MəHƏRRƏM ƏVƏz oğlu məMMƏdovYüklə 32,95 Kb.
tarix15.03.2018
ölçüsü32,95 Kb.
#32307


MƏHƏRRƏM ƏVƏZ OĞLU MƏMMƏDOV

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Türkologiya kafedrasının professoru

İş telefonu: 012-539-04-69

İmeyl: mamedov2010@mail.ru


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1958-ci il oktyabrın 10-da Zərdab rayonunda anadan olub.

 • 1965-1975-ci illərdə Göyçay şəhəri 6 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1975-1980-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) filologiya fakültəsində “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə təhsil alıb.

 • 1998-ci ildən BDU-da çalışır.

 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1986-1989-cu illərdə AMEA-nın Dilçilik İnstitutunun əyani aspirantı olub.

 • 1989-cu ildə „Azərbaycan dilinin Təbriz dialketi“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2006-ci ildə dosent elmi adını alıb.

 • 2006-cı ildə „Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2012-ci ildə professor elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1981-1985-ci illərdə İsmayıllı rayonunda müəllim

 • 1986-1989-cü illərdə AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda əyani doktorant

 • 1990-1997-ci illərdə AMEA-nın Dilçilik İnstitutunda elmi işçi

 • 1998-2009-cu illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında baş müəllim

 • 2009-2012-ci illərdə BDU-nun Türkologiya kafedrasında dosent

 • 2012-ci ildən BDU-da Türkologiya kafedrasında professor

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan dilinin dialektologiyası

 • Türkologiyaya giriş

 • Altayşünaslığın əsasları

 • Cənubi Azərbaycan dialektləri

 • Qədim türk dili

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan dilinin dialektologiyası

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 1987, Bakı, Azərbaycan. Gənc ədəbiyyatşünasların V Respublika elmi konfransı.

 • 1987, Bakı, Azərbaycan. AMEA Aspirantlarının Respublika elmi konfransı.

 • 1989, Bakı, Azərbaycan. Qərb regionunun probleminə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 1989, Bakı, Azərbaycan. SSR EA Aspirantlarının Respublika elmi konfransı.

 • 1990, Bakı, Dil kontaktı və ədəbiyyat əlaqələri Respublika elmi konfransı.

 • 1990, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan dili müasir mərhələdə „Gənc dilçilərin II Respublika elmi konfransı.

 • 1991, Ufa, Başqırdıstan. Türk xalqlarında mənəvi mədəniyyət problemləri Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 1995, Bakı, Azərbaycan. Filologiya məsələlərinə həsr olunmuş ali məktəblərarası Respublika elmi konfransı.

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. „Dədə Qorqud-1300“ Respublika elmi konfransı.

 • 1999, Bakı, Azərbaycan. „BDU-80“ Respublika elmi konfransı.

 • 2003, Bakı, Azərbaycan. Qarabağ: dünən, bu gün sabah. II Respublika elmi konfransı.

 • 2004, Bakı, Azərbaycan. Müasir dövürdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının aktual problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. „Filologiyanın aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 90 illik yubleyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. „Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2010, Ukrayna, Simferepol, „Latın qrafikalı əlifbaya keçid“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2012, Bakı, Azərbaycan. H.Cavidin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2013, Ankara, Türkiyə. Bilkənd Universitetində “Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot ve Teknikleri Kursu”nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. „Sələflər və xələflər“ Beynəlxalq elmi konfransı.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. B.Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri mövzusunda Respublika elmi konfransı.

 • 2015, Qars, Türkiyə. "Azərbaycanşünaslıq: bu günü, keçmişi və gələcəyi" mövzusunda Beynəlxalq simpozium.

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransı

 • 2016, Bakı, Azərbaycan. Birinci Türkoloji Qurultayın 90illik yubileyinə həsr olunmuş Müasir Türkologiya: Dünən, Bu gün və Sabah (problemlər və perspektivlər) Respublika elmi konfransı

 • 2017, Ankara, Türkiyə. VIII Uluslararası Böyük Türk Dili Qurultayı

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2000, Azərbaycan dili şivələrində ismin mənsubiyyət kateqoriyası. Bakı: Bakı Universiteti.

 • 2003, Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları. Bakı: Elm nəşriyyatı

 • 2008, Azərbaycan dilinin Təbriz dialekti. Bakı: Zərdabi LTD nəşriyyatı

 • 2011, Azərbaycan dialektologiyasına dair mühazirələr (dərs vəsaiti). Bakı: Zərdabi LTD nəşriyyatı

 • 2015, Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası (həmmüəllif). Bakı: Elm və təhsil nəşriyyatı

 • 2017, Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti (həmmüəllif). Bakı: Elm və təhsil nəşriyyatı


Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2002, Azərbaycan dili şivələrində ismin qrammatik kateqoriyaları (metodik göstəriş)

 • 2003, Mətnşünaslıq fənninin proqramı (proqram)

 • 2008, Linqvistik mətnşünaslıq (proqram)

 • 2011, Türkologiyaya giriş (metodik göstəriş)

 • 2016, Altayşünaslığın əsasları (proqram)

 • 2016, Cənubi Azərbaycan dialektləri (proqram)

 • 2016, Türk dilçiyinin əsasları (proqram)

 • 2016, Güney Azərbaycan şivələri (proqram)


Məqalələr

100-dən artıq elmi və publisistik məqalənin müəllifidir.

 • 1987, Azərbaycan dilinin Təbriz dialektində indiki zamanformaları // Oktyabr inqilabı və Azərbaycan dilçiliyi. Bakı, Elm, s.55-61

 • 1988, Təbriz dialektinin əsas fonetik xüsusiyyətləri // Azərbaycan SSR EA Xəbərləri (Dil və incəsənət) №3 Bakı, Elm, s. 99-104

 • 1988, Cənubi Azərbaycan mikrotoponimiyası haqqında // Azərbaycan onomastikası problemi. Bakı s. 182-183

 • 1988, Botanika terminləri haqqında // Azərbaycan terminologiyası problemi. Bakı APİ nəşri, s.117-118

 • 1989, Təbriz dialektlərində qeyri-qəti gələcək zamanın formaları // Azərbaycan ddilçiliyinin aktual problemləri. Bakı, Elm, s.75-76

 • 1989, Təbriz dialektlərinin əsas fonetik xüsusiyyətləri // İran „Varlıq“ jurnalı, № 1 (72), s. 50-60

 • 1994, Azərbaycan dili dialekt və şivələrində morfoloji üsulla mənsubiyyət kateqoriyasının ifadəsi // „Dil, etnos və etnonimiya“ kitabı, Bakı, s. 90-91

 • 1994, Azərbaycan dili dialekt və şivələrində xəbərlik kateqoriyasının analitik forması // „Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika“ kitabı, I buraxlış, s.53-54

 • 1994, Azərbaycan dili dialekt və şivələrində mənsubiyyət şəkilçili isimlərin hallanması (II və III şəxslər) // „Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika“ kitabı, I buraxlış, s.55-56

 • 1994, Azərbaycan dili dialekt və şivələrində mənsubiyyət kateqoriyasının bəzi ifadə vasitələri // „Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika“ kitabı, II buraxlış, s.66-73

 • 1996, Azərbaycan dili dialekt və şivələrində mənsubiyyət kateqoriyasının qədim formaları // „Təfəkkür“ universitetinin elmi əsərləri, Bakı, Elm, I buraxlış, s.156-168

 • 1998, Gəncə-Yelizavetapol-Kirovabad-Gəncə // „Təfəkkür“ universitetinin elmi əsərləri, Bakı, Elm, IV buraxlış, s.75-78

 • 1998, Azərbaycan şivələrində ikiqat mənsubiyyət şəkilçisinin işlənməsi // „Təfəkkür“ universitetinin elmi əsərləri, Bakı, Elm, IV buraxlış, s.165-172

 • 2004, Azərbaycan dili şivələrində y variantlı hal şəkilçiləri və onların mənşəyi // Dil və ədəbiyyat (beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal) № 4, s. 35-36

 • 2004, Azərbaycan dili şivələrində leksik-sintaktik üsulla kəmiyyət anlayışının ifadəsi // “Filologiya məsələləri”, № 2, s.124-126

 • 2005, Hallanma prosesində bitişdirici n samiti və onun mənşəyinə dair // AMEA-nın xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) Bakı, № 3, s.25-31

 • 2005, Qədim –q, -k kəmiyyət şəkilçisi və onun Azərbaycan dili şivələridə izləri // Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri, № 1, s.24-27

 • 2005, Adlıq halın semantik xüsusiyyətləri (şivə materialları əsasında) // BDU-nun xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) Bakı, № 3 s.12-17

 • 2006, Azərbaycan dili şivələrində ismə əlavə olunan şəxs şəkilçiləri // BDU-nun xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) Bakı, № 2, s.106-115

 • 2009, I Türkoloji qurultayda Altay dilləri məsələsi // “Filologiya məsələləri”, № 5, s.39-44

 • 2010, Kırım-tatar dilində oğuz xüsusiyyətləri // BDU-nun xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) Bakı, № 4

 • 2011, Zərdab şivəsində morfoloji xüsusiyyətlər // Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri, № 1, s. 120-126

 • 2013, „Əkinçi“ qəzetində dil məsələləri // BDU-nun xəbərləri (humanitar elmlər seriyası) Bakı, № 1, s.5-11

 • 2017, Urum dilinin mənşəyi, mövqeyi və əsas xüsusiyyətləri // Türk filologiyası.

İCTİMAİ FƏALİYYƏTİ

 • 2006-2013-cü illərdə AAK-ın filologiya elmləri üzrə ekspert şurasının üzvü olub.

 • 2008-ci ildən Filologiya fakültəsinin Tədris-Metodik Şurasının sədridir.

 • 2015-ci ildən AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Dissertasiya Şurasının üzvü.


Yüklə 32,95 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©www.genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə