Mövzu marketinq nəzarət sistemi План: Marketinq nəzarəti prosesiYüklə 478,9 Kb.
səhifə1/5
tarix06.05.2018
ölçüsü478,9 Kb.
#43156
  1   2   3   4   5

Mövzu 9. MARKETİNQ - NƏZARƏT SİSTEMİ

План:

9.1. Marketinq nəzarəti prosesi

9.2. Operativ marketinq nəzarəti

9.2.1. İllik plan nəzarəti

9.2.2. Mənfəətliliyə nəzarət

9.2.3. Marketinq elementlərinin effektliliyinə nəzarət

9.2.3.1. Satış nümayəndəsinin fəaliyyətinin effektliliyinə nəzarət

9.2.3.2. Reklamın effektliliyinə nəzarət

9.2.3.3. Satışın həvəsləndirilməsinin effektliliyinə nəzarət

9.2.3.4. Bölüşdürmənin effektliliyinə nəzarət

9.3. Strateji marketinq nəzarəti

9.3.1. Marketinqin effektliliyinə nəzarət

9.3.2. Marketinq auditi
9.1. Marketinq nəzarəti prosesi

İstənilən iqtisadi proses və fəaliyyət növlərində olduğu kimi, mar­ke­tinq prose­si­nin və fəaliyyətinin də verilmiş rejimdə həyata keçirilməsi bu prosesin, fəaliy­yə­tin gedişinin daima izlənməsini, verilmiş re­jimdən kənar­laşmaların və onların sə­bəb­lərinin aydınlaşdırılmasını, həmçinin hə­min kə­narlaşmaların aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanmasını tələb edir. Buna isə yalnız və yalnız marketinq nəzarəti vasitəsi ilə nail olmaq müm­kündür.Marketinq nəzarəti sistemi qarşıya qoyu­lan məq­sədə (məqsədlərə) nail olun­ması və ya müəyyən edilmiş tapşırıqların yerinə ye­ti­ril­məsi üçün həmin fəaliyyətin gedişinin izlənməsi, onun nəti­cə­lə­ri­nin qiymətl­ən­di­rilməsi və müəyyən edilmiş rejimdən kənarlaşmalar aşkar edildiyi halda zəruri düzə­lişlərin (korrekturların) həyata keçirilməsi prosesidir.

Marketinq nəzarəti sistemi onun idarə edilməsi prosesinin ən mürək­­­­­kəb və fun­damental elementlərindən biridir. O, ümumiyyətlə müəs­­­si­sənin idarə edil­mə­si­nin ayrılmaz tərkib hissəsidir və idarəetmənin digər element­ləri, funksiyaları ilə qarşılıqlı əlaqədə, inteqra­si­ya­­laş­dırıl­mış formada həy­a­ta keçirilməlidir. Nə plan­laşdırma prosesini, nə müəs­si­sənin idarəetmə strukturunun yaradılmasını, nə də heyətin motivasiyasını və müəssisənin fəaliyyətinə aid olan digər prosesləri nəza­rət sistemini, o cümlədən marke­tinq nəzarətini təşkil etmədən və nəzərə almadan həyata keçir­mək istəni­lən effekti verə bilməz. Eyni zamanda marketinq nəzarəti sistemini də həmin pro­sesləri nəzərə almadan həyata keçirmək mümkün deyildir. Belə ki, mar­ke­tinqin planlaşdırılması prose­sində bu fəaliyyət sahəsində qarşıya qoyulan məqsəd (məqsədlər), bu məqsədə (məqsəd­lərə) nail olmağa imkan verən göstərici­lər və hə­min göstəricilər üzrə kəmiyyətcə ifadə olunan konkret tapşırıqlar müəyyən edilir. Bunun sayəsində isə nəzarət ediləcək məqsədlər və göstəricilərin siyahısı və səviyyəsi müəyyən edilmiş olur. İdarəetmə strukturu vasitəsi ilə nəzarəti həyata ke­çi­rəcək bölmələr və icraçılar, həmçi­nin onların hüquq, səla­hiy­yət və vəzifələri müəy­yənləşdirilir.

Marketinq nəzarəti sistemi müəssisənin uğurlu marketinq fəaliyyəti həyata keçirməsinə, qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa, müəssisənin bütün resurslarını düzgün bölüşdürməyə və meydana çıxan problemləri operativ həll etməyə və s. imkan verir. Bunların nəticəsində isə müəssisə özünün perspektiv inkişaf istiqamət­lə­rini düzgün müəyyənləşdirə və bazar situasiyasına uyğun gələn marketinq stra­tegiyası tərtib edə bilir, həmçinin marketinq nəzarəti nəticəsində müvafiq marketinq planlarına düzəlişlər edir və bununla planlaşdırmanın fasiləsizliyi təmin etmiş olur. Deməli, nə­zarət marketinq planlaşdırılmasının tamamlayıcı mərhələsi olmaqla yanaşı onun tərtib edilməsində baza rolunu oynayır.

Marketinq nəzarətinin zəruriliyi aşağıdakı amillərlə müəyyən edilir:

- marketinqin ətraf mühiti amillərinin, bazar situasiyasının daima dəyişməsi və qeyri-müəyyənliyi;

- marketinqin planlaşdırılması prosesində əvvəlki illərin marketinq fəaliyyətinin nəticələrinin nəzərə alınması;

- meydana çıxa biləcək böhranlı situasiyalar və ya kənarlaşmalar haqqında qabaqcadan xəbərdarlıq edilməsi və vaxtında onların qarşısının alınması;

- buraxılmış səhvlərin, xətaların vaxtında aşkar edilməsi və aradan qaldırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması;

- nail olunmuş uğurların daha da möhkəmləndirilməsi və müəs­sisənin inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi;

- idarəetmə subyekti ilə idarəetmə obyekti arasında əks əlaqənin ya­radılması və s.

Bunlarla əlaqədar olaraq müəs­sisə və ya onun müvafiq bölmələri marketinq nəzarətinin nəticə­lərinə əsalanmaqla a) qarşıya qoyulmuş məqsədə və ya məqsədlərə nail olun­muşdurmu, b) əgər qarşıya qoyulmuş məqsədə və ya məqsədlərə nail olunmamışdırsa bu hansı səbəblərdən baş vermişdir, c) qarşıya qoyul­muş məqsədə və ya məqsədlərə nail olunması üçün hansı tədbirlərin həya­ta keçirilməsi zəruridir və d) qarşıya qoyul­muş məqsədin və ya məqsədlərin dəyişdirilməsi lazımdırmı suallarına cavab tapmalıdır.

Buna uyğun olaraq marketinq nəzarətinin vəzifələrini aşağıdakı kimi müəyyənləşdirə bilərik:

- nəzarət ediləcək göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi;

- nəzarət edilən göstəriclər üzrə nail olunmuş nəticələrin müəyyən edilməsi;

- nail olunmuş nəticələrin plan tapşırıqları ilə müqayisə edilməsi və plan tapşırıqlarından kənarlaşmaların aşkar edilməsi;

- bu kənalaşmaların səbəblərinin aşkar edilməsi;

- mənfi kənarlaşmaların aradan qaldırılması və qazanılmış uğur­la­rın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlərin hazırlanması və həyata keçiril­məsi.

Yüksək effektli marketinq nəzarət sisteminin həyata keçirilməsi onun təşkili zamanı bir sıra şərtlərə əməl edilməsini tələb edir. Marketinq nəza­rəti, birincisi, stra­teji məqsədlərə və onlara nail olunmasına yönəl­dil­məli­dir. Marketinq nəzarəti də, digər nəzarət formalarında olduğu kimi, sadəcə marketinq fəaliyyətinin gedişi­nin izlənməsi, müşahidə edilməsi, bu fəa­liyyətə dair informasiya toplanması və baş vermiş kənarlaşmaları qeyd et­mək naminə aparılmır. O, müəssisənin qlobal, strateji məq­səd­lərinə nail olunması və bu sahədə meydana çıxan problemlərin həll edi­lməsi naminə, qeyd edilmiş mənfi kənarlaşmaları vaxtında aradan qaldır­mağa və yaxud, ümu­miy­yətlə bu tip kənarlaşmaların baş verməsinin qarşısını almaq, əldə edilmiş uğurların inkişaf etdirilməsi və möhkəm­lən­dirilməsi naminə həyata keçirilir. Deməli, marketinq nəzarətinin təşkili bu fəaliyyətin prioritet isti­qamətlərinin müəy­yənləşdirilməsinə, uğurlu marketinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə, onun stra­teji məqsədlərinə və bunların sayəsində müəssisənin məqsədlərinə nail olunmasına yönəl­dilməlidir.

Xüsusi və qısamüddətli məqsədlər strateji, qlobal məqsəd­lə­rə nail olunmasına tabe etdirilməlidir. Hətta, strateji məqsədlərə nail olunması na­minə ani, qısamüd­dətli yüksək effekt vəd edən məqsədlərdən, fəaliyyət növlərin­dən və əməliyyatlar­dan imtina edilməlidir. Buna görə də strateji, qlobal məq­səd­lərə və fəaliyyət sahə­lə­rinə daima, tez-tez və hərtərəfli, xüsu­si, aralıq məqsədlərə isə müəyyən dövrdən bir, kənarlaşmaların miqyası böyük olduğu halda nəzarət edilməlidir. Bu strateji məqsədlərə nail olmağa imkan verməklə yanaşı, həm də nəzarətin qənaətli olun­ma­sına şərait yaradır.

Qqarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olunması üçün nəzarət sayə­sin­də aşkar edil­miş nəticələr, kənarlaşmalar və onların səbəbləri bu işdə maraqlı olan bütün şəxslərə çat­dı­rıl­malı və onlarla müzakirə edil­mə­lidir. Çünki, nəzarət nəticəsində əldə edilmiş informasiya yalnız nəza­rət edilən fəaliyyətə dair qərarlar qəbul etmək və la­zım olduqda verilmiş rejimdə zəruri dəyişikliklər etmək hüququna və səlahiy­yət­lə­rinə malik şəxslərə, icraçılara çat­dırıldıqda əhəmiyyət kəsb edir. Əks halda, həmin infor­ma­siya heç bir idarə­et­mə yükü daşımır və prosesin tənzimlənməsi üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Buna görə də, nəzarət mexanizmi onun qarşı­sına qoyulan məqsədlərə, vəzi­fələrə uyğun gəlmədikdə, həmçinin müəy­yən edilmiş tapşırıqların yerinə yetirilməsini təmin etmə­dikdə həmin fəaliy­­yətin nəticələrinin ölçülməsi pro­seduruna yox, bu fəaliyyətə dair qərarlar qəbul edən və onu həyata keçirən şəxs­lərin hüquq və səlahiy­yətlərinə yenidən baxmaq lazımdır.

İkincisi, nəzarət ediləcək məqsədlər və göstəricilər həm konkret rə­qəmlərlə ifadə olunmalı, həm də real və obyektiv olmalıdır. Məqsəd və gös­təricilər ümumi sözl­ərlə ifadə edildikdə, deklarativ xarakter daşıdıqda onlara nail olunma səviy­yəsini real və obyektiv qiymətləndirmək müm­kün olmur və nəzarət gözlənilən effekti vermir. Onlar konkret rəqəmlərlə ifadə edildikdə isə qarşıya qoyulmuş məqsəd və göstəricilərin yerinə yetirilməsi səviyyəsini, müəyyən edilmiş tapşırıqlardan kənarlaşmaları və onun miqya­sını müəyyən etmək, bunun sayəsində isə obyektin verilmiş rejim­də iş­ləmə­sini təmin etmək üçün zəruri tədbirlərin hazırlanması və ya yeni reşimin, plan tapşırıqlarının müəyyən edlməsi mümkün olur.

Nəzarət ediləcək məqsəd və göstəricilərin real və obyektiv olması sayə­sində müəssisə kollektivinin onun yerinə yetirilməsinə səfərbər edil­məsi və kollektivin da­ha gərgin işləməsi təmin edilir. Belə ki, məqsəd və göstəri­cilərin həddən artıq yük­sək sə­viyyədə, müəssisənin imkanlarından artıq müəyyən edilməsi işçi heyətində onsuz da onların yerinə yetirilə bilməməsi psixologiyası yaradır və onlar imkan­la­rın­dan aşağı səviyyədə çalışır­lar. Məqsəd və göstəri­cilər müəssisənin imkan­ların­dan aşağı səviy­yədə müəy­yən edildikdə isə işçi heyəti onların yerinə yetirilməsinə asan­lıqla, gə­r­gin işləmədən nail ola bilir. Bu isə kollektivi yüksək nəticələrə nail olmağa sti­mullaşdırmır. Çünki, işçilərin həvəsləndi­ril­məsi həmin məq­səd və göstəri­cilərin yerinə yetirilməsi səviyyəsinə uyğun həyata keçi­ril­diyindən onlar həmişə asanlıqla yerinə yetirilə biləcək, gərgin işlə­məyi tələb etməyən planların və tapşırıqların müəy­yən edilməsində maraq­lı olurlar.

Üçüncüsü, nəzarət prosesində insan amili nəzərə alınmalı, nəzarət ediləcək məqsədlər və göstəricilər həm onun yerinə yetirilməsində iştirak edən, həm də nə­za­rəti həyata keçirən işçilərə aydın və başa düşülən for­mada izah edilməlidir. Bu prinsipə əməl edilməsi sayəsində nəzarətin yük­sək effektliliyinə təminat yaranır. Çünki, əməyin motivasiya nəzə­riyyə­sinə görə işçi yerinə yetirdiyi işin mahiyyətini, müəssisənin qlobal məqsəd­lərinə nail olunmasında bu işin yeri və əhəmiyyətini dərk etdikdə həmin işə daha məsuliyyətlə yanaşır və onu daha yüksək effektlə yerinə yetirməyə çalışır. Buna görə də əksər müəssisələr müəssisənin qlobal məq­sədlərinin, o cümlədən, marketinq fəaliyyətinin məqsədlərinin müəy­yən edilməsində işçi heyətinin iştirakını təmin edirlər. Bunun sayəsində müəssisə məqsəd və göstəricilərin işçi heyəti tərəfindən düzgün qəbul və dərk edilməsinə nail olmaqla yanaşı, həm də onları marketinq fəaliyyə­tinin idarə edilməsinə cəlb edilməsini təmin etmiş olurlar.

Dördüncüsü, müəssisələrdə marketinqin idarə edilməsində satıcılar­dan, məhsul üzrə menecerlərdən müəssisənin rəhbərliyinə kimi müx­təlif mene­cerlər qrupu iştirak edir və onların vəzifələri, səlahiyyətləri və hüquq­ları bir-birindən cid­di surətdə fərqlənir. Buna görə də nəzarətin sə­viyyəsi, nəzarət ediləcək məq­sədlər və göstəricilər idarəetmənin səviyyə­sinə, onların vəzifələrinə və səla­hiy­yətlərinə uyğun gəlməlidir (məsələn, rəh­bərliyin ayrı-ayrı satıcılar üzrə satı­şın həcminə və yaxud gəlirlərin və xərc­lərin səviyyəsinə nəzarət etməsi idarə­et­mənin effektliliyi baxı­mın­dan məq­sə­dəuyğun deyildir). Həm də hər bir idarəetmə sə­­viyyəsi üzrə müəyyən edilən bu göstəricilərin sayı optimal olmalıdır. Bunların sayə­sində və həmin göstəriciyə nəzarət edən şəxsin qərar qəbul etmək səla­hiyyəti ol­duğundan, o, aşkar edilmiş kənarlaşmaların aradan qaldırıl­ması üzrə tədbirlər hazırla­ya və həyata keçirə bilir. Bu isə idarəetmənin opera­tivliyinin yüksəlməsinə, nəza­rətin həyata keçirilməsində paralelçi­liyin və təkrarçılığın aradan qaldı­rılmasına və nəzarətin səmərəsinin yük­səl­mə­sinə imkan yaradır.

Marketinq nəzarətinin effektliliyi həlledici dərəcədə bu prosesin düzgün təşki­lin­dən, yəni onun həyata keçirilməsi ardıcıllığının düzgün müəyyənləşdirilməsin­dən asılıdır. Marketinq nəzarətinin aşağıdakı ardı­cı­l­lıqla həyata keçirilməsi məqsə­də­uy­ğun hesab edilir (11.1 saylı şəkil).Məqsədin müəyyənləşdirilməsi mər­­hələsinin və ümumiyyətlə, mar­ke­tinq nəzarətinin ən mühüm xüsusiy­yə­ti onun marketinqin planlaş­dırıl­ması və planların tərtib edilməsi ilə qarşılıqlı əlaqədə aparılmasıdır. Be­lə ki, marke­tinq nəzarətinin məqsədi mar­ke­­­­tinq planlarında qarşıya qoyul­muş məq­sədə (məqsədlərə), gös­tərici­lərə və standartlara uyğun olaraq müəy­yən­ləşdirilir. Nəzarətin bu mərhələsində müəssisə nəyə nail olmaq is­tədiyini, nə əldə etmək istədiyini aydınlaşdırır.

Növbəti - nəzarət ediləcək göstəricilərin müəyyənləşdirilməsi mərhələ­sində qarşıya qoyul­muş məqsədə (məqsədlərə) nail olmağa im­kan verən göstəricilər sistemi, yəni nəzarət ediləcək kəmiyyət, keyfiyyət və nis­bi gös­təricilər müəyyənləşdirilir. Bu göstəricilər nə­za­rət edilən fəaliyyəti obyektiv, düzgün və hərtərəfli qiy­mət­ləndirməyə imkan verən formada müəyyən edil­məlidir.Nəzarət ediləcək göstəricilər üzrə plan tapşırıqlarının müəyyən edilməsi mərhə­lə­sin­də marketinq planla­rına uyğun olaraq hər bir göstə­rici üzrə əldə edilməsi, nail olunması nəzərdə tutulan məqsəd, tapşırıq və ya standartlar müəyyən edilir. Kəmiyyət və nisbi göstəricilər üzrə tap­şırıqlar konkret rə­qəm­lər­lə ifadə edilməlidir. Tapşırıqların konkret rəqəm­­lərlə ifadə olunması hər bir gös­tə­rici üzrə kənarlaşmanın həcmini və müəy­yən edil­miş plan tap­şırığının yerinə ye­ti­rilmə səviyyəsini düzgün müəyyənləş­dir­məyə im­kan ve­rəcəkdir. Başqa sözlə, bu mərhələdə qar­şıya qoyulmuş məqsədin kon­kretləş­dirilməsi və detallaş­dı­rılması hə­ya­ta keçirilir, qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün nələr etmək lazım ol­duğu ay­dınlaşdırılır. Məsə­lən, «satışın həcminin və müəs­si­sənin bazar payının artırıl­ması» qarşıya məqsəd kimi qoyulduğu halda, bu mərhələdə o, plan ilində (rüb­ündə, ayında) hesabat ilinə (rübünə, ayına) nisbətən A məhsu­lu­nun satışının həcmini 5% artırmaq (hər bir müəssisə bazar situa­siyasından, imkanla­rından və s. asılı olaraq müxtəlif həcmlər müəyyən edə bilər), bazar payını 10%-dən 12%-ə, B məhsulunun satışının həcmini 3% artırmaq, bazar payını isə 8%-dən 10%-ə çatdırmaq və s. kimi konkretləşdirilə bilər.

Qarşıya qoyulan məqsədə (məqsədlərə) nail olunması üçün nəzərdə tutulan təd­birlərin (işlərin) həyata keçirilməsində (yerinə yetirilməsində) konkret bir işçi (mə­sələn, məhsul üzrə menecer) və işçi qrupları (məsə­lən, satış heyəti) iştirak edir. Həm də bu tədbirlərin (işlərin) həyata keçi­ril­mə­sində (yerinə yetirilməsində) onla­rın səlahiyyətləri və məsuliyyəti müxtəlif olur. Bununla əlaqədar olaraq, marketinq nəzarəti prosesinin məsuliyyətin bölüşdürülməsi mərhələsində qeyd edilən təd­bir­lərin (işlə­rin) konkret icra­çıları, onların səlahiyyətləri və məsuliyyəti müəy­yən­ləş­dirilir. Bu, əldə edil­miş nəticədə hər bir işçinin payını müəyyən etməyə və onun fəaliyyətini qiymətləndirməyə imkan verir.Müəyyən edilmiş tapşırıqların yerinə ye­ti­ril­məsinin təhlili mərhə­ləsində müx­­tə­­lif təhlil metodlarından istifadə etməklə plan tapşırıqlarının ye­ri­nə yetiril­mə sə­viy­yəsi, yəni plan tapşırıqlarından kənarlaşmalar və bu kənar­laşmaların səbəbləri ay­dınlaşdırılır. Başqa sözlə desək, bu mərhə­lə­də mar­ketinq fəaliyyəti sahəsində nə­lə­rin baş verdiyi və niyə baş verdiyi aşkar edi­lir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu za­man yalnız mənfi hal­la­rın yox, həm də müsbət halların səbəbləri aydınlaşdırıl­ma­lı­dır. Çünki, bəzi hallarda müsbət kənarlaşmalar, yəni plan tapşırıqlarının yerinə yeti­ril­məsi və ya ar­tıqlaması ilə yerinə yetirilməsi müəssisənin fəaliyyəti hesabına yox, müəs­sisədən kənar amillərin dəyişməsi hesabına baş verir. Məsələn, təhlil nə­­ticəsində mən­fə­ət və ya rentabellik üzrə müəy­yən edil­miş plan tapşırığının yerinə yetiril­məsi və ya artıqlaması ilə yerinə ye­ti­ril­mə­si satışın həcminin artırılması hesabına yox, vergi stavkalarının aşağı salınması hesa­bına əldə edilməsi aşkar oluna bilər.

Marketinq nəzarəti prosesinin düzəlişlərin həyata keçirilməsi (müka­fatlan­dır­ma/məsuliyyət) mərhələsində aparılmış təhlilin nəticəsinə uyğun ola­raq marketinq plan­larında mü­va­fiq dəyişikliklər edilir və onların yerinə yetirilməsi üçün konkret təd­birlər, tövsiyə­lər hazır­lanır. Bu dəyişikliklərin xarakteri konkret situasiyadan asılı olaraq müəy­yən­ləşdi­ri­lir və nəzarətin məqsədinə, göstəricilər üzrə plan tap­şı­rıq­larına, yaxud da ayrı-ayrı icraçı­lara aid ola bilər. Məsələn, əgər 20 yeni istehlak­çı­nın cəlb edilməsi məqsəd kimi qarşı­ya qoyul­muş­dursa və buna artıqlaması ilə nail olunmuşdursa, onda gələcək dövr üçün məq­səd dəyişdirilərək «cəlb edil­miş isiehlakçıların saxlanması» kimi qoyula bilər. Əgər təhlil nəti­cə­sində aşkar edilərsə ki, plan tapşırığı onun real olmaması səbə­bin­dən yerinə yetirilməmişdir, onda həmin tapşırığın səviyyəsi aşağı sa­lın­ma­lıdır. Yox əgər, plan tapşırığı hər hansı işçinin fəaliyyəti nəticəsində artıq­­la­ması ilə ye­rinə ye­ti­rilmişdirsə onda həmin işçini mükafatlandırmaq və yaxud, hər hansı bir iş­çinin peşə­karlıq səviyyəsinin aşağı olması üzün­dən yerinə yetirilməmişdirsə onda həmin işçinin ixtisasının artırıl­ması üzrə tədbirlər nəzərdə tutula bilər və s.

Marketinqə aid ədəbiyyatda [8, 10, 12, 31, 36, 52, 53, 88, 104] marketinq nəzarətinə yanaşmaları ümumiləşdirərək belə nəticəyə gələ bilə­rik ki, marketinq nəzarəti üç formada: 1) marketinq fəaliyyətinin moni­torinqi, 2) operativ marketinq nəzarəti və 3) strateji marketinq nəza­rəti formasında həyata keçirilir.

Marketinq fəaliyyətinin monitorinqi marketinqin ətraf mühitində baş verən dəyişikliklərin operativ qaydada aşkar edilməsi və bu dəyi­şik­lərin marketinq fəaliyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə mar­­ke­­tinqin ətraf mühiti amillərinin müasir vəziyyətinin müntəzəm və fasiləsiz müşahidə edilməsi, izlənməsi sistemidir. Marketinqin bütün ətraf mühit amillərinin moritorinqi zəruri olsa da dəyişmə tezliyi və inten­sivliyi yüksək olan amillərin, məsələn, istehlakçıların, rəqiblərin, bazarın məhsul strukturunun, qiymətin vəziyyətinin monitorinqinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Həyata keçirilən moni­to­rinqin nəticəsinə uyğun olaraq mar­ke­­tinq plan­larında və ya müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarında zəruri düzəlişlər (korrektelər) edilir.

Operativ marketinq nəzarəti illik marketinq planlarında müxtəlif gö­s­təricilər üzrə müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi sə­viy­yə­sini və müxtəlif amillərin bu kənarlaşmalara təsir dərəcəsini müəyyən­ləşdirmək məqsədi ilə vaxt­aşırı və ya daima aparılan nəzarət siste­midir. Bu nəzarət sayəsində müəssisənin cari mar­ketinq fəaliyyətini qiy­mətləndirmək mümkün olur. Operativ marketinq nəzarəti özündə illik plan nəzarətini, mənfəətliliyə nəzarəti və müxtəlif marketinq element­lə­rinin ef­fektliliyinə nəzarəti birləşdirir.

Strateji marketinq nəzarəti marketinqin ətraf mühit amillərində baş verən dəyişiklərin və yaranmış problemlərin aşkar edilməsi, həmçinin bu problemlərin həll edilməsi üzrə tövsiyələrin hazırlanması məqsədi ilə müəs­sisənin marketinq fəaliyyətinin vaxtaşırı, hərtərəfli və obyektiv yox­lanılması prosesidir [88, s. 329]. Verilmiş tərifdən göründüyü kimi stra­teji marketinq nəzarəti marketinqin ətraf mühiti amillərində dəyi­şikliklər baş verdiyi halda aparılır və.marketinqin ətraf mühiti amilləri ilə müəssi­sənin məqsədi və imkanları arasındakı uyğunsuz­luqların aradan qaldırıl­ması­na, başlıca strateji problemlərin həllinə və bun­lara uyğun olaraq strateji marketinq plan­larında müvafiq dəyişikliklə­rin edilməsinə yönəl­dilir. Bu nəzarətin həyata ke­çi­ril­məsində, əsasən SWOT-analizdən isti­fadə edilir, əsas diqqət müəs­sisənin güc­lü və zəif tə­rəflərinə, təhlükə və imkanlara yetirilir. Strateji marketinq nəzarəti marke­tinq auditi və mar­ketinqin effektliliyinin qiymətləndirilməsi formasında hə­ya­ta keçi­rilir.

H. Assel marketinq nəzarətinin nə vaxt həyata keçirildiyindən asılı olaraq onu 1) mar­ke­tinq planının re­a­lizasiyasından sonra həyata keçirilən nəzarətə, 2) idarəetmə nəzarəti­nə və 3) ada­p­tiv nəzarətə bölür [12].Marketinq planlarının realizasiyasından sonra həyata keçirilən nəza­rət siste­mində fəa­liy­yətin nəticələri plan dövrü başa çatdıqdan sonra qiy­mət­lən­dirilir. Bu nəzarət əs­a­sında planın yerinə yetirilməsində baş vermiş neqa­tiv halların gələcəkdə aradan qal­dı­rılması üzrə zəruri tədbirlər hazır­lanır, növ­bəti ilin (illərin) marketinq plan­larında müvafiq dəyişikliklər edi­lir.

İdarəetmə nəzarəti sistemində baş verə biləcək kənarlaşmalar mar­ke­tinq planla­rı­nın realizasiyasından sonra yox, bilavasitə plan dövründə marketinq fəaliyyətinin gedişi prosesində aşkara çı­xa­rılır və aradan qaldı­rılır. Bu məq­sədlə nəzarət edilən hər bir göstərici üzrə plan tapşırığından yol verilə bilən kənarlaşma inter­va­lı, yəni kə­nar­laşmanın yuxarı və aşağı həddi müəyyən edilir. Kənarlaşmanın kəmiyyəti müəyyən edil­miş həddə çat­dıqda və ya onu keçdikdə dərhal onun səbəbləri öyrəni­lir və veril­miş rejimə qaytarılması və ya bu rejimin dəyişdirilməsi üzrə tədbirlər hazırlanır. Marketinq planlarının realizasiyasından sonra həyata keçirilən nəza­rət siste­mindən fərqli olaraq bu nəzarət sistemi mnecerlərə plan döv­rünün başa çatmasını gözləmədən müəyyən edilmiş plan tapşı­rıq­larında operativ qaydada zəruri dəyişikliklər etməyə imkan verir.

Adaptiv nəzarət və ya xəbərdaredici (qabaqlayıcı) nəzarət prose­sində xarici mühit amillərinin dəyişmə meyl­­ləri izləni­lir və baş verən dəyişmələrin marketinq planlarında qarşıya qoyul­muş məqsədə təsir dərəcəsi aşkar edilir, zəruri hallarda məqsədə və onlara nail olunmanı təmin edən fəaliyyətə müvafiq dəyi­şikliklər edi­lir. Göründüyi kimi adap­tiv nəzarət marketinq fəaliyyəti qarşısında qoyul­muş məqsədə və bu məqə­səd nail olun­ması üzrə hazırlanmış proqramlarda zəruri dəyişiklik­lərin edilməsini nəzərdə tutur.
9.2. Operativ marketinq nəzarəti

9.2.1. İllik plan nəzarəti

İllik plan nəzarəti illik marketinq planlarında müəyyən edilmiş göstə­ricilər üz­rə müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilmə səviyyə­sini, həmin tapşı­rıq­lardan kənarlaşmaları və bu kənarlaşmaların həcminə müxtəlif amillərin təsir də­rə­cəsini aşkar etmək məqsədi ilə apa­rılan nəzarət sistemidir. Nəzarətin bu forması idarəetmənin bütün pillə­lərində həyata keçirilir. Bu məqsədlə bütünlükdə müəssisə üzrə müəyyən edilmiş plan tapşırıqları ayrı-ayrı məhsul (məhsul qrupu) menecerlə­ri, satış menecerləri, bazarlar və s. üzrə konkretləşdirilir. Hər bir menecer onun üçün müəy­yən edilmiş plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə, rəh­bərlik isə bütün­lük­də müəssisə və ayrı-ayrı menecer üçün müəyyən edilmiş plan tapşırıqlarının ye­ri­nə yetirilməsinə nəzarət edir. Nəzarət nəticəsində illik marketinq plan­larına müva­fiq dəyişikliklər edilir və bu plan yaranmış bazar situasiyasına uyğunlaşdırılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəzarət formasında əsas diqqət illik plan tapşı­rıq­larının yerinə yetirilməsinə və illik marketinq planlarında müvafiq dəyişikliklərin edil­­məsinə yönəldilməsinə baxmayaraq, onun nəticələrindən strateji marketinq nə­za­­rətində də istifadə edilir. Çünki, strateji marketinq planlarında qarşıya qoyulan məq­­səd (məqsədlər) və tapşırıqlar plan illəri üzrə bölüşdürüldüyündən onlara nail olun­ması həll­­edici dərəcədə konkret illər üçün müəyyən edilmiş plan tap­şı­rıq­­la­rı­nın yerinə yetirilməsindən asılı­dır. Deməli, konkret plan ili üçün müəyyən edil­­­miş tapşırıq­larının yerinə ye­tirilmə səviyyəsi strateji planlarda müva­fiq dəyişik­lik­lərin edilmə­si­nə səbəb ola bilər.

İllik plan nəzarətinin əhatə dairəsi qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq müx­­təlif ola bilər, yəni illik plan nəzarəti marketinq fəaliyyətini xa­rak­terizə edən is­tənilən göstəricini əhatə edə bilər. Lakin, marketinqə aid ədəbiy­yatda illik plan nə­za­­­rə­tinin əhatə etdiyi göstəricilərə ən çox satışın həcmi və müəssisənin (məhsulun) ba­zar payı, marketinq xərclərinin satışın həcminə nisbəti və istehlakçıların təmin edil­mə (razı qalma) səviyyəsi aid edilir.Satışın həcminə nəzarət. Satışın həcminə nəzarət əldə edilmiş nəti­cənin müəyyən edilmiş plan tapşırığı ilə müqayisəsi əsasında həyata keçi­rilir. Təhlil əsasında plan tapşırıqlarından kənarlaşmaların həcmi, onun səbəb­­ləri, bu kə­nar­laşmaya müxtəlif amillərin təsir dərəcəsi aşkar edilir və zəruri hallarda gələcək dövr üçün plan tapşırıqları dəyişdirilir.

Nəzarət həm bütünlükdə müəssisə və onun ayrı-ayrı strateji biznes vahidləri, həm də məhsul qrupu, məhsul növü, bazarlar, ərazilər və s. üzrə aparıla bilər. Fərz edək ki, 2013-cü ildə müəssisə üzrə satışın ümumi həcmi 10000 min man., o cümlədən A məhsulu üzrə 4500 min man., B məhsulu üzrə 2500 min man. və C məhsulu üzrə 3000 min man. təşkil etmişdir. Müəssisə 2014-cü ildə satışın ümumi həcmini 2013-cü ilə nisbə­tən 30%, o cümlədən, A məhsulu üzrə 20%, B məhsulu üzrə 25%, C məh­sulu üzrə 49,2% artırmağı nəzərdə tutmuşdur. 2014-cü ildə müəssisə üzrə satışın faktiki həcmi 13500 min man., o cümlədən, A məhsulu üzrə 5500 min man., B məhsulu üzrə 4200 min man. və C məhsulu üzrə 3800 min man. təşkil etmişdir, 2013-cü ilə müqayisədə məhsulların satışının faktiki artımının və planda nəzərdə tutulan artımının mütləq və nisbi həcmləri aşağıdakı cədvəldə verilmişdir (11.1 saylı cədvəl ).

Cədvəl 11.1

2013-cü ilə nisbətən satışın artım tempi üzrə plan tapşırıqlarının yerinə yetirilməsiMəhsul­lar

2013-cü ilə nisbətən

Plandan kənarlaşma

Planda nəzərdə tutulan artım

Faktiki artım

min man

%-lə

min man

%-lə

min man

%-lə

A

900

20

1000

22.22

100

2,22

B

625

25

1700

88,0

1075

63,0

C

1475

49,2

800

26,67

-675

22,53

Cəmi

3000

30

3500

35

500

5,0

11.1 saylı cədvəl məlumatlarının təhlili göstərir ki, 2013-cü illə müqayisədə 2014-cü ildə C məhsulunun satışının həcminin 800 min art­masına baxmayaraq planda nəzərdə tutulan artıma nail olunmamış, planda nəzərdə tutulan həcmindən 675 min man. və ya 22,5% az məhsul satıl­mışdır. Lakin A və B məhsullarının satışı üzrə plan tapşırığı artıq­la­ması ilə yerinə yetirildiyindən müəssisə üzrə satışın ümumi həcmi 500 min man. və ya 5 faiz bəndi artıqlaması ilə yerinə yetirilmişdir. Əg­ər təhlil nəticəsində plan tapşırığının ye­rinə yetirilməməsi onun real olmaması, yəni tapşırığın həddən çox yüksək müəyyən edilməsi ilə əlaqədar olduğu aşkar edilərsə, onda müəs­sisə plan tapşırığının səviyyəsini azalda bilər. Əgər təhlil nəticəsində bunun satış heyətinin işinin düzgün təşkil edilmə­məsi ilə əlaqədar olduğu aşkar edi­lərsə, onda müəssisə plan tapşırığını sabit saxla­maqla heyətin işinin yeni­dən qurulması üzrə tədbirlər ha­zır­layıb həyata ke­çirməyi nəzərdə tuta bilər. Eyni işlər digər məhsullar və bütün­lük­də müəs­sisə üzrə də həyata keçirilməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu təhlili daha da dərinləşdirərək hər bir satıcı, ayrı-ayrı bazarlar, bölüşdürmə kanalları və ərazilər üzrə aparmaq daha məqsə­də­uyğ­un­dur.

Bazar payına nəzarət. Həm müəssisə üzrə satışın ümumi həcminin, həm də onun ayrı-ayrı məh­sul­larının satışının həcminin təhlili rəqib müəs­­sisələrin müvafiq göstəriciləri ilə mü­qa­­yisədə aparılmadığından müəs­sisənin və onun məhsullarının bazar mövqe­yini qiy­mətləndirməyə imkan vermir. Çünki, yaranmış bazar imkanla­rın­dan müəssisənin səmərəli istifadə edə bilməməsi nəticəsində onun satışının həc­mi­nin artım tempi rəqib müəssisə­lərin satışının artım tempindən aşağı ola bilər. Bu on­un bazar mövqeyinin zəifləməsini göstərir. Əksinə, bazarın tutumu azaldığı halda müəssisənin satışının həcminin azalması tempi rəqib müəssisələrin satışının həc­minin azalma tempindən aşağı ola bilər ki, bu da onun bazar mövqeyinin güclən­məsini xarakterizə edir.

Satışın təhlilinin bu çatışmazlığını aradan qaldırmaq məqsədi ilə satı­şın ümumi həcmində müəssisənin və onun ayrı-ayrı məhsullarının bazar payı göstəricisindən istifadə edilir. Bu göstərici müəssisənin (onun konkret məhsulunun) satışının həc­mi­nin satışın ümu­mi həcminə (konkret məhsulun satışının ümu­mi həcminə) faizlə nisbəti kimi müəyyən edilir. Bu göstərici ayrı-ayrı ölkə­lər, regionlar, rayonlar, inzibati ərazi va­hid­ləri və s. üzrə aparıla bilər.

Bazar payı təhlil edilərkən ya nail olunmuş bazar payı göstəricisi müəyyən edilmiş plan tapşırığı, ya da, müxtəlif dövrlərin müvafiq gös­tə­ri­ciləri ilə müqa­yi­sə edilir. Aşkar edilmiş kənarlaşmaların səbəbi aydınlaşdırı­lır və mənfi halların ara­dan qaldırılması üzrə tədbirlər hazırlanır. Fərz edək ki, müəssisə cari ildə bazar payını keçən ilki 13,6%-dən 15,6%-ə çat­dırmağı planlaşdırmışdır. Cari ildə ölkə üzrə satışın ümumi həcmi 950 mln. man., müəssi­sə­nin satışının həcmi isə 125 mln. man. təşkil etmişdir. De­məli, cari ildə müəssisənin bazar payı 13,2% təşkil etmişdir. Beləliklə, müəssisə nəinki qarşıya qoyduğu məqsədə nail olmamış, hətta ke­çən illə müqayisədə onun bazar mövqeyi zəifləmiş və bazar payı 0,4% aşağı düş­müşdür. Bununla əlaqədar olaraq müəssisə bunun səbəblərini aydınlaşdır­malı və bunun əsasında ya bazar payının yüksəldilməsi üzrə tədbirlərin həy­ata keçirilmə­sinə, ya da tapşırığın səviyyəsinin aşağı sa­lın­ma­sına dair qərar qə­bul etməlidir.

F.Kotler göstərir ki, müəssisənin bazar payı təhlil edilərkən mütləq aşağıda göstərilən şərtlər nəzərə alınmalıdır [53, s.827]:

1. Xarici mühit amillərinin dəyişməsinin bütün kompaniyalarının fəaliyyətinə ey­ni dərəcədə təsir edəcəyini düşünmək düzgün deyildir. Mə­sələn, siqaretin ziyanına dair ABŞ Səhiyyə Nazirliyinin hesabatı tütün məhsullarına ümumi tələbatın müəyyən qədər aşağı düşməsinə səbəb oldu. Lakin, bu, müxtəlif tütün kompaniyaları­nın fəaliyyətinə müxtəlif dərəcədə təsir etdi: daha keyfiyyətli filterli siqaret is­tehsal edən kompaniyalar digər kompaniyalarla müqayisədə daha az ziyan çəkdilər.

2. Kompaniyanın işini digər kompaniyaların orta göstəriciləri ilə müqa­yisə edil­məsinin zəruriliyi fikri bir sıra hallarda səhvdir. Kompa­ni­ya­nın fəaliyyəti yalnız ona yaxın olan kompaniyaların nəticələri ilə müqa­yisə edilməlidir.

3. Sahəyə yeni firma daxil olduqda mövcud firmaların hamısının ba­zar payı aza­la bilər. Firmanın bazar payının azalması bəzən onun rəqiblər­dən pis işləməsini gös­tərmir. Müxtəlif firmaların bazar payının azalması səviyyəsi bazara və ya sahəyə yeni daxil olan firmanın artıq bazarda fəa­liyyət göstərən firma­la­rın satışının həcminə təsir dərəcəsindən asılıdır.

4. Firmanın bazar payının azaldılması bəzən bilərəkdən, mənfəətin artırıl­ması məqsə­di ilə hə­yata keçi­ri­lir. Məsələn, rəhbərlik kompaniyanın gəlirini artır­maq məqsədi ilə mən­fəət əldə etməyə imkan verməyən məh­sul­lardan və ya isteh­lakçı qruplarından im­ti­na edə bilər.

5. Bazar payı göstəricisinin dəyişməsi bir çox, daha az əhəmiyyətli digər sə­bəb­lərdən də baş verə bilər. Məsələn, bazar payı iri satışların nə vaxt - ayın sonun­da və ya növbəti ayın əvvəlində həyata keçirilməsindən asılıdır. Bir sıra hallarda bazar payında baş ve­rən dəyişiklik marketinq baxımından əhəmiyyət kəsb et­mir.

Marketinq xərclərinin satışın həcminə nisbəti. Müəssisənin mar­ketinq fəa­liy­yəti ilə əlaqədar olan xərclərin: satış heyətinin saxlanması, reklam, sa­tışın həvəs­lən­dirilməsi, marketinq tədqiqatlarının aparılması, marketinq bölməsi işçilərinin saxlanması və bu kimi digər xərclərin məbləği və sə­viyyəsi məhsulun qiymətinə və bunun vasitəsi ilə müəs­sisənin digər göstəri­cilərinin səviyyəsinə bu və ya digər də­rəcədə təsir edir. Hətta son illərdə bir sıra mütəxəssislər reklam və satışın hə­vəs­lən­dirilməsinə çəkilən xərclərin məbləğinin və səviyyəsinin artırıl­ma­sını cəmiy­yə­tin istehlak edən cəmiyyətə çevrilməsinə, istehlakçıların maliyyə vəsaitlərinin səmə­rə­siz xərclənməsinə və bu kimi neqativ halların yaran­masına səbəb olduğunu göstərir və bu meyli ciddi tənqid edirlər. Müəyyən mənada bu fikirlə razılaş­maqla yanaşı onu da qeyd et­mək lazımdır ki, bu xərclərin, xüsusən də marketinq tədqiqatlarının aparılma­sına çə­kilən xərclərin səviyyəsinin aşağı salınması tələbat olmayan məh­sul­ların istehsa­lı­na və s. sə­bəb olmaqla cəmiyyətə daha çox ziyan vura bilər. Buna görə də müəssisə marketinq xərclərinin, o cümlə­dən, ona daxil olan ayrı-ayrı xərc maddələ­rinin səviyyəsinə, yəni bu xərclərin həc­minin satışın (döv­riyyənin) həcminə nisbəti göstəricisinə daima nəzarət etməli və onun optimal sə­viyyədə olma­sını təmin etməlidir.

Marketinq xərclərinin satışın həcminə nisbətinə nəzarət prosesində həm bü­tün­lükdə marketinq xərclərinin, həm də onun ayrı-ayrı xərc mad­dələrinin faktiki sə­viyyəsi müəyyən edilmiş plan tapşırıqları ilə müqayisə edilir, kənarlaşmalar və on­la­rın səbəbləri aydınlaşdırılır, neqativ kənar­laş­­maların aradan qaldırılması üçün töv­siyə­lər hazırlanır. Fərz edək ki, müəs­sisə plan ili üçün marketinq xərclərinin səviy­yə­si­ni 3,0%, reklam xərclərinin səviyyəsini isə 1,2%, o cümlədən müvafiq olaraq I rüb üzrə 2,83% və 1,17%, II rüb üzrə 3,0% və 1,20%, III rüb üzrə 2,98% və 1,24%, IV rüb üzrə 3,13% və 1,18% həcmində müəyyən etmişdir. I rübün nəticələri qiymətlən­diri­lərkən bütünlükdə marketinq xərclərinin səviyyəsi təxminən sabit qaldığı, reklam xərclərinin səviyyəsinin isə 1,25% olduğu, yəni 0,08% yüksəldiyi aşkar edilmişdir. Təhlil nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu artım satışın həcmini ar­tırmaq məqsədi ilə İ rübün son günlərində reklam kampaniyasının həyata keçirilməsi nəticə­sində baş vermişdir. Reklam kampa­ni­ya­ları satışın həc­minin artırılmasına müəyyən müddətdən sonra təsir etdiyindən müəssisə reklam xərclərinin səviyyəsini aşağı salmaq məqsədi ilə hər hansı bir tədbirin həyata keçi­ril­mə­sini planlaşdırmaya bilər. Əgər bu hal növbəti rüblərdə də baş verərsə, onda müəssisə hə­min xərclərin səviyyəsinin aşağı salınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirməlidir.İstehlakçının təminedil­mə (razı qalma) səviyyəsinə nəzarət. Məlum ol­duğu kimi, marke­tin­qin ən mühüm vəzifələrindən biri mövcud isteh­lak­çıla­rın saxlanması və yeni is­teh­lakçıların cəlb edilməsidir. Bu vəzifənin uğurla yerinə yetirilməsi müəssisənin fəa­liy­yətinin yüksək effektlə həyata keçiril­məsini təmin edir, onun satışının həcminin, bazar pa­yı­nın və mən­fəətinin ar­tırılmasına, rentabellik səviyyə­sinin yüksəldilməsinə və digər göstə­ri­ci­lərin səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına şərait yaradır. Bununla əla­qə­­dar olaraq möv­cud və potensial istehlakçıların müəssisəyə və onun məhsullarına mü­nasibəti dai­ma nəzarətdə saxlanılmalı, onun dəyişmə meyli öyrənilməlidir. Bu­nun əsasında isə həm mövcud istehlakçıların sadiqliyinə və daha çox məhsul alma­sına nail olunmasını, həm də poten­sial istehlakçıların real isteh­lakçılara çevrilməsini təmin edən təd­birlər həyata keçirilir.

İstehlakçıların təmin edilmə səviyyəsinə nəzarətin həyata keçi­ril­məsi prosesi özündə istehlakçıların təmin edilmə səviyyəsini xarakterizə edən kriteriyaların, sor­ğu anketlərinin formasının və anket sualların, sorğunun aparılacağı məntəqə­lərin və rəyləri soruşulacaq müştərilərin müəyyənləşdi­rilməsini, həmçinin toplanmış informasiyanın təhlilini, alınmış nəticələrin təsvirini və buna uyğun tö­v­siyələrin hazırlanmasını birləşdirir. İstehsal təyinatlı məhsullar bazarı­nın mar­ketinq tədqiqatları ilə məşğul olan bir agentlik istehlakçıların təmin edil­mə sə­viy­yəsi haqqında tam, dürüst və dolğun məlumat əldə etmək üçün 3 qrup müş­təri: 1) 10 mövcud müştəri, 2) 10 keçmiş müştəri, yəni əvvəllər müəssisənin məh­­sulunu al­mış, lakin hal-hazırda onu almayan müştəri və 3) 10 potensial müş­təri, yəni hədəf baza­rında fəaliyyət göstərən, lakin hələ müəssisənin məh­su­lunu alma­yan müştəri ara­sında sorğunun (müsa­hibələrin) keçirilməsini təklif edir [36, s. 569].

Aparılmış sorğular əsasında toplanmış informasiyanın təhlili nəti­cə­sində möv­cud istehlakçıların müəssisədən və onun məhsullarından razı qalma səviyyə­si­ qiy­mət­ləndirilir, keç­miş müştərilərin müəssisənin məhsu­lundan imtina etmə səbəbləri, po­tensial istehlakçıların müəssisənin məh­sulunu hansı səbəbdən alma­ması aydın­laş­dırılır və vəziyyətin yaxşı­laşdırıl­masına yönəldilən tədbirlər həyata keçirilir. Məsə­lən, informa­si­ya­nın təhlili nəticəsində mövcud istehlakçıların bir hissəsinin müəssisənin məhsulunu göstərilən texniki xidmətin səviyyəsindən qis­mən narazı qal­ması, keçmiş müştərilərin bir hissəsinin isə onun kreditlə satıl­maması səbə­bindən almadığı aydınlaşarsa, onda müəssisə texniki xidmətin sə­viy­yəsinin yüksəldilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirməli, keç­miş müştərilə­rini geri qay­tarmaq üçün məhsulun kreditlə satışını təşkil etməlidir.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəzarəti son və işgüzar istehlakçılarla ya­naşı, vasitəçilər üzrə də həyata keçirmək məqsədəuyğundur.


Yüklə 478,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə