u odnosu na eksperiment: u ovim istraživanjima ne ostvaruje se jednak nivo kontrole:

  • Istraživač ne može da kontroliše ko je izložen dejstvu varijable – postojeće grupe ljudi su joj ili izložene ili ne (NEMA RANDOMIZACIJE)
   • Dva odeljenja u školi, dobrovoljci koji probaju lek i ostali, organizaciona jedinica u kojoj je uvedena promena upravljanja...
  • Šire značenje manipulacije - uslov u kome se našla izvesna grupa ili iskustvo koje je doživela (na šta najčešće ne utiče istraživač)
   • Ali, jasno vremenski definisana i konkretna
 • Primeri:

  • istraživanje primene novih mera (školska reforma, nova terapija, novi propisi itd.)
  • istraživanje uticaja izvesnih društvenih događaja


Tipično se izvodi u terenskim, svakodnevnim uslovima

 • Tipično se izvodi u terenskim, svakodnevnim uslovima

 • * Terenski eksperimenti su većinom kvazi-eksperimenti

  • * Prirodni eksperimenti su kvazi-eksperimenti (prema nekim autorima)
 • Zašto ih uopšte koristimo?

  • Ponekad su jedini način da se neki fenomen ispita, i to iz etičkih ili praktičnih razloga
   • Da li možete da se setite nekog primera?
 • Pošto nema randomizacije, mora zadovoljiti jedan od dva uslova:

  • Mora imati najmanje dve grupe (eksperimentalnu i kontrolnu) ILI
  • Mora postojati više merenja (više od jednog pretesta i posttesta)
 • Ključna prednost: ekološka validnost (izvodi se u prirodnim uslovima)

 • Ključna mana: manje pouzdani kauzalni zaključciDa bi eksperiment bio uspešan, postoje dva ključna uslova:

 • Da bi eksperiment bio uspešan, postoje dva ključna uslova:

  • svi uslovi eksperimenta (odlike sredine) treba da budu konstantni, sem nezavisne/ih varijable/i
  • subjekti treba da budu slučajno svrstani na nivoe nezavisne varijable
 • Cilj: eliminisati sve mogućnosti da se opažene razlike između situacija mogu pripisati nečemu drugom sem uticaju nezavisne varijable

 • Različiti tipovi dizajna na različite načine pokušavaju da ostvare ovaj ciljNacrt sa jednom grupom

 • Nacrt sa jednom grupom

 • Post-test dizajn sa kontrolnom grupom

 • Osnovni nacrt: pre-posttest sa dve grupe

 • Faktorijalni eksperiment

 • Nacrt sa ponovljenim merenjima • Jedna grupa subjekata

 • Tretman: Primenjujemo manipulaciju

 • Post-test: registrujemo ZV

  • Primer: grupi pacijenata dajemo lek i registrujemo intenzitet anksioznosti
 • Nulta tačka - nije pravi eksperiment

 • Zašto?

  • Ne dozvoljava izvlačenje gotovo nikakvog zaključka, jer nema repera za poređenje – ne možemo biti sigurni zbog čega su efekti takvi kakvi su


 • Dve grupe subjekata: eksperimentalna (E) i kontrolna (K)

 • Randomizacija (R): subjekti su slučajnim izborom dodeljeni jednoj od grupa

 • Tretman:

  • Eksperimentalna grupa izložena tretmanu (NV),
  • Kontrolna grupa nije izložena tretmanu (ili dobija placebo)
 • Post-test: registrovani mogući efekti (ZV) istovremeno u obe grupe

 • Ključna razlika u odnosu na prethodni nacrt: postojanje kontrolne grupe nam omogućava da sa nečim poredimo eksperimentalnu grupu

  • Pouzdaniji zaključak o efektima primenjene manipulacije (ZV)


 • Dve grupe: eksperimentalna (E) i kontrolna (K)

 • Randomizacija: subjekti su slučajnim izborom dodeljeni jednoj od grupa

 • Pretest: na svakoj grupi najpre se obavi merenje ZV (i drugih relevantnih varijabli)

 • Tretman: eksperimentalna grupa se podvrgava tretmanu (NV); kontrolna grupa ne prima tretman ili prima lažni tretman (placebo)

 • Posttest: ponovno merenje ZV na obe grupe istovremeno

 • Ključna razlika: Pretest omogućava registrovanje osnovnog nivoa varijabli – tek kada imamo osnovni nivo, u odnosu na njega možemo da merimo promene.Složeniji dizajn: manipuliše se više nego jednom nezavisnom varijablom (faktorom)

 • Složeniji dizajn: manipuliše se više nego jednom nezavisnom varijablom (faktorom)

 • Opis dizajna:

 • A x B x CRazličiti tipovi u zavisnosti od

 • Različiti tipovi u zavisnosti od

  • Broja nezavisnih varijabli: dvofaktorski, trofaktorski....
  • Broja zavisnih varijabli: univarijantni, bivarijantni i multivarijantni
  • Da li su grupe subjekata zavisne: neponovljeni (between-subject) i ponovljeni (within-subject)
 • Ključno: dizajn treba da uključi sve moguće kombinacije nivoa nezavisnih varijabli

 • Osnovna prednost je mogućnost ispitivanja:

  • posebnih (GLAVNIH) efekata i
  • kombinovanih (INTERAKCIONIH) efekata
  • nezavisnih varijabli na zavisnu


Najjednostavnija varijanta – dva faktora sa po dva nivoa

 • Najjednostavnija varijanta – dva faktora sa po dva nivoa

 • Ukrštamo sve nivoe jedne varijable sa svim nivoima druge varijable

  • Ako svaka varijabla ima po 2 nivoa, to daje 4 grupe:


Statistička obrada:

 • Statistička obrada:

  • Obično: ANOVA (analiza varijanse)
  • Može i: MULTIPLA REGRESIJA


Merenja se obavljaju na istim ispitanicima (within-subjects design)

 • Merenja se obavljaju na istim ispitanicima (within-subjects design)

  • Isti ispitanici učestvuju i u eksperimentalnim i u kontrolnim uslovima – svaki ispitanik se poredi sam sa sobom
  • Istovremeno se kontroliše veliki broj potencijalnih konfundirajućih varijabli (čak i onih za koje ne znamo)
 • Četiri osnovna razloga za korišćenje:

  • Zahteva manje ispitanika
  • Efikasniji
  • Osetljiviji – veće šanse da se registruje efekat NV
   • Ujednačenost grupa je maksimalna – minimalna neželjena sistematska varijansa
  • Praćenje promena u toku vremena
 • Osnovni nedostatak: efekat redosleda

  • Isti ispitanici učestvuju na svim nivoima NV – učešće na prethodnim nivoima može izmeniti ponašanje na drugom nivou
  • Dve varijante: efekat vežbanja ili zamora
  • Kontrola: balansiranje
   • Uprosečavane efekta redosleda po eksperimentalnim situacijama – izbegava se mešanje sa efektima NV


Interna validnost – odnosi se na zaključak da opažena veza između NV i ZV odražava kauzalnu vezu

  • Interna validnost – odnosi se na zaključak da opažena veza između NV i ZV odražava kauzalnu vezu
   • Potencijalni problem: konfundacija
  • Konstrukt validnost – varijable adekvatno odražavaju konstrukte koje treba da predstavljaju
   • Problem 1: Socijalna poželjnost
   • Problem 2: Karakteristike zahteva (pretpostavke koje ispitanici imaju o prirodi eksperimenta)
   • Problem 3: Očekivanja eksperimentatora (nenamerni uticaj na ispitanike i povećanje verovatnoće da se hipoteze potvrde)
  • Eksterna validnost – u kojoj meri se utvrđeni odnos može generalizovati
   • a. na druge situacije (životni i psihološki realizam)
   • b. na druge ljude
   • Kako se ovi problemi mogu rešiti?


Ograničena primenljivost – sa nekim pojavama nije moguće eksperimentisati

 • Ograničena primenljivost – sa nekim pojavama nije moguće eksperimentisati

 • Ekološka validnost – da li se ljudi van laboratorije isto ponašaju

  • Problem posmatranja dejstva varijabli van konteksta
  • Dejstvo jedne varijable zavisi od mnoštva drugih prisutnih u socijalnoj situaciji
  • Sama eksperimentalna situacija utiče na pojavu koja se posmatra
  • Hawthorne efekat
  • Ponašanje u eksperimentalnoj situaciji ne zavisi samo od unutrašnjih stanja, već od socijalnih normi vezanih za tu situaciju
  • Primer: poslušnost autoritetu (Milgram)
 • Etički prigovori – treba im posvetiti posebnu pažnju!Da li je uopšte etično eksperimentisati sa ljudima?

 • Da li je uopšte etično eksperimentisati sa ljudima?

 • Ne, ukoliko ogled ima štetne posledice po pojedinca i njegovu ličnost!

  • Štetne posledice: fizičko ugrožavanje, neprijatna emocionalna iskustva
 • Procena dobiti u odnosu na potencijalne rizike.

 • Smernice za delovanje definišu etički kodeksi:

  • Kod nas: kodeks Društva psihologa
  • Globalno: kodeks APA (Američkog psihološkog udruženja)
 • Osnovni princip:

 • “Vršeći empirijska istraživanja istrazivac se obavezuje na puno poštovanje ispitanika kao ravnopravnog učesnika u istraživanju.”Prema domaćem etičkom kodeksu, istraživač je dužan da:

 • Prema domaćem etičkom kodeksu, istraživač je dužan da:

  • Informiše ispitanike / nadležna lica ili ustanove i pribavi saglasnost za učešće u istraživanju
  • Prihvati odluku ispitnika da odustane od učešća u bilo kom trenutku
  • Otkloni svaku predvidivu neugodnost ili štetu po ispitanika
 • Ukoliko bi precizno obaveštavanje ugrozilo metodološke kvalitete istraživanja:

  • Razmotriti da li su moguće alternativne procedure
  • Koristiti uopštenije instrukcije, ne obmanjivati
  • Informisati o svim ostalim aspektima
 • Ukoliko je neophodno skrenuti pažnju sa pravog predmeta istraživanja obavezno je naknadno informisanje, diskusija i preduzimanje svih koraka da se otklone moguće posledice.Laboratorijski eksperiment

 • Laboratorijski eksperiment

   • Konformiranje grupi u donošenju jednostavnih perceptivnih sudova (Asch, 1946)
   • Socijalno učenje nasilnog ponašanja (Bobo Doll experiment, Bandura, 1961)


Eksperiment u prirodnim uslovima

 • Eksperiment u prirodnim uslovima

  • Klasični eksperimenti o uticaju takmičenja i saradnje na odnose medju malim grupama (The Robbers Cave experiment; Sherif et al, 1961; Zimbardo)
  • Samo-ispunjavajuće proročanstvo u školskom kontekstu (Rosenthal & Jackobson, 1984)


 • Film “A Class Divided”

  • http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/divided/etc/view.html
 • Zimbardo Stanford Prison Experiment

 • http://www.youtube.com/watch?v=sZwfNs1pqG0

 • Milgram Obedience Study

 • http://www.youtube.com/watch?v=yr5cjyokVUsFilozofkinja Hannah Arendt (1965) razmatra činjenicu da većina učesnika holokausta nisu bili ni sadisti ni psihopate, već su bili obični građani izloženi složenim i moćnim socijalnim pritiscima.

 • Filozofkinja Hannah Arendt (1965) razmatra činjenicu da većina učesnika holokausta nisu bili ni sadisti ni psihopate, već su bili obični građani izloženi složenim i moćnim socijalnim pritiscima.Milgram (1963, 1974, 1976) je ispitivao moć pokoravanja autoritetu u najpoznatijem eksperimentu u socijalnoj psihologiji. Milgramovi rezultati ukazuju na moćnu tendenciju ljudi da se pokoravaju autoritetu, čak i ukoliko se naredbe suprotstavljaju ljudskim vrednostima i moralu.

 • Milgram (1963, 1974, 1976) je ispitivao moć pokoravanja autoritetu u najpoznatijem eksperimentu u socijalnoj psihologiji. Milgramovi rezultati ukazuju na moćnu tendenciju ljudi da se pokoravaju autoritetu, čak i ukoliko se naredbe suprotstavljaju ljudskim vrednostima i moralu.Uloga informacionog socijalnog uticaja

 • Uloga informacionog socijalnog uticajaDrugi razlozi zbog kojih se pokoravamo

 • Drugi razlozi zbog kojih se pokoravamoYüklə 471 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə