1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)Yüklə 0,95 Mb.
səhifə1/6
tarix01.02.2018
ölçüsü0,95 Mb.
#23048
  1   2   3   4   5   6

1. Ölkəmizdə marketinq tətbiqinin zəruriliyi nə ilə əlaqədardır: (Qarışıq)

A) istehlakçıların məhsullara münasibətinin dəyişməsi;

B) mülkiyyətin özəlləşdirilməsi və dövlətsizləşdirilməsi;

C) mülkiyyət formalarının tətbiqi;

D) istehsalın təşkili səviyyəsinin yüksəldilməsi;

E) bazar münasibətlərinə keçid;2. Marketinqin nəzəri əsasını nə təşkil edir:

A) dəyər qanunu;

B) fərdi seçim və istehlakçının muxtariyyatı;

C) qiymətqoyma;

D) situasiyalı təhlil və sistemli təhlil;

E) strateci planlaşdırma;3. Aşağıdakı fəaliyyət növlərindən hansı marketinqin tətbiq sahəsinə aid

deyil­dir:

A) qeyri kommersiya fəaliyyəti

B) istehsal və istehlak vasitələri istehsalı sahələri;

C); dövlətlərarası hərbi əməkdaşlıq;

D) aqrar sahə;

E) maddi və qeyri maddi xidmət sahələri;4. Marketinq kateqoriyası kimi tələbat aşağıdakılardan hansını əks etdirir:

A) alıcının istəklərini;

B) alıcının alıcılıq qabiliyyətini;

C) tələbi;

D) ödənilməsi spesifik forma alan ehtiyacı;

E) istehlakçının məhsula münasibətini;5. Marketin kateqoriyası kimi tələb aşağıdakılardan hansını əks etdirir:

A) istehlakçının məhsula münasibətini;

B) istehlakçının ehtiyacını;

C) istehlakçının arzı və istəklərini;

D) istehlakçının ödəniş qabiliyyətli tələbatını.

E) istehlakçının təbii (anadan gəlmə) və qazanılmış tələbatlarını;6. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinqin funksiyalarına aiddir:

A) marketinq tədqiqatları; məhsul çeşidinin planlaşdırılması; məhsulların bölüşdürülməsi və satışın təşkili; satışın həvəsləndirilməsi və reklam; marketinq nəzarəti;

B) marketinq tədqiqatları; məhsulun çeşidinin planlaşdırılması; məhsulların bölüşdürülməsi və satışın təşkili; satışın həvəsləndirilməsi və reklam; qiymət­qoy­ma;

C) situasiyalı təhlil; məhsul çeşidinin planlaşdırılması; məhsulların bölüş­dürülməsi və satışın təşkili; satışın həvəsləndirilməsi və reklam; qiymətqoy­ma;

D) marketinq tədqiqatları; məhsulun çeşidinin planlaşdırılması; müəssisənin bazar mövqeyini müəyyənləşdirilməsi; satışın həvəsləndirilməsi; marketinq nəzarəti;

E) marketinq tədqiqatları; məhsulun bazar mövqeyinin qiymətləndirilməsi; məhsulların bölüşdürülməsi və satışın təşkili; satışın həvəsləndirilməsi və reklam; marketinq nəzarəti.7. Demarketinq tələbatın hansı halında tətbiq edilir:

A) tələbat qeyri stabil oduqda;

B) tələbat azalmağa doğru meyl etdikdə;

C) tələbatın həcmi təklifin həcmindən çox olduqda;

D) tələbat neqativ olduqda;

E) tələbat irrasional olduqda;8. Konversiya marketinqi tələbatın hansı halında tətbiq edilir:

A) tələbatın həcmi həddən çox olduqda;

B) tələbat azalmağa doğru meyl etdikdə;

C) tələbat qeyri stabil oluqda;

D) yuxarıdakı cavabların heç bir döğru deyildir

E) tələbat irrasional olduqda;9. Məhsul istehlakçıların sağlamlığına ziyan vurduğu halda marketinqin hansı forması tətbiq edilir:

A) təmərküzləşmiş marketinq;

B) konversiya marketinqi;

C) sinxromarketinq:

D) inkişaf edən marketinq;

E) əks təsirli marketinq;10. Tələbatın hansı formasında sinxromarketinqin tətbiqi məqsədəuyğundur:

A) tələbat stabil oduqda;

B) tələbatın həcmi tərəddüd etdikdə;

C) ctələbatın həcmi həddən çox olduqda;

D) tələbat irrasional olduqda;

E) tələbatın həcmi stabil olduqda11. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinqin təkmülünü tam əhatə edir:

A) yalnız istehlakçının marketiqni və sosial-etik marketinq

B) yalnız istehsalın və məhsulun təkmilləşdirilməsi,

C) yalnız kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi;

D); istehsalın təkmilləşdirilməsi, məhsulun təkmilləşdirilməsi, kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi, istehlakçının marketiqni və sosial-etik marketinq;

E) məhsulun təkmilləşdirilməsi, kommersiya amillərinin intensivləş­diril­mə­si, istehlakçının marketiqni və sosial-etik marketinq;12. Məhsulun maya dəyərinin və qiymətinin aşağı salınması marketinqin hansı forması üçün xarakterikdir:

A) aktiv marketinq;

B) kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi;

C) istehlakçının marketiqni və sosial-etik marketinq;

D) passiv marketinq;

E) istehsalın təkmilləşdirilməsi;13. İstehlakçının və istehsalçının mənafei hansı marketinq konsepsiyasında daha dolğun nəzərə alınır:

A) istehlakçının marketiqni;

B) məhsulların təkmilləşdirilməsi;

C) kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi;

D) istehsalın təkmilləşdirilməsi;

E) passiv marketnq;14. İstehlakçının, istehsalçının və cəmiyyətin mənafei hansı marketinq konsepsiyasında daha dolğun nəzərə alınır:

A) kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi;

B) istehsalın təkmilləşdirilməsi;

C) məhsulların təkmilləşdirilməsi;

D) sosial-etik marketinq;

E) istehlakçının marketiqni;15. İstehlakçının daha yüksək keyfiyyətli məhsula üstünlük verməsi hansı marketinq konsepsiyasına uyğun gəlir:

A) istehlakçının marketiqni;

B) istehsalın təkmilləşdirilməsi;

C) kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi;

D) məhsulların təkmilləşdirilməsi;

E) sosial-etik marketinq;16. Marketinqin kommersiya amillərinin intensivləşdirilməsi konsepsiysı satışın həcmini hansı amillər hesabına artırmağı nəzərdə tutur:

A) istehsal texnologiyasının təkmilləşdirilməsi;

B) məhsulların texniki-istismar və dəyər parametrlərinin yaxşılaşdırılması;

C) istehlakçıların davranışının və alış motivlərinin öyrənilməsi;

D) satışın həvəsləndirilməsi;

E) yüxarıda göstərilən bütün cavablar döğrudur;17. Marketinq konsepsiyasına görə müəssisə maksimum mənfəət əldə edilməsinə nəyin hesabına nail olmalıdır:

A) daha çox məhsul satılması

B) istehlakçıların tələbatlarının öyrənilməsinə və onların daha dolğun ödənilməsi

C) yeni məhsular hazırlanmasına və mövcud məhsulların xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi;

D) bölüşdürmə və satış kanallarının düzgün seçilməsi

E) məhsulun istehsalına və satışına çəkilən xərclərin ixtisar edilməsi18. Marketinq konsepsiyasına görə müəssisənin istehsal-satış fəaliyyətinin planlaşdırılmasına nədən başlanılır:

A) ) məhsulların modifikasiyasından;

Bistehlakçılarının tələbatlarının və problemlərinin öyrənilməsindən;

C) yeni məhsulların variantlarının hazırlanması və istehsalından;

D) müəssisənin istehsal bazasının təşkili üzrə tədbirlərin planlaşdırılmasından;

E) məhsulların görünüşünün, dizaynının və qablaşdırılmasının yaxşılaşdırılması və təkmilləşdirilməsindən;19. Marketinq-miks özündə hansı elementləri birləşdirir:

A) məhsul, bölüşdürmə və satış kanalları, strateci marketinq planlaşdırılması;

B) məhsul, qiymət və müəssisənin idarəetmə strukturu;

C) məhsul, qiymət, bölüşdürmə və həvəsləndirmə;

D) məhsul, qiymət, ticarət markası və həvəsləndirmə;

E) idarəetmə strukturu, bölüşdürmə və satış kanalları, məhsulun mövqeləş­di­ril­məsi;20. Marketinqin ətraf mühiti:

A) müəssisənin idarəetmə strukturudur;

B) ölkənin iqtisadi vəziyyətini xarakterizə edən göstəricilər sistemidir;

C) müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təsir edən xarici subyekt və amillərin məcmuusudur

D) iqtisadi-sosial amillərdir;

E) müəssisənin istehsal- maliyyə fəaliyyətini xarekterizə edən göstəricilər sistemidir;.21. Marketinqin nəzarət edilən ətraf mühit amiilləri:

A) iqtisadi, sosial və demoqrafik amillərdir;

B) müəssisə tərəfindən müəyyən edilən və idarə edilən amillərdir;

C) istehlakçıların təlabatını müəyyən edən amillərdir;

D) makromühit amilləridir;

E) müəssisdən kənar mikromühit amilləridir;22. Kontakt auditoriyası:

A) müəssisənin müştəriləridir;

B) müəssisənin fəaliyyətinə maraq göstərən və ona qarşıya qoyduğu məqsədə çatmaqda ona gömək edən şəxslərin məcmuusudur;

C) müəssisə ilə kontakt yaradan və onu material resursları ilə təmin edən müəssisələrdir;

D) müəssisənin məhsullarının satışını həyata keçirən vasitəçilərdir;

E) müəssisənin məhsulgöndərənləridir;23. İstehlakçılar bazarında:

A) qiymətin səviyyəsi aşağıdır;

B) istehsalçıların sayı istehlakçıların sayından çoxdur;

C) rəqabət mühiti mövcudur;

D) təklifin həcmi tələbatın həcmindən çoxdur;

E) təlabatın həcmi təklifin həcmindən çoxdur;24. İstehsalçılar bazarında:

A) istehlakçıların sayı istehsalçıların sayından çoxdur;

B) tələbatın həcmi təklifin həcmindən çoxdur;

C) təklifin həcmi tələbatın həcmindən çoxdur;

D) rəqabət mühiti mövcudur;

E) qiymətin səviyyəsi aşağıdır;25. İstehlakçılar bazarına hansı rəqabət forması uyğun gəlir:

A) istehsalçıların rəqabəti;

B) eyni növ məhsulların rəqabəti;

C) haqsız rəqabət;

D) istehlakçıların rəqabəti;

E) funksional rəqabət;26. İstehsalçılar bazarına hansı rəqabət forması uyğun gəlir:

A) haqsız rəqabət;

B) eyni növ məhsulların rəqabəti;

C) istehsalçıların rəqabəti;

D) istehlakçıların rəqabəti;

E) funksional rəqabət;27. Tələbatın həcmi təklifin həcmindən artıq olduğu situasiyaya bazarın hansı forması uyğun gəlir:

A) istehsal vasitələri bazarı;

B) istehsalçılar bazarı;

C) vasitəçilər bazarı;

D) dövlət orqanları bazarı;

E) isçtehlakçılar bazarı.28. Təklifin həcmi tələbatın həcmindən artıq olduğu situasiyaya bazarın hansı forması uyğun gəlir:

A) dövlət orqanları bazarı;

B) istehsalçılar bazarı;

C) istehsal vasitələri bazarı;

D) vasitəçilər bazarı;

E) isçtehlakçılar bazarı.29. Aşağıdakı elementlərdən hansı marketinq-miksə aid deyildir:

A) qiymət;

B) məhsul;

C) doğru cavab yoxdur.

D) ölüşdürmə;

E) həvəsləndirmə;30. İstehlakçı davranışı anlayışı nəyi ifadə edir:

A) istehlakçıların təlabatın və alıcılıq qabiliyyətini;

B) istehlakçıların məhsula və onun qiymətinə münasibətini;

C) məhsulların seçilməsi və satınalınması prosesində istehlakçıların etdikləri hərəkətlərin məcmuusunu

D) istehlakçıların həyat tərzini;

E) istehlakçıların sosial-iqtisadi vəziyyətini və mədəni səviyyəsini;31. Bazarın seqmentləşdirilməsi:

A) bazarları əhatəetmə səviyyəsidir

B) müxtəlif əlamətlərə görə istehlakçıların müxtəlif qruplara bölunməsidir

C) müxtəlif əlamətlərə görə məhsulların və bazarların təsnifləşdirilməsidir;

D) istehlakçıların tələbatlarının öyrənilməsidir;

E) məhsulların mövqeləşdirilməsidir32. Bazarın potensial tutumu:

A) istehlakçıların ehtiyacların həcmidir;

B) bazarda satıla biləcək məhsulların maksimum miqdarıdır (dəyəridir);

C) istehlakçıların tələbinin həcmidir;

D) istehsal edilən məhsulun maksimum miqdarıdır (dəyəridir);

E) istehlakçıların tələbatın həcmidir;33. Bazarın konyunkturası:

A) qiymətin müasir səviyyəsində tələbatın həcminin təklifin həcmindən artıq olduğu haldır;

B) qiymətlərin müasir səviyyəsində tələbatın həcmi ilə təklifin həcmi arasındakı nisbətdir;

C) qiymətin müasir səviyyəsində təklifin həcminin tələbatın həcmindən artıq olduğu haldır;

D) qiymətlərin müasir səviyyəsində ehtiyaclarla tələbatın həcmi arasındakı nisbətdir;

E) qiymətin müasir səviyyəsində təlabatın həcmi ilə təklifin həcminin tarazlıq vəziyyətidir;34. Aşağıda göstərilənlərdən hansı məhsul anlayışını tam ifadə edir:

A) insan əməyi ilə yaradılan bütün madi nemətlər;

B) təbiət tərəfindən verilən bütün madi nemətlər;

C) tələbat ödəmə qabiliyyətinə malik olan və insan əməyilə yaradılan və ya təbiət tərəfindən hazır verilən bütün maddi nemətlər

D) müəssisə tərəfindən istehsal edilən və insan əməyi ilə yaradılan bütün maddi nemətlər;

E) müəssisə tərəfindən istehsal edilən bütün şeylər;35. Real məhsul:

A) bazara çıxarılan bütün maddi nemətlərdir;

B) konkret parametrlərə və xüsusiyyətlərə malik olan məzmunca məhsuldur

C) öz xüsusiyyətlərinə görə başqa məhsullardan fərqilənən məhsullardır;

D) istehlakçının tələbatını ödəyən və ya onun problemini həll etməyə imkan verən məhsullardır;

E) orcinal məhsullardır;36. Yeni məhsula hansı məhsullar aid edilmir:

A) müəssisə tərəfindən ilk dəfə istehsal edilən bütün məhsullar;

B) həm müəssisə tərəfindən ilk dəfə istehsal edilən, həm də bazara ilk dəfə çıxarılan məhsullar;

C) mövcud bazarlar üçün istehsal edilən mövcud məhsullar;

D) mövcud bazarlara yeni çıxarılan məhsullar;

E) yeni bazarlara çıxarılan mövcud məhsullar.37. F. Kotlerə görə marketinq informasiya sistemi (MİS):

A) marketinq qərarlarının qəbulu üçün zəruri olan aktual və dəqiq informasiyanın toplanması, onun təhlili, sistemləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi prosesi, həmçinin bu informasiyanın toplanmasının metodoloci üsulları və işlənməsində istifadə olunan avadanlıqların məcmusudur;

B) marketinqə dair qərarların qəbulu üçün yaradılmış məlumatlar bankının, bu məlumatların toplanmasını həyata keçirən mütəxəssislər və məlumatların emalında isttifadə edilən avadanlıqların məcmusudur;

C) marketinq qərarlarının qəbulu üçün zəruri olan aktual və dəqiq informasiyanın toplanması, təsnifləşdirməsi, təhlili, qiymətləndirilməsi və yayımını həyata keçirən mütəxəssislərin, həmçinin bu informasiyanın toplanmasının metodoloci üsullarının və bunun üçün lazım olan avadanlıqların məcmusudur)

D) marketinq qərarlarının qəbulu üçün zəruri olan aktual və dəqiq informasiyanın toplanması, onun təhlili, sistemləşdirilməsi və məlumatlar bankının yaradılması, həmçinin yaradılmış məlumatlar bankı ilə dialoq sistemini təmin edən modellər və təlimatların məcmusudur;

E) marketinq qərarlarının qəbulu üçün zəruri olan aktual və dəqiq informasiyanın toplanması, onun təhlili, sistemləşdirilməsi və qiymətləndirilməsi, həmçinin informasiyanı özündə birləşdirən məlumatlar bankının yaradılması prosesidir;38. Aşağıda göstərilən metodlardan hansı marketinqə dair informasiyanın toplanmasında istifadə edilən metodlara aid deyildir:

A) müşahidə və sorğu metodları;

B) eksperment və fokus-qrup metodları;

C) informasiyanın iqtisavdi təhlil metodu;

D) Delfi və fokus-qrup metodları;

E) imitasiya metodu;39. Marketinq tədqiqatları:

A) müəssisənin fəaliyyətinin planlaşdırılması məqsədilə aparılan elmi-tədqiqat işləridir;

B) bazar prosesləri və situasiyasının idarə edilməsi üzrə proqramların hazırlanması prosesidir;

C) müəssisənin marketinq fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi posesisidir;

D) marketinq nəzəriyyəsi və praktikasının dərindən öyrənilməsidir;

E) marketinqin ətraf mühiti amillərini xarakterizə edən informasiyanın toplanması, sistemləşdirilməsi, təhlili, qiymətləndirilməsi və marketinq fəaliyyətinə dair tövsiyyələrin hazırlanması üzrə aparılan tədqiqat işləridir40. Zondlaşdırma (kəşfiyyat) marketinq tədqiqatları hansı məqsədlə aparılır:

A) marketinq fəaliyyətində olan problemlərin aşkar və həll edilməsi;

B) hökumətin iqtisadi inkişafa dair proqramlarının təhlili və onların müəssisənin marketinq fəaliyyətində nəzərə alınması;

C) marketinq fəaliyyətində olan problemlərin aşkar edilməsi və tədqiqat metodologiyasının hazırlanması üçün informasiyanın toplanması;

D) qapalı recimdə işləyən müəssisələrin fəaliyyəti haqqında informasiya toplanması və onun fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi;

E) öyrənilən hadisələr arasında səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkar edilməsi;41. 2004-cü ildə ölkə üzrə A məhsulunun satışının ümumi həcmi 2000 min ədəd, «Azinfo» müəssisəsinin anoloci məhsulunun satış həcmi 400 min ədəd təşkil etmişdir. 2005-ci ildə isə bu göstəricilər müvafiq olaraq 2500 min ədəd və 450 min ədəd təşkil etmişdir. Aparılmış təhlil göstərir ki, 2004-cü illə müqayisədə «Azinfo» 2005-ci ildə müəssəsinin bazar payı:

A) 2 % azalmışdır;

B) 2% artmışdır;

C) 6% armışdır;

D) 4% armışdır;

E) sabit qalmışdır.42. Marketinq tədqiqatlarının effektliliyi özünü nədə göstərir:

A) müəssisənin qarşıya qoyduğu məqsədə (məqsədlərə) daha yüksək effektlə nail olmasında;

B) müəssəsisənin rəqiblərə nisbətən məhsul istehsalına daha az material resursları sərf edilməsində;

C) müəssisənin məhsul satışının həcmi və bazar payının artmasında;

D) rentabelik səviyyəsinin yüksəlməsində;

E) müəssisənin marketinq bölməsinə ayrılmış maliyyə vəsaitlərinin məbləğinin artırılmasında;43. Remarketinq tələbatın hansı formasında tətbiq edilir:

A) irrosional tələbat;

B) neqativ tələbat;

C) azalan tələbat;

D) həddən artıq tələbat;

E) müxtəlif səbəblərdən tələbatın tərəddüd etdiyi halda;44. İstehsalçı üçün aşağıdakıların hansı kontakt auditoriyasıdır:

A) vasitəçilər;

B) müştərilər;

C) rəqiblər;

D) KİV-lər

E) məhsulgöndərənlər;45. Aşağıda göstərilənlərdən hansı marketinq fəaliyyətinə aid deyildir:

A) məhsulların qablaşdırılması;

B) məhsulun qiymətinin müəyyənləşdirilməsi;

C) marketinq tədqiqatları;

D) məhsulların reklamı;

E) məhsulun istehsal texnologiyası;46. Banklar «maliyyə dairələri»nə daxil olan kontakt auditoriyası kimi:

A) müəssisənin fəaliyyətinə nəzarət edir;

B) müəssisənin tapşırığı ilə onun maliyyə fəaliyyətini təftiş edir;

C) müəssisənin imicinin yaradılmasına kömək edir;

D) müəssisənin maliyyə və kredit resursları ilə təmin edir;

E) tərfədaşlar tapmaqda müəssisəyə kömək göstərir;47. Banklar «maliyyə vasitəçiləri» kimi:

A) müəssisənin hesablaşmalarını həyata keçirir və onu kreditlə təmin edir;

B) müəssisənin yüksək təddiyyə qabiliyyətli olduğu haqda informasiya yayır;

C) müəssisənin etibarlı tərəfdaş olduğu haqda informasiya yayır;

D) müəssisənin müflisləşmə ərəfəsində olması haqqında onun kreditorlarına məlumatlar ötürür;

E)


48. Marketinqin makromühiti:

A) müəssisənin istehsal fəaliyyətinə bilavasitəə təsir edən amillərdir

B) müəssisənin məhsulgöndərənləri və müştəriləridir;

C); marketinq mikromühitinə təsir edən xarici amillərdir;

D) marketinq tədqiqatları institutları və reklam agentlikləridir;

E) bilavasitə müəssisə ilə əlaqədə olan və onun fəaliyyətinə təsir edən müəssisələrin məcmuusudur;49. Tələbatın tərrəddüd etdiyi halda marketinqin hansı formasında istifadə etmək məqsədəuyğundur:

A) sinxromarketinq.

B) təmərküzləşmiş marketinq;

C) həvəsləndirici marketinq;

D) demarketinq;

E) konversiya marketinqi;50. Marketinq yanaşması baxımından bazar:

A) konkret regionun əhalisidir;

B) oxşar tələbatları olan istehlakçıların məcmusudur;

C) konkret regionda yerləşən bütün müəssisələrin məcmusudur;

D) mübadilə prosesidir;

E) müəssisənin məhsuluna maraq göstərən istehlakçıların bir hissəsidir;51. Eyni adlı məhsulların müxtəlif növləri arasındakı rəqabət:

A) növ rəqabətidir;

B) oxşar məhsulların rəqabətidir;

C) funksional rəqabətdir;

D) sahələrarası rəqabətdir;

E) arzu edilən məhsulların rəqabətdir;52. Müəssisə bütün bazar seqmentlərinə eyni qiymətlə yalnız bir növ məhsul təklif edir və onun reklamı bazarın bütün seqmentlərinə yönəlmişdir. Bu halda müəssisənin bazarı ələ keçirməsi üçün hansı marketinq formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur:

A) birbaşa marketinq;

B) sınaq marketinqi;

C) təmərküzləşmiş marketinq;

D) məhsullar marketinqi;

E) differensiallaşdırılmamış markuetinq;53. Məhsulun rəqabət qabiliyyətliliyi:

A) konkret zaman kəsiyində konkret regionda satışın həcminin və bazar payının artmasıdır;

B) qiymətin aşağı olmasıdır;

C) konkret zaman kəsiyində konkret regionda ən yüksək keyfiyyətli olmasıdır;

D) konkret zaman kəsiyində konkret regionda məhsulun eyni növdən (eyni qəbildən) olan məhsullara nisbətən özünü daha effektlə «sata bilmə» qabiliyyətidir;

E) məhsulun yüksək keyfiyyətə malik olması qabiliyyətidir;54. Aşağıda göstərilənlərdən hansı son istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentləşdirmə meyarlarına aiddir:

A) istehlakçıların yaş qurpu;

B) istehlakçıların daxil olduğu sahə və təşkilatın miqyası;

C) məhsulgöndərənlərlə əməkdaşlıq səviyyəsi;

D) istehlakçıların həyat tərzi və şəxsiyyətin tipi;

E) istehlakçının gəlirlərinin səviyyəsi, ailələrin sayı;55. Aşağıda göstərilənlərdən hansı institutsional istehlakçılar bazarının psixoqrafik seqmentləşdirmə meyarlarına aiddir:

A) məhsulda axtarılan səmərə, məhsulgöndərənlərlə əməkdaşlıq səviyyəsi və məhsulgöndərənlərə sadiqlik səviyyəsi;

B) istehlakçıların daxil olduğu sosial və referent qrup;

C) istehlakçıların daxil olduğu sahə və təşkilatın miqyası;

D) tədarük kriteriyaları və tədarük fəaliyyətinin təşkili;

E) istehlakçıların fəaliyyət müddəti56. Əhalinin gəlirlərinin səviyyəsi hansı seqmentləşdirmə amilləri qrupuna aiddir:

A) davranış amilləri;

B) iqtisadi amillər;

C) sosial amillər;

D) psixoqrafik amillər;

E) coğrafi amillər;57. İstehlakçı davranışı baxımından son istehlakçılar bazarının seqmentləşdirilməsi amillərinə aşağıdakılardan hansı aiddir:

A) mühtərilərlə əməkdaşlıq səviyyəsi

B) məhsulgöndərənlərlə əməkdaşlıq səviyyəsi;

C); istehlakçıların həyat tərzi və şəxsiyyətin tipi;

D) istehlakçının gəlirlərinin səviyyəsi, ailələrin sayı;

E) istehlakçının yerləşmə sıxlığı;58. Dövrü mətbuat və statistik nəşrlərin öyrənilməsi marketinq tədqiqatlarının hansı növünə aiddir:

A) kabinet tədqiqatlarına;

B) daima aparılan marketinq tədqiqatlarına;

C) vaxtaşırı aparılan marketinq tədqiqatlarına;

D) kabinetdən kənar tədqiqatlara;

E) marketinq tədqiqatlarına aid deyildir;59. Sorğular və müşahidə marketinq tədqiqatlarının hansı növünə aiddir:

A) kabinet tədqiqatlarına

B) daima aparılan marketinq tədqiqatlarına;

C); kabinetdən kənar tədqiqatlara;

D) vaxtaşırı aparılan marketinq tədqiqatlarına;

E) marketinq tədqiqatlarına aid deyildir;60. Marketinq informasiya sisteminin formalaşdırılmasında məqsəd:

A) marketinq fəaliyyətinə dair informasiyanın obyektivliyinin qiymətləndi­ril­məsi;

B) marketinq qərarlarının qəbul edilməsi üçün zəruri informasiya bazarsının yaradılması;

C) marketinq konsepsiyasının və onun funksiyalarının realizasiyası;

D) məlumatlar bazasının yaradılması;

E) müəssisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi və ona nəzarətin həyta keçirilməsi;Yüklə 0,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə